Anotācija (ex-ante)

21-TA-989: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma  “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” Pārejas noteikumu 23.un 24.punkts.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Samazināt ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr. 16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" piešķirto finansējumu bezdarbnieka palīdzības pabalstam, ņemot vērā tā faktisko izpildi un kompensējot faktiski veiktos izdevumus slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par 2021.gada II.ceturksni.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz MK 11.01.2021. rīkojumu Nr. 161 , Labklājības ministrijai (VSAA) ir piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 14 830 016 euro, tai skaitā:
- 14 808 780 euro, lai atbilstoši likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” pārejas noteikumu 23. un 24. punktam nodrošinātu bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 euro apmērā laikposmā no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.;
- 21 236 euro, lai nodrošinātu VSAA informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanu.

1Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar MK 12.03.2021 rīkojumu Nr.166 un MK 14.04.2021. Nr.249.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Uz 24.10.2021. bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu nodrošināšanai izlietoti līdzekļi 10 799 599 euro apmērā jeb 72,9% no ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.16 apstiprinātā finansējuma, pabalsta nodrošināšanai veikti 65 462 maksājumi. Finansējums VSAA informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanai izlietots 21 236 euro jeb 100% apmērā no piešķirtā finansējuma.
Atsevišķos gadījumos bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksa joprojām tiek veikta, ņemot vērā uz pakalpojumu saņēmēju iesniegumu pamata pārskatītās bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas. Līdz ar to LM prognozē, ka līdz 31.12.2021. bezdarbnieka palīdzības pabalsts tiks izmaksāts vēl 3 240 euro apmērā, t.i., veicot 18 maksājumus.
Līdz ar to kopējie izdevumi bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksām 2021.gadā tiek prognozēti 10 802 839 euro apmērā, t.i., par 4 005 941 euro mazāk nekā apstiprināts ar MK 11.01.2021 rīkojumu Nr.16.
Risinājuma apraksts
LM ierosina veikt grozījumus MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.16, samazinot ar rīkojumu piešķirtos līdzekļus bezdarbnieka palīdzības pabalstam par 4 005 941 euro.
Līdz ar to MK rīkojuma projekts paredz grozīt MK 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.16 – 1.punkta ievaddaļā skaitli  “14 830 016” aizstājot ar skaitli “10 824 075” un 1.1. apakšpunktā skaitli “14 808 780” aizstājot ar skaitli “10 802 839”.
Vienlaikus LM virza priekšlikumu izdevumu bezdarbnieka palīdzības pabalstam prognozētās ekonomijas novirzīšanai – izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” daļējai kompensēšanai (4 005 941 euro apmērā) par 2021.gada II.ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem. Kopējie izdevumi sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” II.ceturksnī, kurus nepieciešams kompensēt, piešķirot finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, ir 22 250 717 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • bezdarbnieki
Ietekmes apraksts
Bezdarbnieki, kuriem bezdarbnieka palīdzības pabalsts piešķirts no 01.01.2021. līdz 30.06.2021..
Uz 24.10.2021. bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksām veikti 65 462 maksājumi.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
12 509 276
-1 685 201
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
12 509 276
-1 685 201
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
12 509 276
-1 685 201
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
12 509 276
-1 685 201
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
*Saskaņā ar MK 2021.gada 11.janvāra rīkojumu Nr.16 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar MK 12.03.2021 rīkojumu Nr.166 un MK 14.04.2021. Nr.249)  un  FM  14.01.2021. rīkojuma Nr. 18   1.1.5. apakšpunktu (1 657 260 euro); FM 15.02.2021. rīkojumu Nr. 87  (1 657 260 euro); FM  22.03.2021 rīkojumu Nr. 164 ( 3 057 840 euro); FM 21.04.2021. rīkojumu Nr.235 (21 236 euro); FM 26.05.2021. rīkojumu Nr.301 (6 115 680 euro).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Saskaņā ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.16, no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķirts finansējums bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksām, kas nepārsniedz 14 808 780 euro, lai atbilstoši likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" pārejas noteikumu 23. un 24. punktam nodrošinātu bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 euro apmērā laikposmā no 01.01.2021 līdz 30.06.2021. (ar izmaksas termiņu līdz 31.07.2021.).
Atbilstoši faktiskajiem izpildes datiem uz 24.10.2021., izdevumi bezdarbnieka palīdzības pabalstam ir veikti 10 799 599 euro apmērā, kopumā veikti 65 462 maksājumi.
Saskaņā ar VSAA statistikas datiem par 2021.gada janvāri – jūliju vidējais bezdarbnieku palīdzības pabalsta saņēmēju skaits sasniedza 9 226 personas vidēji mēnesī. Savukārt augustā pabalstu saņēma 47 personas un septembrī 9 personas.
Atsevišķos gadījumos bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksa joprojām tiek veikta, ņemot vērā uz pakalpojumu saņēmēju iesniegumu pamata pārskatītās bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas. Līdz ar to Labklājības ministrija prognozē, ka līdz 2021.gada beigām pabalsts tiks izmaksāts vēl 3 240 euro apmērā.
Detalizēti aprēķini:
LM pieņēmums, ka no 25. oktobra līdz 31. decembrim  pabalsta izmaksām tiks veikti vēl 18 maksājumi (2,25 mēneši*8 personas vid.mēnesī = 18 maksājumi).
18 maksājumi x 180 euro = 3 240 euro.
Ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.16 piešķirtais finansējums bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksām – 14 808 780 euro.
Prognozētie izdevumi bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksām 2021.gadā: 10 799 599 euro + 3 240 euro = 10 802 839 euro.
Prognozētais līdzekļu ietaupījums bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksām 2021.gadā, salīdzinot ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.176 piešķirto finansējumu: 14 808 780 euro - 10 802 839 euro = 4 005 941 euro.
Prognozēto finanšu resursu ietaupījumu tiek plānots novirzīt nodrošinot daļu (4 005 941 euro) izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” kompensēšanai par 2021.gada II.ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem.
MK rīkojuma projektam nav papildus ietekmes uz valsts budžeta izdevumiem kopumā.
Kopējie prognozētie izdevumi bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksām, ņemot vērā veiktos izdevumus VSAA informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanai 21 236 euro, 2021.gadā = 10 802 839 euro + 21 236 euro = 10 824 075 euro.
Ņemot vērā, ka ar FM 14.01.2021. rīkojumu Nr. 18; FM 15.02.2021.  rīkojumu Nr. 87 ; FM  22.03.2021 rīkojumu Nr. 164 ; FM 21.04.2021. rīkojumu Nr.235; FM 26.05.2021. rīkojumu Nr.301 kopējais finansējums bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksām ir piešķirts 12 509 276 euro apmērā (ieskaitot līdzekļus VSAA informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanai), LM pēc MK rīkojuma projekta apstiprināšanas iesniegs FM priekšlikumus grozījumiem FM 26.05.2021. rīkojumu Nr.301, samazinot finansējumu par 1 685 201 euro (12 509 276 euro – 10 824 075 euro = 1 685 201 euro.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi