Anotācija (ex-ante)

21-TA-576: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki-2”, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz no nekustamā īpašuma īpašnieka atsavināt nekustamā īpašuma daļas, kas nepieciešamas transporta infrastruktūras attīstībai – valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene-Gulbene posma 34,87.-45,60.km un posma 60,90.-61,22.km atjaunošanas projekta īstenošanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
     Valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene-Gulbene posma 34,87.-45,60.km un posma 60,90.-61,22.km atjaunošanas projekta īstenošanai nepieciešams atsavināt nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki-2” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5072 003 0125) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5072 003 0282) 0,1721 ha platībā – Lizuma pagastā, Gulbenes novadā.
     Projekta konceptuālā nepieciešamība ir apliecināta valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, paredzot finanšu līdzekļus programmai “2.1.2.2. Reģionālo autoceļu segu pārbūve pamatbudžeta finansētajos projektos 2021.-2023.gadā”.
   Vienlaikus projekta konceptuālā nepieciešamība apliecināta ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam (apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra Latvijas Republikas Saeimas lēmumu), nosakot uzdevumu – valsts galveno autoceļu sakārtošana, kā arī Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014.gadam-2020.gadam, kur noteikta aktivitāte – valsts galveno autoceļu segu rekonstrukcija (nestspējas palielināšana) (2013. gada 27. decembra Ministru kabineta rīkojums Nr.683 “Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”). Attiecīgi Ministru kabinets ir izteicis vispārīgu piekrišanu līdzekļu apropriācijai projektiem vai arī to īstenošanai kopumā, vienlaikus akceptējot, ka šie projekti ietvers arī nekustamo īpašumu atsavināšanu no privātpersonām. 
    Nekustamais īpašums “Jaunzemnieki-2” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5072 003 0125) ir ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Lizuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.253.
Atsavināmajai nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki-2” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5072 003 0125) atsavināmajai daļai ir noteikts apgrūtinājums – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0138 ha platībā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
    Nekustamā īpašuma īpašnieks ir piekritis nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki-2” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5072 003 0125) daļas atsavināšanai atbilstoši aprēķinātajam atlīdzības apmēram, informējot par to telefoniski.
    Pamatojoties uz Likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr. 204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2021.gada 8.oktobra lēmumu Nr.03.1-14/3963 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki-2” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5072 003 0125) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5072 003 0282) 0,1721 ha platībā – Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, nosakot to 1 428,43 euro.
     Saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
     Satiksmes ministrija īpašuma tiesības uz atsavināmā nekustamā īpašuma daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
     Ņemot vērā iepriekš minēto, Satiksmes ministrija ir izstrādājusi Rīkojuma projektu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Minētā nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtējumu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam - noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic rīkojuma projekta un anotācijas izvērtējumu.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • nekustamā īpašuma īpašnieks
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi skar tiesību subjektu – fiziskas personas. Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai. Tiešā veidā skar atsavināmā nekustamā īpašuma īpašnieku, bet netiešā veidā autoceļu lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Attīstot transporta infrastruktūru, pastarpināti tiek veicināta uzņēmējdarbība autopārvadājumu jomā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
1 428
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
1 428
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
1 428
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
1 428
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar īpašuma tiesību uz nekustamā īpašuma daļas nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no valsts budžetā 2021. gadam Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" paredzētajiem līdzekļiem. Izdevumi, kas saistīti ar minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu, tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts skar transporta infrastruktūras attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts skar transporta infrastruktūras attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Plānojot un veicot autoceļu būvniecību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi