Anotācija (ex-ante)

21-TA-290: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts

Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 6.punkts (likuma “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” redakcijā, kas Saeimā pieņemta 2021.gada 9.decembrī). 
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Ministru kabineta noteikumu projekts ir sagatavots, lai uzlabotu mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību un noteiktu maksas apmēru un samaksas kārtību par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu.
 

Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Patlaban spēkā ir Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk - noteikumi Nr.491). Saeima 2021.gada 9.decembrī ir pieņēmusi likumu “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” (Nr.1121/Lp13), kurā jaunā redakcijā izteikts likuma 25.panta 6.punkts, uz kura pamata izdoti noteikumi Nr.491, tāpēc ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts). Saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma pārejas noteikumiem, Ministru kabinetam jaunie noteikumi jāizdod līdz 2022.gada 30.jūnijam.Veterinārmedicīnas likumā grozīta arī 21.panta ceturtā daļa, nosakot, ka turpmāk mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) datubāzē veiks tikai praktizējošs veterinārārsts. Patlaban noteikumi Nr.491 paredz, ka praktizējošs veterinārārsts mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu un izsniedz mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību. Savukārt dzīvnieka reģistrāciju datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze) var reģistrēt:
1) pie praktizējoša veterinārārsta;
2) vietējā pašvaldībā;
3) izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv (pakalpojums “Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija”);
4) datu centra reģionālajos klientu apkalpošanas centros vai izmantojot datu centra tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu (“Reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku”).   
 

Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts

Tā kā šobrīd dzīvnieka īpašniekam ir piedāvātas izvēles iespējas, kādā veidā reģistrēt savu dzīvnieku datubāzē, tad vairākos gadījumos dzīvnieks sākotnēji netiek piereģistrēts. Tam ir dažādi iemesli, piemēram, aizmāršība, cilvēku neizpratne, kā arī nezināšana par to, ka dzīvnieka apzīmēšana vēl nenozīmē dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. Dzīvnieka apzīmēšanai ar mikroshēmu, bet nereģistrēšanai nav praktiska labuma, tādēļ dzīvnieka apzīmēšanai un reģistrēšanai ir jābūt vienotam procesam, lai izslēgtu varbūtību, ka dzīvnieka īpašnieks dzīvnieku nereģistrē datubāzē. Īpaši svarīgi nodrošināt suņu reģistrāciju datubāzē, jo tā ir noteikta kā obligāta saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 17.punktu.

Šobrīd vienreizēja maksa par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē ir septiņi euro, kas noteikta Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" ( turpmāk - noteikumi Nr.880 ) pielikuma 1.6.apakšpunktā, bet paziņošana par izmaiņām informācijā par reģistrētu dzīvnieku (piemēram, dzīvnieka nāve, īpašnieka maiņa, turēšanas vietas maiņa u.c.) (turpmāk - notikums ar dzīvnieku) ir bez maksas.

Noteikumos Nr.491 samaksas apjoms veterinārārstam par dzīvnieka reģistrācijas pakalpojuma sniegšanu nav noteikts, tas ir atkarīgs no katra veterināro pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu izcenojuma. Tā kā turpmāk praktizējošs veterinārārsts būs vienīgais, kurš veiks mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju, lai izvairītos no nepamatota pakalpojuma sadārdzināšanas, jānosaka vienota samaksa par veterinārārsta pakalpojuma sniegšanu par dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

Risinājuma apraksts

Noteikumu projektā ir paredzēts noteikt kārtību, kādā veic mājas (istabas) dzīvnieku - suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku -  apzīmēšanu, reģistrāciju un izslēgšanu no reģistra, kā arī maksas apmēru par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu un samaksas kārtību. Noteikumu projekts paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu ar mikroshēmu, mājas (istabas) dzīvnieka pases vai vakcinācijas apliecības izsniegšanu un dzīvnieka reģistrāciju mājas (istabas) dzīvnieku datu centra datubāzē veic tikai praktizējošs veterinārārsts. Kārtība, kādā veterinārārsts veic visas iepriekš minētās darbības, tiek saglabāta atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem Nr. 491. Šobrīd noteiktā vienreizējā maksa par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē septiņu euro apmērā tiek saglabāta. Tāpat saglabājas nosacījums, ka maksas par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē nepiemēro par noteikumu Nr.880 3.punktā minēto suņu reģistrāciju. Notikumu ar dzīvnieku paziņošana arī turpmāk būs bez maksas un tiks veikta saglabājot šobrīd spēkā esošo kārtību. Vienotā samaksa par veterinārārsta sniegto reģistrācijas pakalpojumu tiek noteikta 5,50 EUR apmērā. Veterinārārsta sniegtā reģistrācijas pakalpojuma izmaksas ietver:
1) samaksu par veterinārārsta darbu (ieskaitot nodokļus) - 4,00 EUR; 
2) interneta pieslēguma izmantošana, lai nodrošinātu pakalpojumu - 1,00 EUR;
3) pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto viedierīču amortizāciju un apkopi - 0,50 EUR.
Samaksa par reģistrāciju ir vienreizējs maksājums, kas jāveic pirms dzīvnieka reģistrācijas datubāzē. Tā kā dzīvnieku patversmēm atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību” jābūt noslēgtam līgumam ar praktizējošu veterinārārstu par patversmē esošo dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi, tad tiks noteikts, ka samaksa patversmē esošo suņu reģistrācijas pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar līgumu. Kopējās izmaksas par reģistrāciju datubāzē, ja netiek piemērots noteikumu Nr.880 3.punkts un netiek reģistrēts patversmē esošs suns, būs 12,50 EUR. Veterinārārsts ar datu centru norēķinās saskaņā ar līguma nosacījumiem par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. Pakalpojuma sadārdzinājums par 5,50 EUR skars tikai tos dzīvnieka īpašniekus, kas mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju būtu veikuši vietējā pašvaldībā, datu centrā vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ņemot vērā datu centra datubāzes analīzi laika periodā no 2016.gada līdz 2020.gadam, kad mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas maksa tika samazināta no 7,11 līdz 3,50 EUR, tā dodot iespēju mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem reģistrēt vairāk dzīvnieku, tika secināts, ka palielinājās nevis mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas apjoms, bet gan notikumu ar dzīvnieku ziņojumu reģistrācijas apjoms, piemēram, dzīvnieku turēšanas vietas maiņa, īpašnieku pārreģistrācija, nāves, vakcinācijas u.c. notikumi (notikumi ar dzīvnieku tiek reģistrēti bez maksas). Tādēļ netiek novērota būtiska reģistrācijas maksas ietekme uz reģistrēto dzīvnieku skaitu. Nosakot, ka mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšana un reģistrācija tiks veikta vienlaicīgi kā pakalpojuma komplekts, nodrošinās, ka visi suņi, kas tiek apzīmēti, tiek arī reģistrēti datubāzē. Mērķis ir panākt, lai visi valstī esošie suņi tiktu apzīmēti un reģistrēti datubāzē.
 

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts

Līdz šim dzīvnieka īpašniekam piedāvātās izvēles iespējas, kādā veidā reģistrēt savu dzīvnieku datubāzē neattaisnoja iepriekš uzstādīto mērķi - reģistrēt datubāzē visus suņus. Tā vietā vairākos gadījumos dzīvnieks tiek apzīmēts ar mikroshēmu, bet netiek piereģistrēts.

Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Pakalpojums kā komplekts nodrošinās lielāku reģistrācijas aptveri, novēršot “pārpratuma” dēļ nereģistrētos dzīvniekus u.c. Ieguvumi arī īpašniekiem, jo lielāka iespēja atrasts dzīvnieku pazušanas gadījumā. Vienotās maksas noteikšanai par veterinārārsta pakalpojumu ir pozitīvs efekts – zināms, cik izmaksās pakalpojums un tas neatšķirsies atkarībā no vetārsta prakses atrašanās vietas u.c. faktoriem.
 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Praktizējoši veterinārārsti
  • Suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku īpašnieki vai turētāji, ja dzīvnieka īpašnieks pilnvaro viņu veikt dzīvnieka reģistrāciju;
Ietekmes apraksts
Suņa reģistrācija datubāzē jāveic dzīvnieka īpašniekam vai turētājam līdz suņa četru mēnešu vecumam vai līdz atsavināšanas brīdim, savukārt suņus, kurus ieved no citām valstīm, jāreģistrē 10 dienu laikā pēc ievešanas. Tādēļ suņa reģistrācijas un apzīmēšanas process ietekmē jebkuru personu, kas iegādājas vai atsavina suni. Kaķu un mājas (istabas) sesku apzīmēšana un reģistrācija datubāzē ir brīvprātīga. Tādēļ šo dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas process skar tikai tos dzīvnieka īpašniekus, kas izvēlas veikt šo procesu. Kopējo mājas (istabas) dzīvnieku un to īpašnieku skaitu Latvijas teritorijā noteikt nav iespējams, kā arī nav iespējams prognozēt, cik ir potenciālo mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku.  Pašlaik datubāzē ir reģistrēti 174 167 suņi, 11 060 kaķi un 127 mājas (istabas) seski. 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju veiks tikai praktizējoši veterinārārsti, kuriem palielināsies darba apjoms un ienākumi. Latvijā šobrīd ir reģistrēti 967 praktizējoši veterinārārsti, bet nav iespējams precīzi noteikt, cik no tiem veic mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju.
Var palielināties izmaksas dzīvnieka īpašniekam par pirmreizējo mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, jo praktizējošs veterinārārsts saņems samaksu par šo pakalpojumu, bet šobrīd reģistrācija, izmantojot portāla Latvija.lv iespējas un pašvaldības pakalpojumu, ir pieejama bez papildu maksas.
Juridiskās personas
  • Suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku īpašnieki vai turētāji;
  • veterinārmedicīniskās prakses iestādes;
Ietekmes apraksts
Suņa īpašnieks var būt arī juridiska persona. Ietekme uz juridiskām personām ir analoģiska kā uz fiziskām personām. 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas pakalpojumu var sniegt arī veterinārmedicīniskās prakses iestāde. Latvijā šobrīd ir reģistrētas 553 veterinārmedicīniskās prakses iestādes, bet nav iespējams precīzi noteikt, cik no tām veic mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R0576
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regula (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (turpmāk - Regula Nr.576/2013)
Apraksts
Mikroshēma, kuru izmanto mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanai, atbilst standartam, kas noteikts  Regulas Nr. 576/2013 II pielikumā. Mikroshēmai, ko izmanto dzīvnieku apzīmēšanai jāatbilst noteiktiem standartiem, lai tos būtu iespējams reģistrēt datu centra datubāzē, neradot tehniskas problēmas.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regula (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (turpmāk - Regula Nr.576/2013)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr. 576/2013 II pielikums
Noteikumu projekta 2.punkts.
Pārņemtas pilnībā
Tiesību norma neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas un veterinārais dienests, Pašvaldības.
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Veterinārārstu biedrība
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauksaimniecības datu centrs
  • Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Pašvaldības un Lauksaimniecības datu centra klientu pieņemšanas punktos vairs neveiks mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju. 
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi