Anotācija (ex-ante)

21-TA-444: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts nekustamā īpašuma “Meža Bliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta ceturtā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta  mērķis ir nodot Finanšu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu “Meža Bliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, kura sastāvā ir meža zeme, Zemkopības ministrijas valdījumā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Izstrādātais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma “Meža Bliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā” (turpmāk – projekts) paredz nodot Zemkopības ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu “Meža Bliešķi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6656 002 0078) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6656 002 0080) un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums  6656 002 0081) Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā (turpmāk arī – nekustamais īpašums), kas ierakstīts Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.60 uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, lēmuma datums:13.12.2018.
Saskaņā ar informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6656 002 0080) kopējā platība 9,1ha; lietošanas mērķis: 0201 -  Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem: mežu platība 9,0000 ha, zemes zem ceļiem platība  0,1000 ha, zemes vienībai  2021.gada 9.aprīlī noteikta kadastrālā vērtība: 2800 euro.
Atbilstoši NĪVKIS datiem zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6656 002 0081) kopējā platība 6,5000 ha; lietošanas mērķis: 0201 -  Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem: mežu platība 6.2000 ha, zemes zem ceļiem platība 0,3000 ha; zemes vienībai 2021.gada 9.aprīlī noteikta kadastrālā vērtība: 1953 euro.
Nekustamajam īpašumam 2021.gada 9.aprīlī noteiktā kopējā kadastrālā vērtība ir 4753 euro.
Nekustamajam īpašumam apgrūtinājumi NĪVKIS nav reģistrēti. Nekustamais īpašums nav iznomāts.
Nekustamais īpašums saskaņā ar Finanšu ministriju un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 2020.gada 18.martā noslēgto Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas līgumu Nr.IEN/2020/364, nodots VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā.
Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums sākotnēji sastāvēja no četrām zemes vienībām, tostarp apbūvētas zemes vienības, uz kuras atrodas privātpersonai piederoša apbūve, izvērtējot lietderīgāko rīcību ar nekustamo īpašumu, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Īpašumu izvērtēšanas komisija 2020.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu (prot.Nr.IZKP-20/44, 9.p.)
- konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Bliešķi (kadastra Nr.6656 002 0078) Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, sadali trīs patstāvīgos nekustamos īpašumos, kuru sastāvā ir:
- apbūvēta zemes vienība 5,1 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6656 002 0078);
- neapbūvēta zemes vienība 12,5 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6656 002 0079);
- divas zemes vienības ar kopēji platību 15,6 ha, kuru sastāvā ir meža zeme 15,2 ha platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumiem 6656 002 0080 un 6656 002 0081);
- organizēt nekustamā īpašuma sadales darbus, vienlaicīgi informējot Zemkopības ministriju par uzsākto nekustamā īpašuma sadali un aicinot pēc nekustamā īpašuma sadales pārņemt tās valdījumā nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir meža zeme;
- pēc informācijas saņemšanas par Zemkopības ministrijas atbildi un nekustamā īpašuma sadali noteiktā kārtībā sagatavot un virzīt Ministru kabineta rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6656 002 0079) atsavināšanu un, pozitīvas Zemkopības ministrijas atbildes gadījumā, par nekustamā īpašuma, kura sastāvā ir divas zemes vienības uz kurām atrodas mežs (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6656 002 0080 un 6656 002 0081) nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā.
Saskaņā ar Krimuldas novada domes Krimuldas novada būvvaldes 2021.gada 26.marta lēmumu (prot.Nr.6, 36p.) pēc nekustamā īpašuma sadales atlikušajam nekustamajam īpašumam ar  zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6656 002 0080 un 6656 002 0081) piešķirts nosaukumu “Meža Bliešķi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā (atbilstoši Adrešu reģistra ierakstiem, adrese pēc 2021.gada 30.jūnija - Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā).
Zemkopības ministrija 2021.gada 29.jūlija vēstulē Nr. 3.4-11e/1462/2021 sniegusi informāciju, ka izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kā valsts meža īpašuma pārvaldītāja viedokli, uzskata par lietderīgu valsts meža īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanai pārņemt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6656 002 0080 un 6656 002 0081 Zemkopības ministrijas valdījumā un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pārvaldīšanā pēc to atdalīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā. Zemkopības ministrija vēstulē lūgusi pēc nekustamā īpašuma “Bliešķi” Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, sadales un atdalīto zemes vienību reģistrācijas zemesgrāmatā veikt nepieciešamās darbības zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6656 002 0080 un 6656 002 0081 nodošanai Zemkopības ministrijas valdījumā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta ceturtajai daļai valsts meža zeme nostiprināma uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.
Ievērojot minēto, sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma “Meža Bliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā”, kas paredz uzdevumu Zemkopības ministrijai pārņemt valdījumā no Finanšu ministrijas nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.
 Projekta izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas procesā personu datu apstrādes mērķis ir nodrošināt institūcijas, kas veic projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izvērtēšanu, Valsts kanceleju un Ministru kabineta locekļus ar vispusīgu un pilnīgu informāciju Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai. Paskaidrojošie dokumenti, kuri satur personas datus, tiek nodoti šauram subjektu lokam - institūcijām, kas veic  projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izvērtēšanu, Valsts kancelejai un Ministru kabineta locekļiem.
Nekustamā īpašuma vēsturisko īpašnieku personas dati apstrādāti, tos iegūstot no zemesgrāmatas nodalījuma, kura noraksts nepieciešams projekta izstrādei un virzībai. Zemesgrāmatu likuma 1.pants noteic, ka zemesgrāmatas ir visiem pieejamas un to ierakstiem ir publiska ticamība.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Ar nekustamā īpašuma valdītāja maiņu saistītie izdevumi tiks segti no AS "Latvijas valsts meži" līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.

6.4. Cita informācija

Projekta izstrādē ir iesaistīta Finanšu ministrija un VAS "Valsts nekustamie īpašumi".
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Zemkopības ministrija
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
  • AS "Latvijas valsts meži"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi