Anotācija (ex-ante)

24-TA-302: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumos atsauces uz Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) ir jāaizstāj ar atsaucēm uz Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula 2023/2831).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir aizstāt vispārējo de minimis atbalsta regulu ar jauno vispārējo de minimis atbalsta regulu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbalstu saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta 2015  gada 8. decembra noteikumiem Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"" (turpmāk – noteikumi Nr. 705) sniedz atbilstoši regulai Nr. 1407/2013, ja atbalsts attiecināms uz darbībām pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas) nozarē spēkā esošo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā. Saskaņā ar spēkā esošo noteikumu Nr. 705 4. punktu finansējuma saņēmējs tika izvēlēts, organizējot publisko iepirkumu, pēc kura ir noslēgts iepirkuma līgums "Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākuma ietvaros" ar izpildes termiņu līdz 2025. gada 30. septembrim. (Programmēšanas perioda 2014.–2020. gadam pārejas periods ir divi gadi, turklāt izdevumi ieguldījumam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir atbilstīgi, piemērojot pieeju "n + 3".)
Regula 2023/2831 stājās spēkā no 2024. gada 1. janvāra. Regulu Nr. 1407/2013 ir atļauts piemērot līdz 2024. gada 30. jūnijam, un līdz 2024. gada 1. jūlijam atbalsta programmās ir jāietver jaunā regulējuma nosacījumi.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ja netiks izdarīti grozījumi, lai regulu Nr. 1407/2013 aizstātu ar regulu 2023/2831, de minimis atbalstu, kas attiecināms uz darbībām pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas) nozarē spēkā esošo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, atbalstu būs iespējams piešķirt tikai līdz 2024. gada 30. jūnijam, lai gan iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2025. gada 30. septembris.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu iespēju de minimis atbalstu piešķirt arī pēc 2024. gada 30. jūnija, ir jāizdara grozījumi noteikumos Nr. 705, atsauces uz regulu Nr. 1407/2013 aizstājot ar atsaucēm uz regulu 2023/2831.
Noteikumu Nr. 705 24. punkts tiek svītrots, jo regula 2023/2831 vairs neparedz attiecīgās prasības (noteikumu projekta 4. punkts).
De minimis atbalsta kopsummu nosaka trīs gadu laikposmā kā slīdošā periodā: ar trīs gadu periodu saprotams laika periods no konkrēta datuma, kad piešķirts pēdējais atbalsts, līdz konkrētam datumam, kas ir jaunā piešķiramā atbalsta datums, piemēram, ja jaunā atbalsta piešķiršanas datums ir 2024. gada 18. jūnijs, trīs gadu periods būs skaitāms līdz 2021. gada 18. jūnijam.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Gala labuma guvēji, kas piedalīsies profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas) nozarē.
Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināta iespēja piedalīties profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas) nozarē arī pēc 2024. gada 30. jūnija.
Juridiskās personas
  • gala labuma guvēji, kas piedalīsies profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas) nozarē. Atbalsta pretendents – finansējuma saņēmējs, kas profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu īstenošanai izvēlēts, organizējot publisko iepirkumu.
Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināta iespēja īstenot profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas) nozarē un tajos piedalīties arī pēc 2024. gada 30. jūnija.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi veido izpratni par pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas, ilgtspējīgu resursu izmantošanu, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi veido izpratni par pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas, ilgtspējīgu resursu izmantošanu, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Lai līdz 2025. gada 30. septembrim nodrošinātu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem līdzfinansētā iepirkuma līguma "Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākuma ietvaros" izpildi, paredzēts aktualizēt atsauci uz jauno vispārējo de minimis regulu, ļaujot iepirkumā uzvarējušajam pakalpojuma sniedzējam sniegt pakalpojumu atbilstoši savam piedāvājumam un iesaistītā personāla un laika plānojumam, tā panākot finanšu saņēmēja paļāvību uz pasūtītāju – iepirkuma organizētāju un līgumslēdzēju.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi veido izpratni par pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas, ilgtspējīgu resursu izmantošanu, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi veido izpratni par pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas, ilgtspējīgu resursu izmantošanu, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Lai līdz 2025. gada 30. septembrim nodrošinātu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem līdzfinansētā iepirkuma līguma "Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākuma ietvaros" izpildi, paredzēts aktualizēt atsauci uz jauno vispārējo de minimis regulu, ļaujot iepirkumā uzvarējušajam pakalpojuma sniedzējam sniegt pakalpojumu atbilstoši savam piedāvājumam un iesaistītā personāla un laika plānojumam.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32023R2831
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
Apraksts
vispārīgā de minimis atbalsta regula

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz regulu 2023/2831
Noteikumu projekta 1. punkts
Noteikumu Nr. 705 2.2. apakšpunkts

Noteikumu projekta 5. punkts
Noteikumu Nr. 705 26. punkts

Noteikumu projekta 7. punkts
Noteikumu Nr. 705 28. punkts

Noteikumu projekta 8. punkts
Noteikumu Nr. 705 29. punkts

Noteikumu projekta 10. punkts
Noteikumu Nr. 705 30.1 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2023/2831 1. panta 1. un 2. punkts
Noteikumu projekta 3. punkts
Noteikumu Nr. 705 23. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2023/2831 2. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 6. punkts
Noteikumu Nr. 705 27. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2023/2831 3. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 6. punkts
Noteikumu Nr. 705 27. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2023/2831 5. panta 1.–3. punkts
Noteikumu projekta 7.punkts
Noteikumu Nr. 705 28. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2023/2831
6. pants
Noteikumu projekta 2. punkts
Noteikumu Nr. 705 5.1 punkts

Noteikumu projekta 9. punkts
Noteikumu Nr. 705 30. punkts
Pārņemtas pilnībā
Paredz stingrākas prasības.
Regulas 2023/2831 6. panta 7. punktā paredzētā pārbaude var neiekļauties regulas 2023/2831 6. panta 3. punktā minētajā termiņā. 
Ņemot vērā Finanšu ministrijas skaidrojumu, mēdz būt gadījumi, kad Eiropas Komisija, ievērojot Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulā (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, noteikto 10 gadu noilguma periodu saistībā ar nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanu, var pieprasīt dalībvalstīm iesniegt informāciju, kas pārsniedz regulas 2023/2831 6. panta 1. punktā prasītās informācijas apjomu, un de minimis sistēmā būs iespējams atrast ne visu informāciju par de minimis piešķiršanu, kuru Eiropas Komisija varētu pieprasīt ex-post pārbaudēs vai kura nepieciešama, lai secinātu, vai tas ir nelikumīgs atbalsts, vai aprēķinātu nelikumīga atbalsta procentus.
Tādējādi paliek spēkā prasība, ka atbalsta sniedzējs datus par de minimis atbalstu glabā 10 gadus no dienas, kad pasākumā piešķirts pēdējais atbalsts. Arī atbalsta saņēmējs datus glabā 10 gadus no brīža, kad tam piešķirts atbalsts.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Noteikumu projekts sagatavots, ievērojot Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/90d0d591-5f03-4808-8629-bbefc313e6e1

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi