Anotācija (ex-ante)

21-TA-439: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Dalība padomē, komisijā, darba grupā)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ir mainījušies Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas pārstāvji, kā arī to amati.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nepieciešams grozīt rīkojumu, jo ir mainījušies Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas pārstāvji un to amati.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta 2017.gada 7.jūnija rīkojums Nr. 281„Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju”, kas nosaka Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas personālsastāvu.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Mainās Ārlietu ministrijas, FKTK, Aizsardzības ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Valsts drošības dienesta, Finanšu izlūkošanas dienesta un Satversmes aizsardzības biroja pārstāvju vārds un uzvārds nav izpaužams publiski. Valsts vides dienesta pārstāvei ir mainījies uzvārds un amats. Ir nomainījies amata nosaukums Veselības inspekcijas pārstāvim.
Ņemot vērā, ka Radiācijas drošības centrs ir Valsts vides dienesta struktūrvienība, stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas sastāvu pārstāv tikai Valsts vides dienesta pārstāvis - Radiācijas drošības centra pārstāvis komiteju nepārstāv.
Risinājuma apraksts
Tiek veiktas izmaiņas Komitejas personālsastāvā. Valsts drošības dienesta un Satversmes aizsardzības biroja pārstāvju vārds un uzvārds netiek izpausts saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumu Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts" 2.6.punktu.
Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvja vārds un uzvārds netiek izpausts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta ceturtajai daļai, kur saskaņā ar 2021. gada 15. jūnija grozījumiem minētajā likumā ir noteikts, ka informācija par Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekiem, kuri nodrošina iestādes pamatfunkciju izpildi, tai skaitā šo darbinieku struktūrvienība, amats, vārds, uzvārds un kontaktinformācija, ir ierobežotas pieejamības informācija.
Tiks izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr.866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums" komitejas sastāva precizēšanai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams izņemt no Komitejas sastāva Radiācijas drošības centra pārstāvi.
Atbildīgā institūcija
Ārlietu ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts skar tikai valsts iestāžu kompetenci komitejas sastāva noteikšanai.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Satversmes aizsardzības birojs
  • Veselības inspekcija
  • Finanšu un kapitāla tirgus komisija
  • Aizsardzības ministrija
  • Valsts vides dienests
  • Finanšu izlūkošanas dienests
  • Ekonomikas ministrija
  • Tieslietu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi