Anotācija (ex-ante)

23-TA-2721: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Zvejniecības likuma 12. panta ceturtā daļa.
Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) priekšlikumi zvejas kontroles uzlabošanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ievērojot notikušās izmaiņas, kas skar zvejas darbību elektronisko uzskaiti un kontroli, Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos" (turpmāk – noteikumi Nr. 192) nepieciešami apjomīgi grozījumi, tādēļ ir sagatavots jauns noteikumu projekts par kārtību, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos (turpmāk – noteikumu projekts).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Spēkā esošie noteikumi Nr. 192 nosaka kārtību, kādā fiziskajām un juridiskajām personām tiek izsniegtas atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos (turpmāk – atļauja (licence)) Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, ir noteikts iesnieguma saturs, tam pievienoto dokumentu saraksts, atļaujas (licences) veidlapas paraugs un tās izsniegšanas nosacījumi, kā arī gadījumi, kad var atteikt izsniegt atļauju (licenci) vai to anulēt. 
Tā kā laika gaitā ir notikušas izmaiņas informāciju tehnoloģiju jomā un atļauju (licenču) izsniegšanas process ir digitalizēts, un arī izdarāmo grozījumu apjoms ir liels, ir sagatavots jauns noteikumu projekts.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Zemkopības ministrija kā valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma) pārzine regulāri to pilnveido, piedāvājot mūsdienīgus tehniskos risinājumus zivju resursu pārvaldībai, zivsaimniecības datu apstrādei un zvejas kontroles nodrošināšanai.
Noteikumos Nr. 192 paredzēts, ka vienlaikus ar atļauju (licenci) dienests izsniedz zvejas žurnālu. Tika secināts, ka noteikumu Nr. 192 tiesību normas vairs neatbilst faktiskai situācijai un informācijas sistēmas sniegtajām iespējām. Piemēram, atļauja (licence) jau pašlaik tiek sagatavota, izmantojot informācijas sistēmu, un tā gan atļaujas (licences) saņēmējam, gan kontroles iestādēm ir pieejama informācijas sistēmā. Tāpat informācijas sistēma nodrošina elektronisku nozvejas datu reģistrēšanu. Visi dati informācijas sistēmā ir pieejami reāllaikā – tas nodrošina efektīvāku zvejas kontroli un zivju resursu pārvaldību. Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumi Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" (turpmāk – noteikumi Nr. 296) (8.3. un 29.22. apakšpunkts) un Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumi Nr. 227 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" (4.1. un 28.7. apakšpunkts) paredz elektronisku zvejas atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī visu zvejas datu reģistrēšanu informācijas sistēmas zvejas žurnālos.
Tādējādi noteikumu Nr. 192 tiesību normas ir nepieciešams savstarpēji salāgot ar citiem zvejniecības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Risinājuma apraksts
VVD lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu tāpat kā līdz šim pieņems atbilstoši Administratīvā procesa likuma regulējumam. Tāpat kā rūpnieciskās zvejas atļaujas (licences) un pārējo zvejas atļauju (licenču) dati, arī saskaņā ar šo noteikumu projektu izsniegto atļauju (licenču) dati, tostarp fizisko personu dati, tiks ievadīti informācijas sistēmā (noteikumu projekta 11. punkts). 
Vienlaikus saglabāta līdzšinējā atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība: zvejai iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē – saskaņā ar šī noteikumu ​​projekta pielikumā noteikto atļaujas (licences) veidlapas paraugu, bet zvejai Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos (izņemot piekrasti) vai ekonomiskās zonas ūdeņos to izsniedz saskaņā ar noteikumos Nr. 296 noteikto atļaujas (licences) veidlapas paraugu (noteikumu projekta 12. punkts).
Problēmas apraksts
Tā kā spēkā esošo noteikumu Nr. 192 atsevišķas tiesību normas ir novecojušas un neatbilst pastāvošajai praksei un informācijas tehnoloģiju risinājumam, kā arī rada pārlieku administratīvo slogu, noteikumu projektā paredzēts kopumā pārskatīt spēkā esošo regulējumu. 
Risinājuma apraksts
Noteikumu projektā ir pārņemtas spēkā esošo noteikumu Nr. 192 normas ar atsevišķiem regulējuma grozījumiem. Noteikumu projekts neparedz ieviest jaunus nosacījumus atļaujas (licences) saņemšanai, bet precizē tos atbilstoši praksē jau izmantotajai kārtībai un informācijas sistēmas tehniskajām iespējām.
Noteikumu projektā tiek regulēti šādi jautājumi:
1) atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība, iesniegumā iekļautā informācija un iesniedzamie dokumenti, kā arī  dokumentu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība un termiņi (noteikumu projekta 1.–8. punkts). Atļaujas (licences) VVD izsniedz juridiskajām personām, kuras zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos veic Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos un zvejā izmanto Latvijā reģistrētus kuģošanas līdzekļus (kuģi, laivas vai citi kuģošanas līdzekļi).
Iesniegumā iekļautā informācija atšķiras atkarībā no zvejas vietas – vai nu Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras Rīgas līcī vai Baltijas jūras piekrastē, vai arī Baltijas jūras Rīgas līča vai Baltijas jūras Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos (izņemot piekrasti) vai ekonomiskās zonas ūdeņos.
Persona iesniegumam pievieno ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu kopiju vai norāda saiti uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem tīmekļvietnē www.likumi.lv, kurā ir pieejami minētie ekspluatācijas noteikumi (kārtību nosaka Ministru kabineta 2005. gada 27. janvāra noteikumi Nr. 1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība"), ja zveja plānota iekšējos ūdeņos, vai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņotu tādu zivsaimniecisko pētījumu programmu vai projektu kopijas, kuros noteikta nepieciešamība zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī dokumentu – paskaidrojuma rakstu (ja attiecas), kurā norādīta informācija un pamatojums par paredzamajām atkāpēm no rūpniecisko zveju vai makšķerēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
VVD informācijas sistēmā ievada datus par izsniegtajām atļaujām (licencēm). Minētie atļaujas (licences) dati ir reāllaikā pieejami gan atļaujas (licences) saņēmējam, gan Latvijas zvejas kontroles iestādēm.
Noteikumu projekts paredz personu datus ievadīt informācijas sistēmā. Minēto datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Zemkopības ministriju kā sistēmas pārzini un VVD kā zvejas kontrolē iesaistīto iestādi attiecināmu pienākumu – zvejas kontroles un zivju resursu pārvaldības īstenošanu.
Noteikumu projekta 4.2., 4.3., 4.4., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.8.3. apakšpunktā noteiktie apstrādājamie personas dati ir nepieciešami noteikumu projekta mērķa sasniegšanai, lai atbildīgajām amatpersonām, īstenojot kontroles un uzraudzības funkcijas, ir pieejama informācija par zvejas darbībās iesaistītām personām. Šī informācija ir nepieciešama administratīvajā procesā, kā arī iespējamā administratīvā pārkāpuma procesa gadījumā, lai operatīvi reaģētu un nodrošinātu sabiedrības interešu aizsardzību.
Vienlaikus, ievērojot noteikumu projekta 12. punktā noteikto, atļauju (licenci) zvejai Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos vai ekonomiskās zonas ūdeņos izsniedz saskaņā ar noteikumu Nr. 296 8. pielikumā noteikto veidlapu. Tādējādi noteikumu projekta 5. punktā minētajā iesniegumā tiek paredzēti dati tādā apjomā, kādi tie ir nepieciešami minētās veidlapas aizpildīšanai.
Noteikumu projekta 14. punktā noteikti personas datu (papīra vai elektroniskā formā) glabāšanas termiņi, ņemot vērā to apstrādes mērķus sabiedrības interesēs, zinātniskās, pētniecības vai statistikas nolūkos, kā arī attiecīgā gadījumā – administratīvā procesa nodrošināšanai. Tādējādi noteikuma projektā VVD iesniegto iesniegumu un dokumentu glabāšanas termiņš noteikts pieci gadi, savukārt informācijas sistēmā zinātnisko atļauju (licenču) datiem – 10 gadi;

2)  atļaujas (licences) izsniegšanas atteikuma nosacījumi (noteikumu projekta 9. punkts).
Ir paredzēti gadījumi, kad VVD ir tiesīgs atteikt atļaujas (licences) izsniegšanu, ja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai tajos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai iesniegumam nav pievienoti dokumenti, kas pamato nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos;

3) tāpat tika pārskatīti noteikumos Nr. 192 minētie papildinformācijas iesniegšanas, informēšanas par izmaiņām un lēmuma par atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt minēto atļauju (licenci) pieņemšanas termiņi. Tā kā ir elektroniskā dokumentu aprite un informācijas aprite notiek ātrāk, termiņi tika saīsināti. Vienlaikus tiek ņemts vērā Ministru kabineta rīkojumā "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" dotais uzdevums attiecībā uz normatīvā regulējuma uzlabošanu, saīsinot kopējo lēmumu pieņemšanas procesu valsts un pašvaldību iestādēs un tādējādi mazinot birokrātisko slogu. 
Tā, piemēram, iepriekšējo 10 darbdienu vietā papildinformācijas iesniegšanai personai noteikts termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām (noteikumu projekta 8. punkts). Lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju (licenci) iepriekš noteikto 20 dienu vietā VVD pieņem 10 darbdienu laikā (noteikumu projekta 10. punkts). 
Iepriekš noteikto 10 darbdienu vietā noteikts piecu darbdienu termiņš, kurā personai, kas saņēmusi atļauju (licenci), jāinformē VVD par atļaujas (licences) izmantošanas laikā notikušajām izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos (noteikumu projekta 13. punkts).     
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Ņemot vērā patlaban jau spēkā esošo pienākumu zvejniekiem visus nozvejas datus reģistrēt informācijas sistēmā, arī zvejā īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos vairs nebūs nepieciešams dokumentus sagatavot un datus iesniegt papīra formā. Noteikumu projekta prasības neradīs administratīvo slogu, bet gan to mazinās.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Par zveju atbildīgās personas, kas, veicot zvejas darbības saskaņā ar izsniegto atļauju (licenci), reģistrē zvejas datus informācijas sistēmā elektroniski.
Ietekmes apraksts
Tā kā nozvejas dati informācijas sistēmā tiek iesniegti elektroniski par zveju atbildīgajām personām (zvejniekiem, ja tie zvejo zinātniskās un pētnieciskās organizācijas uzdevumā, vai zinātnisko un pētniecisko organizāciju pārstāvjiem, kas paši veic zveju) būs pienākums elektroniski reģistrēt zinātniskajā zvejā iegūtās nozvejas datus. Tiem nebūs jātērē laiks nozvejas datu reģistrēšanai papīra zvejas žurnālā. Arī atbildīgās iestādes – VVD un institūts "BIOR" – tiks atbrīvotas no pienākuma informācijas sistēmā ievadīt papīra žurnālā reģistrētos zvejas datus, kā tas bija iepriekš.
Juridiskās personas
  • Zinātniskās un pētnieciskās institūcijas, kas zvejo īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, piemēram, institūts "BIOR" un Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts", kas saņem zinātniskās zvejas atļaujas (licences).
Ietekmes apraksts
2022. gadā VVD izsniedza 123 atļaujas (licences), bet 2023. gadā – 108.
Tā kā zinātniskās zvejas atļaujas (licences) tiks izsniegtas un būs pieejamas informācijas sistēmā, atļaujas saņēmējiem nebūs jātērē laiks ceļam līdz iestādei, lai saņemtu atļauju.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
0,00
Par zveju atbildīgās personas, kas, veicot zvejas darbības saskaņā ar izsniegto atļauju (licenci), reģistrē zvejas datus informācijas sistēmā elektroniski.
Zvejniekiem prasība zvejas žurnālu datu reģistrēšanai elektroniski jau ir spēkā, pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas noteikumiem. Šī prasība neradīs papildu slogu, jo nozveja tiek reģistrētas ikdienā. Zvejnieku skaits nav precīzi nosakāms, jo nevar precīzi plānot, cik daudz zvejas darbību īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos var būt Latvijas ūdeņos. Tas ir mainīgs rādītājs, kā arī, izmantojot vienu atļauju (licenci), zvejot viens vai vairāki zvejnieki, un var tikt iesaistīti vairāki kuģošanas līdzekļi.
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
-1 073,52
Zinātniskās un pētnieciskās institūcijas, kas zvejo īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, piemēram, institūts "BIOR" un Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts", kas saņem zinātniskās zvejas atļaujas (licences).
samazinās
Vērtības nozīme:
9,94
vienas stundas darbaspēka samaksas vidējā likme valsts sektorā pirms nodokļu nomaksas 2023. gada 9 mēnešos pēc CSB datiem
1,00
minimālais laiks, kas ir nepieciešams nokļūšanai līdz iestādei, lai saņemtu zinātnisko zvejas atļauju (licenci). Laiks tiek rēķināts, ņemot vērā institūta BIOR atrašanās vietu. Laiks ir atkarīgs no atļaujas saņēmēja adreses.
108
Pēc 2023. gada datiem, zinātniskās atļaujas (licences) saņēma 108 juridiskās personas
1
aprēķinā iekļauts kopējais izsniegto zinātnisko atļauju skaits
-1 073,52
zinātniskās atļaujas (licences) saņēmējiem nav jātērē laiks un degviela, lai saņemtu Valsts vides dienesta izsniegto atļauju.
Kopā
-1 073,52

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Noteikumu projekta izpildē iesaistītās institūcijas projektā paredzēto īstenos no tām piešķirtā finansējuma.

4.1.1. Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumi Nr. 192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos"

Pamatojums un apraksts
Ar noteikumu projekta 15. punktu tiek atzīti par spēku zaudējušiem.
Atbildīgā institūcija
Zemkopības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior", Valsts vides dienests, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/54bca8f5-4f8d-4b3a-823f-2d858066066f

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Priekšlikumi par noteikumu projektu netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts vides dienests
  • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Valsts vides dienests
samazinās
Vērtības nozīme:
9,94
vienas stundas darbaspēka samaksas vidējā likme valsts sektorā pirms nodokļu nomaksas 2023. gada 9 mēnešos pēc CSB datiem
0,08
pieņemot, ka attiecīgā zvejas žurnāla datu ievadīšanai informācijas sistēmā vidēji nepieciešams laiks nepārsniedz 0,08 stundas
88
Pēc 2023. gada datiem, zinātniskās atļaujas (licences) saņēma 88 juridiskās personas (iekšējos ūdeņos), pieņemot, ka katrai atļaujai ir viens zvejas žurnāls, kura datus ievada Valsts vides dienests.
1
aprēķinā iekļauts kopējais izsniegto zinātnisko atļauju skaits
-69,98
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
neietekmē
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"
samazinās
Vērtības nozīme:
9,94
vienas stundas darbaspēka samaksas vidējā likme valsts sektorā pirms nodokļu nomaksas 2023. gada 9 mēnešos pēc CSB datiem
0,08
pieņemot, ka attiecīgā zvejas žurnāla datu ievadīšanai informācijas sistēmā vidēji nepieciešams laiks nepārsniedz 0,08 stundas
20
Pēc 2023. gada datiem, zinātniskās atļaujas (licences) saņēma 20 juridiskās personas (Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē), pieņemot, ka katrai atļaujai ir viens zvejas žurnāls, kura datus ievada BIOR.
1
aprēķinā iekļauts kopējais izsniegto zinātnisko atļauju skaits
-15,90
Kopā
-85,88

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Tiek nodrošināta licences (atļaujas) datu ievadīšana informācijas sistēmā, kā arī nozvejas datu reģistrēšana informācijas sistēmā.
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Ņemot vērā zvejnieku jau spēkā esošo pienākumu visus nozvejas datus reģistrēt informācijas sistēmā, arī zvejā īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos vairs nebūs nepieciešams dokumentus sagatavot un datus iesniegt zvejas žurnālā papīra formā.
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Atļaujas (licences) dati tiks ievadīti un būs pieejami informācijas sistēmā.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 14. pantu otro daļu informācija par zveju, zvejas pārkāpumiem, zivju izkraušanu, zivju cenām, zvejas kuģu sarakstiem un zvejnieku un zivju pircēju reģistrāciju tiek apkopota Latvijas zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas sistēmā, kas reģistrēta valsts informācijas sistēmu reģistrā (turpmāk – informācijas sistēma). Zemkopības ministrija ir šīs informācijas sistēmas pārzine.
Zvejniecības likuma 11. panta trešā daļa paredz, ka Valsts vides dienests izsniedz zvejas atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos (zivkopībai, aklimatizācijai, kontrolzvejai, melioratīvajai un cita veida zvejai) un zinātniskās izpētes nolūkos visos ūdeņos, kuros tā notiek saskaņā ar zvejniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Zinātniskās zvejas atļaujas (licences) datus Valsts vides dienests ievada šajā informācijas sistēmā. Tādējādi arī noteikumu projekts paredz personas datus ievadīt informācijas sistēmā.
Juridisko un fizisko personu dati tiks apstrādāti informācijas sistēmā zvejas kontroles nolūkā (piemēram, Zvejniecības likuma 18. panta pirmajā daļā noteikts, ka Valsts vides dienests atbild par Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu aizsardzību un uzraudzību, kā arī zinātniskajā, datu vākšanas un statistikas nolūkā (piemēram, institūts BIOR īsteno datu vākšanas programmas izpildi u.c.)). Minēto datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini un zvejas kontrolē iesaistīto iestāžu attiecināmu juridisku pienākumu vai  lai izpildītu uzdevumu, ko pilda sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām un sadarbības līguma nosacījumiem. 
Noteikumu projektā ietvertā plānotā personas datu apstrāde un aprite ir izvērtēta un noteikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 5. pantam.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi