Anotācija (ex-ante)

21-TA-166: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
      Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma   42. panta otrā daļa, 43. pants.
       Valmieras novada pašvaldības domes 2021. gada 29. jūlija lēmums Nr. 107 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 20. §) “Par zemes gabala Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā”.
       Valmieras novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra lēmums Nr. 477 (protokols Nr. 14, 46. §) "Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 107 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 20. §) "Par zemes gabala Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā". 
       Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”  (turpmāk – projekts) paredz no Valmieras novada pašvaldības pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju – sabiedriskās kārtības  un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības, īstenošanu.
       
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada 18. martā (protokols Nr. 28, 42.§) Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja papildu finansējumu ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022. gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma tabulai Nr.1. Iekšlietu ministrija pieprasījusi līdzekļus līdz 27 300 000 euro apmērā pasākumam “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē”, tajā skaitā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) depo ēku būvniecībai.
       Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 497 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Finanšu ministrijai uzdots no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 2 589 631 euro augstas gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) īstenošanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākuma “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros.
       Nodrošinājuma valsts aģentūra 2021. gada 26. februāra vēstulē Nr. 1.2.8-02/1266 “Par zemes vienību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecībai” informēja Rūjienas novada pašvaldību par to, ka Rūjienā plānots būvēt D kategorijas ugunsdzēsības depo ēku ar papildus telpām Valsts policijai, kā arī Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienestam (kopā 674 m2) un lūdza piešķirt Rūjienas novada pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemes vienību ap 10 000 m2 platībā jauna administratīvā kompleksa būvniecībai.
       2021. gada 29. jūlijā pieņemts Valmieras novada pašvaldības domes lēmums Nr. 107 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 20. §) nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Iekšlietu ministrijas personā nekustamo īpašumu – zemes vienību Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, 0,6294 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9615 001 2005), administratīvā kompleksa būvniecībai VUGD vajadzību nodrošināšanai.
      2021. gada 28. oktobrī pieņemts precizēts Valmieras novada pašvaldības domes lēmums Nr. 477 (protokols Nr. 14, 46. §) "Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 107 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 20.§) "Par zemes gabala Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, bezatlidzības nodošanu valsts īpašumā". Lēmums papildināts ar informāciju, ka zemes vienība Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, 0,6294 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9615 001 2005), Valmieras novada pašvaldība tiks nodota bez atlidzības Latvijas valstij Iekšlietu ministrijas personā administratīvā kompleksa būvniecībai VUGD vajadzību nodrošināšanai, valsts pārvaldes funkciju veikšanai - sabiedriskās kārtības un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības īstenošanai, lai nodrošinātu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 21. pantā, likumā par policiju 3. pantā un Ārstniecības likuma 8. pantā noteikto uzdevumu izpildi. Lēmums papildināts arī ar informāciju par aizliegumu Iekšlietu ministrijai atsavināt un apgrutināt zemes vienibu ar lietu tiesībām un pienākumu Iekšlietu ministrijai bez atlidzības nodot zemes vienību Valmieras novada pašvaldībai ja tas vairs netiks izmantots valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai - sabiedriskās kārtības un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības, īstenošanai.
       Projekts paredz pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā Valmieras novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9615 001 2005) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9615 001 2005) 0,6294 ha platībā – Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
       Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Rūjienas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000615209 uz Rūjienas novada pašvaldības vārda. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 41.20. apakšpunktam Rūjienas pilsēta ir iekļauta Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Savukārt, saskaņā ar minētā likuma Pārejas noteikumu 2. un 6. punktu ar 2021. gada 1. jūliju ir izbeigušās Rūjienas novada pašvaldības domes pilnvaras un Valmieras novada pašvaldība ir Rūjienas novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.  
       Saskaņā ar informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVK IS)  zemes vienības noteiktais lietošanas mērķis: 1001 – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
       Saskaņā ar NĪVK IS datiem zemes vienībai ir noteikts apgrūtinājums:
- 7313030600 – biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija  – 0,6294 ha.
      Nodrošinājuma valsts aģentūra, kā Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldītāja, šobrīd izstrādā tipveida VUGD depo ēku projektus (turpmāk – Iecere), kas būs par pamatu, lai uz šo projektu bāzes depo ēkas pēc nepieciešamības varētu tikt pielāgotas un izmantotas kā vienots iestāžu administratīvais centrs, pēc nepieciešamības papildinot projektus ar iekšlietu resora esošo iestāžu (Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, utt.) un citu iestāžu (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, pašvaldības policijas utt.) funkcijām nepieciešamajām telpām. Ieceres rezultātā Rūjienā plānots būvēt D kategorijas ugunsdzēsības depo ar papildu telpām Valsts policijai, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (kopā 674 m2).
       Minētais nekustamais īpašums nepieciešams jauna administratīvā kompleksa būvniecībai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju īstenošanu. Līdz ar to nepieciešamība iegūt un paturēt iepriekš minēto nekustamo īpašumu Iekšlietu ministrijas valdījumā ir nesaraujami saistīta ar jauna administratīvā kompleksa būvniecību un uzturēšanu. Pēc būves būvniecības pabeigšanas to ir paredzēts ierakstīt zemesgrāmatā vienā nodalījumā ar zemes vienību, ja nākotnē nekustamais īpašums  būs Valmieras novada pašvaldībai jāatdod atpakaļ, tad nekustamais īpašums tiks nodots pašvaldībai visā tā sastāvā - zeme ar apbūvi. Savukārt, ja iestātos neparedzēti apstākļi, kas izslēgtu jauna administratīvā ēku kompleksa būvniecību zemes vienībā (kadastra apzīmējums 9615 001 2005), šī zemes vienība tiktu atdota atpakaļ pašvaldībai neapbūvēta.
       Nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu nodrošinās Nodrošinājuma valsts aģentūra piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
       Projekts attiecas uz publiskās pārvaldes politiku.
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
14
0
90
0
90
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
14
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
90
0
90
0
0
2. Budžeta izdevumi
14
0
90
0
90
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
14
0
90
0
90
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
-90
0
-90
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
90
0
90
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 40.02.00 apakšprogrammā “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” plānoti izdevumi jaunā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā 14 euro apmērā. 2022.gadā un turpmāk izdevumi plānoti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, provizoriski, 90 euro apmērā ik gadu.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija

Projekts tiks īstenots Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Nodrošinājuma valsts aģentūra
  • Valmieras novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Nav
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi