Anotācija (ex-ante)

23-TA-2243: Rīkojuma projekts (Naudas balvas un pabalsti)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Nepieciešamība piešķirt valsts budžeta līdzekļus biedrībai "Latvijas Basketbola savienība" (turpmāk arī - LBS), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar naudas balvu sporta veida attīstībai par Latvijas vīriešu basketbola nacionālās izlases izcīnītajām tiesībām startēt pasaules čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā un segtu ar Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā pilnvērtīgas dalības nodrošināšanu saistītās nepieciešamās izmaksas.
 
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta pirmā daļa.
 
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru" 
Sporta likuma 14.panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt naudas balvas LBS sporta veida attīstībai par Latvijas vīriešu basketbola nacionālās izlases izcīnītajām tiesībām startēt pasaules čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā. 
Naudas balvu kopējais apmērs ir 106 716 euro, tās tiks izmaksātas no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Piešķirt Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā pilnvērtīgas dalības nodrošināšanu saistītās nepieciešamās izmaksas - kopējais apmērs 105 000 eur

 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Sporta likuma 14.panta pirmo daļu Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.
Saskaņā ar Noteikumu 25.punktu un 25.1. 2. apakšpunktu LBS par Latvijas vīriešu nacionālās izlases dalību 2023. gada Pasaules kausa basketbolā finālturnīrā var pretendēt uz naudas balvu līdz 106 716 euro apmērā sporta veida attīstībai. LBS ir iesniegusi IZM iesniegumu  par naudas balvu piešķiršanu par Latvijas vīriešu basketbola nacionālās izlases iegūtajām tiesībām startēt pasaules kausa pieaugušajiem finālturnīrā, pievienojot dokumentus un naudas balvas piešķiršanai nepieciešamo informāciju.

LBS ir iesniegusi IZM finanšu pieprasījumu, kurā informē, ka Pasaules kausa izcīņas reglaments ar iepriekš neparedzamu spēļu skaitu un sacensību beigu datumu nopietni apgrūtināja Latvijas delegācijas loģistikas plānošanu. Kvalificēšanās astoņu labāko komandu izslēgšanas spēlēm pagarināja Latvijas delegācijas uzturēšanos turnīra norises vietās un būtiski sadārdzinājusi izmaksas ceļam no Manilas uz Latviju. Atsaucoties uz ievērojamo sabiedrības interesi par Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības startu, Latvijas Basketbola Savienība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas domi organizē komandas sagaidīšanu galvaspilsētas centrā 2023.gada 11.septembrī.
Ņemot vērā lielo attālumu Manila-Rīga, delegācijas lielumu un šā brīža aviobiļešu ierobežoto pieejamību, komandas atgriešanās Latvijā (līdz AAE) tiek organizēta vairākās daļās un grupās, bet atlikušais ceļa posms plānots ar nacionālās aviosabiedrības “Air Baltic” līgumreisu maršrutā Dubaja – Rīga.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešamība piešķirt naudas balvas LBS sporta veida attīstībai par Latvijas vīriešu basketbola nacionālās izlases izcīnītajām tiesībām startēt pasaules čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā. 
Piešķirt Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā pilnvērtīgas dalības nodrošināšanu saistītās nepieciešamās izmaksas, lai, atsaucoties Latvijas sabiedrības ļoti ievērojamai interesei (atbalstam), nodrošinātu komandas vienlaicīgu ierašanos sagaidīšanai galvaspilsētas centrā 2023.gada 11.septembrī.  

 
Risinājuma apraksts
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 211  716 euro pārskaitīšanai LBS, lai segtu izdevumus ar naudas balvu sporta veida attīstībai par Latvijas vīriešu basketbola nacionālās izlases izcīnītajām tiesībām startēt pasaules čempionāta pieaugušajiem finālturnīrā nodrošināšanai un segtu ar Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā pilnvērtīgas dalības nodrošināšanu saistītās nepieciešamās izmaksas.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija


Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 41. punktu  līdzekļus no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļu piešķiršanu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem paredz arī Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta pirmā daļa.
Izvērtējot LBS finanšu pieprasījumu, IZM ieskatā to var klasificēt gan kā neparedzētu gadījumu, gan valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu. Kā neparedzētu gadījumu to var klasificēt, jo kvalificēšanās astoņu labāko komandu izslēgšanas spēlēm pagarināja Latvijas delegācijas uzturēšanos turnīra norises vietās un būtiski sadārdzinājusi izmaksas ceļam no Manilas uz Latviju, kā arī Pasaules kausa izcīņas reglaments ar iepriekš neparedzamu spēļu skaitu un sacensību beigu datumu nopietni apgrūtināja Latvijas delegācijas loģistikas plānošanu, savukārt kā valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu to var klasificēt, jo FIBA Pasaules kausa izcīņa (pasaules čempionāts) ir Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) augstākā līmeņa sacensības nacionālajām valstsvienībām. 2023. gada turnīra kvalifikācijas ciklā bija iesaistītas vairāk nekā 100 valstu komandas, no kurām finālturnīrā iekļuva 32 labākās un Latvijas nacionālās izlases dalība tajās (tai skaitā cīņa par iekļūšanu pasaules komandu astotniekā grupā) ir nozīmīgs notikums. LBS ir arī valstiski nozīmīga sporta organizācija, kas nodrošina tai Sporta likuma 10. panta ceturtajā daļā kā atzītajai sporta federācijai noteikto uzdevumu izpildi. Tomēr galīgo lēmumu par to var pieņemt tikai Ministru kabinets. 
IZM ir veikusi sākotnējo izvērtējumu par finansējuma piešķiršanas LBS atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.

Lai kādu pasākumu varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu, tam vienlaikus jāatbilst visām četrām kumulatīvām pazīmēm [1]:
1. pazīme: finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem, finanšu līdzekļiem, pār kuriem valsts vai pašvaldības institūcijām vai to pilnvarotām juridiskajām personām ir kontrolējoša ietekme, vai citiem publiskiem līdzekļiem (turpmāk - valsts vai pašvaldības līdzekļi), un par finansiālās palīdzības noteikšanu ir atbildīga valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona;
2. pazīme: saņemot finansiālo palīdzību, komercsabiedrība iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt tirgus apstākļos vai tad, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts;
3. pazīme: finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai;
4. pazīme: finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību un izkropļo konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

Konstatējams, ka atbalsta sniegšana valsts izlašu sportistu sagatavošanai un dalībai oficiālās valsts izlašu sporta sacensībās nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu un komercdarbības atbalstu regulējošās tiesību normas nav jāpiemēro. Tāpat uzsverams fakts, ka nevalstiskās sporta organizācijas (biedrības) [kāda ir arī LBS] darbojas tās statūtos noteikto sabiedriskā labuma mērķu (basketbola sporta veida attīstības veicināšana Latvijā) sasniegšanai un tās darbībai pamatā ir vietēja ietekme, proti, tās pamata mērķauditorija ir basketbola bērnu un jaunatnes un tautas sporta attīstīšana vietējā līmenī un tikai salīdzinoši neliela daļa augstas klases sportistu (Latvijas izlases sportistu) darbība ir saistīta ar sporta attīstību starptautiskā līmenī. LBS kā sporta federācijas biedri ir tikai Latvijā reģistrētas juridiskas personas (sporta klubi), kas apvieno Latvijas iedzīvotājus, vai arī Latvijā reģistrētas sporta izglītības iestādes. No Rīkojuma projektā paredzētām atbalstāmām aktivitātēm (finansējuma piešķiršanas mērķa) neizriet atbalsts saimnieciskajai darbībai, jo ir saistīts ar atbalstu sportistu sagatavošanai un dalībai oficiālās valsts izlašu sporta sacensībās. Tāpat skaidrojam, ka atbalsts LBS nav saistīts ar atbalstu profesionālajiem sporta klubiem (profesionālajam sportam). Tāpat apliecinām, ka atbalsts netiks sniegts profesionālajiem sporta klubiem (profesionālajam sportam) dalībai komercsacensībās, kas rīkotas ar mērķi sportistiem vai sporta klubiem gūt ienākumus. Papildus akcentējams, ka atbalsta sniegšana nevalstisko sporta organizāciju darbībai, kā arī sportistu sagatavošanai un dalībai starptautiskās sporta sacensībās tiešā veidā ir saistīta ar valsts politikas īstenošanu sporta nozarē.

[1] Skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantu. 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
211 716
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
211 716
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-211 716
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-211 716
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
211 716
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Komandas atgriešanās Latvijā nepaciešamās izmaksas ir 105 000 euro, t.sk., nacionālās aviosabiedrības “Air Baltic” līgumreiss maršrutā Dubaja – Rīga – 86 750 eur un aviobiļešu  izmaksas Manila – Dubaija – 18 250 euro, atbilstoši faktiskajām izmaksām.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas". 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Basketbola savienība"
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Iesniegumi LBS par Sacensību nozīmīgumu, kopējām izmaksām, kā arī nepeiciešamo papildus valsts līdzfinansējuma apmēru.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem

 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

LBS atbalsta Rīkojuma projekta tālāku virzību iespējami drīzā laikā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Biedrība "Latvijas Basketbola savienība"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi