Anotācija (ex-ante)

22-TA-2695: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Krievijas Federācijas izraisītais drošības apdraudējums, kas var novest pie iekšējās drošības situācijas pasliktināšanās, rada nepieciešamību noteikt ierobežojumus Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanai Latvijas Republikā un ierobežot braucienus ar nebūtiskiem ieceļošanas mērķiem, piemēram, tūrisms un atpūta.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ņemot vērā nepieciešamību stiprināt Latvijas Republikas drošību Krievijas Federācijas agresijas apstākļos, projekta mērķis ir ierobežot Krievijas Federācijas pilsoņu tiesības ieceļot Latvijas Republikā, vienlaikus nosakot izņēmumus noteiktām personu kategorijām ar būtiskiem ieceļošanas mērķiem, kurām ir atļauts ieceļot Latvijas Republikā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Reaģējot uz 2022. gada 24. februārī uzsākto Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā, no 2022. gada 25. februāra visās Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs tika apturēta vīzu pieteikumu pieņemšana no Krievijas Federācijas pilsoņiem. Krievijas Federācijas pilsoņu vīzu pieteikumi tika pieņemti tikai izņēmuma gadījumos, ja pastāvēja humāni apsvērumi (tuva radinieka smaga slimība vai bēres, apdraudējums personas drošībai), kā arī no Latvijas un citu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstu pilsoņu ģimenes locekļiem.
No 2022. gada 4. augusta vēl vairāk tika sašaurināts to Krievijas Federācijas pilsoņu loks, no kuriem var tikt pieņemti vīzu pieteikumi Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, un Krievijas Federācijas pilsoņu vīzu pieteikumi pašlaik tiek pieņemti  tikai dalībai bērēs.
Laika posmā no 2022. gada 25. februāra līdz 3. augustam Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs Krievijas Federācijas pilsoņiem tika izsniegtas 1085 vīzas, no kurām 257 vīzas tika izsniegtas mediju pārstāvjiem un 210 vīzas viņu ģimenes locekļiem (kopā izsniegtas 467 vīzas), bet 618 vīzas tika izsniegtas Latvijas un ES valstu pilsoņu ģimeņu locekļiem, radinieku slimības vai bēru gadījumā.
Laika posmā no 2022. gada 4. augustam līdz 6. septembrim Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs Krievijas Federācijas pilsoņiem tika izsniegtas 18 vīzas (dalībai bērēs).
 
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2022. gada 24. februārī Krievijas Federācija uzsāka militāro iebrukumu Ukrainā. Krievijas Federācijas neattaisnojamais iebrukums Ukrainas teritorijā ir rupjš Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums, kas ir klajā pretrunā ar Krievijas Federācijas saistībām, kas izriet no ANO Statūtiem un citām starptautisko tiesību normām. Krievijas Federācijas bruņotie spēki ir vainojami masveida brutālajos noziegumos pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā sievietēm un bērniem. Krievijas agresijas rezultātā vairāk nekā 6 miljoni Ukrainas iedzīvotāju ir bijuši spiesti doties bēgļu gaitās, dzīvību ir zaudējuši tūkstošiem Ukrainas militārpersonu un nevainīgu civiliedzīvotāju.
Kopš šī gada jūlija vidus Latvijā un citās ES dalībvalstīs, kurām ir sauszemes robeža ar Krievijas Federāciju, ir pieaudzis Krievijas Federācijas pilsoņu skaits, kuri vēlas šķērsot robežu ieceļošanai ES. Tādējādi vairākas dalībvalstis, tostarp Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija ir paudušas bažas, ka tas var radīt nopietnus  draudus šo valstu iekšējai drošībai, jo liela daļa Krievijas Federācijas iedzīvotāju ilgstoši ir atbalstījuši V.Putina režīma agresīvās darbības un ir līdzatbildīgi par Krievijas Federācijas agresiju pret Ukrainu. Vienlaikus daudzi Krievijas Federācijas pilsoņi turpina izmantot ceļojumus ES, lai atpūstos un iepirktos, kamēr Ukrainā notiek aktīva karadarbība. ES dalībvalstis ir vienojušās, ka tas nav atbalstāms. Tādēļ jau šobrīd ir noteikti ieceļošanas aizliegumi konkrētām personām, kas atbalsta V.Putina režīmu. ES Padomes ārlietu ministru neformālajā sanāksmē Prāgā 2022. gada 30.-31.augustā tika panākta vienošanās, ka, ņemot vērā sarežģīto ietekmi uz robežvalstīm, dalībvalstis nacionālā līmenī var veikt pasākumus, lai ierobežotu ieceļošanu ES saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 9.marta Regulu (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pāri robežām (Šengenas Robežu kodekss).
 
Risinājuma apraksts
Atbilstoši mūsdienu starptautiskajām tiesībām, jebkurai valstij ir tiesības veikt pasākumus pret valsti, kas pārkāpj saistības pret starptautisko sabiedrību kopumā, lai nodrošinātu pārkāpuma novēršanu un reparācijas cietušās valsts interesēs vai pārkāpto saistību labuma guvēju interesēs (sk. ANO Starptautisko tiesību komisijas 2001. gadā pieņemto Pantu par valstu atbildību par starptautiski prettiesisku rīcību (International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1)  (turpmāk - Panti par valsts atbildību) 54. pantu un arī 48. pantu). Agresijas aizliegums ir erga omnes pienākums (sk. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962) [1970] ICJ Rep 3 34. paragrāfu), kā arī vispārējo starptautisko tiesību imperatīva norma (jus cogens) (sk. International Law Commission, Draft Conclusions on Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens), Report of the International Law Commission: Seventy-first session (29 April–7 June and 8 July–9 August 2019) UN Doc A/74/10 141 Pielikums(a)). Tādējādi visām valstīm ir tiesības veikt pretpasākumus pret Krievijas Federāciju, ņemot vērā Krievijas Federācijas veikto pārkāpumu raksturu (sk. arī Tams, Christian, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law. Cambridge Studies in International and Comparative Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Dawidowicz, Martin. Third-Party Countermeasures in International Law. Cambridge Studies in International and Comparative Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017). Turklāt visām valstīm, gadījumos, kad kāda valsts rupji pārkāpj vispārējo starptautisko tiesību imperatīvajās normās noteiktās saistības, ir pienākums sadarboties, lai ar tiesiskiem līdzekļiem izbeigtu būtiskus un sistemātiskus starptautisko tiesību imperatīvo normu pārkāpumus, un valstis nevar atzīt par tiesisku nopietna pārkāpuma radītu situāciju vai atbalstīt šādas situācijas uzturēšanu (sk. Pantu par valsts atbildību 40. un 41. pantu). Tādējādi starptautiskajai kopienai, tostarp Latvijai, ir pienākums sadarboties, kā arī tiesības veikt pretpasākumus, lai motivētu Krievijas Federāciju pārtraukt veiktos starptautisko tiesību pārkāpumus un pilnībā atlīdzināt par jau izdarītajiem pārkāpumiem.
Ministru kabineta rīkojuma mērķis ir veikt pretpasākumus, lai pēc iespējas ātrāk panāktu Krievijas Federācijas karadarbības Ukrainā izbeigšanu, kā arī starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumu pārtraukšanu. Vienlaikus Ministru kabineta rīkojuma mērķis ir novērst Latvijas Republikas iekšējās drošības apdraudējumu.
Ministru kabineta rīkojums, ievērojot Šengenas Robežu kodeksa, 6.panta 1.punkta e) apakšpunktu, Valsts robežsardzei dod tiesības atļaut ieceļot un šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā tikai rīkojumā uzskaitītajām Krievijas Federācijas pilsoņu kategorijām:
1) Latvijas, ES, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) valsts un Šveices Konfederācijas uzturēšanās atļaujas vai Šengenas līguma dalībvalsts ilgtermiņa vīzas turētājiem;
2) Personām, kurām ir izsniegta īstermiņa ieceļošanas vīza (Šengenas vīza), kas ir Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļi (laulātie, vecvecāki, vecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādībā esošās personas), ES, EEZ un Šveices valstspiederīgo ģimenes locekļi, personām, kas veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, jūrniekiem, kā arī personām, kuras ieceļo saistībā ar humāniem apsvērumiem (piemēram, personām, kuras dodas apmeklēt smagi slimu tuvinieku vai bēres, apdraudētām personām u.c.);
3) Latvijā akreditētajiem vai nosūtītajiem Krievijas diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
4) Diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc kurjeriem;
5) Personām, kuras dodas uz Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijā īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai;
6) Krievijas Federācijas diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem, kuri šķērso Latviju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, tostarp viņu ģimenes locekļiem un personām, kuras šķērso Latvijas teritoriju tranzītā un dodas īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai Krievijas Federācijas vēstniecībā uzņemošajā valstī;
7) personām, kuras ir vienkāršota tranzīta dokumenta (FTD) vai vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumenta (FRTD) turētāji un kuras dodas no Krievijas Federācijas uz Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabalu un atpakaļ.
Rīkojumā atbilstoši Šengenas Robežu kodeksa 6.panta 5.punkta a) apakšpunktam ir iekļauti uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa vīzas turētāji, jo personām kurām ir kādas dalībvalsts izdota uzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa vīza, ir jāļauj tranzītā ieceļot pārējo dalībvalstu teritorijās, lai varētu nonākt dalībvalstī, kas izsniegusi uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa vīzu, ja vien viņi nav iekļauti tādas dalībvalsts brīdinājumu sarakstā, kuras ārējās robežas viņi ir iecerējuši šķērsot, un brīdinājumam nav pievienots norādījums atteikt ieceļošanu vai tranzītu. Savukārt Šengenas Robežu kodekss neuzliek par pienākumu dalībvalstij ļaut ieceļot trešās valsts valstspiederīgajam, kurš ir citas Šengenas līguma dalībvalsts izsniegtas īstermiņa vīzas turētājs.
Rīkojumā ietverto citu  personu kategoriju ieceļošas mērķi ir atzīstami par būtiskiem, jo atbilst svarīgām personīgām interesēm un tiesībām (piemēram, tiesības uz ģimenes dzīvi, personas glābšanās no dzīvības un veselības apdraudējuma), ES dalībvalstu interesēm (piemēram, kravu pārvadājumi un preču piegāde) vai starptautiskajām saistībām (Krievijas Federācijas diplomātu ieceļošana un ceļošana tranzītā uz Kaļiņingradas apgabalu). 
Savukārt rīkojumā ietverto ES, EEZ vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļu ieceļošana atļauta atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumiem Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”.    
Personām, kas neatbildīs, kādai no iepriekš minētajām kategorijām, ieceļošana Latvijas Republikā tiks atteikta, pamatojot to ar apdraudējumu Latvijas Republikas iekšējai drošībai. Valsts robežsardzes amatpersona  par katru pieņemto lēmumu atteikt ieceļošanu izsniegs personai veidlapu saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 14.panta 2.punktu.
Krievijas Federācijas pilsoņu personu kategorijas, kurām ir atļauta ieceļošana, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā ir noteiktas koordinēti.  
Ierobežojums paredzēts līdz 2023. gada 30. jūnijam, saskaņojot ierobežojošo pasākumu termiņu ar plānotajiem grozījumiem Imigrācijas likuma Pārejas noteikumos par uzturēšanās atļaujām.

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīvi risinājumi, kas ļautu sasniegt izvirzīto mērķi, nepastāv.
 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Nav attiecināms.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Tiks ierobežota Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošana Latvijas Republikā, nosakot konkrētas personu kategorijas kurām ir atļauta ieceļošana.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
-
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr.810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss). Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas.
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pants; ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 17.pants; 1961.gada Vīnes konvencija par diplomātiskajiem sakariem; 1963.gada Vīnes konvencija par konsulārajiem sakariem.
Apraksts
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr.810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss). Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas.
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pants; ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 17.pants; 1961.gada Vīnes konvencija par diplomātiskajiem sakariem; 1963.gada Vīnes konvencija par konsulārajiem sakariem.
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Iekšlietu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts robežsardze

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi