Anotācija (ex-ante)

22-TA-646: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "“Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Likumprojekts “Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2022.gada 10.maija sēdes protokollēmuma Nr.26, 44.§  “Informatīvais ziņojums “Par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā, patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem”” 6.punkta izpildi - Iekšlietu ministrijai līdz 2022. gada 1. oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, paredzot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk - VUGD) tiesības pieņemt lēmumu par būves, tās daļas vai būvobjekta ekspluatācijas apturēšanu, ja īpašnieks (valdītājs), pārvaldnieks, nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā (turpmāk - atbildīgā persona) trīs reizes nav nodrošinājusi attiecīgā objekta apskates iespējamību ugunsdrošības prasību kontrolei.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekts paredz tiesības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – VUGD amatpersona), veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, pieņemt lēmumu par būves, tās daļas vai būvobjekta ekspluatācijas apturēšanu, ja atbildīgā persona trīs reizes nav nodrošinājusi plānotās vai neplānotās ugunsdrošības pārbaudes veikšanu attiecīgā objektā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 2. pantu ugunsdrošība ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu. Atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13. panta trešajai daļai amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros veic plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes. Plānotās ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar VUGD apstiprinātu ugunsdrošības pārbaužu plānu, bet neplānotās ugunsdrošības pārbaudes — pamatojoties uz VUGD rakstveida lēmumu. VUGD amatpersonai atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 1.punktu ir pienākums iepriekš informēt atbildīgo personu par plānotās ugunsdrošības pārbaudes veikšanu. Ja objektā jau iepriekš veiktas ugunsdrošības pārbaudes, tad par plānotās ugunsdrošības pārbaudes veikšanu VUGD amatpersona ar objekta atbildīgo personu parasti vienojas telefoniski. Savukārt, ja attiecīgajā objektā ugunsdrošības pārbaudes iepriekš nav veiktas, tad objekta atbildīgā persona par to tiek informēta, nosūtot vēstules korespondenci uz personas juridisko/deklarēto adresi. Savukārt, neplānotās ugunsdrošības pārbaudes gadījumā tiek izvērtēts, vai neplānoto ugunsdrošības pārbaudi vispār būs iespējams veikt, ja objekta atbildīgā persona par to netiks iepriekš informēta, līdz ar to visbiežāk sanāk, ka arī par neplānoto ugunsdrošības pārbaudi objekta atbildīgā persona tiek informēta iepriekš, izņemot gadījumus, ja nepieciešams pārbaudīt atsevišķu ugunsdrošības prasību ievērošanu, piemēram, evakuācijas ceļu un izeju atbilstību  tirdzniecības centros, ugunsdrošības prasību ievērošanu nakts laikā objektos, kuros nakšņo cilvēki un citi gadījumi.
VUGD amatpersonas par veikto ugunsdrošības pārbaudi sagatavo pārbaudes aktu, kas ir administratīvais akts, proti, tas var būt labvēlīgs administratīvais akts (pārkāpumi netika konstatēti), administratīvais akts, kas uzliek pienākumu novērst konstatētos pārkāpumus, vai administratīvais akts - lēmums apturēt vai ierobežot būves ekspluatāciju.
Atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.1 panta septītajai daļai VUGD amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi tiesīga pieņemt lēmumu apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju vai būvdarbus bez iepriekšēja brīdinājuma, ja konstatēti normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus. Lēmumu par apturēšanu pieņem triju darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ir gadījumi, kad VUGD amatpersonas nevar iekļūt vai netiek ielaistas objektā, lai varētu veikt ugunsdrošības pārbaudes, kad atbildīgā persona par to bija vairākkārt informēta iepriekš rakstiski, nosūtot vēstules korespondenci uz personas juridisko/deklarēto adresi ar aicinājumu atbildīgajai personai nodrošināt iespēju VUGD amatpersonām veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību, tādējādi pārbaudi nepieciešams pārcelt uz citu laiku (atsevišķos gadījumos ugunsdrošības pārbaude var tikt pārcelta uz vairākām nedēļām). Ja personas neatsaucas uz attiecīgo aicinājumu, šīm personām tiek piemērota administratīvā atbildība par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu.
Taču pastāv atsevišķi gadījumi, kad  atbildīgā persona nenodrošina iespēju VUGD amatpersonām veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību, kas savukārt var novest pie traģiskām sekām (piemēram, gadījums Merķeļa ielā 8, Rīgā). Tieslietu ministrija sniedza priekšlikumu svītrot prasību, kas nosaka trīs dienu termiņu lēmuma par darbības apturēšanu pieņemšanu, norādot, ka Administratīvā procesa likuma 360. panta otrajai daļai VUGD lēmumiem noteiktos gadījumos ir paredzēta nekavējoša izpilde, tādēļ gadījumos, kad ir “tieši ugunsgrēka izcelšanās draudi” lēmuma pieņemšanai nebūtu lietderīgi ar likumu noteikt trīs dienu termiņu. Iestādei saistošus termiņus var noteikt ar iekšējo normatīvo aktu.  
Risinājuma apraksts
Likumprojekts paredz tiesības VUGD amatpersonai, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, pieņemt lēmumu par būves, tās daļas vai būvobjekta ekspluatācijas apturēšanu, ja atbildīgā persona trīs reizes nav nodrošinājusi plānotās vai neplānotās ugunsdrošības pārbaudes veikšanu attiecīgā objektā. Lēmuma par būves, tās daļas vai būvobjekta ekspluatācijas apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību.
Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, Likumprojekts paredz svītrot prasību, kas nosaka trīs dienu termiņu lēmuma par darbības apturēšanu pieņemšanai. Nepieciešamības gadījumā VUGD saistošus termiņus var noteikt ar iekšējo normatīvo aktu. 
VUGD atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 10.maija sēdes protokola Nr.26 44. § 7.punktam sagatavoja grozījumus iekšējā normatīvajā aktā, nosakot kārtību, kādā tiek informēta būvvalde gadījumos, kad veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, tiek konstatēti apstākļi, kas ir būvvaldes kompetences jautājums. Šobrīd notiek saskaņošanas process. Ievērojot iepriekš minēto uzdevumu, VUGD informēs būvvaldi par visiem lēmumiem, ar kuriem ir apturēta kāda objekta ekspluatācija, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Izstrādājot informatīvo ziņojumu “Par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā, patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem” kā viens no risinājumiem  paredzēja veikt grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, lai noteiktu VUGD tiesības, lietojot fizisku spēku, iekļūt objektos, ugunsdrošības prasību kontrolei, ja atbildīgā persona atkārtoti nav nodrošinājusi attiecīgā objekta apskates iespējamību. Šāds risinājums netika atbalstīts – skatīt Izziņas atzinumos sniegtajiem iebildumiem informatīvais ziņojumam “Par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem” 3.punktu (https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/6951c160-8a41-4400-ab0d-0459057fabdd).
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/4625f4f3-b8b9-4dd4-aaa0-2d4c3e6beaf1

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību un komunikāciju, tiesību akta projekts “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”  2022.gada 3.jūnijā tika ievietots Valsts kancelejas tīmekļvietnē https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/4625f4f3-b8b9-4dd4-aaa0-2d4c3e6beaf1.
Sabiedrības līdzdalība tika organizēta no š.g. 3. jūnija līdz 5. jūlijam. Sabiedrības līdzdalības procesa ietvaros nav saņemti iebildumi un priekšlikumi tiesību akta projekta “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” precizēšanai.  

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Deleģētas papildus tiesības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām ar speciālajām pakāpēm 
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi