Anotācija (ex-ante)

22-TA-3816: Rīkojuma projekts (Dalība padomē, komisijā, darba grupā)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz apstiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nepieciešamība aktualizēt  Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – Padome) personālsastāvu saistībā ar Saeimas 2022. gada 14. decembra paziņojumu “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 243. nr.).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Sporta likuma 9.panta pirmo daļu Padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz sportu.
Ievērojot Sporta likuma 9. panta otro daļā noteikto, Ministru kabinets izdevis 2019. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 97 “Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu”, nosakot Padomes sastāvu. Ministru kabinetam nepieciešams aktualizēt Padomes personālsastāvu saistībā ar Saeimas 2022. gada 14. decembra paziņojumu “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 243. nr.).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta otro daļu Padomes sastāvā ir aizsardzības ministrs, finanšu ministrs, iekšlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, veselības ministrs, izglītības un zinātnes ministra noteiktā par sportu atbildīgā augstākā valsts amatpersona, biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents, biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents, biedrības “Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienība” prezidents, biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācija” prezidents, biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” vadītājs, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors un biedrības “Latvijas Augstskolu sporta savienība” prezidents.
Papildus tam, Ministru kabinets Padomes sastāvā var iekļaut arī citus Ministru kabineta locekļus un sporta federāciju vadītājus, bet ne vairāk kā trīs, ievērojot, ka papildus iekļauto Ministru kabineta locekļu skaitam un sporta federāciju vadītāju skaitam ir jābūt vienādam. 
Risinājuma apraksts
Ievērojot minēto, Padomes sastāvā iekļauta tieslietu ministre, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, ekonomikas ministre, biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” prezidente, biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” valdes priekšsēdētāja un biedrības “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” prezidents.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
Par spēku zaudējušu tiek atzīts Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra rīkojums Nr. 97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 43. nr.; 2020, 229. nr.; 2021, 12., 123., 174. nr.; 2022, 135. nr.).
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā netiek mainīta nevalstsisko sporta organizāciju pārstāvniecība.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi