Anotācija (ex-ante)

23-TA-2269: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumu projekts) sagatavots pēc Satiksmes ministrijas iniciatīvas un saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atbalstīt projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/001 “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” (turpmāk – Projekts) plānoto darbību pakāpenisku īstenošanu divos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) plānošanas periodos un precizēt 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” (turpmāk – 4.5.1.1.pasākums) otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanai pieejamo finansējumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
4.5.1.1.pasākuma trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Projekts.
4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – elektrovilcieni” (turpmāk – trešā atlases kārta) ietvaros 2022. gada 27. maijā akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” (turpmāk – PV) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestāde (turpmāk – sadarbības iestāde) noslēdza līgumu Nr. 4.5.1.1/21/I/001 par Projekta īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija".
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 161 209 300 euro, t.sk. KF finansējums 114 211 073 euro un valsts budžeta finansējums 46 998 227 euro.
Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā. Projektā plānots iegādāties 23 jaunu pasažieru elektrovilcienu (turpmāk – EV) sastāvus, lai atjaunotu PV rīcībā esošo novecojušo EV parku. Projekta īstenošana veicinās pasažieru pārvadājumu efektivitāti, videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī uzlabos pasažieru mobilitāti visos elektrificētajos maršrutos (Rīga – Jelgava; Rīga – Tukums II; Rīga – Skulte; Rīga – Aizkraukle).
Projekta ietvaros tiek īstenota viena darbība – dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētā EV ritošā sastāva iegāde un pieņemšana ekspluatācijā.
Projektā ir paredzēta 23 EV iegāde. Projekta paredzētā 23 EV sastāvu iegāde tiek veikta atbilstoši 2019. gada 30. jūlijā PV un Čehijas uzņēmuma ŠKODA VAGONKA A.S. (turpmāk – Škoda) noslēgtajam līgumam [1], kas paredz kopumā 32 jaunu piepilsētas pasažieru EV un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādi un personāla apmācību (turpmāk – Līgums). Līguma izpildes termiņš ir 2023. gada 31.decembris.
Šobrīd turpinās Projekta īstenošana. Vilcienu sertifikācijas procesa ietvaros 2023.gada augustā ir pabeigti visi vilciena dinamiskie un statiskie testi. 2022. gada jūnijā tika uzsākta EV piegāde uz Latviju, un līdz 2023.gada augusta beigām Rīgā tika piegādāti 15 EV sastāvi un divi no četriem 16 EV sastāva vagoniem. Kopumā Projekta ietvaros tiks piegādāti 23 EV sastāvi. Turpinās vilcienu rūpnīcas pieņemšanas process, un tiek veikti vilcienu pirms gala pieņemšanas izmēģinājuma braucieni.

Daugavpilī īstenotie tramvaja infrastruktūras attīstības projekti.
4.5.1.1.pasākuma ietvaros akciju sabiedrība “Daugavpils satiksme” (turpmāk – finansējuma saņēmējs) sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) Daugavpilī kopumā īsteno trīs tramvaja infrastruktūras attīstības projektus:
- 4.5.1.1. pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros Daugavpilī ir pabeigts projekts Nr. 4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”.
- 4.5.1.1. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – tramvaji – papildu projekti” (turpmāk – otrā atlases kārta) ietvaros līdz 2023.gada beigām turpinās otrās kārtas projekta īstenošana.
- 4.5.1.1. pasākuma ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – tramvaji – papildu darbības” (turpmāk – ceturtā atlases kārta) ietvaros līdz 2023.gada beigām turpinās ceturtās kārtas projekta īstenošana.

Projekts “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” (proj.nr. 4.5.1.1/20/I/001).
4.5.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros 2021. gada 12. aprīlī finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde noslēdza līgumu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 par Kohēzijas fonda (turpmāk - KF) projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanu.
Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” kopējās izmaksas ir 11 842 187,88 euro, t.sk. KF finansējums 10 000 000 euro, pašvaldības budžeta finansējums 1 764 705,88 euro un neattiecināmās izmaksas 77 482 euro.
Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī. Projekts ir secīgs turpinājums 4.5.1.1. pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros Daugavpilī veiktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils valstspilsētā, kā arī piesaistītu jaunus pasažierus.
Projekta ietvaros tiek īstenotas šādas darbības:
- Tramvaju līnijas pārbūve un kontakttīklu izbūve posmā Parādes iela - Cietokšņa iela-Cietoksnis;
- Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi.
Projekta darbība “Tramvaju līnijas pārbūve un kontakttīklu izbūve posmā Parādes iela - Cietokšņa iela - Cietoksnis” ir pabeigta, un šis tramvaju līnijas posms Parādes iela - Cietokšņa iela - Cietoksnis ir nodots ekspluatācijā 2022. gada 26. janvārī. Pārbūvējot esošo tramvaja līniju posmu, ir uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis un nomainīti kontakttīkli, nodrošinot mūsdienīgu tramvaju elektroapgādes sistēmas izmantošanu, tramvaju kustības regularitāti un samazinot tehnisko avāriju risku.
Šobrīd turpinās projekta darbības “Tramvaju līnijas jaunbūve Vaiņodes ielas posmā no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz galapunktam Stropi” īstenošana. Tramvaja līnijas jaunbūves Vaiņodes ielas posmā tehniskā projekta izstrāde tika pabeigta 2022. gada 18. maijā. 2022. gada 17. jūnijā tika izsludināts iepirkums “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi” Daugavpilī” (ID Nr.DPP 2022/61)[2]. 2022. gada 28. septembrī tika parakstīts līgums par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā. Jauno tramvaju līniju Vaiņodes ielas posmā paredzēts izbūvēt līdz 2023. gada beigām.

Projekts “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” (proj.nr. 4.5.1.1/21/I/005).
4.5.1.1. pasākuma ceturtās atlases kārtas ietvaros 2022. gada 30. maijā finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde noslēdza līgumu Nr. 4.5.1.1/21/I/005 par KF projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu.
Projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” kopējās izmaksas ir 29 598 590 euro, t.sk. KF finansējums 23 179 500 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 1 227 150 euro, pašvaldības budžeta finansējums 2 863 350 euro un neattiecināmās izmaksas 2 328 590 euro.
Projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā Daugavpilī. Projekts ir secīgs turpinājums 4.5.1.1. pasākuma pirmajā un otrajā atlases kārtā veiktajiem tramvaja infrastruktūras uzlabošanas darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils valstspilsētā, tādējādi piesaistot lielāku pasažieru skaitu. Projekta ietvaros tiek īstenotas šādas darbības:
- Jaunu tramvaju vagonu iegāde;
- Esošās tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā, Jātnieku ielas posmā un tramvaju 2.maršutā;
- Jaunas tramvaju līnijas izbūve, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta “Stacija” ar Cietoksni.
Finansējuma saņēmējs ir uzsācis projekta darbību īstenošanu:
- 2022. gada 29. septembrī tika noslēgts līgums par četru jaunu tramvaja vagonu iegādi. Jauno tramvaju vagonu piegādes termiņš ir 2023.gada decembris.
- 2022. gada 20. oktobrī tika noslēgts līgums par esošās tramvaju līnijas pārbūvi Smilšu ielas posmā. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada trešajā ceturksnī.
- 2023. gada 12. maijā tika noslēgts līgums par esošās tramvaju līnijas pārbūvi Jātnieku ielas posmā. Būvdarbu izpilde plānota līdz šī gada ceturtajam ceturksnim.
- 2023.gada 18.maijā tika noslēgts līgums par tramvaju līnijas pārbūvi tramvaju 2.maršrutā. Būvdarbu izpilde plānota līdz šī gada ceturtajam ceturksnim.
Jaunas tramvaju līnijas būvniecībai posmā “Stacija” – “Cietoksnis” pašvaldība rīkoja divus iepirkumus. 2022. gada 23. janvārī tika izsludināts iepirkums “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana jaunas tramvaju līnijas būvniecībai posmā Stacijas iela – “Cietoksnis”, Daugavpilī” (ID Nr. DPP 2021/87)[3]. Šis iepirkums tika pārtraukts, jo bija nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos. 2022. gada 6. martā atkārtoti tika izsludināts iepirkums “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana jaunas tramvaju līnijas būvniecībai posmā Stacijas iela – “Cietoksnis”, Daugavpilī” (ID Nr. DPP 2022/25)[4].
Iepirkumā tika iesniegti divi piedāvājumi. Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija 2022. gada 25. jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt šo iepirkuma procedūru, ņemot vērā, ka abu iesniegto piedāvājumu līgumcena būtiski pārsniedza paredzamo līgumcenu un pasūtītāja finansiālās iespējas.
2023.gada 28.jūnijā finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde veica grozījumus projektā “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā”, atsakoties no projekta darbības “Jaunas tramvaju līnijas izbūve, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta “Stacija” ar Cietoksni” īstenošanas.


[1] 2019.gada 30.jūlija līgums Nr.PV226-19 par piepilsētas pasažieru elektrovilcienu un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādi un personāla apmācību, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26752

[2] https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83444

[3] https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68729

[4] https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/75008
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas Projekts.
ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros 23 EV iegādei līdz 2023.gada beigām ir pieejams KF finansējums 114 211 073 euro apmērā. Lai Projekta ietvaros varētu attiecināt KF izmaksas, līdz 2023. gada 31. decembrim ir jāpieņem ekspluatācijā 23 EV un par visiem 23 EV ir jāveic maksājumi, kas paredzēti pēc EV pieņemšanas. Ievērojot Projekta īstenošanas gaitu un EV piegādes faktisko progresu, pastāv augsts risks, ka Projektu nebūs iespējams īstenot pilnā apmērā līdz 2023.gada beigām.
Līgumā paredzētie EV piegādes termiņi ir vairākkārt pārplānoti, un Projekta īstenošanas gaita kavējas, tostarp tādu apstākļu dēļ, kas saistīti ar Covid-19 pandēmijas seku ietekmi un Krievijas kara Ukrainā ietekmi uz EV piegādi.
Pamatojoties uz Covid-19 izplatību Čehijas Republikā un citur pasaulē, kas ietekmēja visus EV ražošanas posmus (projektēšanu un inženiertehniskos darbus, apakšpiegādātāju atlasi un izejmateriālu un sastāvdaļu pasūtīšanu, ražošanu un montāžu, testēšanu), līdz ar to arī piegādes termiņus, 2022. gada 2. maijā PV un Škoda parakstīja Līguma grozījumus. Saskaņā ar Līguma grozījumiem tika mainīts EV piegādes grafiks, paredzot visu 32 EV piegādi līdz 2023.gada beigām.
Vienlaikus PV un Škoda turpina komunikāciju, lai vienotos par nepieciešamajām EV piegādes termiņu izmaiņām kopsakarībā ar 2022. gada 24. februārī Krievijas Federācijas uzsāktā iebrukuma Ukrainā negatīvo ietekmi uz EV piegādes termiņiem.
EV piegādes termiņu kavēšanos ietekmē vairāki faktori, tostarp:
- Škoda nespēj izmantot tranzīta dzelzceļa sliežu ceļus caur Ukrainu un Baltkrieviju EV piegādei, kā rezultātā bija nepieciešams meklēt alternatīvu risinājumu EV piegādei;
- piemērotas infrastruktūras un partnera atrašana Rīgā, kur veikt EV montāžu pēc to transportēšanas daļēji izjauktā veidā;
- papildu laiks EV izjaukšanai Čehijā un montāžai Rīgā pēc piegādes, ņemot vērā EV piegādes veida izmaiņas un apstākli, ka EV testēšanu un iestatīšanu bija nepieciešams pārcelt uz Rīgu;
- papildu kavējums radās, jo EV bija jāpielāgo atbilstoši Ceturtās dzelzceļa pakotnes[1] prasībām, kas Latvijā tiek piemērota atbilstoši 2022. gada 5. jūlija grozījumiem MK 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”.
- sakarā ar noteiktajām sankcijām ir apgrūtināta vai neiespējama EV komponenšu un pakalpojumu saņemšana no Krievijas un Baltkrievijas piegādātājiem.
PV turpina komunicēt ar Škoda, lai izvērtētu, vai identificētie katra EV piegādes termiņa kavējumi ir attaisnojami un Škoda ierosinātie grozījumi EV piegāžu termiņos ir pamatoti. Vienlaikus atbilstoši līdz šim no Škoda saņemtajai informācijai 2023. gadā netiks veikta visu 32 EV piegāde.
PV turpina vērtēt riskus saistībā ar EV piegādes kavējumiem atbilstoši noslēgtā Līguma nosacījumiem. Ja elektrovilcienu piegāde tiks veikta vēlāk nekā Līgumā un tā grozījumos paredzētajos termiņos, tad AS “Pasažieru vilciens” veiks soda naudu aprēķinu.
Paralēli EV ražošanai notiek to testēšana un sertifikācija, kas nepieciešama, lai tos pieņemtu ekspluatācijā. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem viens no priekšnosacījumiem, lai pieņemtu ekspluatācijā EV, ir atbilstības sertifikāta EV izmantošanai Latvijas teritorijā saņemšana. Lai saņemtu atbilstības sertifikātu, vispirms ir jāveic EV tipa sertifikācija/reģistrācija, ko nodrošina Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (turpmāk – ERA), balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kā arī EV reģistrācija. EV tipa reģistrācijai vispirms jāveic EV tipa testi, jāsaņem testu protokoli no laboratorijām, jānodrošina nepieciešamā informācija, lai vilciena tipa sertifikācijas atbilstības izvērtēšanas struktūras DeBo (Designated Body), NoBo (Notified Body) un AsBo (Risk Assessment Body) sagatavotu novērtējumus, un visa nepieciešamā dokumentācija jāiesniedz ERA kontaktpunktā, lai Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija uzsāktu iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanu un pieņemtu lēmumu par EV tipa apstiprināšanu un laišanu tirgū. Šobrīd ir konstatētas nobīdes no sākotnēji plānotā  EV tipa testu izpildes grafikā, kas negatīvi ietekmē nepieciešamas dokumentācijas iesniegšanu ERA.
Novirzes no sākotnēji plānotā EV piegādes un testu veikšanas plāna rada augstu risku EV tipa sertifikācijai un attiecīgi visu 23 EV nodošanai ekspluatācijā līdz 2023. gada beigām, pat ja visi EV fiziski ir piegādāti.
Ņemot vērā ar Projekta savlaicīgu īstenošanu saistītos riskus, PV 2023.gada 28.jūlija vēstulē[2] Satiksmes ministrijai (turpmāk – SM) kā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei (turpmāk – atbildīgā iestāde) ierosināja veikt Projekta posmošanu divu ES fondu plānošanas periodu ietvaros, un daļu no vilciena iegādes izmaksām finansēt no Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam.
PV 2023.gada 18.augusta vēstulē[3] sniedza papildu informāciju par Projekta posmošanu. Atbilstoši PV aprēķiniem un Projekta risku novērtējumam ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros Projektā indikatīvi ir attiecināmi pirmā un otrā avansa maksājumi par 23 vilcienu iegādi 93 331 700 euro apmērāt, tai skaitā KF finansējums 66 122 200 euro un valsts budžeta finansējums 27 209 500 euro apmērā. Savukārt ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros plānots īstenot Projekta otro posmu un attiecināt maksājumus, kas veicami pēc 23 vilcienu piegādes un nodošanas akta parakstīšanas, 67 877 600 euro apmērā.
Finanšu ministrija (turpmāk – FM) 2023.gada 22.augustā aicināja[4] SM nekavējoši nodrošināt darbības, lai veiktu Projekta pakāpenisku īstenošanu divos plānošanas periodos, tādējādi novēršot negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, t.sk. paredzot nepieciešamo MK lēmumu virzību un apstiprināšanu.
FM 2023.gada 25.augusta elektroniskā pasta sūtījumā skaidroja[5], ka SM steidzami paralēli jāvirza uz MK nepieciešamie lēmumi, lai FM būtu oficiāls pamats ar MK lēmumu iesniegt Eiropas Komisijā Projekta grozījumus, paredzot Projekta finansēšanu posmos. Atbilstoši FM sagatavotajam indikatīvajam laika grafikam MK lēmums par Projekta pakāpenisku īstenošanu divos plānošanas periodos ir jāpieņem līdz 2023.gada 28.septembrim.
2023.gada 29.augustā PV iesniedza[6] sadarbības iestādei Projekta grozījumus, ierosinot posmot Projektu.
2023.gada 29.augustā sadarbības iestādes organizētajā sanāksmē par Projektu SM un FM vienojās veikt nepieciešamās darbības Projekta posmošanai atbilstoši FM ierosinātajam indikatīvajam laika grafikam, tostarp 2023.gada septembrī veicot nepieciešamos grozījumus MK noteikumu projektā.

Daugavpilī īstenotie tramvaja infrastruktūras attīstības projekti.
2022.gada augustā Pašvaldība informēja[7] SM kā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda atbildīgo iestādi (turpmāk – atbildīgā iestāde), ka ceturtās kārtas projektā netiks izbūvēta jauna tramvaja līnija 2 km garumā no Stacijas ielas līdz Cietoksnim, jo pretendentu piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedza projektā pieejamo finansējumu. Pašvaldība lūdza pārdalīt daļu no finansējuma, kas paredzēts jaunas tramvaja līnijas izbūvei ceturtās kārtas projektā, uz otrās kārtas projektu, lai segtu izmaksu pieaugumu tramvaju līnijas izbūvei Vaiņodes ielas posmā. Pēc atbildīgās iestādes lūguma sadarbības iestāde 2022.gada oktobrī sniedza izvērtējumu[8] par otrās un ceturtās kārtas projektiem, secinot, ka otrās kārtas projektā izmaksas tramvaju līnijas izbūvei Vaiņodes ielas posmā atbilst šobrīd esošajai tirgus situācijai un būvdarbu līguma izpildes termiņš iekļaujas projekta īstenošanas termiņā, tas ir, līdz 2023.gada beigām.
Savukārt, atbilstoši Pašvaldības 2023.gada 27.aprīļa vēstulē[9] sniegtajai informācijai ceturtās kārtas projekta ietvaros ir pieņemts lēmums un piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par tramvaju līnijas pārbūves darbu veikšanu Jātnieku ielas posmā, un faktiskā līgumcena pārsniedz ceturtās kārtas projektā plānoto līgumcenu. Bez tam saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmas datiem ceturtās kārtas projekta ietvaros ir noslēgts līgums iepirkumā par tramvaju līnijas pārbūvi 2.maršutā[10], un arī šajā iepirkumā faktiskā līgumcena pārsniedz ceturtās kārtas projektā plānoto līgumcenu. Līdz ar to ceturtās kārtas projektā vairs nav pieejams finansējums, kuru varētu pārdalīt otrās kārtas projekta izmaksu pieauguma segšanai.
Ievērojot minēto, Pašvaldība lūdza SM rast iespēju piesaistīt 4.5.1.1.pasākuma otrās kārtas projektam papildu KF finansējumu 2 358 424 euro apmērā, lai segtu izmaksu pieaugumu tramvaju līnijas izbūvei Vaiņodes ielas posmā. Tramvaju līnijas posma izbūve Vaiņodes ielā ir uzsākta 2022.gada oktobrī, un būvdarbu izpilde šobrīd pārsniedz 20% no kopējās līguma summas. Jaunās tramvaja līnijas izbūve ir vitāli svarīga, jo ļaus Daugavpilī attīstīt zaļā transporta infrastruktūru, veicināt pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā un savienot divas nozīmīgas pilsētas apkaimes – Ķīmija un Stropi, nodrošinot ērtu sabiedriskā transporta savienojumu ar tūrisma, veselības un rekreācijas objektiem, tostarp Daugavpils reģionālo slimnīcu, kas ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas.

[1] Ceturtā dzelzceļa pakotne ir sešu regulu un direktīvu kopums ar mērķi nostiprināt dzelzceļa pakalpojumu vienoto tirgu jeb Eiropas Vienoto dzelzceļa telpu, skat. https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/railway-packages/fourth-railway-package-2016_en

[2] AS “Pasažieru vilciens” 2023.gada 28.jūlija vēstule Nr. L.2/923 “Par informācijas sniegšanu”.

[3] AS “Pasažieru vilciens” 2023.gada 18.augusta vēstule Nr. L.2/1028 “Par AS “Pasažieru vilciens” projektu “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” (14.08.2023-18.08.2023)”.

[4] Finanšu ministrijas 2023.gada 22.augusta elektroniskā pasta sūtījums Nr. 5.1-16/16/364 “Par PV 18.08.2023. vēstuli un lielā projekta posmošanu”.

[5] Finanšu ministrijas 2023.gada 25.augusta elektroniskā pasta sūtījums “Par PV 18.08.2023. vēstuli un lielā projekta posmošanu”.

[6] AS “Pasažieru vilciens” 2023.gada 29.augusta vēstule Nr. L.2/1056 “Par līguma Nr.4.5.1.1/21/I/001 grozījumiem”.

[7] Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 18.augusta vēstule Nr. 1.2.-8/1507 “Par izmaksu pārdali projektu Nr.4.5.1.1/20/I/001 un Nr.4.5.1.1/21/I/005 ietvaros”.

[8] Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2022. gada 14. oktobra vēstule Nr. 39-2-40/6488 “Par papildu informāciju par projektiem Nr.4.5.1.1/20/I/001 un Nr.4.5.1.1/21/I/005”.

[9] Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 27.aprīļa vēstuli Nr. 1.2.-8/609 “Par finansējumu projektiem Nr.4.5.1.1/20/I/001 un Nr.4.5.1.1/21/I/005”.

[10] https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94760
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā ES fondu vadībā iesaistīto institūciju rīcībā esošo informāciju par Projekta īstenošanu, tostarp iespējamo EV piegādes, sertifikācijas un nodošanas ekspluatācijā kavēšanos, ir atbalstāma 4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas Projekta posmošana divu ES fondu plānošanas periodu ietvarā kā atbilstošākais risinājums iegādājamo EV finansēšanai, nodrošinot pakāpenisku Projekta darbību īstenošanu divu ES fondu plānošanas periodu ietvaros.
Vienlaikus atzīmējams, ka ES fondu finansējuma sadalījums starp Projekta pirmo un otro posmu ir balstīts aktuālajā Projekta risku novērtējumā. Atsaucoties uz FM 2023.gada 6.septembra elektroniskā pasta sūtījumā[1] sniegto skaidrojumu, ES fondu finansējuma sadalījumu starp Projekta posmiem ir iespējams precizēt atbilstoši Projektā faktiski paveiktajiem darbiem līdz 2023.gada beigām. Līdz ar to paredzams, ka 4.5.1.1.pasākuma trešajā atlases kārtā pieejamā ES fondu finansējuma apmērs tiks precizēts 2024.gada sākumā, kad būs zināms Projekta pirmā posma faktiskais finansējums un sasniegtie rezultāti, tai skaitā attiecīgi veicot grozījumus MK 26.10.2022. rīkojumā Nr.763 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai”.
SM, analizējot iespējamus risinājumus finansējuma pārdalei 4.5.1.1.pasākuma otrās kārtas projekta īstenošanai, tostarp kopsakarībā ar PV īstenotā Projekta posmošanu, secināja, ka optimālākais risinājums ir veikt nepieciešamā finansējuma pārdali 4.5.1.1.pasākumā pieejamā finansējuma ietvaros, proti, novirzīt daļu no KF finansējuma, kas netiks izmantota PV īstenotajā Projektā, 2 358 424 euro apmērā Daugavpilī īstenotajam 4.5.1.1.pasākuma otrās kārtas projektam. Īstenojot 4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas Projektu divos posmos, Projekta īstenošanai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā būs nepieciešama tikai daļa no Projekta kopējā finansējuma, savukārt Projekta otrais posms tiks īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros. Līdz ar to 4.5.1.1.pasākumā ir pieejams finansējums, kuru iespējams pārdalīt no 4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas uz otro atlases kārtu, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu Daugavpilī īstenotajam otrās atlases kārtas projektam. Papildus atzīmējams, ka konceptuālais atbalsts papildu KF finansējuma 2 358 424 euro apmērā novirzīšanai Daugavpilī īstenojamam otrās kārtas projektam tika saņemts arī FM organizētajā starpministriju sanāksmē par ES fondu aktuālajiem jautājumiem 2023.gada 30.augustā.
Atbilstoši informācijai, ko sadarbības iestāde sniedza atbildīgajai iestādei par 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākumu "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" (turpmāk – 4.5.1.2.pasākums):
1. elektroautobusu iegādes iepirkuma rezultātā Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” īstenotā projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/002 “Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai” ietvaros ir radies KF finansējuma atlikums 2 102 104 euro apmērā, kuru nav iespējams izmantot šī projekta ietvaros.
2. Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenotajos projektos Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” un Nr.4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” ir radies KF finansējuma atlikums attiecīgi 736 525,51 EUR un 291 417,33 EUR apmērā.
Nepieciešamības gadījumā 4.5.1.2.pasākuma KF finansējuma atlikumi 2 358 424 euro apmērā var tikt pārdalīti elektrovilcienu iegādei.
MK noteikumu projekts paredz ES fondu finansējuma pārdali, kas ļaus uzlabot KF apguvi un mazinās riskus, ka Latvija varētu zaudēt daļu no KF finansējuma piešķīruma Latvijai.
Ievērojot minēto, MK noteikumu projekts paredz šādus grozījumus MK 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 467):
1) MK noteikumu Nr. 467 8. un 9.punktā pārdalīt no 4.5.1.1. pasākuma trešajā atlases kārtā Projektam paredzētā KF finansējuma 2 358 424 euro 4.5.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas projekta īstenošanai Daugavpilī. Līdz ar to maksimālais pieejamais KF finansējums 4.5.1.1.pasākuma otrās atlases kārtas projekta īstenošanai Daugavpilī ir 12 358 424 euro, savukārt 4.5.1.1.pasākuma trešajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 157 880 376 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 111 852 649 euro un valsts budžeta finansējums nav mazāks kā 46 027 727 euro.
2) Ievērojot to, ka nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanas pienākums un kārtība nacionāli ir noteikta Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, MK noteikumu 38.punkts paredz, ka atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
3) MK noteikumu Nr. 467 42., 42.1, 42.2 un 42.3 punktā:
- paredzēt iespēju pabeigt projektu līdz 2026.gada 31.oktobrim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, vai sadalīt projektu posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam paredzētajam finansējumam un nosacījumiem, ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā;
- noteikt, ka šādiem projektiem sadarbības iestāde apstiprina un veic maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim;
- noteikt, ka finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt visu projektā izmaksāto atbalsta finansējumu sadarbības iestādei saskaņā ar līguma nosacījumiem, ja finansējuma saņēmējs nepabeidz par saviem līdzekļiem visas plānotās projekta aktivitātes un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājus līdz 2026.gada 31.oktobrim.

[1] Finanšu ministrijas 2023.gada 6.septembra elektroniskā pasta sūtījums Nr. 5.1-16/16/393 “Par elektrovilcienu iegādes projekta grozījumiem”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Attiecībā uz 4.5.1.1.pasākuma trešajā atlases kārtā Projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma precizēšanu un Projekta posmošanu alternatīvi risinājumi nav iespējami, jo priekšlikumu par Projekta posmošanu nevar virzīt iesniegšanai Eiropas Komisijā bez precizējumu veikšanas MK noteikumos Nr.467. Atzīmējams, ka MK noteikumu projektā iekļauto grozījumu apstiprināšana MK sēdē ir veicama līdz šī gada septembra beigām, lai Eiropas Komisijā varētu iesniegt Projekta grozījumus, kas paredz Projekta pakāpenisku īstenošanu divos plānošanas periodos.
Attiecībā uz finansējumu, kas nepieciešams Daugavpilī īstenotā tramvaju infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, atzīmējams, ka, ievērojot MK lēmumu[1], darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ceturtajā prioritārajā virzienā, kura ietvaros tiek īstenoti 4.5.1.1. pasākuma projekti, no projektu līgumiem atbrīvoto finansējumu (ietaupījumus projektā, kas rodas pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktos izdevumus un vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā atbrīvoto finansējumu) nedrīkst pārdalīt citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām bez atsevišķa MK lēmuma. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots MK noteikumu projekts, paredzot finansējuma pārdali no 4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas ietvaros īstenotā Projekta uz 4.5.1.1.pasākuma otrās kārtas projektu.
Noteikumu projekts tiek virzīts izskatīšanai MK sēdē, jo atbilstoši MK 2020.gada 22.septembra lēmumam[2] īpaši pamatotos gadījumos ar atsevišķu MK lēmumu ir iespējami izņēmumi par turpmāk izmantojamu investīcijām konkrētu atbrīvoto ES fondu finansējumu. Šādā gadījumā attiecīgā nozares ministrija sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz pamatotu priekšlikumu MK lēmuma pieņemšanai.
Atzīmējams, ka SM sagatavotajam priekšlikumam par KF finansējuma pārdali ir precedents – 2022.gadā Kultūras ministrija sagatavoja priekšlikumu par ES fondu finansējuma pārdali (22-TA-2785), un 2022.gada 4.oktobrī MK pieņēma lēmumu atļaut pārdalīt finansējumu kultūras nozares infrastruktūras projektiem (MK 04.10.2022. sēdes prot. Nr.51, 33.§).

[1] Atbilstoši MK 2020.gada 22.septembra lēmumam (protokols Nr.55, 30§, 2.1.apakšpunkts) pēc 2020.gada 22.septembra projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām, bet izmanto virssaistību kompensēšanai, lai novērstu virssaistību negatīvu ietekmi uz valsts budžetu (fiskālo telpu).

[2] MK 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr. 55, 30.§) 2.2.apakšpunkts.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

MK noteikumu projektam nav ietekmes uz 4.5.1.1. pasākuma projektu iesniegumu atlasēm. Atbilstoši MK noteikumu Nr.467 6.punktam 4.5.1.1. pasākuma ietvaros ir veiktas četras projektu iesniegumu atlases, un ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā 4.5.1.1. pasākumā nav plānots izsludināt jaunas projektu iesniegumu atlases. Vienlaikus pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas plānots veikt grozījumus līgumā par ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu, lai precizētu finansējumu projektam Nr. 4.5.1.1/21/I/001 “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” un pārdalītu finansējumu projektam Nr.4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”.
Plānotie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Regulas Nr.1303/2013 71.panta izpratnē, tādējādi neietekmējot īstenošanā esošos projektus (grozījumus līgumā par projekta īstenošanu).
MK noteikumu projekts paredz nodrošināt projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/001 “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” īstenošanai nepieciešamo finansējumu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros. Lai rastu nepieciešamo ES fondu finansējumu Projekta otrā posma īstenošanai, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros tiks pārstrukturētas transporta nozares investīcijas. Projekta otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.4.pasākuma ”Bezemisiju vilcieni” ietvaros.
MK noteikumu projekts paredz nodrošināt projekta Nr.4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanai nepieciešamo finansējumu, līdz ar to novēršot projekta īstenošanas risku, ka nepietiekama finansējuma dēļ nav iespējams īstenot projekta darbību par jaunas tramvaja līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā, Daugavpilī.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts paredz Projekta posmošanu, lai nodrošinātu pakāpenisku pasažieru elektrovilcienu (turpmāk – EV) iegādi, izmantojot ES fondu finansējumu. EV iegāde ļaus būtiski attīstīt pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību elektrificēto dzelzceļa līniju maršrutos.
MK noteikumu projekts paredz finansējuma pārdali 4.5.1.1.pasākuma ietvaros projekta Nr.4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanai. Paredzams, ka jaunas tramvaja līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā pozitīvi ietekmēs iedzīvotājus, jo kvalitatīvas tramvaja infrastruktūras izveidošana veicinās videi draudzīgāku sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu Daugavpilī, uzlabojot iedzīvotāju ērtības un komfortu, kā arī veicinot ilgtspējīgu mobilitāti valstspilsētā.
Juridiskās personas
  • Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”
  • Akciju sabiedrība “Daugavpils satiksme”
  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Ietekmes apraksts
Pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās:
- paredzēts veikt nepieciešamās darbības, lai veiktu Projekta posmošanu un pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” izdarītu grozījumus līgumā par Projekta īstenošanu;
- paredzēts veikt grozījumus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” līgumā par ES fondu līdzfinansētā projekta īstenošanu, lai precizētu finansējumu projektā Nr.4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
99 340 945
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
99 340 945
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
139 477 673
-554 307
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
138 919 302
-970 500
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
558 371
416 193
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-40 136 728
554 307
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
-39 578 357
970 500
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
-558 371
-416 193
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
554 307
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
970 500
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
-416 193
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
MK noteikumu projekts paredz pārdalīt no 4.5.1.1. pasākuma trešajā atlases kārtā Projektam paredzētā KF finansējuma 2 358 424 euro uz 4.5.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”. Līdz ar to maksimālais pieejamais KF finansējums 4.5.1.1.pasākuma otrās atlases kārtas projekta īstenošanai Daugavpilī ir 12 358 424 euro.
Pārdalot KF finansējumu no trešās atlases kārtas uz otro atlases kārtu, 4.5.1.1.pasākumam pieejamais Kohēzijas fonda finansējums nemainās.
Pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas un nepieciešamo grozījumu veikšanas līgumā par 4.5.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanu, projekta finansējums būs 14 539 323 euro, t.sk. KF finansējums 12 358 424 euro un pašvaldības finansējums 2 180 899 euro.
Pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas 4.5.1.1.pasākuma trešajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 157 880 376 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 111 852 649 euro un valsts budžeta finansējums nav mazāks kā 46 027 727 euro.
Budžeta ieņēmumi ir KF finansējums, kas nepieciešams 4.5.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” un 4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas Projekta īstenošanai.
Budžeta izdevumi ir abu iepriekš minēto projektu ieviešanai nepieciešamie līdzekļi (KF finansējums, valsts budžeta finansējums, pašvaldību finansējums).
MK noteikumu projektam ir ietekme uz pašvaldības budžetu. 4.5.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas ietekme uz pašvaldības budžetu ir 416 193 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
MK noteikumu projekts nerada amata vietu skaita izmaiņas SM.
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts attiecas uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda īstenošanā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem, kas 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" ietvaros īsteno projektus.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Satiksmes ministrija un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
  • Akciju sabiedrība “Daugavpils satiksme”
  • Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu projekta izpilde neietekmēs institūciju funkcijas, institucionālo struktūru un tai pieejamos cilvēkresursus. Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, likvidēt vai reorganizēt esošās.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
4.5.1.1. pasākuma projektu īstenošanas rezultātā tiks veicināta videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošana, stimulējot pasažieru paradumu maiņu un pāreju uz videi draudzīgākiem transporta risinājumiem.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
4.5.1.1. pasākuma projektu īstenošanas rezultātā tiks veicināta emisiju samazināšanās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, stimulējot pasažieru paradumu maiņu un pāreju uz videi draudzīgākiem transporta risinājumiem.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
4.5.1.1. pasākuma projektu īstenošanas rezultātā sabiedriskā transporta lietotājiem būs iespēja izmantot uzlabotu tramvaja infrastruktūru un videi draudzīgu sabiedrisko transportu (vilcienus), tai skaitā tiks nodrošināta dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas, nodrošinot tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un iespējām pakalpojuma saņemšanā, neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās piederības.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi