Anotācija (ex-ante)

23-TA-3262: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīva komercdarbības ar akcīzes precēm vides uzlabošanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Novērst šo noteikumu piemērošanā konstatētās problēmas.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1. Šobrīd Ministru kabineta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.662) 92.2 punkts nosaka, ka komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgs no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas realizēt viņam piederošas akcīzes preces tikai komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai.

2. Šobrīd MK noteikumi Nr.662 nosaka tiesības degvielas mazumtirgotājiem, kuriem ir piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss, saņemt degvielu no Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka apstiprināta noliktavas turētāja,  reģistrēta saņēmēja un degvielas vairumtirgotāja degvielas uzpildes stacijā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādītā darba laika.

3. Spēkā esošajā MK noteikumu Nr.662 69.2.4. apakšpunktā noteikts, ka pārvietojot alkoholiskos dzērienus (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem minētajām darbības vietām), izņemot gadījumu, ja darījumu mazumtirdzniecībā apliecina kases čeks, noformē un pievieno piegādes dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja piegādes dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam.

4. MK noteikumi Nr.662 nenosaka prasību apstiprinātam noliktavas turētājam, kam ir tiesības ražot tabakas izstrādājumus, uzstādīt videonovērošanas kameras vietās, kurās no izejvielām, kas ir akcīzes preces, tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces.

5. Šobrīd MK noteikumos Nr.662 noteikts, ka komersantam pirms katra tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesa uzsākšanas, ir jāinformē Valsts ieņēmumu dienests par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu, paredzamo Kombinētās nomenklatūras kodu un paredzamo darbības pabeigšanas datumu un laiku.

6. Šī brīža akcīzes preču aprites tiesiskais regulējums nosaka atšķirīgas prasības iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem, ja tiek saņemtas speciālās atļaujas (licences) darbībām, piemēram, ar naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem vai tabakas aizstājējproduktiem un elektroniskajās smēķēšanas iekārtās izmantojamo šķidrumu.

7.MK noteikumu Nr.662 68.punktā noteikti dokumenti, kurus pievieno, pārvietojot akcīzes preces atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā, un dokumenti, kurus izmanto patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanai starp dalībvalstīm.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. Atbilstoši  MK noteikumiem Nr.662 nelicencēts komersants ir tiesīgs no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas veikt viņam piederošu akcīzes preču realizāciju:
-uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;
-uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
-citam komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, akcīzes preču noliktavas robežās vai citā akcīzes preču noliktavā;
-tās akcīzes preču noliktavas turētājam, kurā uzglabā akcīzes preces;
-citam akcīzes preču noliktavas turētājam Latvijas Republikā.
Tādējādi nelicencēts komersants ir privileģētākā stāvoklī attiecībā pret akcīzes preču noliktavas turētāju, kurš viņam piederošas preces uzglabā citā akcīzes preču noliktavā. Ievērojot minēto, nepieciešams precizēt MK noteikumus Nr.662 attiecībā uz apstiprināta noliktavas turētāja tiesībām. 
Risinājuma apraksts
1. Noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumu Nr.662 92.2 punktu, paredzot noteikt tiesības arī komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas veikt viņam piederošu akcīzes preču realizāciju:
-uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;
-uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
-komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, akcīzes preču noliktavas robežās.
Problēmas apraksts
2. Saeima 2023. gada 8. jūnijā pieņēma likumu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", ar kuru tiek izslēgts likuma "Par nodokļiem un nodevām" 7.1 pants par Padziļinātās sadarbības programmu. Komersantiem, kuriem bija piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas zelta un sudraba līmeņa dalībnieka statuss, vairs nebūs priekšrocības saņemt degvielu degvielas uzpildes stacijā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādītā darba laika, jo ar 2024.gada 1.janvāri šāds statuss vairs nepastāv.  Šobrīd  72 komersantiem ir spēkā esošas speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licence)  degvielas mazumtirdzniecībai, ar reģistrētām 538 darbības vietām. Lai noskaidrotu nepieciešamību pēc degvielas saņemšanas degvielas uzpildes stacijās ārpus licencē norādītā darba laika, tika aptaujāti lielākie (12) degvielas mazumtirgotāji, kuriem reģistrētas 464 darbības vietas. Aptaujas rezultāti parāda, ka 4 komersantiem (tai skaitā komersantam, kuram darba laiks ir 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī un komersantam, kurš neizslēdz šādu nepieciešamību nākotnē) šobrīd nav nepieciešams saņemt degvielu ārpus licencē norādītā darba laika. Pārējie komersanti atzīst, ka pastāv šāda nepieciešamība, it īpaši uzsverot degvielas saņemšanu tieši nakts stundās Rīgā un tās apkaimē.  4 komersantiem degvielas uzpildes  staciju kases sistēma tehniski nodrošina attālinātu piekļuvi, lai informāciju par degvielas krājumu papildinājumu, pamatojoties uz elektroniski saņemtu attaisnojuma dokumentu, varētu ievadīt attālināti, 4 komersantiem degvielas uzpildes staciju kases sistēma tehniski nenodrošina attālinātu piekļuvi, bet 3 no tiem nepieciešamības gadījumā varētu sistēmas pielāgot.
Risinājuma apraksts
2. Ņemot vērā, ka nav bijuši pārkāpumi par neuzskaitītu degvielu degvielas uzpildes stacijās, lai komersanti varētu saņemt degvielu degvielas uzpildes stacijās ārpus norādītā darba laika, nakts stundās, neinformējot Valsts ieņēmumu dienestu divas darbdienas pirms gaidāmās darba laika maiņas, noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumu Nr.662 113.1 punktu, nosakot tiesības jebkuram degvielas mazumtirgotājam saņemt degvielu no akcīzes preču noliktavas, degvielas vairumtirgotāja un reģistrēta saņēmēja degvielas uzpildes stacijā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādītā darba laika, nodrošinot, ka saņemtā degviela uzskaitē tiek reģistrēta attālināti vai pirms realizācijas uzsākšanas.
Problēmas apraksts
3. Kopš 2020.gada 28.decembra spēkā ir grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas nosaka tiesības alkoholisko dzērienu mazumtirgotājam realizēt alkoholiskos dzērienus mazumtirdzniecībā ar distances līgumu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, ja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vieta ir licencē norādītā tīmekļvietne vai mobilā lietotne. Līdz ar to šāda veida alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā notiek alkoholisko dzērienu pārvietošana no pārdevēja licencē norādītās vietās pircējam – fiziskai personai un ir noformējams un pievienojams piegādes dokuments, kurā norādama MK noteikumu Nr.662 69.2.4. apakšpunktā noteiktā informācija par akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru. Kā norādīja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji, minētā MK noteikumu Nr.662 prasība komersantu ikdienas saimnieciskajā darbībā, katru dienu piegādājot alkoholiskos dzērienus vairākiem desmitiem fizisko personu, kuras iegādājas pa vienam – diviem alkoholiskajiem dzērieniem, ir apgrūtinoša un patērē lielus cilvēkresursus.
Risinājuma apraksts
3. Noteikumu projekts paredz precizēt 69.2.4. apakšpunkta redakciju un atteikties no prasības gadījumos, kad alkoholiskos dzērienus realizē fiziskām personām ar distances līgumu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, piegādes dokumentā norādīt akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru.
Problēmas apraksts
4. Ievērojot, ka izejvielām, kas ir tabakas izstrādājumi, akcīzes preču noliktavā tiek piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana, kā arī praksē konstatētos gadījumus, kad no tabakas izstrādājumiem tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces,  lai mazinātu akcīzes nodokļa nenomaksas risku un gūtu pārliecību, ka šīs izejvielas (tabakas izstrādājumi) tiek izmantotas atbilstoši mērķim – ar akcīzes nodokli neapliekamo preču ražošanai, nevis nelegālo tabakas izstrādājumu ražošanai, nepieciešams noteikt prasību apstiprinātam noliktavas turētājam uzstādīt videonovērošanas kameras arī vietās, kurās no izejvielām, kas ir tabakas izstrādājumi, tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces. 
Risinājuma apraksts
4. Noteikumu projekts paredz papildināt noteikumus ar 99.5 punktu un precizēt noteikumu 19.1 10. apakšpunktu, nosakot prasību apstiprinātam noliktavas turētājam, kam ir tiesības veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem, uzstādīt videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, vietās, kurās no tabakas izstrādājumiem tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, nodrošinot akcīzes preču izmantošanas procesa pārskatāmību, kā arī norādīt šo kameru izvietojuma shēmu teritorijas un telpu plānā. 
Noteikumu projekts paredz noteikt, ka komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem un kuri no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces videonovērošanas kameras uzstāda un dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz līdz 2024.gada 1.septembrim.
Problēmas apraksts
5. Šobrīd tabakas ražošanas iekārtu testēšana un kalibrēšana notiek ārpus Valsts ieņēmumu dienesta kontroles, jo komersantam pirms šādu procesu uzsākšanas nav pienākums informēt Valsts ieņēmumu dienestu. Ievērojot minēto un faktu, ka iekārtu testēšanas un kalibrēšanas procesos tiek izmantotas tabakas lapas, pastāv risks, ka ar legālām iekārtām to testēšanas vai kalibrēšanas procesā var tikt saražoti tabakas izstrādājumi, kuri netiek uzskaitīti un tiek nelikumīgi nodoti patēriņam Latvijā.  Lai novērstu akcīzes nodokļa nenomaksas risku,  ir nepieciešams noteikt, ka arī pirms šādu procesu uzsākšanas, komersantam ir jāinformē Valsts ieņēmumu dienests.  
Risinājuma apraksts
5. Noteikumu projekts paredz papildināt  MK noteikumus Nr.662 ar 100.1punktu, nosakot prasību komersantam divas darbdienas pirms jebkuru darbību, kas saistītas ar tabakas izstrādājumiem, veikšanas, (piemēram, ražošanas iekārtu kalibrēšanas, testēšanas), izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informēt Valsts ieņēmumu dienestu par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu, paredzamo Kombinētās nomenklatūras kodu un paredzamo darbības pabeigšanas datumu un laiku.
Problēmas apraksts
6.  Ievērojot, ka tabakas aizstājējproduktu ražošanai tiek izmantotas tabakas lapas, kas ir arī tabakas izstrādājumu ražošanas izejvielas, lai nošķirtu, vai iekārta tiek izmantota tabakas izstrādājumu ražošanai, vai tabakas aizstājējproduktu ražošanai, un novērstu, ka tabakas izstrādājumu ražošanas vietās atrodas iekārtas, kuras formāli paredzētas tabakas aizstājējproduktu ražošanai, bet faktiski tiek izmantotas tabakas izstrādājumu ražošanai, VID ir nepieciešama informācija par iekārtām, kuras tiek izmantotas tabakas aizstājējproduktu ražošanā, kā arī informācija par ražošanas procesa tehnoloģisko shēmu.
Risinājuma apraksts
6. Noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumu Nr.662 19.1.11 apakšpunkta redakciju, nosakot pienākumu komersantiem iesniegt:
1) informāciju par  tabakas aizstājējproduktu vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu ražošanas iekārtām, ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu;
2) tabakas izstrādājumu ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu un informāciju par ražošanas iekārtām (piemēram, izmantojamo iekārtu modeli, sērijas numurs (ja tāds ir) un digitālo attēlu).
Noteikumu projekts paredz, ka komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām informāciju un dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši precizētajiem 19.1.11 apakšpunkta nosacījumiem iesniedz līdz 2024.gada 1.septembrim.
Problēmas apraksts
7. 2023. gada 13. februārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”, kas izsaka jaunā redakcijā likuma “Par akcīzes nodokli” 25. panta devīto daļu un 26. pantu. Likuma “Par akcīzes nodokli” 25.panta devītajā daļā minēts dokuments, kuru izmanto, pārvietojot akcīzes preces atliktās akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā.  Likuma “Par akcīzes nodokli” 26.panta septītajā daļā minēts dokuments, kādu izmanto patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanai starp dalībvalstīm.
Risinājuma apraksts
7.Noteikumu projekts paredz izteikt jaunā redakcijā 68.punktu, precizējot dokumentu, ar kuriem tiek pārvietotas akcīzes preces, nosaukumus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • akcīzes preču apritē iesaistītie komersanti
Ietekmes apraksts
Apstiprinātiem noliktavas turētājiem, kas veic darbības ar tabakas izstrādājumiem, ja tie no tabakas izstrādājumiem ražos ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, ar akcīzes nodokli neapliekamo preču ražošanas vietās būs jāuzstāda videonovērošanas kameras. Šobrīd 30 komersantiem ir spēkā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabaka izstrādājumiem. Viens no šiem komersantiem no tabakas izstrādājumiem ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces un ir jau uzstādījis kameru vietā, kur no tabakas lapām tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
390,00
akcīzes preču apritē iesaistītie komersanti
Vērtības nozīme:
390,00
390
1
0
390,00
Ņemot vērā tīmekļvietnēs pieejamo informāciju videonovērošanas kameru ar ierakstu cenas svārstās no 15 līdz 750 eiro, tātad vidējā vienas videonovērošanas kameras cena būtu ap 390 eiro. Visbiežāk tīmekļvietnēs piedāvāto videonovērošanas kameru tirgotāji piedāvā tās uzstādīt bez maksas, tātad videonovērošanas kameras un tās uzstādīšanas izmaksas ir vidēji 390 eiro. Izmaksas apstiprinātiem noliktavu turētājiem, kas veic darbības ar tabakas izstrādājumiem, radīsies tikai tad, ja tie no tabakas izstrādājumiem ražos ar akcīzes nodokli neapliekamās preces. Pēc VID rīcībā esošās informācijas šobrīd ir viens komersants – apstiprināts noliktavas turētājs, kurš veic darbības ar tabakas izstrādājumiem un no tiem ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, kurš jau ir uzstādījis videonovērošanas kameru vietā, kur no tabakas izstrādājumiem tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces.
Kopā
390,00
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/4765b55a-60bd-47a0-b7f5-f78fdd5c244b

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi un priekšlikumi par projektu nav saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi