Anotācija (ex-ante)

21-TA-712: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts ir sagatavots, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā apakšpasākuma “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” atbalsta saņemšanas nosacījumus, publiskā finansējuma veidu un apmēru, projektu īstenošanas nosacījumus, publicitātes pasākumus, maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtību.
Spēkā stāšanās termiņš
01.05.2022.
Pamatojums
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā” (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijā darbojas 35 vietējās rīcības grupas, t.i., biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai saistībā ar Lauku attīstības programmu 2014.–2020. gadam, tajā skaitā sešas vietējās rīcības grupas, kurām piešķirts arī atbalsts saistībā ar Rīcības programmu Zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam.
Spēkā esošajos Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 769) noteikta kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (turpmāk – LAP (2014 – 2020)) apakšpasākuma “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” aktivitātēs “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana” un “Aktivizēšana” (turpmāk – apakšpasākums).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Latvijas Lauku attīstības programmas uzraudzības komiteja 2021. gada 11. februārī saskaņoja grozījumus Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam pārejas periodā 2021. un 2022. gadā, un 2021. gada 23. jūnijā tos apstiprināja Eiropas Komisija, paredzot, ka turpmāk Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma administrēšanai tiks piemērota vienkāršotā izmaksa – vienotas likmes finansējums 40 procentu apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, lai segtu darbības pārējās attiecināmās izmaksas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, (turpmāk – regula Nr. 1303/2013) 68.b pantu.
Paredzēts, ka vienkāršotās izmaksas piemērošana būtiski samazinās administratīvo slogu vietējām rīcības grupām un veicinās efektīvāku finanšu līdzekļu administrēšanu ELFLA vadības procesā, kā arī Lauku atbalsta dienesta kontroles funkciju nodrošināšanu un vienkāršošanu.
Risinājuma apraksts
Nepieciešama jauna kārtība, kas noteiks apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumus, publiskā finansējuma veidu un apmēru, projektu īstenošanas nosacījumus, publicitātes pasākumus, maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtību, piemērojot vienkāršoto izmaksu.
Savukārt, publicitātes pasākumi, publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu veikšanas kārtību nosaka arī Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā”.
Noteikumu projekts paredz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā apakšpasākuma “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” administrēšanai piemērot vienkāršoto izmaksu -vienotas likmes finansējuma 40 procentu apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, lai segtu darbības pārējās attiecināmās izmaksas. Līdz ar to turpmāk, vietēja rīcības grupa trīs reizes gadā līdz 15. janvārim, 15. maijam un 15. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu, lai segtu attiecināmās izmaksas, detalizēti norādot tiešas attiecināmas personāla izmaksas, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību un aprēķinot no tām 40 procentu apmēru, lai segtu pārējās attiecināmās izmaksas. Ir plānots, ka vienotas likmes ieviešana veicinās finanšu resursu efektīvāko izmantošanu. Vietējai rīcības grupai patstāvīgi ir  jānodrošina stabils un ilgtspējīgs darbs, lai īstenotu un uzraudzītu vietējās attīstības stratēģijas. Ieviešot vienkāršoto izmaksu, vairs netiks piemēroti ierobežojumi, kādi tika noteikti MK noteikumos Nr. 769. Piemēram, aktivitātes "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana" ietvaros bija noteikts, ka atbalsts ir pieejams sadarbībai (tīklošanai) – vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju dalībai vietējo rīcības grupu sadarbības (tīklošanās) sanāksmēs, bet ne vairāk kā pieciem vietējās rīcības grupas deleģētiem pārstāvjiem vienā reizē, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Šāds ierobežojums vairs nav aktuāls, jo pati vietēja rīcības grupa, turpmāk kontrolēs savas finanšu plūsmas un noteiks cik deleģēto pārstāvju varēs piedalīties sadarbības pasākumos. Ir sagaidāms, ka vienotas likmes piemērošana būtiski samazinās administratīvo slogu vietējām rīcības grupām un veicinās efektīvāku finanšu līdzekļu administrēšanu ELFLA vadības procesā, kā arī Lauku atbalsta dienesta kontroles funkciju nodrošināšanu un vienkāršošanu. Tā pat, ieviešot vienotas likmes finansējumu ir sašaurināts neattiecināmo izmaksu uzskaitījums iepretim noteikumiem Nr. 769,  paredzot, ka neattiecināmas izmaksas turpmāk  ir samaksa par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas, kā arī citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu nr. 1303/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulu Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula nr. 1305/2013), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.
Lai samazinātu administratīvu slogu gan VRG, gan Lauku atbalsta dienestam, turpmāk ja sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas atlases komiteja ir pieņēmusi lēmumu par  atbalsta apmēra palielināšanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, tad VRG nebūs jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā precizēts projekta iesniegums. Bet Lauku atbalsta dienests izdos lēmumu par atbalsta palielināšanu VRG darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas atlases komiteja ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta palielināšanu attiecīgās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Jo saskaņā ar regulas nr. 1303/2013 35.panta 2.punktu VRG pienākas atbalsts saistībā ar pamatdarbības izmaksām un iedzīvināšanu, kas radušies saistībā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Noteikumu projekts sagatavots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, (turpmāk – Regula Nr. 1303/2013) un Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005.

Noteikumu projekts ir nepieciešams papildus spēkā esošajiem Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumiem Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai", kuros noteikta kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai.

Atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai.

Apakšpasākuma ietvaros atbalsts pieejams VRG vietējās attīstības stratēģijas un tās iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai, tostarp apmaiņas veicināšanai starp ieinteresētajām personām. VRG neveic saimniecisko darbību, līdz ar to sniegtais atbalsts neklasificējas kā komercdarbības atbalsts.

VRG sekmē vietējās sabiedrības aktivizēšanu, organizējot un nodrošinot dalību tīklošanās pasākumos, lai veicinātu pieredzes un informācijas apmaiņu starp iesaistītajām un ieinteresētajām personām, nodrošina potenciāliem projektu iesniedzējiem mācības par projekta idejas radīšanu, projekta sagatavošanu un projekta iesnieguma aizpildīšanu, tādā veidā uzlabojot projektu kvalitāti, kā arī sniedz atbalstu projekta īstenošanas un uzraudzības laikā. Šī apakšpasākuma ietvaros labuma guvēji ir visi lauku teritorijas iedzīvotāji.

Paredzēts, ka jaunā kārtība stāsies spēkā 2022. gada 1. maijā, aizstājot pašlaik spēkā esošos MK noteikumus Nr. 769.

Lauku atbalsta dienests maksājuma pieprasījumus par izmaksām, kas bijušas pirms 2022. gada 1. maija, izskatīs un administrēs atbilstoši MK noteikumiem Nr. 769.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ir izvērtēti citi dotāciju administrēšanas veidi saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 67. pantu.
 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Sagaidāms, ka vienkāršotās izmaksas (vienotas likmes finansējuma 40 procentu apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, lai segtu darbības pārējās attiecināmās izmaksas) piemērošana būtiski samazinās administratīvo slogu vietējām rīcības grupām un veicinās efektīvāku finanšu līdzekļu administrēšanu ELFLA vadības procesā, kā arī Lauku atbalsta dienesta kontroles funkciju nodrošināšanu un vienkāršošanu.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta saņēmējiem – vietējām rīcības grupām, t. i., biedrībām un nodibinājumiem, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam programmēšanas periodā ir 35 atbalsta pretendenti, tajā skaitā sešas vietējās rīcības grupas, kurām piešķirts arī atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmā Zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
-13 843,20
nevalstiskās organizācijas
samazinās
Vērtības nozīme:
8,24
Vidējā stundas tarifa likme no darba devēja pozīcijām ar nodokļiem
16,00
2 cilvēkdarba dienas
35
VRG
3
3 reizes gadā
-13 843,20
Apakšpasākumā atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai - 35 vietējās rīcības grupas. Mērķgrupas administratīvās izmaksas veido informācijas sagatavošana un izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšana. Noteikumu projekta tiesiskais regulējums atbalsta saņēmējiem nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības, tomēr kopumā atvieglo administratīvo slogu finansējuma saņēmējam un arī dienestam, atbrīvojot no nepieciešamības iesniegt un pārbaudīt izdevumus apliecinošu dokumentāciju vienotas likmes piemērošanas rezultātā. Vidējā stundas tarifa likme no darba devēja pozīcijām ar nodokļiem ir 8,24 euro (avots – Valsts ieņēmumu dienesta dati). Vidēji nepieciešamais laiks vienam darbiniekam informācijas sagatavošanai, apkopošanai un izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanai vidēji nepieciešams laiks vienam darbiniekam viena dokumentācijas iesniegšanas reizē nepārsniedz trīs cilvēkdarba dienas vai 24 stundas, bet piemērojot vienotas likmes finansējumu, provizoriski var sagaidīt ka nepārsniegs 8 stundas, jeb vienu cilvēkdarba dienu. VRG trīs reizes gadā iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu pievienojot attiecināmās izmaksas apliecinošo dokumentu kopijas.
Kopā
-13 843,20

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1303; 32013R1305; 32014R0508
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006; 2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005; 3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Noteikumu projekts ir izstrādāts ievērojot Eiropas Komisijas paziņojumu "Vadlīnijas par vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošanu Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI) ietvaros" (2021/C 200/01)

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006; 2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005; 3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Padomes regulas Nr. 1303/2013 35. panta 2.punkts
17.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Padomes regula Nr.508/2014
 
10.2.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Nepardz stingrākas prasības
Padomes regulas Nr. 1303/2013 68.b pants
 
9.2.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
Padomes regula Nr. 1305/2013 
10.2.apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Padomes regula Nr. 1303/2013 
10.2.apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Diskusija/apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Latvijas Lauku attīstības programmas uzraudzības komiteja 2021. gada 11. februārī saskaņoja grozījumus Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam pārejas laikā 2021. un 2022. gadā, un 2021. gada 23. jūnijā tos apstiprināja Eiropas Komisija, paredzot, ka turpmāk Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma administrēšanai tiks piemērota vienkāršotā izmaksa – vienotas likmes finansējums 40 procentu apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, lai segtu darbības pārējās attiecināmās izmaksas.

Zemkopības ministrija biedrības “Latvijas Lauku forums” organizētājā LEADER domubiedru un darītāju rudens forumā informēja par MK noteikumu projekta būtību. 

MK noteikumu projekts 2021. gada 18. oktobrī nosūtīts saskaņošanai nozares pārstāvjiem – biedrībai “Latvijas Lauku forums”, kas pārstāv 34 vietējo rīcības grupu intereses, un publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Zied zeme”. 28.oktobrī notika MK noteikumu projekta saskaņošanas sanāksme, kuras laikā tika izrunāti un ņemti vērā biedrības “Latvijas Lauku forums” un privāto partnerattiecību “Zied zeme” izteiktie priekšlikumi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Lauku atbalsta dienests
samazinās
Vērtības nozīme:
8,24
Vidējā stundas tarifa likme no darba devēja pozīcijām ar nodokļiem
16,00
divas cilvēkdarba dienas
35
Atbalsta saņēmēju skaits
3
3 reizes gada tiek pārbaudīti maksājumi pieprasījumi
-13 843,20
Noteikumu projekta tiesiskais regulējums Lauku atbalsta dienestam nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības, tomēr kopumā atvieglo administratīvo slogu finansējuma atbrīvojot no nepieciešamības pārbaudīt izdevumus apliecinošu dokumentāciju vienotas likmes piemērošanas rezultātā. Lauku atbalsta dienesta administratīvās izmaksas veidojas no informācijas pieņemšanas un apstrādes, kur viena maksājuma pieprasījuma izskatīšana varēja agrāk ilgst līdz pat četrām cilvēkdarba dienām, bija nepieciešams pārbaudīt cenu salīdzināšanas dokumentāciju katrai iegādei, informāciju par aptaujātajiem komersantiem un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti, kā arī visus normatīvajā aktā noteiktos izmaksu ierobežojumus. Ieviešot vienotas likmes finansējumu Lauku atbalsta dienests pārbaudīs pamatotību tiešām attiecināmām personāla izmaksām, ka arī vienotas likmes finansējuma piemērošanu. Līdz ar to var prognozēt, ka administratīva sloga samazināšanas procesā varēs ietaupīt divas cilvēkdarba dienas, jeb 16 stundas. Vidējā stundas tarifa likme no darba devēja pozīcijām ar nodokļiem ir 8,24 euro (avots – Valsts ieņēmumu dienesta dati). Saskaņā ar noteikumu projekta tiesiskais regulējumu ir paredzēts, ka VRG trīs reizes gadā iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu pievienojot attiecināmās izmaksas apliecinošo dokumentu kopijas.
Kopā
-13 843,20

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Vienkāršotās izmaksas piemērošana veicinās efektīvāku finanšu līdzekļu administrēšanu ELFLA vadības procesā, kā arī Lauku atbalsta dienesta kontroles funkciju nodrošināšanu un vienkāršošanu.
 
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi