Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
21-TA-899: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
1) Paredz farmaceitu piesaistei antigēna testu veikšanai aptiekās noteikt, ka antigēna testu var veikt arī farmaceits vai farmaceita asistents, kurš strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā;
2)Lai verificētu noteiktu valstu vakcinācijas un pārslimošanas apliecinājumi būtu izmantojami Latvijas teritorijā pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai;
3)Paredz precizēt normu par papildus ārstniecības personu piesaisti ārkārtas situācijā medicīnā;
4)Paredz nodrošināt iespēju pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam plānot sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas atlaides saskaņā ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību;
5)Paredz  precizēt nosacījumu, ka Nacionālais veselības dienests var sniegt informāciju pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, kas saņem dotāciju no pašvaldības par personām, kam ir pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts.
6) Paredz nodrošināt iespēju vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja reģistratoram pārliecināties par personas tiesībām saņemt balstvakcināciju, Vakcinācijas informācijas sistēmā (Vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT))papildinot ar personas veselības datiem (pozitīva SARS CoV-2 PCR testa datums).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt atsevišķus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Šo noteikumu 4.3. apakšnodaļa  stājas spēkā ar 2021.gada 15.novembri.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1)Skaidrojot Noteikumu terminus, minēts, ka Antigēnu tests ir ārstniecības personas, medicīnas asistenta vai ārstniecības atbalsta personas veikts izmeklējums.

2)2021. gada 24. augustā, Ministru kabinets apstiprināja noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"". Tā mērķis bija papildināt to valstu sarakstu, kuru izsniegtie derīgie Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumi ir uzskatāmi par atbilstošiem ieceļošanai Latvijā. Sākot ar šā gada 1.septembri Latvijā bez papildu ierobežojumiem varēja ieceļot no Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas Savienības, Izraēlas Valsts, Jaunzēlandes un Kanādas personas, kuras būs vakcinējušas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu vai pārslimojušas Covid-19 un tām būs atbilstošs apliecinājums. Arī noteikumi Nr.662 nosaka, ka līdz brīdim, kad attiecīgajās valstīs tiek izveidots sertifikāts, kas savietojams ar Eiropas Savienībā izmantojamo sadarbspējīgo sertifikātu, persona, ieceļojot no Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotās Karalistes, Austrālijas Savienības, Jaunzēlandes vai Kanādas, apliecina vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas faktu ar derīgu sadarbspējīgu sertifikātu vai ar citu izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu.

3) Pieaugot Covid-19 infekcijas izplatībai un Covid-19 pacientu skaitam slimnīcās, kā arī slimnīcas darbiniekiem, t.sk. aprūpes personālam, saskaroties ar Covid-19 pacientiem, ir paaugstināts risks  saslimt ar Covod-19 infekcijas slimību, un slimnīcās sāk trūkt, ne tikai ārstniecības personāla resursi, bet arī aprūpes personāls. Slimnīcas strādā paaugstinātas gatavības un reaģēšanas režīmā, kurā slimnīcām ir jāmobilizē visi pieejamie resursi, lai spētu nodrošināt neatliekamo un akūto palīdzību pēc iespējas lielākam pacientu skaitam, slimnīcām ir nepieciešams viss pieejamais atbalsts, t.sk. cilvēkresursu piesaistē. 

4) Sabiedriskā transporta pakalpojumi kā viens no sabiedrībai nozīmīgiem pakalpojumiem tiek izmantots epidemioloģiski nedrošā vidē. Šobrīd regulējums paredz, ka pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1)Lai uzlabotu antigēna testa pieejamību, nepieciešama farmaceitu piesaiste antigēna  testu  (turpmāk – Ag tests) veikšanai aptiekās.

2)No augstāk minētajām valstīm ieceļojušo personu vakcinācijas sertifikāti nav verificēti izmantošanai Latvijas teritorijā pakalpojumu saņemšanai un pasākumu apmeklēšanai. Tādējādi šiem cilvēkiem ir atļauts ieceļot valstī, bet viņi nevar saņemt pakalpojumus, kaut arī ir vakcinējušies.

3) Nepieciešami papildu cilvēkresursi, lai ārkārtas situācijā medicīnā ārstniecības iestādēs nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos vai Covid-19 pacientu ārstēšanu.

4) Šobrīd sabiedriskā transporta izmantošana ir saistīta ar augstu Covid-19 izplatības risku. Saglabājoties cilvēku mobilitātei, nav iespējams mazināt sabiedriskā transporta noslogojumu. Sabiedriskajā transportā pulcējoties lielam skaita cilvēku, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, ir ļoti augsts Covid-19 risks uz veselību, jo sabiedriskā transporta pasažieri, kas nav aizsargāti pret Covid-19 ir pakļauti augstam riskam saslimt ar smagu slimības formu vai pat nomirt dēļ Covid-19 komplikācijām. Tādēļ ir nepieciešams mazināt cilvēku, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19 pārvietošanos ar sabiedrisko transportu. Normatīvais regulējums paredz, ka pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, vienlaikus Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk-Noteikumi) neparedz pašvaldībām tiesības nodot datus Nacionālajam veselības dienestam par pilngadīgajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs)), kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Savukārt, Nacionālajam veselības dienestam nav tiesības minētos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un nodot atpakaļ tos pašvaldībām.
Ievērojot minēto, lai attiecīgās pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji varētu izpildīt Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” paredzētās prasības, tām ir nepieciešams no Nacionālā veselības dienesta saņemt informāciju par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ievērojot minēto, attiecīgo personu datu apstrāde šajā gadījumā ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” paredz, ka pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ievērojot minēto, lai izpildītu attiecīgās prasības, kā arī būtu iespējams viennozīmīgi identificēt attiecīgās personas, noteikumu projekts paredz, ka pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības nodot Nacionālajam veselības dienestam datus par pilngadīgajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs)), kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Savukārt Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības nodot atpakaļ pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam datus par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Papildus noteikumu projekts paredz, ka Nacionālais veselības dienests, pašvaldība vai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs iegūtos personu datus dzēš, tiklīdz zudusi nepieciešamība tos glabāt.
Atbilstoši Noteikumu prasībām pilnībā par pilnībā vakcinētu persona tiek atzīta persona, kurai kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas. Savukārt par pārslimojušu personu tiek atzīta persona, kurai ir apstiprināta Covid-19 diagnoze, veicot RNS testu, un kurai kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas.
Ievērojot minēto, derīgs sadarbspējīgs sertifikāts tiek izsniegts, lai apliecinātu, ka persona ir pilnībā vakcinēta persona vai apliecinātu, ka persona ir pārslimojusi Covid-19.
Jāņem vērā, ka Nacionālā veselības dienesta rīcība nav dati par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kurš ir izdots citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ievērojot minēto, personai šādos gadījumos ir jāvēršas, piemēram, ar iesniegumu attiecīgajā pašvaldībā vai pie sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja, informējot par iegūto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Ja persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu ārvalstī un personai nav izsniegts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, Nacionālais veselības dienests ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc personas iesnieguma un ārvalstīs veikto vakcināciju apliecinošo dokumentu saņemšanas izvērtē to autentiskumu un atbilstību vakcinācijas sertifikātā obligāti iekļaujamai informācijai.

5)Šobrīd vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja reģistratoriem vakcinācijas informācijas sistēmā nav pieejama informācija, ka persona ir pārslimojusi Covid-19, bet ir pieejami dati, ka persona ir pabeigusi vakcināciju. Pēc vakcinācijas rokasgrāmatas Covid-19 pārslimojušai personai, kura pabeigusi vakcināciju, nav paredzēta balstvakcinācija (attiecīgi vakcīnas 3.pote vai 2.pote, ja persona vakcinējusies ar Janssen vakcīnu). Informācija par pozitīvu SARS CoV-2 PCR testu ir pieejama Vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā, tomēr šai informācijai var piekļūt tikai ārstniecības persona, līdz ar to pirms katras vakcinācijas, ārstniecības personai ir jāpieslēdzas Vienotajai veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmai, lai pārliecinātos vai persona nav pārslimojusi Covid-19, kas ir ļoti laikietilpīgs process, kas aizkavē personu vakcinācijas procesu. 
Risinājuma apraksts
1) Projekts paredz noteikt, ka Ag testu var veikt ne tikai ārstniecības personas, medicīnas asistents vai ārstniecības atbalsta personas, bet arī farmaceits un farmaceita asistents, kurš strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā.Lai nodrošinātu farmaceitu vai farmaceita asistenta piekļuvi e-veselībai, projekts paredz precizēt, prasības antigēnu testa veikšanai, nosakot, ka antigēnu testu var veikt Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrēts farmaceits vai farmaceita asistents, par kuru antigēna testa veikšanai  Veselības inspekcija ir iekļāvusi informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, pamatojoties uz aptiekas vadītāja Veselības inspekcijai sniegto informāciju, norādot farmaceita vai farmaceita asistenta vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, farmaceita  vai farmaceita asistenta reģistra numuru, kā arī norādot datumu, kad farmaceits  vai farmaceita asistents ir uzsācis vai beidzis antigēna testu veikšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē.
Farmaceita un farmaceita asistenta apmācību attiecībā uz antigēna testa veikšanu, RNS (siekalu) testa veikšanu, paraugu uzglabāšanu un transportēšanu, medicīnisko atkritumu utilizēšanu, personas datu aizsardzības jautājumiem un testēšanas sertifikātu izsniegšanu veic aptiekas vadītājs.
Aptiekā ierīko nodalīto vietu Ag testu veikšanai apmeklētāju apkalpošanas zālē, kur iespējams netraucēti veikt Ag testus, neietekmējot  farmaceitisko aprūpi, kā arī personāla un apmeklētāju drošību.   Aptiekā   izlietotiem  Ag testiem ierīko slēgto tvertni ar maisu, izmantotus testus pirms utilizācijas dezinficē ar hloru saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem, utilizē ar sadzīves atkritumiem sasietā maisā.
Aptiekā izmanto Ag testus, kas iekļauti  Eiropas Komisijas Ag testu sarakstā: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf, jo sarakstā minētie Ag testi ir atdzīti Eiropā un testu validāciju veica ne tikai  šo testu ražotāji.
Ja aptiekas tuvumā ir sadarbības ārstniecības iestāde, kurai ir līgums ar laboratoriju SARS-CoV-2 vīrusa ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanai, gadījumos, ja ir radušās: aizdomas par inficēšanos ar SARS-CoV-2 vīrusu, izmeklētā persona farmaceita vai farmaceita asistenta klātbūtnē nodot siekalu paraugu, pēc tam  aptieka paraugu nodod  minētai ārstniecības iestādei.
Ja aptiekas tuvumā nav ārstniecības iestādes, kurai ir līgums ar laboratoriju SARS-CoV-2 vīrusa ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanai, gadījumos, ja ir radušās aizdomas par inficēšanos ar SARS-CoV-2 vīrusu, farmaceits vai farmaceita asistents informē izmeklēto personu par nepieciešamību  veikt  RNS testa laboratorijā.

2)Projekts paredz grozījumus, lai verificētu minēto valstu vakcinācijas apliecinājumi būtu izmantojami Latvijas teritorijā pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai. 
Tas būtu risinājums cilvēkiem, kuri ierodas no uzticamām valstīm, kas nav pievienojušās ES kopējai vārtejai. Šie cilvēki, iebraucot un uzturoties Latvijā, šeit varēs izmantot pakalpojumus, bet viņi nevarēs izmantot šos sertifikātus ceļošanai uz citām ES valstīm. Tādēļ arī sertifikāts ir īstermiņa.

Projekts paredz noteikt, ka īstermiņa sertifikātu izsniedz 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas.


3) Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un izsludināto ārkārtas situāciju medicīnā, kas nozīmē maksimālu slimnīcu resursu pārorganizēšanu un plānveida stacionārās palīdzības ierobežošanu, lai varētu nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanu, nepieciešama maksimāla visu ārstu (t.sk. ārstu bez ārstniecības peronas sertifikāta) iesaiste pacientu ārstēšanā un pārējo ārstniecības personu iesaiste pacientu aprūpē. Vienlaikus jāatzīmē, ka ārsta kompetencē ir  veikt slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un pacientu medicīnisko rehabilitāciju (Ārstniecības likuma 37.pants). Ārstniecības personas ārstniecības iestādē pilda ārstniecības iestādes vadītāja noteiktos darba pienākumus un tos veic sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā. Šī norma ir izņēmuma gadījums un ir piemērojama tikai periodā, kad izsludināta ārkārtas situācija medicīnā.


4)Lai panāktu risinājumu, tiek paredzēts, ka lai efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumus, pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, kurš saņem dotāciju no pašvaldību līdzekļiem, ir tiesības nodot Nacionālajam veselības dienestam datus par pilngadīgajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs)), kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības minētos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju par personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un precizētos datus nodot atpakaļ pašvaldībai vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam.

5)Lai nodrošinātu iespēju vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja reģistratoram pārliecināties par personas tiesībām saņemt balstvakcināciju, Vakcinācijas informācijas sistēma (Vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT)) ir jāpapildina ar personas veselības datiem (pozitīva SARS CoV-2 PCR testa datums).


 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Personām, kurām ir verificēti Amerikas Savienoto Valstu, Austrālijas Savienības, Jaunzēlandes, Apvienotās Karalistes un Kanādas vakcinācijas un pārslimošanas apliecinājumi, tie būs izmantojami Latvijas teritorijā pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai.
 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un izsludināto ārkārtas situāciju medicīnā, kas nozīmē maksimālu slimnīcu resursu pārorganizēšanu un plānveida stacionārās palīdzības ierobežošanu, lai varētu nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos un Covid-19 pacientu ārstēšanu, nepieciešama maksimāla ārstu, citu ārstniecības personu un medicīnas izglītības programmu studējošo iesaiste.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests,Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte un medicīnas koledžas, ārstniecības iestādes.
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Tika organizētas sanāksmes ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti un medicīnas koledžām, ārstniecības iestādēm.

6.4. Cita informācija


Noteikumu projekts izskatīts un saskaņots Operatīvās vadības grupas sēdēs 28.10.2021. un 01.11.2021.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Lai varētu nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību, palīdzību akūtos gadījumos vai Covid-19 pacientu ārstēšanu un aprūpi. 

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi