Anotācija (ex-ante)

23-TA-1676: MK sēdes protokollēmuma projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 22 48. §) 2 punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts sagatavots, lai atzītu par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22, 48. § 2) 2.punktā ietverto uzdevumu - Konceptuāli atbalstīt Paldisku peldošā sašķidrinātā dabasgāzes regazifikācijas termināla projekta īstenošanu kā īstermiņa risinājumu energoapgādes drošuma stiprināšanai un pilnvarot ekonomikas ministru J. Vitenbergu, neuzņemoties finanšu saistības, parakstīt kopīgo saprašanās memorandu ar Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministru un Somijas ekonomikas un nodarbinātības ministru.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – Ministrija) informē, ka, pamatojoties uz 2022. gada 19. aprīļa Ministra kabineta sēdes protokola Nr. 22 48.§ otro punktu, tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt Paldisku peldošā sašķidrinātā dabasgāzes regazifikācijas termināļa projekta īstenošanu kā īstermiņa risinājumu energoapgādes drošuma stiprināšanai un pilnvarot ekonomikas ministru J. Vitenbergu, neuzņemoties finanšu saistības, parakstīt kopīgo saprašanās memorandu ar Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministru un Somijas ekonomikas un nodarbinātības ministru, bet  Ekonomikas ministram saprašanās memoranda tekstu iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Ministrija vērš uzmanību, ka, neskatoties uz sākotnēji paredzēto saprašanās memoranda parakstīšanu, 2022. gadā netika izstrādāta neviena triju valstu saprašanās memoranda redakcija par Paldisku peldošā sašķidrinātā dabasgāzes regazifikācijas termināļa projekta īstenošanu, jautājumam pakāpeniski pazūdot no iesaistīto valstu politiskās darba kārtības. Vienlaikus, visas procesā iesaistītās valstis turpināja darbu energoapgādes drošuma stiprināšanai gan nacionālajā, gan reģionālajā līmenī, nepievēršoties saprašanās memoranda parakstīšanai.
Piebilstams, ka mainījušies arī faktiskie apstākļi, kas saistīti ar šī uzdevuma izpildi. Peldošā sašķidrinātā dabasgāzes regazifikācijas termināļa projekts, kas iepriekš bija paredzēts īstenošanai Paldiskos Igaunijā, tika īstenots Inko pilsētā Somijā. Terminālis uzsāka darbību 2023. gada sākumā un ir jāatzīmē, ka trešo pušu piekļuve, ieskaitot arī Latvijas komersantu piekļuvi, terminālim netiek ierobežota. Tādējādi sadarbības memorands nav obligāti nepieciešams Somijas-Igaunijas peldošā sašķidrinātā dabasgāzes regazifikācijas termināļa izmantošanai.
Vienlaikus jāatzīmē, ka viens no 2022. gadā pieņemtajiem lēmumiem Latvijas energoapgādes drošuma stiprināšanai ir bijis 2022. gada 19. aprīļa Ministru kabineta lēmums konceptuāli atbalstīt sašķidrinātās gāzes termināļa projekta īstenošanu Latvijā. Tomēr, 2023. gadā, līdz ar Inko termināļa darbības uzsākšanu, Ministru kabinets ir secinājis, ka ar esošo dabasgāzes patēriņa līmeni un jau esošo termināļu darbību Lietuvā un Somijā, kā arī ņemot vērā rezerves piestātni Igaunijā, nav iespējams izbūvēt komerciāli pašpietiekamu sašķidrinātās dabasgāzes termināli Latvijā bez valsts atbalsta. Apskatot alternatīvus virzienus dabasgāzes apgādes drošuma uzlabošanai, kā izmaksās efektīvs un no sasniedzamā mērķa aspekta (t.i. energoapgādes drošības uzturēšana esošās infrastruktūras darbības traucējumu gadījumā) optimālāk ieviešams risinājums identificēta ciešāka sadarbība ar Igauniju. Ministrija informē, ka Igaunijā izbūvētā rezerves sašķidrinātās dabasgāzes termināļa ostas teritorija un pieslēgums pie gāzes pārvades sistēmas, ir nonācis pilnā Igaunijas valsts kontrolē un potenciāli var dot iespēju ātri reaģēt uz īstermiņa un vidēja termiņa dabasgāzes patēriņa svārstībām. Tādējādi Ministru kabinets 2023. gada 11. aprīlī pieņēma lēmumu, ka Ministrijai jāuzsāk sarunas ar atbildīgo Igaunijas ministriju par iespējamo nosacījumu izstrādi kopīgai Paldisku termināļa izmantošanai, lai stiprinātu dabasgāzes apgādes drošumu Latvijā. 2023. gada 19. aprīlī Ministrija ir uzsākusi sarunas ar Igaunijas pārstāvjiem, identificējot divu soļu pieeju:
1) Latvijas un Igaunijas ministru parakstīts saprašanās memorands, kas apliecina gatavību sadarboties Paldiski termināļa izmantošanā energoapgādes krīzes situāciju novēršanai un paredzot, ka abas valstis noslēgs starpvalstu līgumu, kas detalizētāk atrunās abu valstu pienākumus un tiesības šī termināļa kopīgai izmantošanai;
2) Latvija un Igaunija paraksta starpvalstu līgumu, kas atrunās FSRU jeb peldošās ieguves un uzglabāšanas vienības iegūšanas kārtību, sašķidrinātās gāzes iegādes kārtību, norēķinu kārtību (tostarp termināļa uzturēšanas izmaksas) un energoapgādes situācijas uzraudzības kārtību, lai noteiktu apstākļus pie kādiem abām valstīm jāaktivizē šī termināla izmantošanas sadarbība.
Uz doto brīdi saprašanās memorands jau ir prakstīts - 2023. gada 12. maijā Tallinā Latvijas un Igaunijas atbildīgie ministri (Latvijas Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars un Igaunijas Klimata ministrs Kristens Mihals) parakstīja sadarbības memorandu kopīgai Paldisku sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izmantošanai krīzes gadījumos.
Tāpat piebilstams, ka valsts pārvaldes reformas rezultātā 2023. gadā tika izveidota Klimata un enerģētikas ministrija, pārņemot atbildību par nacionālo enerģētikas politiku, ieskaitot arī Baltijas reģiona pārrobežu enerģētikas infrastruktūras izmantošanas jautājumus, no Ekonomikas ministrijas.  
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā faktisko apstākļu maiņu un jauna Latvijas un Igaunijas saprašanās memoranda par kopīgu Paldisku sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izmantošanu krīzes gadījumos parakstīšanu, 
2022. gada 19. aprīļa Ministra kabineta sēdes protokola Nr. 22 48.§ otrajā punktā dotā uzdevuma izpilde šobrīd vairs nav nepieciešama. 
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā minēto, Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22, 48. § 2) 2.punktā ietvertais uzdevums - Konceptuāli atbalstīt Paldisku peldošā sašķidrinātā dabasgāzes regazifikācijas termināla projekta īstenošanu kā īstermiņa risinājumu energoapgādes drošuma stiprināšanai un pilnvarot ekonomikas ministru J. Vitenbergu, neuzņemoties finanšu saistības, parakstīt kopīgo saprašanās memorandu ar Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministru un Somijas ekonomikas un nodarbinātības ministru; Ekonomikas ministram (atbildību par nacionālo enerģētikas politiku 2023. gadā pārņemot klimata un enerģētikas ministram) saprašanās memoranda tekstu iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā ir zaudējis aktualitāti.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi