Anotācija (ex-ante)

23-TA-145: MK sēdes protokollēmuma projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts sagatavots, lai atzītu par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10.punktā doto uzdevumu - Ekonomikas ministrijai līdz 2022.gada 1.decembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.603, kas precizē tiesisko regulējumu attiecībā par vēja enerģijas komersantiem piederošu objektu aizsargjoslām.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – Ministrija) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 23.decembra rīkojumu Nr.968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu” un Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra noteikumiem Nr.817 “Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums” ar enerģētikas politiku saistītās funkcijas ir nodotas Klimata un enerģētikas ministrijai, līdz ar to Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10.punktā dotā uzdevuma (turpmāk – uzdevums) izpilde ir Klimata un enerģētikas ministrijas kompetencē.
Ministrija informē, ka uzdevums uzdots, pamatojoties uz informatīvā ziņojuma par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī saskaņošanas ietvaros saņemtajiem iebildumiem, kur cita starpā nozare pauda bažas, ka Ministru kabineta noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu" (turpmāk - MK noteikumi Nr.603) ietvertā kompensācijas aprēķina metodika par īpašumiem, kur atrodas vēja elektrostacijas, tostarp tām nepieciešamās drošības joslas, nav efektīva un to nepieciešams pārskatīt, izvērtējot aizsargjoslu ap vēja elektrostacijām platumus, kā arī tajās noteiktos ierobežojumus, un tos diferencējot, ņemot vērā vēja elektrostaciju parametrus.
Ministrija norāda, ka saskaņā ar 2022.gada 6.oktobra grozījumiem Aizsargjoslu likumā drošības aizsargjosla ap vēja elektrostacijām tiek atcelta.
Ņemot vērā, ka drošības joslu ap vēja elektrostaciju nav nepieciešams nodrošināt, grozījumu veikšana MK noteikumos Nr.603 nav nepieciešama.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā anotācijas 1.3.apakšpunktā “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” norādīto informāciju par 2022.gada 6.oktobrī veiktajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā, atceļot drošības aizsargjoslu ap vēja elektrostacijām, Ministrija norāda, ka Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10.punktā dotā uzdevuma izpilde nav aktuāla.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā minēto, Ministru kabineta 2022.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10.punktā dotais uzdevums - Ekonomikas ministrijai līdz 2022.gada 1.decembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu"", kas precizē tiesisko regulējumu attiecībā par vēja enerģijas komersantiem piederošu objektu aizsargjoslām – ir zaudējis aktualitāti.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi