Anotācija (ex-ante)

21-TA-824: Rīkojuma projekts (Apstiprināšana, iecelšana amatā, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Irēnu Misus" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Lai atbilstoši Valsts civildienesta likuma 11.panta trešajai daļai apstiprinātu Irēnas Misus kandidatūru   iecelšanai  Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra direktora amatā, ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Irēnu Misus".

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Irēnu Misus” mērķis ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra funkciju efektīvu izpildi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumiem Nr. 943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums ” 1. punktu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (turpmāk – Veselības un sporta centrs) ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde. Pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 11. panta otro un trešo daļu, Veselības un sporta centra direktoru amatā uz pieciem gadiem ieceļ iekšlietu ministrs pēc tam, kad attiecīgo kandidatūru apstiprinājis Ministru kabinets. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ar Veselības un sporta centra direktoru Uģi Iskrovu valsts civildienesta attiecības tika izbeigtas un viņš tika atbrīvots no iestādes vadītāja amata 2020. gada 10. oktobrī.
No 2020. gada 12. oktobra Veselības un sporta centra direktora amata pienākumus pilda Veselības un sporta centra direktora vietniece Irēna Misus.
Veselības un sporta centra darbības mērķis ir veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošināt amatpersonu veselības, psiholoģiskā stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dienesta pienākumu izpildei, kā arī nodrošināt, lai amatpersona saņemtu normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus un sociālās garantijas.
Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu viedokļus par sadarbību ar Veselības un sporta centru (par periodu, kad vakantā iestādes vadītāja pienākumus pilda Irēna Misus), kā arī aptaujas rezultātus par Veselības un sporta centra pakalpojumu kvalitāti (veikta interneta portālā www.visidati.lv un kurā piedalījās gan Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, gan Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm par tādiem aktuāliem jautājumiem kā Veselības aprūpes finansēšana – veselības izdevumu kompensāciju izmaksa, plānveida operāciju vai medicīniskās rehabilitācijas apmaksa, nelaimes gadījuma pabalsta izmaksa, Fiziskās sagatavotības nodaļas pakalpojumi – sporta sacensību organizēšana un sporta zāles izmantošana un Nodaļas “Dzintari” pakalpojumi un psiholoģiskais atbalsts (t.sk. semināri, individuālās konsultācijas) secināts, ka gan Iestādes gan  aptaujas respondenti pozitīvi vērtē gan Veselības un sporta centra sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, gan iesniegto dokumentu izskatīšanas un kompensācijas izmaksas ātrumu, kā arī veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti,sadarbību nelaimes gadījumu pabalstu izmaksas jomā un darba aizsardzības jomā.  
Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra direktora vietniece Irēna Misus iestādes vadītāja vietnieka amatu ieņem kopš 2011. gada novembra; izglītība – augstākā, 1992. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot inženiera – ekonomista kvalifikāciju, savukārt maģistra grāds ekonomikā iegūts 2004. gadā, absolvējot Latvijas Lauksaimniecības universitāti.
Irēnas Misus kvalifikācija, iepriekšējā darba pieredze Veselības un sporta centrā, kā arī amatpersonas novērtējuma rezultāts par 2019. -2020. gadu - “Teicami” dod pamatu Irēnas Misus virzīšanai iecelšanai iestādes vadītāja amatā.
Risinājuma apraksts

Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu pienācīgu, efektīvu un nepārtrauktu normatīvajos aktos noteikto Veselības un sporta centram noteikto uzdevumu izpildi, iekšlietu ministre virza apstiprināšanai Ministru kabinetā Veselības un sporta centra direktora vietnieces Irēnas Misus kandidatūru iecelšanai Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktores amatā.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi