Anotācija (ex-ante)

24-TA-346: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa, 5.panta pirmā daļa, 9.panta pirmā daļa.
Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojuma projektā „Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu” (turpmāk – rīkojuma projekts) minēto nekustamo īpašumu (“Laidzes 11A”, Talsos, Talsu novadā, un  “Jaundurbe”, Smārdes pagastā, Tukuma novadā) tirgus situāciju, izmantošanas iespējas un to, ka nav zināmas valsts pārvaldes funkcijas, kuru nodrošināšanai būtu lietderīgi to saglabāt valsts īpašumā, ar valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) Īpašumu izvērtēšanas komisijas lēmumu nolemts ierosināt nekustamo īpašumu atsavināšanu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir atbilstoši Atsavināšanas likumā ietvertajam regulējumam atļaut VNĪpārdot divus valsts nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1. Nekustamais īpašums “Laidzes 11” (nekustamā īpašuma  kadastra Nr. 8801 013 0073) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 013 0073)  ha platībā un būve (būves kadastra apzīmējums 8801 013 0073 001) – Talsos, Talsu novadā (turpmāk – nekustamais īpašums “Laidzes 11”) ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 810 uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā (lēmuma datums: 13.09.2023.).

Nekustamais īpašums “Laidzes 11” ar 25.07.2023. valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktu Nr. 2984R/23 (valstij piekritīgās mantas realizācijai un nodošanai bez maksas) (turpmāk – Pārņemšanas akts Nr. 2984R/23), pamatojoties uz Ministru kabineta 26.11.2013. noteikumu Nr. 1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.3. apakšpunktu un Latvijas Republikas  Uzņēmumu reģistra 01.02.2023. lēmumu Nr. 6-12/10057 pārņemts Finanšu ministrijas valdījumā un grāmatvedības uzskaitē un VNĪ pārvaldīšanā.
Saskaņā ar Pārņemšanas akta Nr. 2984R/23 pielikumu nekustamā īpašuma “Laidzes” apsekošanas brīdī konstatēts, ka zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 013 0073) teritorija ir kopta un iežogota, ap zemes vienību esošā inženierbūve – žogs nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk -  NĪVKIS).

Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem un  NĪVKIS datiem nekustamā īpašuma “Laidzes 11” sastāvā ietilpst:
        - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 013 0073) ar kopējo platību 0,1959 ha, zemes vienības lietošanas mērķis: 0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, 0,1959 ha platībā; zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem: Zemes zem ēkām platība, 0,1959 ha; zemes vienības kadastrālā vērtība 01.01.2024. ir 5015 euro;
         - būve – asfaltēts laukums (būves kadastra apzīmējums 8801 013 0073 001), būves kopējā platība 1450 m2; būves galvenais lietošanas veids: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi; būves kadastrālā vērtība 01.01.2024. ir 22276 euro.
Nekustamā īpašuma “Laidzes 11” kadastrālā vērtība 01.01.2024. ir 27291 euro.
Nekustamajam īpašumam “Laidzes 11” NĪVKIS un Zemesgrāmatā apgrūtinājumi nav reģistrēti.

Nekustamais īpašums “Laidzes 11” ir iznomāts fiziskai personai – saskaņā ar 15.11.2023. noslēgto nekustamā īpašuma “Laidzes 11” nomas līgumu Nr. IEN/2023/2548 nomas līgums ir spēkā līdz nekustamā īpašuma “Laidzes 11” atsavināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024. (ieskaitot).

Atbilstoši Talsu novada pašvaldības 19.10.2023. vēstulē Nr. TNPCP/23/12-12/3382/N sniegtajai informācijai par nekustamo īpašumu “Laidzes”:
- saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu ar grozījumiem (Talsu novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.14 “Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 013 0073)  atrodas funkcionālajā zonā: Publiskās apbūves teritorijā (P). Publiskā apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru;
- saskaņā ar Ministru kabineta 06.07.2021. noteikumu Nr. 465 “Noteikumi par degradēto teritoriju un augsnes degradācijas novērtēšanu, degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju” 7.punktu, informācija par augsnes degradācijas veidiem – piesārņojums ar smagajiem metāliem un piesārņojums ar pesticīdiem un noturīgiem organiskiem piesārņotājiem  – tiek iegūta no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datubāzes piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra (turpmāk  –  Reģistrs). Saskaņā ar Reģistrā pieejamo informāciju, zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 013 0073)  neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā;
- saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 013 0073) piekļuve nodrošināta no Akmeņu ielas.
Atsavinot nekustamo īpašumu “Laidzes 11A”, jāņem vērā likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktie nosacījumi darījumiem ar zemes īpašumiem.

2. Nekustamais īpašums “Jaundurbe” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9082 004 0303) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) 0,8500 ha platībā un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi  9082 004 0303 001, 9082 004 0303 002 un  9082 004 0303 003) – Smārdes pagastā, Tukuma novadā (turpmāk – nekustamais īpašums “Jaundurbe”), ierakstīts Zemgales rajona tiesas Smārdes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000324955 uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā (lēmuma datumi: 05.04.2022. un 18.10.2023. (pievienotas būves)).

Nekustamā īpašuma “Jaundurbe sastāvā esošās būves saskaņā ar 20.02.2023. Valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma aktu Nr. 2538R/23 (valstij piekritīgās mantas realizācijai un nodošanai bez maksas) (turpmāk – Pārņemšanas akts Nr.2538R/23) un tā pielikumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 26.11.2013. noteikumu Nr. 1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.3. apakšpunktu, Rīgas pilsētas tiesas 22.11.2022. spriedumu civillietā Nr. C30553922, pārņemtas Finanšu ministrijas valdījumā un grāmatvedības uzskaitē un VNĪ pārvaldīšanā ar 20.02.2023.

Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem un  NĪVKIS datiem nekustamā īpašuma “Jaundurbe sastāvā ietilpst:
          - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) ar kopējo platību 0,8500 ha, zemes vienības lietošanas mērķis: 1002 - Noliktavu apbūve, 0,8500 ha platībā; zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem: Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība: 0,2620  ha, Ūdens objektu zeme: 0,0210 ha, Zemes zem ēkām platība: 0,5630 ha, Zemes zem ceļiem platība: 0,0040 ha; zemes vienības kadastrālā vērtība 01.01.2024. ir 7081 euro;
          - būve –  lauksaimniecībā nedzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 9082 004 0303 001), būves kopējā platība 1288,2 m2; būves galvenais lietošanas veids: 1271 - Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas; būves kadastrālā vērtība 08.09.2024. ir 9405 euro;
          - būve –  Rūpnieciskās ražošanas ēkas (būves kadastra apzīmējums 9082 004 0303 002), būves kopējā platība 268,4 m2; būves galvenais lietošanas veids: 1251 - Rūpnieciskās ražošanas ēkas; būves kadastrālā vērtība 08.09.2024. ir 3436 euro;
          - būve –  Ēka (būves kadastra apzīmējums 9082 004 0303 003), būves kopējā platība 48,2 m2; būves galvenais lietošanas veids: 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas; būves kadastrālā vērtība 08.09.2024. ir 82 euro.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem nekustamā īpašuma “Jaundurbe” kadastrālā vērtība 08.09.2024. ir 20004 euro.

Nekustamajam īpašumam “Jaundurbe” NĪVKIS reģistrēts apgrūtinājums: aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās, 0,0420 ha platībā.
Nekustamajam īpašumam “Jaundurbe”  noteiktais apgrūtinājums tiešā veidā nerada papildu ietekmi uz nekustamā īpašuma iespējamo izmantošanu tā atsavināšanas gadījumā, vienlaikus nākamajam nekustamā īpašuma “Jaundurbe”  ieguvējam jāņem vērā Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.
Nekustamais īpašums “Jaundurbe” nav iznomāts.

Saskaņā ar Pārņemšanas akta Nr.2538R/23 pielikumā norādīto informāciju, veicot būvju (būvju kadastra apzīmējumi 9082 004 0303 001, 9082 004 0303 002, 9082 004 0303 003) apsekošanu un pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā, tika konstatēts, ka būves (būvju kadastra apzīmējumi 9082 004 0303 001, 9082 004 0303 003) atrodas avārijas stāvoklī, būve (būves kadastra apzīmējums 9082 004 0303 002) ir neapmierinošā stāvoklī, būvju durvis atlauztas, logu stikli ir izsisti, telpās var iekļūt nepiederošas personas, telpās atrodas atkritumi.
Saskaņā ar Tukuma novada būvvaldes 03.04.2023. Atzinumu par būves pārbaudi Nr. BIS-BV-19.9-2023-1851, pamatojoties uz Būvniecības likuma 9.pantu, būvinspektors uzdevis nekavējoties apturēt būves (būves kadastra apzīmējums 9082 004 0303 003) ekspluatāciju, nodrošināt būves noteiktās būtiskās prasības.
Ievērojot minēto, VNĪ veikusi nepieciešamās darbības brīdinājuma zīmju izvietošanai uz bīstamo ēku fasādēm.

Atbilstoši Tukuma novada pašvaldības 04.10.2023. vēstulē Nr. TND/4-9.2.2/23/4468 sniegtajai informācijai:
- saskaņā ar Engures novada domes 20.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “Par Engures novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – apbūves noteikumi), apstiprināto teritorijas plānojumu zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) ir noteikts funkcionālais zonējums Lauku zemes (L);
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) neatrodas degradētā teritorijā;
- zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) nav nodrošināta piekļūšana.
Atbilstoši NĪVKIS datiem piekļūšana nekustamajam īpašumam “Jaundurbe”  no valsts vietējā autoceļa iespējama caur zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0287), kas ietilpst nekustamā īpašuma “Durbesmala” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9082 004 0384), Smārdes pagastā, Tukuma novadā, sastāvā, un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0152), kas ietilpst nekustamā īpašuma “Vecdurbe” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9082 004 0152), Smārdes pagastā, Tukuma novadā, sastāvā, nodibinot ceļa servitūtu Civillikumā noteiktajā kārtībā.
Atsavinot nekustamo īpašumu “Jaundurbe”, jāņem vērā likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktie ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem, tostarp, lauksaimniecības zemi.
Lai nekustamā īpašuma “Jaundurbe” izsoles dalībniekus nodrošinātu ar pilnīgu informāciju par nekustamo īpašumu, izsoles noteikumos tiks norādīts, ka piekļūšanai pie nekustamā īpašuma “Jaundurbe” ir jādibina ceļa servitūti, kā arī tiks norādīta informācija par būvju tehnisko stāvokli.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Skatīt anotācijas sadaļu “Pašreizējā situācija”.
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu valsts anotācijas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
Ar Finanšu ministrijas un VNĪ 18.03.2020. noslēgto Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas līgumu, kas Finanšu ministrijā reģistrēts ar Nr. 13.7-17/12/38, VNĪ veic Finanšu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, tajā skaitā nodrošinot lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem. Attiecīgi, ņemot vērā  rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu tirgus situāciju, izmantošanas iespējas un to, ka nav zināmas valsts pārvaldes funkcijas, kuru nodrošināšanai būtu lietderīgi tos saglabāt valsts īpašumā, ar VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisijas lēmumu nolemts ierosināt nekustamo īpašumu atsavināšanu un attiecīga Ministru kabineta lēmuma sagatavošanu.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu atļauju atsavināt valsts nekustamos īpašumus dod Ministru kabinets. Atsavināšanas likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē VNĪ.
Attiecīgi sagatavots rīkojuma projekts, kas paredz atļaut VNĪ pārdot izsolē nekustamo īpašumu “Laidzes 11A” un nekustamo īpašumu “Jaundurbe”.
Rīkojuma projekts paredz nekustamā īpašuma valdītājam  – Finanšu ministrijai uzdevumu nodot pircējiem nekustamos īpašumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus. Trīsdesmit dienu termiņš dokumentu nodošanai nekustamā īpašuma pircējam noteikts, izvērtējot nekustamā īpašuma pircēja pienākumu veikt noteiktas darbības noteiktos termiņos, samērīgi ar nekustamā īpašuma pārdevēja pienākumiem. Atbilstoši Atsavināšanas likuma 30.pantam  izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu par nekustamo īpašumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā. Līdz ar to samērīgiem ar nekustamā īpašuma pircēja pienākumiem, veikt noteiktas darbības noteiktos termiņos, ir jābūt arī nekustamā īpašuma pārdevēja pienākumiem. Tādēļ VNĪ nekustamo īpašumu pirkumu līgumos paredz nosacījumu, ka dokumentus, kas nepieciešami pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pārdevējs (vai valdītājs) izsniedz pircējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu saistību izpildes pret pārdevēju.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Atbilstoši Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 12.punktā noteiktajam, lai noskaidrotu, vai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei, valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju nodrošināšanai, rīkojuma projektu ievietojot Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, tiks nodrošināts noteikumos noteiktais pienākums.
Ja divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes nepieprasa projektā minētos nekustamos īpašumus valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, tos var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Jebkurš tiesību subjekts - fiziska persona, kurai piemīt tiesībspēja un rīcībspēja, un kura vēlas piedalīties izsolē un iegādāties rīkojuma projektā minētos nekustamos īpašumus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Jebkurš tiesību subjekts - juridiska persona, kurai piemīt tiesībspēja un rīcībspēja, un kura vēlas piedalīties izsolē un iegādāties rīkojuma projektā minētos nekustamos īpašumus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projekta īstenošanai nav nepieciešami papildus līdzekļi no valsts vai pašvaldību budžeta. VNĪ saskaņā ar Atsavināšanas likuma 47.pantu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 37.punktu valsts nekustamās mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaitīs valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Ja nekustamie īpašumi tiks atsavināti 2024.gadā, tad atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 55.pantu izlietojami VNĪ pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai (izņemot netiešo izmaksu segšanai), tajā skaitā valsts nekustamo īpašumu uzlabošanas darbu veikšanai, vidi degradējošo objektu sakārtošanai un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Minētie līdzekļi, kas 2024. gadā netiks izlietoti valsts īpašumā un VNĪ pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai, līdz 31.12.2024. tiks ieskaitīti valsts budžetā.
Šobrīd nav iespējams noteikt summu, kas tiks ieskaitīta valsts budžetā, jo pašlaik nav iespējams noteikt nekustamo īpašumu pārdošanas vērtību, jo nekustamo īpašumu atsavināšana (nosacītās cenas noteikšana) tiks organizēta pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas un tā būs atkarīga no nekustamo īpašumu tirgus vērtības vērtēšanas dienā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru kabineta paredzētajā kārtībā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Atbilstoši Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Rīkojuma projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.
Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekta izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas procesā personu datu apstrādes mērķis ir nodrošināt projekta atbilstību faktiskajai un tiesiskajai situācijai, nodrošinot Ministru kabineta rīkojuma projekta izpildē iesaistīto pušu tiesiskās intereses. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Atsavināšanas likumā VNĪ deleģēto uzdevumu – organizēt valsts mantas atsavināšanas procesu. Paskaidrojošie dokumenti, kuri satur personas datus, tiek nodoti šauram subjektu lokam - institūcijām, kas veic  projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izvērtēšanu, Valsts kancelejai un Ministru kabineta locekļiem.
Nekustamo īpašumu īpašnieku vēsturisko īpašnieku personas dati apstrādāti, tos iegūstot no zemesgrāmatas nodalījuma, kura noraksts nepieciešams rīkojuma projekta izstrādei un virzībai. Zemesgrāmatu likuma 1.pants noteic, ka zemesgrāmatas ir visiem pieejamas un to ierakstiem ir publiska ticamība.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi