Anotācija (ex-ante)

21-TA-211: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 30. § 2.1. apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" (izskatīts Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdē, prot. Nr. 55 30. §) (turpmāk – informatīvais ziņojums) minēto.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – SAM 9.1.2.) ietvarā pagarināt projekta īstenošanu no 2022. gada 31. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim, kā arī samazināt SAM 9.1.2. pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu atbilstoši summai, kas ir konstatēta par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 30. § 2.1. apakšpunktu, ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju par valsts budžeta virssaistībām, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgajām iestādēm un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei līdz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda beigām atbilstoši kompetencei jāveic nepieciešamās darbības virssaistību kompensēšanai no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbrīvotā finansējuma, tas ir, ietaupījumus projektā, kas rodas pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktos izdevumus un vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā atbrīvoto finansējumu nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Šo ierobežojumu nepiemēro uz vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu grozījumu priekšlikumiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma atbrīvošanu, kas iesniegti CFLA pirms vai viena mēneša laikā pēc šī protokollēmuma spēkā stāšanās. Tāpat saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija sēdes protokola Nr. 46 32. § 6. punktu minētais Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 2.1. un 2.2. apakšpunkts nav attiecināms uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1. līdz 9. prioritārā virziena Eiropas Sociālā fonda un Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, kā arī 13. un 14. prioritārā virziena REACT-EU ietvaros īstenotajiem projektiem.
Ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū " vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem Nr. 9 ir samazināta projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa par neatbilstoši veikto izdevumu summu – 248 euro (ESF finansējums 211 euro un valsts budžeta (turpmāk – VB) finansējums 37 euro). Minēto summu 248 euro apmērā ir plānots novirzīt 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" darbību īstenošanai.
2. Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteica ārkārtas situāciju uz nepilniem trim mēnešiem no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ārkārtas situāciju noteica uz nepilniem pieciem mēnešiem no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim. Kopumā ārkārtas situācija valstī ilga gandrīz astoņus mēnešus. Savukārt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" klātienes mācības bez izņēmumiem, kas būtu attiecināmi uz projektu, aizliedza uz nepilniem diviem mēnešiem no 2020. gada 9. jūnija līdz 2020. gada 31. jūlijam.
3. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumu Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 299) 17.2.8. apakšpunktam tiešās attiecināmās izmaksas ietver arī šādas pārējās projekta īstenošanas izmaksas – biroja, kancelejas preču, iekārtu un inventāra, tai skaitā palīgmateriālu, izmaksas līdz 500 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. un 15.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" pielikumā noteikts, ka 1.1. apakšgrupas kodā 2312 uzskaita iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un to priekšmetu iegādes un norakstīšanas izdevumus, kuru kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, neatkarīgi no to vērtības, kā arī kuru vērtība ir līdz 500 euro (ieskaitot) par vienību, ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos izdevumus, neatkarīgi no to kalpošanas ilguma.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. CFLA 2020. gada 21. augusta vēstulē Ieslodzījuma vietu pārvaldei nosūtīja informāciju, ka ir veikusi pārbaudi iesniegtajam maksājumu pieprasījumam Nr. 15 par pārskata periodu no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 30. jūnijam, un maksājuma pieprasījums netiek apstiprināts pilnā apmērā. Līdz ar to CFLA lūdz ar nākamajiem vienošanās par ESF projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 īstenošanu grozījumiem samazināt projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu par neatbilstoši veikto izdevumu summu.
Ņemot vērā minēto, pārliecību par galīgo neatbilstību gala summu CFLA ieguva 2021. gada sākumā, kad tika izskatīti visi uz 2020. gadu attiecināmie maksājuma pieprasījumi. No informatīvā ziņojuma izriet, ka ir nepieciešami arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos, tas ir, jāsamazina SAM 9.1.2. pieejamo kopējo attiecināmo finansējuma apjomu atbilstoši summai, kas ir konstatēta par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.
2. Epidemioloģiskie ierobežojumi, kā arī finansējuma saņēmēja darbības specifika (epidemioloģisko ierobežojumu dēļ pilnībā bija ierobežota dažāda veida resocializācijas pasākumu īstenošana), padarīja neiespējamu projektā uz iznākuma rādītāja sasniegšanu vērsto pasākumu īstenošanu laika posmā, kas kopumā sastāda vienu gadu. Ieslodzītajiem nav tiesību lietot internetu, tostarp arī attālinātai dalībai pasākumos. Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai šo projekta mērķgrupu ietekmēja vairāk kā jebkuru citu ESF atbalsta saņēmēju kategoriju. Papildus jāņem vērā tas, ka ieslodzīto dalība pasākumos paredz ārpakalpojuma lektoru, citu iestāžu darbinieku, ģimenes locekļu un brīvprātīgā darba veicēju apmeklējumus, kas epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nebija iespējami. Šobrīd izveidojušos rādītāju snieguma deficītus nav iespējams sasniegt līdz 2022. gada 31. decembrim, tikai pastiprinot ieslodzīto iesaisti pasākumos projekta atlikušajā laikā, jo projektā jau sākotnēji ieplānotais apjoms prasa maksimālu intensitāti, ņemot vērā ieslodzījuma vietu personāla organizatorisko noslodzi, ieslodzīto vajadzības un vienā pasākumā iekļaujamo dalībnieku skaitu,  dažādus drošības apsvērumus u.c.
3. Ņemot vērā spēkā esošo regulējumu Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", ir nepieciešams veikt attiecīgi tehnisku precizējumu MK noteikumos Nr. 299, svītrojot atrunu par iegādātā inventāra kalpošanas ilgumu.
Risinājuma apraksts
2021. gada 9. jūlijā projekta uzraudzības komiteja nolēma, ka ir nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr. 299, pagarinot projekta īstenošanu no 2022. gada 31. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim, kā arī samazinot kopējo attiecināmo finansējuma apjomu no 4 764 536 euro uz 4 764 288 euro.
Papildus ar noteikumu projektu plānots veikt arī tehniskus precizējumus un svītrot MK noteikumu Nr. 299 17.2.8. apakšpunktā tekstu "ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Tiklīdz MK noteikumu Nr. 299 grozījumi stāsies spēkā, tiks veikti nepieciešamie vienošanās par ESF projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanu grozījumi.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ieslodzītie un viņu ģimenes, bijušie ieslodzītie un viņu ģimenes.
Ietekmes apraksts
Kopumā sabiedrības grupām noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
803 163
0
683 959
242 920
0
890 555
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
803 163
0
683 959
242 920
0
890 555
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
803 163
0
683 959
285 788
0
1 047 712
0
2.1. valsts pamatbudžets
803 163
0
683 959
285 788
0
1 047 712
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-42 868
0
-157 157
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-42 868
0
-157 157
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-42 868
-157 157
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
-42 868
-157 157
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 299 šobrīd SAM 9.1.2. pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 764 536 euro, t.sk. ESF finansējums – 4 049 855 euro un VB finansējums – 714 681 euro. 2017. gadā SAM 9.1.2. kopējās faktiskās izmaksas bija 254 821 euro, t.sk. ESF finansējums 216 598 euro un VB finansējums 38 223 euro. 2018. gadā SAM 9.1.2. kopējās faktiskās izmaksas bija 709 485 euro, t.sk. ESF finansējums 603 062 euro un VB finansējums 106 423 euro. 2019. gadā SAM 9.1.2. kopējās faktiskās izmaksas bija 481 253 euro apmērā, t.sk. ESF finansējums 409 065 euro un VB finansējums 72 188 euro. 2020. gadā SAM 9.1.2. kopējās faktiskās izmaksas bija 498 107 euro apmērā, t.sk. ESF finansējums 423 391 euro un VB finansējums 74 716 euro. 2021. gadā SAM 9.1.2. vidējā termiņa budžeta ietvarā apstiprināts finansējums 803 163 euro apmērā, t.sk. ESF finansējums 682 689 euro un VB finansējums 120 474 euro. 2022. gadā SAM 9.1.2. vidējā termiņa budžeta ietvarā apstiprināts finansējums 683 959 euro apmērā, t.sk. ESF finansējums 581 365 euro un VB finansējums 102 594 euro. Pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās SAM 9.1.2. pieejamais kopējais attiecināmais finansējums būs 4 764 288 euro, tai skaitā ESF finansējums 4 049 645 euro un VB finansējums 714 643 euro. SAM 9.1.2. iepriekšējo periodu neapguve sastādīja 1 333 748 euro, tai skaitā pārdale uz 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums"  80.00.00 programmu "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) 940 316 euro, pārdale uz citiem projektiem Tieslietu ministrijas ietvaros 128 617 euro un slēgtie asignējumi 2017., 2018., 2019.  un 2020. gada beigās 264 815 euro. Saskaņā ar projekta vienošanās grozījumiem Nr. 9 samazināts finansējuma apjoms par 248 euro, līdz ar to pieprasītais finansējums no 80.00.00 programmas būs 1 333 500 euro. Šo summu ir plānots apgūt atlikušajā periodā līdz SAM 9.1.2. īstenošanas beigām: 2022. gadā indikatīvi 969 747 euro apmērā, t.sk. ESF finansējums 824 285 euro un VB finansējums 145 462 euro; 2023. gadā indikatīvi 1 047 712 euro apmērā, t.sk. ESF finansējums 890 555 euro un VB finansējums 157 157 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Noteikumu projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi un var tikt precizēts. Projekta īstenošanai nepieciešamais ilgtermiņa saistībās neieplānotais finansējums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīts no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Pašvaldību savienība, Resocializācijas un integrācijas asociācija
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
2021. gada 9. jūlijā projekta uzraudzības komitejā tika nolemts par projekta pagarinājumu. Projekta uzraudzības komitejā piedalījās pārstāvji no biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" un Resocializācijas un integrācijas asociācijas.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekta uzraudzības komitejā par projekta pagarinājumu iebildumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Ieslodzījuma vietu pārvalde
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Noteikumu projektu izpildei nav ietekmes uz iesaistīto institūciju cilvēkresursiem, funkcijām un uzdevumiem.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi