Anotācija (ex-ante)

21-TA-1119: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība svītrot 2021. gada termiņu Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojuma Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai" (turpmāk – rīkojums Nr. 517) 5. punktā attiecībā uz uzdevumu Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju apkopot informāciju par humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai nepieciešamajiem un ar transportēšanu un komandējumiem saistītajiem izdevumiem, kā arī sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā, ievērojot, ka 2021. gadā nevar pabeigt iepirkumu, kā arī pastāvošo praksi Ministru kabineta rīkojumu regulējumos par humānās palīdzības sniegšanu. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt finansējuma plānošanu humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai, ievērojot faktisko piegādes un maksājuma  veikšanas laika grafiku.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar rīkojumu Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai" uzdots:
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot humānās palīdzības sūtījumu (trīs teltis, trīs elektroģeneratori, pieci apgaismošanas komplekti, piecas metāla spoles ar kabeli apgaismošanas komplektiem) no valsts materiālo rezervju resursiem.
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam sagatavot humānās palīdzības sūtījumu (3000 segas) no valsts materiālo rezervju resursiem.
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam organizēt humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu Lietuvā.
- Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju apkopot informāciju par humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai nepieciešamajiem un ar transportēšanu un komandējumiem saistītajiem izdevumiem, kā arī sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2021. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Noteikt, ka papildus piešķiramais finansējums, kas nepieciešams humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai, transportēšanas un komandējuma izdevumu segšanai, nepārsniedz 124 550 euro.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pildot rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai" dotos uzdevumus:
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir organizējis humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu Lietuvā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests valsts budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdzēsība, glābšana un civilā aizsardzība" ietvaros ir sedzis humānās palīdzības sūtījuma faktiskos transportēšanas un komandējuma izdevumus 398,83 euro, kurus ne 2021. gadā, ne 2022. gadā nav nepieciešams segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divas reizes organizēja iepirkumu "Par tiesībām piegādāt segas valsts materiālo rezervju vajadzībām". 2021. gada 15. septembrī izsludinātajā iepirkumā (ar identifikācijas Nr. NMPD 2021/47) abi iesniegtie piedāvājumi atzīti par iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošiem, tādējādi iepirkums ir izbeigts bez rezultāta. 2021. gada 7. oktobrī izsludinātajā iepirkumā (ar identifikācijas Nr. NMPD 2021/54) piedāvājumi ir izvērtēti un notiek  lēmuma par iepirkuma izbeigšanu sagatavošana, jo iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošiem. Tādējādi iepirkumu "Par tiesībām piegādāt segas valsts materiālo rezervju vajadzībām" Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests plāno pārcelt uz 2022. gadu.
-  Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavotajai tehniskajai specifikācijai lielgabarīta apsildāmo telšu ar aprīkojumu un elektroģeneratoru iegāde valsts materiālo rezervju atjaunošanai tiek veikta Iekšlietu ministrijas centralizēto iepirkumu plāna ietvaros, kuru īsteno Nodrošinājuma valsts aģentūra. Nodrošinājuma valsts aģentūra 2021. gada 20. oktobrī izsludināja atklātu konkursu "Lielgabarītu apsildāmo telšu iegāde valsts materiālajās rezervēs" (ar identifikācijas Nr. IeM NVA 2021/86), un tajā piegādes līguma noslēgšana tiek paredzēta 2021. gada novembrī ar līguma izpildes termiņu 210 dienas, tādējādi telšu piegādes plānotas līdz 2022. gada jūnijam. Vienlaikus Nodrošinājuma valsts aģentūra 2021. gada 25. oktobrī izsludināja iepirkumu "Elektroģeneratoru iegāde valsts materiālajās rezervēs" (ar identifikācijas Nr. IeM NVA 2021/106) un tajā piegādes līguma noslēgšana tiek paredzēta 2021. gada novembrī ar līguma izpildes termiņu 60 dienas, tādējādi elektroģeneratoru piegādes plānotas līdz 2022. gada janvārim.
Saskaņā ar rīkojumu Nr. 517 finansējums humānajai palīdzībai izsniegto valsts materiālo rezervju atjaunošanai ir jāpieprasa 2021. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", savukārt humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai (iegādei) nepieciešamo publiskā iepirkuma procedūru rezultāts un izmaksas būs zināmas tikai 2022. gadā.
Risinājuma apraksts
Lai grozītu Ministru kabineta lēmumu par finansējuma piešķiršanu, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz izteikt rīkojuma Nr. 517 5. punktu jaunā redakcijā:
"5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju apkopot informāciju par humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai nepieciešamajiem izdevumiem, kā arī sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022.gadā. Noteikt, ka papildus piešķiramais finansējums, kas nepieciešams humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai, nepārsniedz 124 550 euro.".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ievērojot, ka nepieciešams slēgt piegādes līgumus publiskā iepirkuma rezultātā, saņemt preci līgumā noteiktajā termiņā un veikt tās apmaksu pēc saņemšanas, nav iespējams nodrošināt humānajai palīdzībai izsniegto valsts materiālo rezervju atjaunošanai nepieciešamā finansējuma pieprasījumu 2021. gadā.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
124 550
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
124 550
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-124 550
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-124 550
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
124 550
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma Nr. 517 anotācijā (TA-1795) ir iekļauts šāds prognozēto izdevumu aprēķins:
EKK 2233 ”Izdevumi par transporta pakalpojumiem” – 500 euro
EKK 2120 ”Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni” – 150 euro
EKK 2390 ”Pārējās preces” – 123 900 euro
No tā:
1) 3000 segu iegāde:
15 euro x 3000 gab. = 45 000 euro
2) apsildāmās telts-moduļa ar piepūšamo karkasu (komplektā: nostiprinājuma virves, elektroģenerators 4,5 - 6,5 kW, gaisa sūknis, apgaismošanas aprīkojums, eļļas sildītājs ar ventilatoru) iegāde:
10 000 x 1 gab. = 10 000 euro
3) Apsildāmās telts-moduļa ar piepūšamo karkasu (komplektā: piepūšamās nojumes - 5 gab; gaisa sūkņi -2 gab, gaisa sildītāji - 4 gab, ģenerators - 1gab, apgaismošanas aprīkojums) iegāde:
40 000 x 1 gab. = 40 000 euro
4) Lielgabarīta telts ar piepūšamo karkasu (komplektā: gaisa sūkņi -2 gab., apvalks, virves un dzelzs mietiņi stiprināšanai, apgaismošanas aprīkojums) iegāde:
8 000 x 1 gab. = 8 000 euro
5) Elektroģeneratora (dīzeļelektrostacija, 20 kW, uz piekabes) iegāde:
8 700 x 1 gab. = 8 700 euro
6) Elektroģeneratora (12kW, dīzeļdegviela) iegāde:
5 100 x 1 gab. = 5 100 euro
7) Elektroģeneratora (9kW, benzīns) iegāde:
2 700 x 1 gab. = 2 700 euro
8) Apgaismošanas komplektu iegāde:
800 x 5 gab. = 4 000 euro
9) Metāla spoļu ar kabeli 50 m garumā apgaismošanas komplektiem iegāde:
 80 x 5 gab. = 400 euro
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir organizējis humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu Lietuvā un 2021. gadā budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdzēsība, glābšana un civilā aizsardzība" ietvaros ir sedzis humānās palīdzības sūtījuma faktiskos transportēšanas un komandējuma izdevumus 398,83 euro apmērā. Tādējādi izdevumi, kas saistīti ar  humānās palīdzības sūtījuma transportēšanu un komandējumiem 2022.gadā netiks pieprasīti no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Iepirkuma procedūras vēl nav noslēgušies, un  izdevumi sadalījumā pa pozīcijām var tikt precizēti atkarībā no iepirkuma rezultātiem.  Finansējums humānajai palīdzībai izsniegto valsts materiālo rezervju atjaunošanai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tiks pieprasīts atbilstoši faktiskajām izmaksām. Tādējādi kopējais finansējums 124 550 euro apmērā plānojams EKK 2390 ”Pārējās preces”.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija

Izdevumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam tiks segti Iekšlietu ministrijas, bet izdevumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam tiks segti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • Veselības ministrija
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi