Anotācija (ex-ante)

23-TA-1887: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2024. gada budžeta apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļa, kurā noteikts, ka budžeta nefinansētu iestāžu nākamā gada budžeta projektus apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedz ministrijas (pārraudzības institūcijas) līdz kārtējā gada 1. septembrim, un Ministru kabinets tos apstiprina līdz kārtējā gada 15. septembrim.
Dzelzceļa likuma 33. panta piektā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu līdz kārtējā gada 1. septembrim, budžeta nefinansētu iestāžu nākamā gada budžeta projekta apstiprināšanai Ministru kabinetā nepieciešams iesniegt pārraudzības institūcijas (ministrijas) izstrādātu Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2024. gada budžeta apstiprināšanu" (turpmāk- rīkojuma projekts). Ministru kabinets to apstiprina līdz kārtējā gada 15. septembrim.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
No 2010. gada 1. janvāra Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (turpmāk - Inspekcija) ir budžeta nefinansēta valsts pārvaldes iestāde, kura tiek finansēta no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansējuma saskaņā ar Dzelzceļa likuma 33.panta piekto daļu, kas noteic, ka Inspekcijai ik gadu no Dzelzceļa likuma 10. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem finansēšanas avotiem piešķir finansējumu 1,79 procentu apmērā no kopējā šā likuma 10. panta otrās daļas 1. un 2. punktā minētā dzelzceļa infrastruktūras finansējuma apjoma, ko veido ieņēmumi no maksas par Dzelzceļa likuma 12.1 panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un ieņēmumi no tās valstij piederošās zemes nodošanas lietošanā par atlīdzību, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra (Dzelzceļa likuma 15. panta otrā daļa), par iepriekšējo gadu, ievērojot, ka šis apjoms nedrīkst būt mazāks par finansējumu, kāds piešķirts 2022. gadam, kas bija 1 082 001 EUR apmērā.  
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams apstiprināt Inspekcijas 2024. gada budžetu. 
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts ir izstrādāts, lai apstiprinātu Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2024. gada budžeta ieņēmumus un izdevumus 1 082 001 EUR apmērā.
No piešķirtā 1 082 001 EUR finansējuma 2024. gadam - 1 070 001 EUR tiek paredzēti kārtējo izdevumu segšanai, tai skaitā 964 177 EUR darbinieku atlīdzībai. Precēm un pakalpojumiem paredzēti 105 824 EUR, bet kapitāliem izdevumiem paredzēti 120 00 EUR.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Inspekcijas darbības stratēģija pieejama šajā tīmekļvietnē:
https://www.vdzti.gov.lv/lv/jaunums/darbibas-strategija-2023-2026-gadam.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktam, sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība rīkojuma projekta izstrādē netiek piemērota.

Rīkojuma projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
  • Satiksmes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi