Anotācija (ex-ante)

24-TA-768: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:
         - Publisko aģentūru likuma 13. panta trešo daļu, kas nosaka, ka valsts aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā patstāvīgi veido valsts aģentūras budžetu. Valsts aģentūras budžetu apstiprina Ministru kabinets;
         - Publisko aģentūru likuma 14. panta otro daļu, kas nosaka, ka gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, paliek valsts aģentūras rīcībā, un to drīkst izlietot izdevumu finansēšanai nākamajā gadā vai turpmākajos gados;
         - Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.1 panta piektā daļa nosaka, ka budžeta nefinansētu iestāžu kārtējā gada līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai.
         - Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.1 daļas 1.punkts nosaka, Finanšu ministram ir tiesības, informējot par to Saeimu, veikt šādas apropriāciju izmaiņas starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm transfertu veikšanai valsts budžeta izpildes procesā, kā arī valsts budžeta saņemamajiem transfertiem no pašvaldību budžetiem, no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu budžetiem un budžeta nefinansēto iestāžu budžetiem.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
No ZVA neizmantotā 2023.gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikuma 291 176 euro apmērā, no tiem 270 074 euro novirzīt ZVA transportlīdzekļu iegādei (56 000 euro apmērā) un zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmas (turpmāk – ZVAIS) attīstībai (214 074 euro apmērā) un 21 102 euro novirzīt uz NMPD Kompetenču attīstības centra jumta stiprināšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
      Šobrīd ZVA 2024.gada budžetu nosaka Ministru kabineta 2023.gada 13.septembra rīkojums Nr. 599 “Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu” kurā ir apstiprināti ieņēmumi 6 648 088 euro apmērā un izdevumi 7 687 299 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 039 211 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

      Rīkojuma projekts paredz, ka saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 1.1 daļu jāapstiprina Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta ieņēmumus 6 648 088 euro apmērā un izdevumus 7 978 475 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 330 387 euro apmērā) atbilstoši rīkojuma projekta pielikumam.

ZVA budžeta atlikums uz 2024.gada 1.janvāri ir 2 601 105 euro apmērā, tai skaitā 1 330 387 euro apmērā paredzēts novirzīt ZVA svarīgāko pasākumu apmaksai un NMPD Kompetenču attīstības centra jumta stiprināšanai.

1. 2024.gadā līdzekļi 1 309 285 euro apmērā novirzāmi Zāļu valsts aģentūras izdevumu finansēšanai šādu pasākumu nodrošināšanai:
      - 71 352 euro apmērā – audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai;
      - 128 417 euro apmērā – Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrēšanai, atļauju speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanai apgrozībā izsniegšanai, kā arī medicīnisko ierīču vigilances veikšanai un atļauju izsniegšanai medicīnisko ierīču klīniskās izpētes veikšanai;
      - 417 550 euro apmērā - kompensācijas prasījumu par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ pacienta veselībai vai dzīvībai radītā smaga vai vidēji smaga kaitējuma izvērtēšanai, kompensācijas apmēra noteikšanai, piešķiršanai un izmaksāšanai;
      - 421 892 euro apmērā – norēķiniem par iepriekšējā pārskata perioda izdevumiem.
      - 56 000 euro apmērā  - transportlīdzekļa iegādei 
      - 214 074 euro apmērā  - ZVAIS attīstībai, īstenojot klientu portāla izveidi un automatizētu pakalpojumu pieejamību. Plānots turpināt iesākto ZVAIS klientu portāla attīstību, kura ietvaros tiks automatizēti pakalpojumi un uzlabota strukturētas informācijas pieejamība atbilstoši gan ārējo, gan iekšējo klientu vajadzībām, ar mērķi sekmēt to daudzpusīgu izmantošanu. Kā prioritāri ZVAIS Klientu portālā plānots iestrādāt pakalpojumus, kas ir saistīti ar:
          1) zāļu realizācijas pārskatu iesniegšanu;
          2) narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru pārskatu iesniegšanu;
          3) nereģistrēto zāļu vai paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujām;
          4) farmaceitisko darbību licencēšanu;
          5) informācijas pieejamību par savām zālēm reģistrācijas apliecības īpašniekiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nepieciešami finanšu līdzekļi –  21 102 euro apmērā, lai nodrošinātu būvprojektu jumta nesošo konstrukciju nostiprināšanu, kā arī veiktu stiprināšanas darbus (atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinuma ieteikumam).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 14.panta otro daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.1 panta piekto daļu valsts aģentūras kārtējā gada līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai, tāpēc ZVA plāno novirzīt no atlikuma papildus 270 074 euro. Tas ir nepieciešams, lai ZVA varētu piedalīties VM transportlīdzekļu centralizētajā iepirkumā, nodrošināt nepieciešamo finansējumu transportlīdzekļa iegādei (56 000 euro apmērā) un izstrādāt Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmas (turpmāk – ZVAIS) klientu portālu, jo tiek plānots modernizēt un izstrādāt e-pakalpojumus, kuru ietvaros ir jāveic datu migrācija un salāgošana pret vēsturiskiem datiem. Sākotnēji e-pakalpojumu daļu bija plānots izstrādāt iepriekšējā gadā, bet to neizdevās izdarīt, jo aizkavējās ZVAIS klienta portāla bāzes izstrāde
(214 074 euro apmērā). Tāpēc paredzētais finansējums iepriekšējā gadā netika iztērēts.

2.NMPD Kompetenču attīstības centra (turpmāk – KAC) darbības mērķis ir nodrošināt zināšanu pārnesi, profesionālo prasmju un personības kompetenču pilnveidi, veicinot NMPD darbinieku kvalitatīvu, daudzveidīgu un inovatīvu izglītošanu, kas atbilst NMPD funkciju īstenošanai un stratēģisko mērķu sasniegšanai Sadarbojoties ar NMPD struktūrvienībām, profesionālajām asociācijām un organizācijām, plāno, organizē un vada NMPD neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītā personāla kompetenču uzturēšanu un pilnveidi, veic citus uzdevumus atbilstoši NMPD funkcijām, uzdevumiem, stratēģijai, kvalitātes mērķiem un kvalitātes politikai. Tādējādi ēka ir vitāli nepieciešama NMPD darbinieku apmācībai, kvalifikācijas un kompetenču uzturēšanai un pilnveidošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu NMPD darbinieku funkciju īstenošanu, kā arī pilnveidotu iedzīvotājiem sniegtās palīdzības kvalitāti. Vienlaikus atzīmējam, ka 2023.gada 15.decembrī KAC tika reģistrēts izglītības reģistrā, kā pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Kompetenču attīstības centrs”.
     NMPD 2024.gada 19.janvārī no SIA "CMB Engineering" saņēma tehniskās apsekošanas atzinumu par KAC Laktas iela 8, K-1, Rīgā ēkā konstatētajiem bojājumiem, kas ietekmē ēkas drošību.     
    Saskaņā ar LBN 206-99 “koka konstrukciju projektēšanas normas”, kas bija spēkā līdz 2015.gadam, jumta un starpstāvu pārsegumi, kāpņu, balkonu un lodžiju elementi, kuru laidums ir līdz 25m, to pieļaujamā izliece ir 1/250 daļa no konstrukcijas laiduma, apsekotajai kopnei pie laiduma 9m pieļaujamā izliece 3,6 cm. Pēc SIA "CMB Engineering" veiktajiem uzmērījumiem apsekotās kopnes izliece laiduma vidusdaļā ir ~ 5 cm, kas pārsniedz būvnormatīvā LBN 405-21 noteikto pieļaujamo robežu. Papildus apsekošanas laikā arī veikta blakus kopnes uzmērīšana un blakus kopnes apakšjoslas izliece ir ~ 3 cm, kas nepārsniedz normatīvā norādīto pieļaujamo izlieci.
Tādējādi apsekošanas laikā tika konstatēti bojājumi pārseguma kopnei, kas ietekmē būves drošumu, kā arī kopnei konstatētas deformācijas, kas pārsniedz normatīvos noteikto pieļaujamo robežu. Apsekotā pārseguma kopne neatbilst mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām. Tehniskās apsekošanas atzinumā ir norādīti norādījumi, kas nepieciešami, lai saglabātu vai uzlabotu būves tehnisko stāvokli:
      - pārtraukt 2.stāva ziemeļu korpusa un zem tās esošo telpu ekspluatāciju;
      - turpināt uzsākto deformācijas monitoringu;
      - izstrādāt apsekotas kopnes pagaidu pastiprināšanas risinājumu;
      - veikt ziemeļu korpusa 2.stāva pārseguma un jumta nesošo konstrukciju tehnisko izpēti;
      - atbilstoši izpētes rezultātiem izstrādāt un realizēt ziemeļu korpusa 2.stāva pārējā pārseguma un jumta nesošo konstrukciju pastiprināšanas vai nomaiņas būvprojektu.
       Šobrīd atbilstoši atzinumam ir pārtraukta 2.stāva ziemeļu korpusa un zem tās esošo telpu ekspluatācija. Darba vietas, kā arī mācībām paredzētais aprīkojums ir pārcelts uz pagaidu telpām.
       Pamatojoties uz 2020.gada nogalē saņemto Tehniskās apsekošanas atzinumu par ēku Laktas ielā 8, K-1, Rīgā, kurā secināts, ka ēka ir derīga un droša turpmākai ekspluatācijai, NMPD ir veicis telpu un ēkas remontdarbus, kopā tajos ieguldot finanšu līdzekļus 236 317 euro apmērā, lai nodrošinātu drošas un pielāgotas telpas KAC mērķu izpildei, līdz ar to ēkas saglabāšana un nodrošināšana pret tālāku iespējamo jumta konstrukcijas bojājumu ietekmi uz pārējo ēku un telpām būtu svarīgi ne tikai KAC funkciju nodrošināšanas izpildei, bet arī nozīmīgi, lai saglabātu veiktos ieguldījumus ēkas un telpu pielāgošanā un uzlabošanā.
       VM sagatavoja projektu, kas paredz ieskaitīt NMPD budžetā ZVA līdzekļu atlikumu, lai nodrošinātu būvprojektu jumta nesošo konstrukciju nostiprināšanu, kā arī veiktu stiprināšanas darbus (atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinuma ieteikumam), tādējādi, lai līdz energoefektivitātes projekta uzsākšanai esošie konstrukcijas bojājumi neradītu negatīvu ietekmi jumtam un arī citām telpām, paredzot rīkojuma projekta pielikumā “Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2024.-2026.gadam” kopējo finansiālo ietekmi 21 102 euro apmērā.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžetu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2023.gada 13.septembra rīkojumu Nr.599 "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu " (Latvijas Vēstnesis, 2023, 179. nr.).
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
68 391
21 102
68 391
0
68 391
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
68 391
21 102
68 391
0
68 391
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
68 391
21 102
68 391
0
68 391
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
68 391
21 102
68 391
0
68 391
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Finansējums 68 391 euro apmērā 2022.-2024. gadam ik gadu ir paredzēts atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 24. septembra sēdē (protokols Nr. 63, 1.§ 2.punkts) apstiprinātājam Veselības ministrijas maksimāli pieļaujamam valsts pamatbudžeta izdevumu apjomam 2022., 2023. un 2024. gadam un iekļauts likumprojektā “Par valsts budžetu 2022.gadam”un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”.

Zāļu valsts aģentūra ir budžeta nefinansēta iestāde un Veselības ministrijas budžetā tā netiks atspoguļota. 2024. gada budžeta summa tiks iekļauta konsolidētajā kopbudžetā pie budžeta nefinansēto iestāžu budžetu kopsavilkuma.

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz 21 102 euro apmērā palielināt valsts budžeta apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0. Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm) un atbilstošos izdevumus 21 102 euro apmērā NMPD izdevumiem precēm un pakalpojumiem (2000 kods), lai nodrošinātu būvprojektu jumta nesošo konstrukciju nostiprināšanu, kā arī veiktu stiprināšanas darbus (atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinuma ieteikumam).

ZVA naudas līdzekļu atlikuma daļu 21 102 euro apmērā plānots novirzīt kā transfertu VM valsts budžetā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Skatīt 6.punktu
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
     VM budžeta apropriācijas palielināšana tiks veikta atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta (131) daļas 1.punktam, kas nosaka, ka  Finanšu ministram ir tiesības, informējot par to Saeimu, veikt apropriāciju izmaiņas valsts budžeta saņemamajiem transfertiem no budžeta nefinansēto iestāžu budžetiem.
     VM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegts Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šā protokollēmuma 2. punktam.
      Finanšu ministrs, informējot Saeimu, palielinās Veselības ministrijai likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” noteikto apropriāciju par 21 102 euro.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zāļu valsts aģentūra
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi