Anotācija (ex-ante)

21-TA-3: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nav jāaizpilda atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 5.1 punktam.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” (turpmāk – Birojs) un Finanšu ministrijas iniciatīvas, lai saistībā ar šobrīd izmantotās proves noteikšanas metodes pakāpenisku aizstāšanu ar mūsdienīgāku metodi, tiktu noteikta atbilstoša maksa par sniegto pakalpojumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd maksu par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu (turpmāk – pakalpojums) piemēro atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr. 936 “Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu” (turpmāk – noteikumi).
Saskaņā ar noteikumiem pakalpojums tiek sniegts un maksa par to attiecīgi tiek piemērota, gan nosakot provi dārgmetālu izstrādājumiem un to komplektējošām daļām vienīgi ar rentgenfluorescences spektrometrijas metodi (pasūtītāja pieprasījums), gan nosakot provi, izmantojot ķīmiskos reaģentus (pamatmetode). Ņemot vērā, ka rentgenfluorescences spektrometrijas metodes iegūtie dati ir uzticamāki, process efektīvāks, metodes salīdzināmais drošums attiecībā pret personāla kļūdām, kā arī metodes uzskatāma par piemērotāku sarežģītiem izstrādājumiem, tā pakāpeniski sāk aizstāt ķīmisko reaģentu metodi. Turklāt rentgenfluorescences spektrometrijas metode ļauj noteikt precīzus datus par produkta ķīmisko sastāvu, kas ir būtisks aspekts, nodrošinot patērētāju interešu aizsardzību, izslēdzot kaitīgu ķīmisku elementu izmantošanu sadzīvē.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Jau pašlaik, aizvien plašāk pielietojot rentgenfluoriscences spektrometrijas metodi dārgmetālu izstrādājumu un to komplektējošo daļu proves noteikšanā, Birojam kļūst sarežģīti piemērot esošos noteikumus, jo maksā par šādu pakalpojumu nav iekļautas visas izmaksas. Ja Birojs visiem provētajiem izstrādājumiem piemēros esošo noteikto maksu par pakalpojumu saskaņā ar veiktajām rentgenfluorescences analīzēm, maksa par pakalpojumu kļūs nekonkurētspējīga un Birojs cietīs būtiskus zaudējumus.
Risinājuma apraksts
Izvērtējot esošo situāciju, secināts, ka risinājums ir pakalpojuma maksas noteikšana nevis pēc izvēlētās proves noteikšanas metodes, bet gan pēc proves noteikšanā ieguldītā darba apjoma, proti pēc provēšanai iesniegto dārgmetālu izstrādājumu un to komplektējošo daļu raksturojuma (sarežģītības). Pamatmetodes maksa ir saglabājama dārgmetālu izstrādājumu partijām, izstrādājumiem bez pārklājuma[3]. Savukārt individuāli izgatavotiem dārgmetālu izstrādājumiem un dārgmetālu izstrādājumiem ar pārklājumu ir piemērojama paaugstināta maksa par pakalpojumu.

[3] Produkta fizikālo īpašību vai virsmu krāsas izmaiņas, kas veiktas ar tehnoloģisku vai dizaina mērķi.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Papildus, kā svarīgs iemesls Biroja pakāpeniskai pārejai uz rentgenfluorescences spektrometrijas kā vienīgo metodi ir jaunais ISO standarts ISO 23345:2021 Jewellery and precious metals — Non destructive precious metal fineness confirmation by ED-XRF[1], kura rentgenfluorescences analīzes rezultātus atzīst par ticamiem un piemērojamiem proves noteikšanā, pretstatā ķīmisko reaģentu metodei, kas ir pamatā atzīta par piemērotu skrīninga jeb paraugu caurskates metodi. Proves iestādes, t.sk. Birojs, regulāri uzkrāj praktisko pieredzi, testējot dažādas proves noteikšanas metodes. Pēc iegūtajiem datiem, kas tiek analizēti un salīdzināti starp izmantotajām metodēm, secīgi tiek iniciēts metodes standarta ieviešanas procedūra. Jānorāda, ka Latvija ir Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu dalībvalsts un atbilstoši likuma “Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem”[2], kas ir saistošs visām konvencijas dalībvalstīm, un ir jāievēro tajā noteiktos vienotos kritērijus un nosacījumus sniedzot provēšanas pakalpojumus.

[1] ISO - ISO 23345:2021 - Jewellery and precious metals — Non destructive precious metal fineness confirmation by ED-XRF
[2] https://likumi.lv/ta/id/86321-par-konvenciju-par-dargmetalu-izstradajumu-parbaudi-un-zimogosanu-un-tas-grozijumiem
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Paredzams, ka izmaiņas būs finansiāli neitrālas, jo samazināsies to individuālo pakalpojumu skaits, kuriem ir piemērojama paaugstinātā pakalpojuma cena, savukārt kļūs rentabla liela apjoma pasūtījumiem, kas nodrošinās pakalpojuma pieprasījuma popularitāti un finanšu ienākumus. Tā pat paredzams, ka Baltijas valstu proves iestāžu konkurences apstākļos Lietuvas vai Igaunijas uzņēmēji varētu izvēlēties izmantot Biroja sniegto pakalpojumu.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Grozījumi veikti noteikumu pielikumā šādos punktos.

1. 1.1. apakšpunkts papildināts aiz vārda “provēšana” ar pieturzīmi un vārdiem “– rūpnieciski izgatavotu izstrādājumu partijas bez pārklājuma”.

2. 1.2. apakšpunktā aizstāta pieturzīme un vārdi “, izmantojot tikai rentgenfluorescences spektrometrijas metodi saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu” ar pieturzīmi un vārdiem “– individuāli izgatavoti vai iesniegti izstrādājumi vai izstrādājumu partijas ar pārklājumu”.

3. 1.3. apakšpunkts papildināts aiz vārda “provēšana” ar pieturzīmi un vārdiem “– rūpnieciski izgatavotu izstrādājumu partijas bez pārklājuma”.

4. 1.4. apakšpunktā aizstāta pieturzīme un vārdi “, izmantojot tikai rentgenfluorescences spektrometrijas metodi saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu” ar pieturzīmi un vārdiem “– individuāli izgatavoti vai iesniegti izstrādājumi vai izstrādājumu partijas ar pārklājumu”.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Komersanti, kas veic saimniecisko darbību ar dārgakmeņu (dimantu (briljantu), safīru, smaragdu un rubīnu) izstrādājumiem, kā arī fiziskas personas, kuras izmantos valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” pakalpojumus.
Nozare
Citi pakalpojumi
Nozaru ietekmes apraksts
Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību vai administratīvā sloga izmaiņas nav paredzētas, jo izmaiņas nosaka maksas pakalpojumu grupu izmaiņas.
Paredzams, ka izmaiņas būs finansiāli neitrālas, jo samazināsies to individuālo pakalpojumu skaits, kuriem ir piemērojama paaugstinātā pakalpojuma cena, savukārt kļūs rentabla liela apjoma pasūtījumiem, kas nodrošinās pakalpojuma pieprasījuma popularitāti un finanšu ienākumus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Informācija par noteikumu projekta izstrādi ir publicēta Finanšu ministrijas mājaslapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Nodokļu politika”. Līdz ar to sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli par noteikumu projektu. Tāpat sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par noteikumu projektu pēc tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.
Informācija par noteikumu projektu papildus publicēta Ministru kabineta mājaslapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalības politika” - “Ministru kabineta diskusiju dokumenti”.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi