Anotācija (ex-ante)

23-TA-237: Rīkojuma projekts (Naudas balvas un pabalsti)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāšana ir Labklājības ministrijas iniciatīva. Kopš 1993.gada ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, tiek sniegts vienreizējais materiālais atbalsts, izmaksājot sociālo pabalstu.

 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, tiek sniegts vienreizējs materiālais atbalsts, izmaksājot sociālo pabalstu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", līdz ar to rīkojuma projekts paredz no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Labklājības ministrijai 15 000 euro  vienreizēja sociālā pabalsta izmaksāšanai Dinas Dabiņas ģimenes materiālā stāvokļa uzlabošanai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, tiek sniegts vienreizējs materiālais atbalsts, izmaksājot sociālo pabalstu no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pabalsta izmaksu nodrošina Labklājības ministrija.
Vienreizējais sociālais pabalsts ir paredzēts ģimenei, kurā ir piedzimuši trīnīši, lai tiktu sniegts materiālais atbalsts ģimenei, ņemot vērā, ka trīs bērnu vienlaicīga piedzimšana un kopšana prasa ievērojami lielākus papildus resursus. 
2013.gadā vienreizējais sociālais pabalsts tika izmaksāts vienai ģimenei, 2014.gadā – piecām ģimenēm, 2015.gadā – trīs ģimenēm, 2016.gadā – divām ģimenēm, 2017.gadā – divām ģimenēm, 2018.gadā – četrām ģimenēm, 2019.gadā- vienai ģimenei, 2020.gadā – vienai ģimenei, 2021.gadā - vienai ģimenei. 
No 2021.gada, saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 46.punktā noteikto, no valsts budžeta izmaksājamais pabalsts par vienās dzemdībās dzimušu triju un vairāk bērnu piedzimšanu gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Tā kā Dinai Dabiņai 2023.gada 25.janvārī Rīgas Dzemdību namā piedzima trīnīši, nepieciešams pieņemt lēmumu par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu. 
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Labklājības ministrijai 15 000 euro vienreizēja sociālā pabalsta izmaksāšanai Dinai Dabiņai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu 2023.gada 25.janvārī.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
15 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
15 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-15 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-15 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
15 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Rīkojuma projekts paredz izmaksāt Dinai Dabiņai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu vienreizējo sociālo pabalstu  15 000  euro apmērā.
Vienreizējā sociālā pabalsta apmērs trīnīšu piedzimšanas gadījumā 2004. un 2005.gadā bija 3000 latu apmērā, 2006.gadā to paaugstināja līdz 5  000 latiem, bet kopš 2008.gada pabalsta apmērs bija 6 000 latu apmērā pēc nodokļu samaksas. Vienreizējā sociālā pabalsta apmērs trīnīšu piedzimšanas gadījumā nav mainījies kopš 2008.gada, un periodā no 2008.gada līdz 2013.gadam bija 6000 latu apmērā pēc nodokļu samaksas, bet kopš 2014.gada, pārejot no latiem uz eiro (oficiālais pārejas kurss no latiem uz eiro 0.702804) 8 538 euro pēc nodokļu samaksas. No 2021.gada, saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 1.daļas 46.punktu, no valsts budžeta izmaksājamais pabalsts par vienās dzemdībās dzimušu triju un vairāk bērnu piedzimšanu gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti. 
Saistībā ar straujo inflāciju, dzīves dārdzības līmeņa paaugstināšanos, pabalsta apmērs ir pārskatīts un tiek noteikts 15 000 euro apmērā.
Patēriņa cenu pārmaiņas Latvijā 2022. gada decembrī, salīdzinot ar 2008. gada janvāri, ir 63.7% (https://tools.csb.gov.lv/cpi_calculator/lv/2008M01-2022M12/0/100).
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Ņemot vērā to, ka ar Finanšu ministrijas 13.12.2022. apstiprināto rīkojumu Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” Labklājības ministrijai nav paredzēts finansējums vienreizēja pabalsta izmaksai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu, nepieciešamo finansējumu 15 000  euro apmērā vienreizēja sociālā pabalsta izmaksai Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lūdz piešķirt no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Izdevumi tiks veikti Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Finanšu ministrija, ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu un Labklājības ministrijas iesniegto informāciju, sagatavos Finanšu ministrijas rīkojuma projektu, kam pievienots pielikums par apropriācijas palielināšanu.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Rīkojuma izpildi un vienreizēja sociālā pabalsta izmaksu ģimenei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu nodrošinās Labklājības ministrija.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršana uzlabos ģimenes, kurā piedzimuši trīnīši, materiālo situāciju, un ģimene saņems papildus finansiālus līdzekļus jaundzimušo bērnu vajadzību nodrošināšanai.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršana ģimenei, kurā piedzimuši trīņi, sniegs materiālu atbalstu jaundzimušo bērnu vajadzību nodrošināšanai. 

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi