Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
22-TA-2980: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valstij piederošās inženierbūves "Blakusceļš – Mētru iela", Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu  Ropažu novada pašvaldības īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmā daļa, 43. pants, likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmā daļa, Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.apakšpunkts, Ropažu novada domes 2022.gada 3.augusta lēmums Nr.1417 “Par valstij piederošas inženierbūves “Blakusceļš – Mētru iela” ar būves kadastra apzīmējumu 80600030418001 pārņemšanu pašvaldības īpašumā”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts, lai Ropažu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nodotu valstij piederošo inženierbūvi “Blakusceļš – Mētru iela” 0, 365 km garumā (būves kadastra apzīmējums 80600030418001) - Garkalnes pagastā,  Ropažu novadā (turpmāk saukta arī – inženierbūve).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
  Inženierbūve atrodas uz zemes īpašuma “Mētru iela” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8060 003 0418) - zemes vienības 1,04 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 003 0418) - Baltezers, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, (turpmāk – zemes īpašums), kas piekrīt Ropažu novada pašvaldībai.
      Zemes īpašuma piekritības faktisko apstākļu skaidrojums.
  Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības norādījumiem zemes īpašumu veidojošā zemes vienība ir Mētru iela, uz kuras atrodas inženierbūve ar nosaukumu „Blakusceļš-Mētru iela”, kadastra apzīmējums 8060 003 0418-001. Saskaņā ar spēkā esošo Garkalnes novada Teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem zemes vienības funkcionālais zonējums ir Satiksmes infrastruktūras teritorija (TR)-iela.
  Šo apstākļu juridiskam vērtējumam Ropažu novada pašvaldība piemēro likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (turpmāk – Likums), 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un pārejas noteikumu 2.punktu.
  Likuma 4.1 panta otrās daļas 5.punkts noteic, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai.
  Satiksmes ministrija 2022. gada 8. decembra vēstulē Nr. 03.1-04/3628 Ropažu novada pašvaldībai paskaidroja, ka šī norma attiecas uz neapbūvētiem zemesgabaliem. Savukārt, ievērojot, ka faktiski zemes īpašumu veidojošais zemesgabals ir apbūvēts, zemesgabala piekritības konstatēšanai ir vērtējams uz tā esošās būves piederības fakts.
Ropažu novada pašvaldība vēstulē Nr. 4.2-2/70 paskaidro, ka Likuma pārejas noteikumu 2. punkts noteic, ka zemi, kura piekrīt valstij vai pašvaldībai saskaņā ar Likuma 2. panta otrās daļas 3. punktu, 3. panta otrās daļas 2. punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5. punktu un otrās daļas 5. punktu, ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, ja saskaņā ar Likuma 6. panta ceturto un piekto daļu pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu vai Ministru kabinets izdevis rīkojumu par šīs zemes piekritību un, pamatojoties uz šo pašvaldības domes (padomes) lēmumu vai Ministru kabineta rīkojumu, valstij un pašvaldībai piekrītošā zeme ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrs).
  Garkalnes pagasta pārvalde 2002. gada 23. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. &12, p.8) “Par zemes platības piešķiršanu un robežu skiču apstiprināšanu pagasta pašvaldībai pagasta infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai”, ar kuru tika nolemts piešķirt Garkalnes pagasta pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000024313, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu 1.04 ha platībā koplietošanas ielas izveidei. Zemes īpašuma piekritība Pašvaldībai tika noteikta saskaņā ar Likuma 3. panta otrās daļas 2. punktu un Likums neparedz šādu īpašumu piekritību valstij.
  Neatkarīgi no atsauces uz Likuma 4.1 panta otrās daļas 5. punktu vai 3. panta otrās daļas otro punktu, zemes īpašuma piekritība Pašvaldībai, tostarp arī izmantošana Pašvaldības funkciju īstenošanai, attiecīgi tika noteikta un jau reģistrēta Kadastrā pirms zemes īpašums tika apbūvēts.
  2001. gada 31. jūlija VIA Baltica a/c A1 Rīga – Ainaži km 0.0 – 6.3 rekonstrukcijas būvprojekta (turpmāk – Būvprojekts) rasējuma skicē Mētru iela, Baltezerā, ir norādīta kā projektētais vietējās nozīmes ceļš. Būvprojekta realizācija atbilstoši 2004. gada 7. oktobra būves nodošanas - pieņemšanas aktam uzsākta 2003. gada 4. aprīlī ar noslēgto līgumu Nr.2001/LV/16/P/PT/005/01/01. Līdz tam zemes īpašums bija neapbūvēts (skatīt pielikumā skiču plānu). Attiecīgi secināms, ka paralēlais vietējās nozīmes ceļš “Mētru iela” ir izbūvēts pēc Lēmuma pieņemšanas uz Pašvaldībai piekritīgas zemes – zemes īpašuma.
Pašvaldības ieskatā zemes īpašums tomēr ir piekritīgs Pašvaldībai, jo ir izpildīti Likuma nosacījumi par:
- Pašvaldības lēmuma pieņemšanu,
- Zemes īpašuma izmantošanu Pašvaldības funkciju īstenošanai un
- Pašvaldības piekritības reģistrāciju Kadastrā.
  Likums regulē pirmreizējo piekritības pašvaldībai vai valstij noteikšanu, kas zemes īpašuma gadījumā jau ir noteikta, šīs piekritības noteikšanas izpildi sasaistot ar attiecīga ieraksta veikšanu Kadastrā, un neparedz piekritības maiņu no pašvaldības valstij un otrādi, ja uz pašvaldībai vai valstij piekritīgas zemes vēlāk tiek izbūvēta valstij vai pašvaldībai piederoša būve.

  Ropažu novada pašvaldībai piekrītošais zemes īpašums un arī inženierbūve nav ierakstīti zemesgrāmatā.
  Likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums. 
  Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 3.un 4.punktu valstij piederošā inženierbūve “Blakusceļš – Mētru iela” 0, 365 km garumā (būves kadastra apzīmējums 80600030418001) - Garkalnes pagastā,  Ropažu novadā, kā nekustamā īpašuma kadastra objekts ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
   Atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmajai daļai VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ar 2022.gada 27.maija izziņu Nr.4.9/8383 ir apliecinājusi, ka uz Ropažu novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma „Mētru iela”, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, kadastra Nr.80600030418, sastāvā ietilpstošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80600030418, ir izbūvēta kompleksa inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 80600030418001 - valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga(Baltezers)-Igaunijas robeža(Ainaži)” inženierbūves kompleksā ietilpstošs blakusceļš “Blakusceļš-Mētru iela”, kas atrodas LR Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonda bilancē un saskaņā ar Deleģēšanas līgumu Nr. SM 2019/-49, noslēgtu 2019.gada 27.decembrī starp LR Satiksmes ministriju un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, nodots VSIA „Latvijas Valsts ceļi” pārvaldījumā.

   Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu, Ropažu novada pašvaldība savā rīcībā ar inženierbūvi gādās par tās un savas administratīvās teritorijas uzturēšanas pasākumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piesaistot līdzekļus no valsts pamatbudžeta programmas “valsts autoceļa fonds” apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”.
  Atbilstoši Publikas personas mantas atsavināšanas likuma 42.1 pantam Valstij vai pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus rīcībai ar piekritīgo nekustamo īpašumu un šā likuma 42.panta nosacījumus, var nodot īpašumā bez atlīdzības, ja valstij vai pašvaldībai piekrītošais nekustamais īpašums tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda vienlaikus ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu uz attiecīgo īpašumu, ar rīkojuma projektu Ropažu novada pašvaldība tiek pilnvarota parakstīt nostiprinājuma lūgumu par inženierbūves ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības attiecīgās inženierbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā.
  Inženierbūve ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā vienlaikus ar Ropažu novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu.

  Iestājoties apstākļiem, kad inženierbūve vairs nebūs nepieciešama Ropažu novada pašvaldībai tai ar likumu noteikto autonomo funkciju izpildei, nepieciešamības izbeigšanās būs attiecināma uz autoceļu un visā tā kompleksā ietilpstošām būvēm un citiem labiekārtojama elementiem attiecīgi Civillikuma 854.pantam, kas noteic Galvenās lietas būtiskās daļas ir visas tās, kas atrodas ar viņu nesaraujamā sakarā un ietilpst viņas sastāvā, tā ka bez tām galvenā lieta pēc būtības nevarētu nemaz pastāvēt vai nebūtu atzīstama par pilnīgu, un būs atdodama valstij.

  Ņemot vērā, ka inženierbūve Ropažu novada pašvaldībai nepieciešama, lai gādātu par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību, pašvaldības uzdevums būs savā rīcībā ievērot šādu normu regulējumu:
  Likuma “Par autoceļiem” 6. panta pirmā daļa, ceturtā daļa un 4.1 daļa noteic, ka pašvaldību autoceļi un ielas lietojamas bez maksas, ja likumā nav noteikts citādi.
  Maksu var ņemt par tādu autoceļu lietošanu, kas izbūvēti par privātiem līdzekļiem. Šādos gadījumos maksu nosaka autoceļa īpašnieks.
  Pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var paredzēt, ka par transportlīdzekļa novietošanu uz pašvaldības autoceļa vai ielas stāvēšanai drīkst iekasēt maksu.
  Līdz ar to, Ropažu novada pašvaldībai, lemjot par maksas transportlīdzekļu novietošanas vietas izveidošanu, būs nepieciešams ievērot, ka tā būs saimnieciskā darbība.
  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 2.5 daļa noteic, ka publiska personas nekustamo īpašumu, kas nodots bez atlīdzības funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, ir tiesības izmantot papildinošu saimniecisku darbību veikšanai tikai tiktāl, ciktāl šī saimnieciskā darbība ir nepieciešama un saistīta ar funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanu, kā arī ievērojot nosacījumus, kas izriet no Eiropas Savienības aktiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā.
  Saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01) 207.punktu ar papildinošu saimniecisku darbību saprot tādas darbības, kurām patērē tos pašus resursus kā pamata nesaimnieciskajai darbībai, piemēram, tos pašu materiālus, iekārtas, darbaspēku vai pamatkapitālu, turklāt papildinošā darbība ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešama vai nesaraujami saistīta ar tās galveno nesaimniecisko izmantojumu. Tātad pēc būtības papildinoša saimnieciska darbība ir nepieciešama, lai spētu nodrošināt pamata nesaimniecisko darbību infrastruktūrā.
  Papildinošas saimnieciskās darbības apjomam ir jābūt ierobežotam attiecībā pret infrastruktūras jaudu, proti, tā ir papildinoša arī tikai tad, ja šai darbībai ik gadu atvēlētā jauda nepārsniedz 20% no infrastruktūras kopējās gada jaudas (platības vai laika izteiksmē).
  Ropažu novada pašvaldībai būs pienākums sekot līdzi tam, lai iepriekšminētie papildinošās saimnieciskās darbības nosacījumi tiktu ievēroti. Lai varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par papildinošās saimnieciskās darbības nosacījumu ievērošanu, pašvaldība, ja nepieciešams, izstrādās iekšējās kārtības noteikumus jeb metodiku.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Inženierbūve ir nepieciešama Ropažu novada pašvaldībai likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās autonomās funkcijas izpildei – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (iela, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Risinājuma apraksts
Inženierbūve ir nepieciešama Ropažu novada pašvaldībai Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.apakšpunktā minētās autonomās funkcijas – gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību - izpildei.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu, Ropažu novada pašvaldība rīcībā ar inženierbūvi gādās par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību, veiksmīgāk un operatīvāk realizējot dažādu inženierkomunikāciju izbūvi un uzturēšanas pasākumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaistot līdzekļus no valsts pamatbudžeta programmas “valsts autoceļa fonds” apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”, un rīkojuma izdošana ir vienīgais veids kā nodrošināt šā uzdevuma izpildi.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • iedzīvotāji
  • autoceļa lietotāji
Ietekmes apraksts
Inženierbūve ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Ietekme uz tautsaimniecību ir konstatējama vides sakārtošanas jomā.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Izdevumus, kas saistīti ar inženierbūves ierakstīšanu zemesgrāmatā, segs Ropažu novada pašvaldība. Ropažu novada pašvaldībai, pārņemot īpašumā inženierbūvi, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 1.pielikumu piešķirtais valsts pamatbudžeta programmas “Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” apmērs paliek nemainīgs un papildus līdzekļi no valsts budžeta netiek piešķirti.

4.1.1. Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumi Nr.1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”.

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams veikt norādes par rīkojuma projektā minētās inženierbūves piederību Ropažu novada pašvaldībai.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Ropažu novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu Ropažu novada pašvaldība nodrošinās autonomās funkcijas izpildi – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana).

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Skar transporta infrastruktūras attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiks nodrošināta transporta infrastruktūras izbūves teritorijas sakārtošana.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi