Anotācija (ex-ante)

24-TA-777: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2024. gada 17.–19. aprīlī" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz likumu „Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā” 6. pantu un likuma „Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā valūtas fondā” 8. pantu, kur Ministru kabinetam piešķirts pilnvarojums izdot norādījumus, kas nepieciešami, lai izpildītu Latvijas saistības pret augstāk minētajām institūcijām.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Apstiprināt rīkojumu par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda (turpmāk – SVF) un Pasaules Bankas grupas (turpmāk – PBG) pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2024. gada 17.-19. aprīlī un pieņemt zināšanai šajās sanāksmēs izskatāmos jautājumus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
SVF un PBG pilnvarnieku pavasara un gada sanāksmes notiek katru gadu, un tajās piedalās abu institūciju pilnvarnieki, pilnvarnieku vietnieki, atbildīgo institūciju amatpersonas un citi dalībnieki. Pilnvarnieku sanāksmju ietvaros tiek organizēta arī Starptautiskās Attīstības asociācijas (turpmāk – IDA) vietnieku sanāksme, tiek plānotas divpusējās tikšanās ar SVF un PBG amatpersonām un citiem sadarbības partneriem. Šogad PBG Attīstības komitejā tiks izskatīts ziņojums par Pasaules Bankas attīstības reformas īstenošanu. SVF Starptautiskajā Monetārajā un finanšu komitejā tiks apspriesta globālās ekonomikas noturības nodrošināšana, izaugsmes atjaunošana, kā arī SVF atbalsta mērķtiecīga pielāgošana dalībvalstu mainīgajām vajadzībām. SVF un PBG sanāksmju ietvaros tiks organizētas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas pilnvarnieku sanāksmes: PBG formātā plānotas diskusijas ar Pasaules Bankas vadošo rīkotājdirektoru Axel van Trotsenburg par aktualitātēm valstu attīstības jomā, IDA 21.resursu papildināšanu un jauno zināšanu ietvaru Knowledge Compact. Savukārt SVF formāta sanāksmē plānots runāt par globālās ekonomikas aktualitātēm.

Turpinot diskusijas par atbalstu Ukrainai, pilnvarnieku sanāksmju ietvaros notiks ministru apaļā galda diskusija par atbalstu Ukrainas atjaunošanai un rekonstrukcijai un tā ietekmi. Papildus tam finanšu ministram plānotas vairākas divpusējās tikšanās ar: (1) Pasaules Bankas prezidentu Ajay Banga, kuras laikā notiks parakstīšanas ceremonija par Latvijas ieguldījuma iemaksu Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (turpmāk – IBRD) hibrīdkapitāla instrumentā 6 milj. USD apmērā, kuras mērķis ir nodrošināt pastāvīga atbalsta sniegšanu Ukrainai, novirzot regulāro kupona maksājumu caur IBRD “Ukrainas Atjaunošanas, rekonstrukcijas un reformu trasta fondu”, un veikt priekšapmaksu par IBRD akciju kapitāldaļām, tādējādi palielinot IBRD aizdošanas kapacitāti par 50 milj. USD, kas tiktu novirzīta konfliktu skartām valstīm kā Ukrainai un tās reģionā esošām valstīm. (2) Pasaules Bankas Eiropas un Centrālāzijas viceprezidenti Antonella Bassani, lai pārrunātu Pasaules Bankas plānoto atbalstu Ukrainai un tās rekonstrukcijas prioritātes, kā arī donoru, tostarp Latvijas, atbalstu Ukrainai; (3) Pasaules Bankas galvenā ekonomista vietnieku Ayhan Kose, lai pārrunātu Krievijas kara Ukrainā ietekmi uz globālo ekonomiku, globālās ekonomikas izaugsmes prognozes, inflācijas prognozes un globālo finanšu stabilitāti; (4) Ukrainas finanšu ministru Sergii Marchenko, lai pārrunātu ekonomisko situāciju Ukrainā, budžeta finansējuma vajadzības 2024.gadam, Latvijas atbalstu Ukrainai un donoru koordināciju. Noslēgumā notiks IDA vietnieku sanāksmes, kur notiks diskusijas par IDA 21.resursu palielināšanas prioritātēm un finansēšanas modeli.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Rīkojuma projekts ir izstrādāts, lai apstiprinātu Latvijas Republikas delegāciju dalības nodrošināšanai SVF un PBG pilnvarnieku pavasara sanāksmēs, kas notiks 2024.gada 17.-19.aprīlī Vašingtonā, ASV, un informēt par tajās izskatāmajiem jautājumiem. Delegācijas vadītājs būs finanšu ministrs Arvils Ašeradens. Lai nodrošinātu Latvijas Republikas pārstāvību atbilstoši sanāksmju darba kārtībai, delegācijā iekļautas atbildīgās amatpersonas no Finanšu ministrijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Latvijas Bankas un Valsts kases.

PBG Attīstības komitejas diskusiju centrā būs ziņojums pilnvarniekiem par Pasaules Bankas reformas “World Bank Evolution” progresu – “No vīzijas uz ietekmi: Pasaules Bankas grupas reformas īstenošana”. SVF Starptautiskajā Monetārajā un finanšu komitejā tiks pārrunāta globālās ekonomikas noturības nodrošināšana, izaugsmes atjaunošana, kā arī SVF atbalsta mērķtiecīga pielāgošana dalībvalstu mainīgajām vajadzībām.

I. Pasaules Bankas attīstības reforma

PBG Attīstības komitejā tiks izskatīts ziņojums pilnvarniekiem par PBG reformas īstenošanas progresu, informējot par nākamajiem soļiem PBG operacionālā un finanšu modeļa pilnveidošanai, kā arī veiktajiem pasākumiem kopš pilnvarnieku gada sanāksmes 2023.gada oktobrī, Marakešā.

PBG jaunā rezultātu sistēma (Scorecard) 2024.-2030.finanšu gadam ir viens no galvenajiem sasniedzamajiem reformas mērķiem, kas ietver 15 rezultatīvos rādītājus un metodoloģiju katram sasniedzamajam indikatoram. Galvenās izmaiņas šajā rezultātu sistēmā ietver: (1) pāreju no kvantitatīviem (input) uz kvalitatīviem (output) rezultatīvajiem rādītājiem; (2) metodoloģijas ar aktuālākajām mērījumu inovācijām katrā tematiskajā prioritātē, vienlaikus saglabājot indikatoru salāgojamību ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem; (3) caurskatāmu un horizontālu rezultātu mērīšanas pieeju visas grupas ietvaros. Savukārt privātā sektora finansējuma mobilizēšanas izsekojamībai ieviesta tiešsaistes platforma, kas integrēs informāciju par sasniegtajiem rezultātiem, interaktīvu vizualizāciju un rezultātu aprakstus.

PBG jaunā operacionālā pieeja (Playbook) ietver uzlabojumus PBG darbībā, lai nodrošinātu, ka PBG klienti gūst maksimālu ietekmi no saņemtā atbalsta. Kopš pilnvarnieku gada sanāksmes Marakešā PBG ir īstenojusi vairākus pasākumus, tostarp:
(1) izveidots zināšanu ietvars Knowledge Compact, kas uzlabo ekspertīzes (tehniskā atbalsta) un finansējuma savstarpējo papildinātību. Šis ietvars nodrošina klientiem atbalstu politikas veidošanā, ekspertīzē, zināšanās, tostarp projektu finansēšanā, pētījumos, datos, un rīku, lai izstrādātu attīstības politikas un programmas.
(2) izveidota vienota PBG pārstāvība sākotnēji 20 valstu birojos, tādējādi klientu valstīm būs iespēja sadarboties ar PBG pārstāvi, kas atbildīgs par publiskā un privātā sektora atbalsta iespējām integrēti grupas līmenī.
(3) privātā kapitāla mobilizēšanai ir izveidota partnerība starp privāto sektoru un PBG, kas izstrādā rekomendācijas vienotas pieejas ieviešanai ar mērķi piesaistīt vairāk privāto kapitālu attīstības vajadzību finansēšanai. Tāpat tiek strādāts pie ārvalstu valūtas risku pārvaldības, tostarp risinājumiem finansēšanas veicināšanai vietējā valūtā, lai veicinātu privātā kapitāla piesaisti, īpaši zaļās pārejas (green transition) jomā. Tāpat izstrādāts “Valsts privātā sektora diagnostikas rīks”, kas identificēs privātā sektora iespējas un nepieciešamās reformas. Šobrīd tiek īstenoti pilotprojekti piecās valstīs, kurus plānots pabeigt 2024.finanšu gada beigās. Papildus plānoti arī citi pasākumi, piemēram, Starptautiskā Finanšu korporācija (turpmāk – IFC) strādā ar tirgus dalībniekiem pie vērtspapīrošanas programmas, savukārt Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra (turpmāk – MIGA) diskutē ar daudzpusējām attīstības bankām  par to interesi izmantot MIGA publisko saistību finanšu instrumentu, lai uzlabotu daudzpusējo attīstības banku sistēmas kopējo kapitāla efektivitāti. Tāpat tiek izstrādāta vienota PGB garantiju platforma, lai palielinātu PBG privātā kapitāla mobilizāciju, kas apvienos visus garantiju produktus vienā ietvarā, tādējādi uzlabojot garantiju produktu piedāvājumu klāstu klientiem.
(4) iekšējo publisko resursu mobilizēšanai ir izstrādāts publiskā finansējuma pārskatīšanas rīks, kā arī tiek izstrādāti analītiskie rīki un modeļi fiskālās un nodokļu situācijas analīzei, lai palīdzētu īstenot reformas nodokļu jomā un uzlabotu izdevumu efektivitāti. Tāpat tiks palielināts tehniskais atbalsts nodokļu reformu veikšanai un izstrādātas tehniskās vadlīnijas PBG darbiniekiem par iekšējo resursu mobilizēšanu valstīs ar zemiem nodokļu ieņēmumiem vai neefektīvām nodokļu sistēmām. Tiek stiprināta sadarbība ar SVF un OECD, kā arī citiem partneriem šajā jomā.
(5) “Krīzes gatavības un reaģēšanas instrumentu kopums” jeb “Crisis Preparedness and Response Toolkit” nodrošina valstīm inovatīvu un elastīgu pieeju ātrai ārkārtas finansējuma piekļuvei krīzes situācijā, mazinot nepieciešamību izvēlēties starp finansējumu ilgtermiņa attīstības prioritātēm un ārkārtas vajadzībām.
(6) “Globālo izaicinājumu programma” jeb “Global Challenges Program” ir vienota pieeja PBG līmenī, kas piesaista publiskā un privātā sektora risinājumus un finansējumu, lai risinātu galvenos globālos izaicinājumus plašākā mērogā, ātrākā tempā un ar lielāku ietekmi. Šim nolūkam ir izstrādāts valstīs bāzēts attīstības modelis, ar sešām pieejām, kas ir replicējamas citās valstīs – enerģētikas, pārtikas, ūdens, mežu un bioloģiskās daudzveidības, veselības, ārkārtas situāciju un digitalizācijas jomās.
Lai īstenotu šos pasākumus, PBG modernizē piecus galvenos virzienus: vienota PBG pieeja, cilvēki un kultūra, izmaiņas budžetā, operacionālā efektivitāte un partnerības.

PBG finansēšanas modelis ietver pasākumus finansējuma palielināšanai klientu valstīm, izmantojot dažādus avotus, gan optimizējot bankas iekšējos resursus, gan piesaistot papildu finansējumu, tostarp sadarbībā ar partneriem un piesaistot līdzfinansējumu. Šajā kontekstā būtiska nozīme ir koncesijas finansējuma palielināšanai (granti, aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem), lai veicinātu investīcijas ar pārrobežu ietekmi un piesaistītu privāto kapitālu. Kopš pilnvarnieku sanāksmes Marakešā ir panākta vienošanās par vairāku nozīmīgu pasākumu īstenošanu, tostarp: (1) IBRD ir izstrādāts finanšu ietvars koncesijas finansējuma avotu palielināšanai, apzināta donoru interese piedalīties IBRD bilances optimizēšanas pasākumos, ar iespēju novirzīt finansējumu tematiskām prioritātēm, atcelti statūtos noteiktie aizdošanas ierobežojumi, precizētas procedūras kapitālam uz pieprasījumu un vērtēta šo procedūru uzlabošana; (2) IDA ir īstenojusi finansējuma piesaisti IDA Krīzes atbalsta ietvarā, vērtēti pasākumi IDA vidēja termiņa finansēšanas kapacitātes stiprināšanai, pārskatīts IDA kapitāla pietiekamības ietvars un bilances optimizācijas pasākumi, lai saglabātu finansēšanas kapacitāti 30 mljrd. USD gadā 2024.-2025.fiskālajam gadam; (3) IFC turpina attīstīt un ieviest iekšējos efektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti klientiem, tostarp uzlabojot iekšējās politikas un procedūras; (4) IFC/MIGA vērtē daudzpusējos donoru trasta fondus kā avotu IFC/MIGA koncesijas finansējuma nodrošināšanai privātā sektora operācijām.

2024.gada ietvaros plānots pabeigt darbu pie rezultātu sistēmas izstrādes un operacionālās pieejas uzlabošanas, kā arī noslēgt sarunas ar akcionāriem par IDA 21.resursu papildināšanu, kam būs kritiski svarīga nozīme atbalsta palielināšanai klientiem valstīs ar zemiem ienākumiem. IBRD ir izveidojusi inovatīvus finanšu instrumentus dalībvalstu iesaistei, tostarp akcionāru hibrīdkapitāla instrumentu un portfeļgarantiju platformu, kā arī trasta fondu “Livable Planet Fund”. Savukārt 2025.gadā plānota akcionāru kapitāldaļu pārskatīšana, kā arī IBRD vispārējā kapitāla palielināšana, lai stiprinātu IBRD aizdošanas kapacitāti.

II. Valstu rezervju un izaugsmes atjaunošana, SVF mērķtiecīga atbalsta pielāgošana dalībvalstu mainīgajām vajadzībām

Globālās ekonomikas izaugsme 2023.gadā ir bijusi salīdzinoši noturīga. Saskaņā ar SVF prognozēm 2024.gadā tā sasniegs 3,1%. Lai stiprinātu globālās ekonomikas noturību un veicinātu labklājību, SVF izvirza šādas politikas prioritātes: 1) atjaunot izsmeltās valstu rezerves; 2) nodrošināt izaugsmes atjaunošanu; 3) mērķtiecīgi pielāgot SVF politikas, aizdošanas instrumentus un pārvaldību dalībvalstu mainīgajām vajadzībām.

Publiskā finansējuma aizsardzībai nepieciešams koncentrēties uz fiskālo konsolidāciju, lai samazinātu deficītu un ierobežotu valsts parāda pieaugumu, vienlaikus ņemot vērā katras valsts specifiskos apstākļus. Daudzās valstīs, lai nodrošinātu prioritārās investīcijas un aizsargātu ievainojamāko sabiedrības daļu, papildus fiskālajai konsolidācijai nepieciešami pasākumi iekšzemes ieņēmumu mobilizēšanai. Tāpat būtiski uzmanīgi kalibrēt inflācijas mazināšanas pasākumus līdz tā sasniedz mērķa līmeni. Papildus jāstiprina finanšu stabilitāte – neraugoties uz nesenajiem finanšu nosacījumu uzlabojumiem, politikas veidotājiem jāturpina rūpīgi sekot līdzi iespējamam risku pieaugumam finanšu sektorā.

Izaugsmes un produktivitātes veicināšanai būtiskas ir strukturālās reformas, īpaši pārvaldības, uzņēmējdarbības regulējuma un darba tirgus jomās. Ģeoekonomiskā fragmentācija var radīt lielas izmaksas un nesamērīgi skart strauji augošas ekonomikas un attīstības valstis. Tādēļ būtiski ir saglabāt ieguvumus no tirdzniecības un ekonomiskās integrācijas, un mazināt tirdzniecību ierobežojošas un tirgu kropļojošas aktivitātes. Izaugsmes veicināšanai ir svarīgi arī paātrināt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un veicināt drošu un atbildīgu mākslīgā intelekta izmantošanu.

Neaizsargātām valstīm, kuras saskaras ar smagām likviditātes problēmām, vispiemērotākais būtu visaptverošs reformu kopums. Šīm valstīm ir nepieciešamas reformas, kas palīdzētu veicināt augstāku un iekļaujošāku izaugsmi, ilgtspējīgi mobilizēt iekšzemes ieņēmumus, palielināt izdevumu efektivitāti un labāk novirzīt uzkrājumus attīstībai. Visās minētajās jomās nozīmīgu atbalstu varēs sniegt jaunā iekšzemes resursu mobilizēšanas iniciatīva, kuru SVF īstenos sadarbībā ar Pasaules Banku.

SVF divpusējā uzraudzībā turpina iekļaut klimata, digitalizācijas, dzimumu līdztiesības, makrofinansiālos, tirdzniecības un ar nestabilām un konfliktu skartām valstīm saistītus jautājumus, lai palīdzētu dalībvalstīm stiprināt to makroekonomiskos ietvarus. Nesen pārskatītā SVF Ietvara par pastiprinātu iesaistīšanos pārvaldībā (Framework for Enhanced Engagement on Governance) īstenošana palīdzēs uzlabot nacionālo politiku izstrādi un padarīt tās caurskatāmākas un iekļaujošākas. Savukārt SVF Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas stratēģija arī turpmāk nodrošinās finanšu sektora un plašākas ekonomikas integritāti. SVF Integrētais politikas ietvars (Integrated Policy Framework) un pārskatītais Institucionālais viedoklis (Institutional View) var palīdzēt dalībvalstīm pārvaldīt kapitāla plūsmas un valūtas kursa svārstības. Tāpat tiek veidots jauns risinājums, lai izsekotu makrostrukturālajām reformām valstīs un veicinātu labās prakses izplatīšanu. Papildus plānots pārskatīt Caurskatāmības politiku (Transparency Policy) un Atvērto arhīvu politiku (Open Archives Policy), lai palielinātu publisku piekļuvi SVF analīzei un politikas ieteikumiem un veicinātu valstu pieredzes apmaiņu.

SVF daudzpusējā uzraudzība ir vērsta uz ietekmes izvērtēšanu, ko tostarp rada lielas strauji augošas ekonomikas uz pārējo pasauli, izaugsmes virzītājspēkiem, piemēram, produktivitāti un līdzekļu piešķiršanas efektivitāti, kā arī politiku pārskatīšanu, ņemot vērā mainīgos izaicinājumus. Piemēram, sadarbībā ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju tiek izstrādātas politikas noturības veicināšanai un apspriestas stratēģijas saskaņotas daudzpusējas tirdzniecības sistēmas saglabāšanai. Tāpat SVF analizē arī energoapgādes drošības, zaļās rūpniecības politikas un ģeopolitiskās fragmentācijas ietekmi uz zaļo pāreju, vienlaikus stiprinot klimata informācijas arhitektūru un statistiku par klimatu.

SVF kā centrālais “Globālā finanšu drošības tīkla” elements saņēma nozīmīgu dalībvalstu atbalstu, 16. vispārējā kvotu pārskata ietvaros 2023.gada decembrī panākot SVF kvotas resursu palielināšanu par 50%. Tādējādi stiprināta SVF finanšu stabilitāte un spēja reaģēt uz dalībvalstu vajadzībām. SVF turpina pielāgot aizdošanas instrumentus, lai uzlabotu atbalstu neaizsargātākajām dalībvalstīm. Gaidāmā koncesijas finansējuma pārskatīšana ļaus nodrošināt, ka SVF turpina pielāgot aizdevumus valstu ar zemiem ienākumiem specifiskajām vajadzībām un katalizēt papildu finansējuma piesaistīšanu. Tāpat tiks izpētītas iespējas nodrošināt SVF “Nabadzības mazināšanas un izaugsmes trasta fonda” (Poverty Reduction and Growth Trust) finanšu ilgtspēju ilgtermiņā un pārskatīti piekļuves limiti SVF Vispārējo resursu kontam. Nesenais starpposma pārskats par SVF “Noturības un ilgtspējas trasta fonda” (Resilience and Sustainability Trust) darbību apliecina, ka tas ir dalībvalstīm nepieciešams instruments, vienlaikus nepieciešams pilnveidot tā darbības efektivitāti. Papildus plānots pārskatīt SVF programmu struktūru un nosacījumus, lai uzlabotu dalībvalstīm sniegto atbalstu reformu izstrādē, veicinot stabilitāti un iekļaujošu izaugsmi, kā arī palīdzot piesaistīt investīcijas.

Tāpat SVF turpina sniegt atbalstu parāda ievainojamības mazināšanai. SVF kopā ar Pasaules Banku sniedz atbalstu G20 “Vienotajam ietvaram parāda restrukturizācijai”, kura ietvaros ir paātrināti parāda restrukturizācijas procesi Čadai, Etiopijai, Ganai un Zambijai. Savukārt ar SVF un Pasaules Bankas atbalstu organizētās “Globālā valsts parāda apaļā galda” sanāksmes palīdz veicināt vienotu izpratni par tehniskiem jautājumiem, lai uzlabotu parāda restrukturizācijas procesu paredzamību un savlaicīgumu. Vienlaikus SVF pilnveido analīzi par parāda ievainojamību, lai palīdzētu dalībvalstīm pārvaldīt parāda riskus.

Nesen pārskatītā SVF Kapacitātes stiprināšanas stratēģija (Capacity Development  Strategy) apliecina, ka dalībvalstīm pielāgots atbalsts var veicināt prasmju un spēcīgu institūciju attīstību, un tādējādi uzlabot to spēju risināt ekonomikas izaicinājumus. Stratēģijas mērķis ir padarīt kapacitātes stiprināšanu vieglāk pielāgojamu un labāk integrētu SVF politikas ieteikumos.
Risinājuma apraksts
PBG ir veikusi nozīmīgu ieguldījumu reformu procesa īstenošanā. Būtiski būs nodrošināt IDA finanšu kapacitātes stiprināšanu, tostarp piesaistot papildus finansējumu un īstenojot IDA Krīzes atbalsta ietvaru. Attiecībā uz IBRD finansēšanas opcijām vidējā un ilgtermiņā ziņojumā pieminēta nepieciešamība vērtēt IBRD vispārējo kapitāla palielināšanu. Pilnvarniekiem PBG Attīstības komitejā būs iespēja pieprasīt direktoru valdei un IBRD vadībai turpināt vērtēt visas iespējamās opcijas IBRD finanšu kapacitātes uzlabošanai, tai skaitā ar vispārējo kapitāla palielināšanu, kā arī turpināt analizēt, kā palielināt ietekmi ar ierobežotiem resursiem. Vienlaikus ziņojumā būtu bijis nepieciešams plašāk atspoguļot IBRD pieaugošo ambīciju līmeni iekšējo resursu mobilizēšanā attīstības valstīs, iepretim privātā kapitāla piesaistes pasākumiem, kuri ir plaši aprakstīti. Ziņojumā pietrūkst norādes uz konkrētiem principiem, kas tika ietverti pilnvarnieku gada sanāksmes ziņojumā - taisnīgas un progresīvas nodokļu sistēmas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ieņēmumu piesaisti. Tāpat būtiski turpināt nelikumīgu finanšu plūsmu risināšanu, tostarp īstenojot pretkorupcijas pasākumus. IBRD centieniem privātā kapitāla piesaistei arī ir būtiska nozīme attīstības valstu finansējuma vajadzību risināšanā. Pilnvarniekiem būtu svarīgi detalizētāk izvērst diskusiju par to, kā motivēt IBRD saņēmējvalstis vairāk investēt globālo izaicinājumu risināšanā, tostarp caur finansēšanas ietvaru. Vienlaikus būtu jāskaidro, kādi ir potenciālie riski šo jauno iniciatīvu, pieeju un programmu vienlaicīgai ieviešanai, tostarp attiecībā uz administrēšanas izmaksām. PBG ziņojums pilnvarniekiem neatspoguļo militārās agresijas un konfliktu graujošo ietekmi uz attīstību, atšķirībā no citiem PBG ziņojumiem un projektu dokumentācijas, bet ietver vispārīgu norādi uz “globāliem konfliktiem”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
IBRD Vienošanās līguma (apstiprināts ar likumu "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā") 5. panta otrās daļas „c” punkts un SVF Vienošanās līguma (apstiprināts ar likumu "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā valūtas fondā") 12. panta otrās daļas „c” punkts nosaka pilnvarnieku valdes sanāksmju rīkošanu.
Skaidrojums
Sabiedriskā apspriešana projekta izstrādē nav veikta, jo projekts neskar sabiedrības tiesības un tiesiskās intereses, būtiski nemaina esošo regulējumu un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Finanšu izlūkošanas dienests
  • Latvijas Banka
  • Valsts kase

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas pārstāvību atbilstoši sanāksmju darba kārtībai, delegācijā iekļautas atbildīgās amatpersonas no Finanšu ministrijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Latvijas Bankas un Valsts kases.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi