Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-310: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Lāčplēša iela 64" un "Lāčplēša iela" Lielvārdē, Ogres novadā, daļu pārņemšanu valsts īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa un 43. pants, likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmā daļa, Ogres novada domes pašvaldības 2022. gada 22. decembra lēmums (Nr.28, 12.) “Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 64 (kadastra numurs 7413 002 0858) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 1004) un nekustamā īpašuma Lāčplēša iela (kadastra numurs 7413 002 0624) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7413 002 1008, 7413 002 0624, 7413 002 0625, 7413 002 0626, 7413 002 0627 un 7413 002 0628 Lielvārdes pilsētā, Ogres novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādās, lai pārņemtu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Ogres novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļas, kas nepieciešamas valsts galvenā autoceļa A6 “Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)” pārbūves būvprojekta īstenošanai un tā turpmākai uzturēšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
  Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, ņemot vērā Ogres novada domes pašvaldības 2022. gada 22. decembra lēmumu (Nr.28, 12.) “Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 64 (kadastra numurs 7413 002 0858) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 1004) un nekustamā īpašuma Lāčplēša iela (kadastra numurs 7413 002 0624) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7413 002 1008, 7413 002 0624, 7413 002 0625, 7413 002 0626, 7413 002 0627 un 7413 002 0628 Lielvārdes pilsētā, Ogres novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā”.
  Nekustamais īpašums “Lāčplēša iela 64” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0858) ir ierakstīts Zemgales rajona tiesas Lielvārdes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000596525 un uz to īpašuma tiesības ir nostiprinātas Lielvārdes pilsētas pašvaldībai.
  Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu un likuma pielikumā “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” sniegto informāciju, ka Lielvārdes pilsēta iekļaujas Ogres novadā, Ogres novada pašvaldība ir Lielvārdes pilsētas pašvaldībai piederošās mantas, saistību un tiesību pārņēmēja.
  Atbilstoši ierakstiem zemesgrāmatā Nekustamais īpašums “Lāčplēša iela 64” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0858) un tieši tā sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7413 002 1004 ir apgrūtināta ar ierakstu par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamo īpašumu - ceļa servitūts. 
  Papildus minētajam lietu tiesību nostiprinājuma ierakstam zemesgrāmatā Nekustamā īpašuma “Lāčplēša iela 64” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0858) sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7413 002 1004 saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0,0085 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0038 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0027 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī – 0,0001 ha platībā.
  Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 1004 lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

  Nekustamais īpašums “Lāčplēša iela” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0624) ir ierakstīts Zemgales rajona tiesas Lielvārdes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000081226 un uz to īpašuma tiesības ir nostiprinātas Lielvārdes pilsētas pašvaldībai.
  Pārņemamajām nekustamā īpašuma “Lāčplēša iela” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0624) zemes vienībām saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0624 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0,0070 ha platībā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0625 – nav noteiktu apgrūtinājumu.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0626 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0,0213 ha platībā.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0627 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0,0182 ha platībā.
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0628 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0,0302 ha platībā.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7413 002 1008:
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0,0242 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0076 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī – 0,0006 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī – 0,0007 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0018 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 0,0003 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 0,0002 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0015 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0136 ha platībā.
   Par minētajiem apgrūtinājumiem  attiecīgi ieraksti ir veikti arī Nekustamā īpašumā “Lāčplēša iela” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0624) zemesgrāmatas nodalījumā, norādot, ka lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu ir: Lāčplēša ielas šķērsprofils Nr.1-35, Ogres KLC kabelis KL-1.12 m, sarkanā līnija, ielas šķērsprofils Nr.225, Lāčplēša ielas sarkanā līnija, SIA "Lattelekom" sakaru kabelis, sarkanā līnija, Lattelekom sakaru kabeļa aizsargjosla, elektrokabelis 0,4 kV..
   Papildus zemesgrāmatas ierakstot ir veikts arī ieraksts par servitūta tiesībām, kas nodibinātas par labu Latvijas Valsts radio un televīzijas centram, Valsts akciju sabiedrībai, reģistrācijas numurs 40003011203, bez noteikta termiņa elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai - optiskā sakaru kabeļa kanalizācija ar kopējo garumu 43,47 m un aizsargjoslas platība 86,94 kv.m.
 Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem minētajām zemes vienībām lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
  Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto un arī nekustamo īpašumu zemesgrāmatas nodalījumos veikto lietu tiesību ierakstu par nekustamo īpašumu (zemes vienību) apgrūtinājumiem saturam un nozīmei valsts galvenā autoceļa A6 “Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)” pārbūves būvprojekta izpilde tiks pakļauta normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par nepieciešamību, izstrādājot un saskaņojot būvprojektu, tā risinājumus saskaņot ar skarto vai ietekmēto inženierbūvju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī ar citām personām, kuru intereses tiek skartas ar projekta tehniskajiem risinājumiem.

  Iestājoties apstākļiem, kad minēto nekustamo īpašumu daļas vairs nebūs nepieciešamas Satiksmes ministrijai autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai, saskaņā ar rīkojuma projekta 2.2.apakšpunktu tās bez atlīdzības tiks nodotas atpakaļ Ogres novada pašvaldībai.  
  Valsts galvenā autoceļa A6 “Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)” pārbūves būvprojekta īstenošanas laikā izbūvētie objekti būs atzīstami par saistīto zemes vienību neatņemamu sastāvdaļu, kas kopīgi veidos lietu kopību un nebūs atdalāmi, un savā kopumā tiks nodoti Ogres novada pašvaldības īpašumā.
  Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu minētie nekustamie īpašumi tiks nodoti valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Valsts galvenā autoceļa A6 “Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)” pārbūves būvprojekta īstenošana nav iespējama bez rīkojuma projektā minēto Ogres novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļas pārņemšanas valsts īpašumā. 
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz bez atlīdzības pārņemt valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Ogres novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļas. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • autoceļa lietotāji
Ietekmes apraksts
Nekustamie īpašumi ir nepieciešami transporta infrastruktūras attīstībai.

Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām. 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām. 

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" paredzētajiem līdzekļiem.
Nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumi tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Ministru kabineta rīkojuma projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un Ogres novada pašvaldība.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Ogres novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ietekmē transporta infrastruktūras attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi