Anotācija (ex-ante)

21-TA-1535: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” (turpmāk – MK Noteikumu projekts)  izstrādāts saskaņā ar Covid-19  infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 2. pantu un 15. panta trešo daļu un Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums) noteikumiem, lai sniegtu atbalstu Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes izraisītās sekas un pēkšņas likviditātes trūkumu, (Ministru prezidenta paziņojums 2021.gada 8.oktobrī (https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu)) un tādējādi turpinātu aktivitātes, kas vērstas uz Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta saņemšanas iespējas tiem uzņēmumiem, kuri 2021. gada laikā ir mainījuši savu pamatdarbību, nosakot pieteikšanās termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 15.janvārim, kā arī ar kultūras pasākumu organizēšanu saistītiem uzņēmumiem, kuru darbība šobrīd noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu apstākļos nav ekonomiski iespējama.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Eiropas Komisijas 2020.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu par MK Noteikumiem Nr.676 (SA.59592 (2020/N) – Latvia COVID-19: Grants to companies affected by the COVID-19 crisis to ensure the flow of working capital).
Ņemot vērā MK Noteikumu projektā iekļautos grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (turpmāk – MK Noteikumi Nr.676), kā arī grozījumus MK Noteikumos Nr.676, kas tika apstiprināti Ministru kabineta 2021. gada 26.oktobra, 9., 16. un 30. novembra sēdē, Ekonomikas ministrija 5 darbdienu laikā pēc MK Noteikumu projekta apstiprināšanas sagatavos un iesniegs ar Finanšu ministriju saskaņotu informāciju Eiropas Komisijai.
MK Noteikumu projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par MK Noteikumu projektā paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atbalsta izmaksu veic tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šo MK Noteikumu projekta komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valstī sākot ar 2021. gada 11. oktobri noteikti ārkārtējā situācija līdz 2022.gada 11.janvārim un ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas kopumā kavē tautsaimniecības attīstību un ekonomikas atveseļošanos, līdz ar to nepieciešams īstenot īpašus pasākumus un atbalsta mehānismus Covid-19 krīzes pārvarēšanai.
Ministru kabinetā 2020. gada 10. novembrī tika apstiprināti MK Noteikumi Nr.676, nosakot kritērijus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, ko piemēro krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem granta veidā apgrozāmo līdzekļu plūsmas kompensācijai. 
Ieilgstot Covid-19 izraisītajai nedrošībai un atkārtoti noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai tirgos turpmākajos mēnešos (oktobrī/novembrī) krasi ietekmēs uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu pieejamību un spēju veikt saimniecisko darbību. 
Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobrī, 9., 16. un 30. novembrī tika apstiprināti grozījumi MK Noteikumos Nr.676.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ekonomikas ministrijā un Valsts ieņēmumu dienestā ir saņemti uzņēmumu, kā arī asociāciju iesniegumi, kurā tiek minēts, ka uzņēmumi ir mainījuši vai pārstrukturizējuši savu saimniecisko darbību, attiecīgi mainot arī pamatdarbības veidu jeb NACE 2.kodu.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, no 1. janvāra līdz 1. maijam uzņēmums var iesniegt nodokļu administrācijai informāciju par iepriekšējā taksācijas gada pamatdarbības veidu, ja tas iepriekšējā taksācijas gadā ir mainījies un neatbilst nodokļu administrācijai sniegtajai informācijai.
Līdz ar to MK Noteikumu projektā tiek paredzēts uzņēmumu pieteikšanās termiņa pagarinājums, lai nodokļu maksātājiem būtu nodrošināta iespēja tiesiski sakārtot savu pamatdarbības veidu atbilstoši reālajai situācijai.
Papildus no Kultūras ministrijas ir saņemta informācija, ka kultūras pasākumu norisei laikā no 2021. gada 15. novembra ir noteikti jauni, stingrāki darbības ierobežojumi, salīdzinot ar nosacījumiem, kas bija spēkā izsludinātās ārkārtējās situācijas sākumperiodā no 2021. gada 11. līdz 21. oktobrim, tādēļ ar kultūras pasākumu organizēšanu saistītie uzņēmumi faktiski nevar veikt saimniecisko darbību līdz 2022. gada 11. janvārim, līdz ar to MK Noteikumu projektā paredzēts nozaru sarakstu, kas var izmantot atbalsta mehānismus par laika periodu no 2021. gada 15.novembra līdz 2022. gada 11.janvārim, papildināt ar kultūras pasākumu nozarei atbilstošajiem NACE kodiem.
Risinājuma apraksts
1.Pagarināt uzņēmumu pieteikšanās termiņu
Ar MK Noteikumu projektu tiek noteikts, ka uzņēmumi pieteikumu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri iesniedz līdz 2022. gada 15. janvārim, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

2. Noteikt nozares, kas var saņemt atbalstu
Kultūras pasākumu norisei laikā no 2021. gada 15. novembra ir noteikti jauni, stingrāki darbības ierobežojumi, salīdzinot ar nosacījumiem, kas bija spēka izsludinātās ārkārtējās situācijas sākumperiodā no 2021. gada 11. līdz 21. oktobrim, samazinot gan maksimālo apmeklētāju skaitu no 1000 līdz 500, gan aizliedzot tādu pasākumu norisi, kas nenotiek sēdvietās. Lai gan kultūras pasākumu norise šobrīd pēc būtības ir atļauta, spēkā esošie nosacījumi neļauj tos īstenot ekonomiski pamatotā veidā, proti, uzņēmējiem neciešot zaudējumus (saskaņā ar nozares sniegto informāciju, pie zāles aizpildījuma, kas ir tuvs 100%, uzņēmumu peļņa no pasākuma ir 5-20% robežās; ņemot vērā, ka šī brīža apstākļos zāles vidēji var tikt izmantotas apmēram 50% kapacitātē, kultūras pasākumi nevar tikt īstenoti bez zaudējumiem, ņemot vērā, ka lielākā daļu izmaksu (tehniskais aprīkojums, honorāri u.t.t.) nesamazinās atkarībā no zāles aizpildījuma. Savukārt lielākā daļa (pēc nozares sniegtās informācijas ap 80%) plānoto t.s. korporatīvo pasākumu (kultūras pasākumi slēgtai, vienai uzņēmuma auditorijai bez biļešu tirdzniecības, kas tipisko veido būtisku nozares apgrozījuma daļu ziemas periodā) šobrīd ir atcelti, ņemot vērā, ka tie nav īstenojami esošo ierobežojumu apstākļos. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka kultūras nozares uzņēmumi (gan uzņēmumi, kuru darbība tieši saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu, gan uzņēmumi, kuri nodrošina kultūras pasākumu norisi (pasākumu tehniskā nodrošinājuma uzņēmumi) šobrīd un līdz 2022. gada 11. janvārim nevar īstenot to darbību ekonomiski pamatotā veidā, kultūras nozare pēc būtības ir uzskatāma par slēgtu nozari. Līdz ar to nepieciešams paplašināt to nozaru sarakstu, kas var izmantot atbalsta mehānismus par laika periodu no 2021. gada 15.novembra līdz 2022. gada 11.janvārim lai nodrošinātu šo uzņēmumu dzīvotspēju.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus pēc 2021. gada 15. novembra (cilvēku skaita ierobežojums telpās, darba laika ierobežojumus, kvadrātmetra uz vienu cilvēku ierobežojums), kā arī Kultūras ministrijas iniciatīvu, kas ierosināta 2021. gada 2. decembra krīzes vadības grupā, ar MK noteikumu projektu tiek papildinātas atbalstāmās nozares periodā no 2021. gada decembra līdz 2022.gada janvārim - NACE 74.90 (Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi); 77.39 (Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings); 90.01 (Mākslinieku darbība); 90.02 (Mākslas palīgdarbības); 90.03 (Mākslinieciskā jaunrade) un 90.04 (Kultūras iestāžu darbība).
Papildus ar MK Noteikumu projektu tiek skaidrots, ka uzņēmumi, kas veic saimniecisko pamatdarbību ar NACE 2 red. kodu 74.90 un 77.39 noteiktajā nozarē var kvalificēties atbalstam, ja uzņēmumam papildus ir reģistrēta saimnieciskās darbības nozare ar NACE 2 red. kodu 90.01. līdz 90.04 vai 93.29. Tāpat atbalstam varēs kvalificēties saimnieciskās darbības veicēji ar pamatdarbības NACE 2 red. kodu 90.01. līdz 90.04.

3. Palielināt programmas finansējumu
Ņemot vērā, ka atbalsts papildus tiek paredzēts 2021. gada decembrim un 2022. gada janvārim papildus nozarēm un ņemot vērā vidējo izmaksāto atbalsta apjomu par atbalsta periodu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada jūnijam tieši šīm nozarēm, nepieciešams papildus finansējums 1 015 000 euro apmērā. Līdz ar to kopējais programmas finansējums ir 818 835 000 euro apmērā. 

Ja sainieciskās darbības veicējs saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu, vēlas informēt VID par izmaiņām saimnieciskās pamatdarbības veidā, tad saimnieciskās darbības veicējs iesniedz VID EDS iesniegumu nestrukturētā veidā par pamatdarbības veida nomaiņu 2021.gadā. Lai nodrošinātu atbalsta pieejamību, saimnieciskās darbības veicējs ir tiesīgs jau šobrīd iesniegt iesniegumu VID. Vienlaikus jāņem vērā, ka VID vērtēs iesniegtā iesnieguma pamatdarbības veida nomaiņas pamatojumu un atbilstību faktiskai situācijai. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr. 651/2014 noteiktajām definīcijām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr.  651/2014 noteiktajām definīcijām. 
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus uzņēmējiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojumiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā režīmā.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr.  651/2014 noteiktajām definīcijām. 

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
1 015 000
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
1 015 000
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-1 015 000
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-1 015 000
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
1 015 000
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Atbalsta aprēķins veidots pamatoties uz Covid -19 otrā viļņa atbalsta piešķiršanas tendencēm periodā no 01.12.2020. - 30.06.2021. 
Saskaņā ar VID datiem, vislielākais pieprasījums MK Noteikumu projektā noteiktajās nozarēs bija par 2021. gada februāri - iesniegumu skaits 8747 un attiecīgi pieprasītais atbalsta apmērs 120 289 085 euro. Ņemot vērā esošos ierobežojumus tiek aplēsts, ka komercdarbības atbalsts šajā programmā tiks pieprasīts līdzvērtīgā apmērā kā Covid-19 otrajā vilnī periodā. Līdz ar to tiek paredzēts, ka atbalsts ar MK Noteikumu projektu noteiktajām papildus nozarēm, kas var saņemt atbalstu par 2021. gada decembri un 2022. janvāri ir, par abiem mēnešiem ir 1 015 000 euro.
Kopumā paredzētais atbalsts programmai ir 818 835 000 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Nepieciešamais finansējums Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai tiks pārdalīts no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Valsts ieņēmumu dienestam finansējumu pieprasot pa daļām atbilstoši nepieciešamajam apmēram.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
MK Noteikumu projekta atbalsta risinājumi izdiskutēti ar Ministru prezidenta 2020. gada 16. marta rīkojumu Nr. 2020/1.2.1.-62 izveidotajā vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam.  

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi