Anotācija (ex-ante)

21-TA-999: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir izstrādāts, lai valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” ietvaros novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Speciālā budžeta apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” izdevumi slimības pabalstam1, 2021.gadam ir apstiprināti 264 647 099 euro (pie slimības pabalsta saņēmēju skaita 20 618 personām vidēji mēnesī un vidējā pabalsta apmēra 1 069,64 euro), tajā skaitā 34 812 470 euro piešķirti ar MK 01.06.2021. rīkojumu Nr.364 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai kompensētu izdevumus slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par 2021.gada I ceturksni.
Slimības gadījumi ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” augstāko saslimstības līmeni sasniedza 2021.gada I ceturksnī, veidojot vairāk kā pusi no vispārējo saslimšanas gadījumu skaita (skat. pielikumā). Tomēr arī 2021.gada II ceturksnī slimības gadījumi ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” bija salīdzinoši augsti – aprīlī, maijā sasniedzot 48% un jūnijā 42% no vispārējo saslimšanas gadījumu skaita. 2021.gada II ceturksnī izdevumu slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” tika veikti 22 250 717 euro apmērā.


Ņemot vērā MK 01.06.2021 rīkojumu Nr.364 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2021.gada 9 mēnešos izdevumi slimības pabalstam izlietoti 220 384 642 euro apmērā jeb 83,3% no gada apropriācijas (pie proporcionālas izpildes tai būtu jābūt 75,0% no plāna), tajā skaitā 60 454 553 euro  izdevumi slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par darbnespējas lapām, kas tika atvērtas līdz 30.06.2021.
Ņemot vērā naudas plūsmas un statistisko rādītāju faktiskos izpildes datus, kā arī no 11.10.2021. atkāroti izsludināto ārkārtas situāciju, ar Covid-19 kumulatīvajam saslimstības rādītājam sasniedzot augstu līmeni, LM prognozē, ka 2021.gadā izdevumi slimības pabalstam varētu sasniegt 288 477 725 euro, pabalsta saņēmēju skaitam pieaugot līdz 23 092 personām vidēji mēnesī.
Līdz ar to izdevumi slimības pabalsta izmaksām tiek prognozēti par 23 830 626 euro lielāki nekā plānots, radot finanšu nepietiekamības risku slimības pabalsta izmaksām 2021.gadā.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu finanšu nepietiekamības riska novēršanu slimības pabalsta izmaksas nepārtrauktībai 2021.gadā:
- 1 579 909 euro iespējams novirzīt no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets”, ņemot vērā prognozēto ekonomiju izdevumiem slimības pabalstam (ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), veicot apropriācijas pārdali starp sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām atbilstoši MK 17.07.2018. noteikumiem Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”;
- 22 250 717 euro nepieciešams piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Labklājības ministrijas priekšlikums – nepieciešamības gadījumā piešķirt finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” kompensēšanai par 2021.gada II ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem, tika izskatīts un konceptuāli atbalstīts Finanšu ministra vadības grupas 2021.gada 8.jūlija sēdē.

Vienlaikus LM ir sagatavojusi un kopā ar MK rīkojuma projektu  iesniegs priekšlikumus grozījumiem:
- MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot piešķirto finansējumu slimības palīdzības pabalstam 9 529 501 euro apmērā;
- MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.14 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot  piešķirto finansējumu jaunā speciālista pabalstam 84 907 euro apmērā;
- MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.16 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot piešķirto finansējumu bezdarbnieka palīdzības pabalstam 4 005 941 euro apmērā;
- MK 18.03.2021. rīkojumā Nr.176 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot piešķirto finansējumu vienreizējam pabalstam 200 euro apmērā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām, kuras saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu, 2 538 200 euro apmērā.
Vienlaikus, saskaņā ar MK 13.10.2021. rīkojumu Nr.731 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 17 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir samazināts finansējums piemaksām līdz 50 % no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu (tai skaitā sociālās aprūpes centrs, pansija, patversme, naktspatversme, krīzes centrs, dienas aprūpes centrs, aprūpe mājās, aprūpētā dzīvesvieta, grupu dzīvoklis, īslaicīga sociālā aprūpe, atelpas brīdis) sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija 6 092 168 euro apmērā. Atbilstoši minētā rīkojuma anotācijai ar šo finansējumu ir paredzēts nodrošināt daļu no slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par 2021.gada II ceturksni kompensēšanai valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” izdevumiem sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām (izdevumiem slimības pabalstam).
Ņemot vērā minēto LM, rosina ar MK rīkojuma projektu, piešķirt LM (VSAA) finansējumu 22 250 717 euro apmērā, veicot  valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets”, lai segtu izdevumus par slimības pabalstiem saistībā ar Covid-19 izplatības sekām par 2021.gada II ceturksni.
Līdz ar to augstāk minētajiem MK rīkojuma projektiem kopumā nav papildus ietekmes uz valsts budžeta izdevumiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • slimības pabalsta saņēmēji
Ietekmes apraksts
Slimības pabalsta saņēmēji, tajā skaitā saistībā ar Covid-19 infekciju. 2021.gada II ceturksnī saistībā ar Covid-19 infekciju veikti 55 134 slimības pabalsta maksājumi (vienai personai slimības pabalsts var tikt izmaksātas vairākkārt).
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
264 647 099
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
264 647 099
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
264 647 099
22 250 717
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
264 647 099
22 250 717
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-22 250 717
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
-22 250 717
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
22 250 717
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Detalizēta tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu:
                        Rādītāji       Saskaņā ar valsts budžetu              2021.gadam*, euro    Izmaiņas 2021.gadā, salīdzinot ar            valsts budžetu 2021.gadam,                                   euro
1. Budžeta ieņēmumi 264 647 099 0
1.1. valsts pamatbudžets 0 0
1.2. valsts speciālais budžets 264 647 099 22 250 717
04.04.00  “Invaliditātes, maternitātes un slimības  speciālais budžets", t.sk. 264 647 099 22 250 717
valsts speciālajā budžetā saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta 67 939 305 22 250 717 (konsolidējamā pozīcija)
2. Budžeta izdevumi 264 647 099 22 250 717
2.1. valsts pamatbudžets 0 22 250 717
99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums", t.sk. 0 22 250 717
valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 0 22 250 717 (konsolidējamā pozīcija)
2.2. valsts speciālais budžets 264 647 099 22 250 717
04.04.00  “Invaliditātes, maternitātes un slimības  speciālais budžets", t.sk. 264 647 099 22 250 717
slimības pabalsts 264 647 099 22 250 717
3. Finansiālā ietekme 0 -22 250 717
3.1. valsts pamatbudžets 0 -22 250 717
3.2. valsts speciālais budžets 0 0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) X 22 250 717
5. Precizēta finansiālā ietekme X 0
5.1. valsts pamatbudžets 0
5.2. valsts speciālais budžets 0
* Saskaņā ar MK 01.06.2021.rīkojumu Nr.364 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un FM 09.06.2021. rīkojumu Nr. 338 "Par līdzekļu piešķiršanu”.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Līdzekļu pieprasījuma aprēķins:

                                               Slimības pabalsti ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)”
                                                                          01.04.2021.-30.06.2021.*

 
                Periods           Gadījumu skaits    Piešķirtā pabalsta vidējais     apmērs uz vienu gadījumu 
                  (euro)
       Kopējie izdevumi
                (euro)
04.2021.                                  21 984                                 400.16                         8 797 018
05.2021.                                  18 362                                 397.69                         7 302 454
06.2021.                                  14 788                                 415.96                         6 151 245
04.2021.-06.2021.                                  55 134                                 403.58                       22 250 717* aprēķini veikti Excel vidē

2021.gada II ceturksnī saistībā ar Covid-19 infekciju veikti 55 134 slimības pabalsta maksājumi (vienai personai slimības pabalsts var tikt izmaksātas vairākkārt), pabalsta vidējais apmērs uz vienu gadījumu tika piešķirts 403,58 euro, kopējie izdevumi slimības pabalstam tika veikti 55 134 gadījumi x 403,58 euro = 22 250 717 euro (aprēķini veikti Excel vidē).

Lai neveidotos finanšu iztrūkuma risks slimības pabalsta nodrošināšanai 2021.gadā no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets”, izmaksātie slimības pabalsti ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par 2021.gada II ceturksni ir jākompensē no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Līdz ar to MK rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt LM (VSAA) finansējumu 22 250 717 euro, lai segtu izdevumus par slimības pabalstiem saistībā ar Covid-19 izplatības sekām par 2021.gada II ceturksni.
Finansējuma nodrošināšanai LM vienlaikus iesniedz priekšlikumus grozījumiem šādos MK rīkojumos:
- MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot piešķirto finansējumu slimības palīdzības pabalstam 9 529 501 euro apmērā;
- MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.14 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot  piešķirto finansējumu jaunā speciālista pabalstam 84 907 euro apmērā;
- MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.16 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot piešķirto finansējumu bezdarbnieka palīdzības pabalstam 4 005 941 euro apmērā;
- MK 18.03.2021. rīkojumā Nr.176 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, samazinot piešķirto finansējumu vienreizējam pabalstam 200 euro apmērā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām, kuras saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu, 2 538 200 euro apmērā.
Vienlaikus, saskaņā ar MK 13.10.2021. rīkojumu Nr.731 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 17 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir samazināts finansējums piemaksām līdz 50 % no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu (tai skaitā sociālās aprūpes centrs, pansija, patversme, naktspatversme, krīzes centrs, dienas aprūpes centrs, aprūpe mājās, aprūpētā dzīvesvieta, grupu dzīvoklis, īslaicīga sociālā aprūpe, atelpas brīdis) sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija 6 092 168 euro apmērā. Atbilstoši minētā rīkojuma anotācijai ar šo finansējumu ir paredzēts nodrošināt daļu no slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par 2021.gada II ceturksni kompensēšanai valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” izdevumiem sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām (izdevumiem slimības pabalstam).
Līdz ar to MK rīkojuma projektam nav papildus ietekmes uz valsts budžeta izdevumiem kopumā.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi