Anotācija (ex-ante)

23-TA-2049: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ar Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 485) Latvijā ieviesta Eiropas Savienības (turpmāk – ES) atbalsta programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu (turpmāk – skolu programma). 
Sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – projekts) paredz grozīt MK noteikumus Nr. 485, lai padarītu elastīgāku un faktiskai tirgus situācijai vairāk atbilstošu atbalsta piemērošanas kārtību, tā novēršot situācijas, kad atbalsta pretendentiem dalība programmā rada finansiālus zaudējumus. Tāpat projekts paredz pārskatīt atbalsttiesīgo produktu klāstu un izdarīt dažus tehniska rakstura grozījumus MK noteikumos Nr. 485.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Mērķis ir grozīt MK noteikumus Nr. 485, pārskatot atbalsttiesīgo produktu klāstu un padarot skolu programmas regulējumu elastīgāku attiecībā uz atbalsta apmēra noteikšanu atbilstoši faktiskai tirgus situācijai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Skolu programmu reglamentē virkne ES normatīvo aktu:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr. 1308/2013);
2) Padomes 2013. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (turpmāk – regula Nr. 1370/2013);
3) Komisijas 2016. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/39 par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu (turpmāk – regula 2017/39);
4) Komisijas 2016. gada 3. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/40, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (turpmāk – regula 2017/40);
5) Komisijas 2023. gada 11. janvāra Īstenošanas lēmums (ES) 2023/106, ar ko nosaka skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu paredzētā Savienības atbalsta indikatīvos piešķīrumus dalībvalstīm periodam no 2023. gada 1. augusta līdz 2029. gada 31. jūlijam (turpmāk – lēmums 2023/106). Lēmums 2023/106 ir pieņemts saskaņā ar regulas 1370/2013 5. panta 4. punkta trešo daļu un attiecas uz laikposmu no 2023. gada 1. augusta līdz 2029. gada 31. jūlijam.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 485 skolu programmā atbalstu var saņemt par svaigu augļu (ābolu, bumbieru, lielogu dzērveņu), svaigu dārzeņu (kāpostu, kolrābju, burkānu, ķirbju), šo produktu asorti (vismaz trīs dažādi augļi vai dārzeņi un lielogu dzērvenes var tikt izdalītas tikai asorti porcijās), kā arī ne vairāk kā 250 mililitru vai par 250 mililitriem lielāku pasterizēta piena iepakojumu piegādi un izdalīšanu.

Skolu programmā atbalsta labumguvējs ir izglītojamais, bet atbalsta saņēmējs jeb pretendents ir persona, kas programmā nodrošina augļus, dārzeņus vai pienu, vai īsteno papildu izglītojošos vai publicitātes pasākumus, vai izvērtē programmu.

Skolu programma Latvijā ir populāra, un kopš 2004./2005. mācību gada tajā ir izdalītas vairāk nekā 44 tūkst. tonnas piena, bet kopš 2010./2011. mācību gada – teju 10 tūkst. tonnu svaigu augļu un dārzeņu (augļu un dārzeņu izdalīšana programmā tika paredzēta tikai kopš 2009. gada).

Projektā ietvertais regulējums atbilst Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda vadošās iestādes 2023. gada 28. aprīlī apstiprinātajam plānam programmas skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un pienu īstenošanai Latvijā 2023./2024.–2028./2029. mācību gadā (turpmāk – skolu programmas plāns sešu gadu periodam). Skolu programmas plāns sešu gadu periodam ir izstrādāts saskaņā ar regulas 1308/2013 23. panta 8. punktu.

Projektā ietvertais regulējums neskar budžeta jomu, jo papildu finansējums vai finansējuma samazinājums skolu programmā netiek paredzēts, un programma tiks īstenota par esošajiem budžeta līdzekļiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 485 produkti skolu programmā Latvijā pašlaik tiek izdalīti trīs reizes mācību nedēļā izdales perioda laikā, katrā reizē nodrošinot noteikta lieluma produkta porcijas (augļiem un dārzeņiem – 100 g, pienam – 150–250 g).

Atbalstu piešķir par produktu izdalīšanu bez maksas izglītojamiem pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu 1.–9. klases izglītojamiem. Izdales periods ilgst no 1. oktobra līdz 31. maijam 1.–9. klasē un no 1. oktobra līdz 31. jūlijam pirmsskolā. 

Par atbalsta likmēm
Spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 485 atbalsta apmērs (likmes) par produktu izdalīšanu ir noteikts nemainīgs pēc būtības, lai gan vairākkārt ir ticis pārskatīts, izdarot attiecīgus grozījumus noteikumos. Pastāvot nemainīgai atbalsta likmei, atbalsta pretendentiem ir atvieglota piegāžu un izdales un līdz ar to arī apgādes tiesību izmantošanas un finanšu plūsmas plānošana izdales periodā. Tomēr tādējādi netiek ņemts vērā, ka izdales periodā no skolu programmas neatkarīgu apstākļu dēļ mainās gan produktu izmaksas, īpaši izejvielas (svaigpiena iepirkuma, augļu un dārzeņu ražotāja) cena, gan ražošanas resursu (darbaspēka, elektroenerģijas, degvielas u.c.) izmaksas. Īpaši, piemēram, svaigpiena iepirkuma cenai normālos tirgus apstākļos ir raksturīgas izteiktas sezonālas svārstības pa mēnešiem. Pēc Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (turpmāk – LPCS) sniegtajiem datiem, svaigpiena iepirkuma cena veido ne mazāk kā 50 % no pasterizēta piena kopējām izmaksām. Tas nozīmē, ka izejvielas svārstības var būtiski ietekmēt produkta gala cenu konkrētajā mēnesī. Ja šādas svārstības netiek ņemtas vērā, piemērojot atbalsta likmes skolu programmā, var veidoties laikposmi (viens vai vairāki mēneši), kad atbalsta pretendentam izmaksātais atbalsta apmērs ir lielāks nekā produkta kopējās izmaksas (ieskaitot ražošanu, transportu un izdalīšanu izglītības iestādē) vai, tieši otrādi, atbalsts ir mazāks nekā izmaksas un atbalsta pretendētam būtībā rodas finansiāli zaudējumi. Kaut arī izejvielas cenu svārstībām ir tendence gada laikā caurmērā izlīdzināties, pieredze liecina, ka ir bijuši vairākus mēnešus ilgi periodi, kad cena piedzīvo ilgāku un lielāku samazinājumu (piemēram, 2020. gada vasarā) vai ilgāku un lielāku kāpumu (piemēram, no 2021. gada augusta līdz 2022. gada augustam), tādējādi gada laikā cenai neizlīdzinoties. Šādos laikposmos nemainīga atbalsta likme skolu programmā nenodrošina atbalsta apmēra atbilstību faktiskai tirgus situācijai un atbalsta pretendentiem rada vai nu pārkompensāciju, vai finansiālus zaudējumus lielākā vai mazākā apmērā.
MK noteikumos Nr. 485 pēdējie izdarītie grozījumi 2022. gada 24. janvārī, tostarp iekļaujot 67. punktu, paredzēja, ka 2022./2023. mācību gadā noteikts apmērs no atbalsta likmes attiecas uz izmaksām par produktu izdalīšanu bērniem, proti, uz produktu mazgāšanu, mizošanu, griešanu (augļiem un dārzeņiem), liešanu glāzēs (pienam), šķīvju un glāžu mazgāšanu u.tml. Šāds regulējums MK noteikumos Nr. 485 tika ieviests, ņemot vērā Latvijas Ēdinātāju Apvienības (turpmāk – LĒA) un Latvijas Izglītības Iestāžu Ēdinātāju asociācijas (turpmāk – LIIĒA) sniegto informāciju par to, ka daudzos gadījumos, īpaši situācijās, kad atbalsta pretendents ir produkta ražotājs, nevis uzņēmums, kas nodrošina ēdināšanu skolā, atbalsta likmi pilnā apmērā saņem ražotājs un ēdināšanas uzņēmums faktiski negūst kompensāciju par izmaksām saistībā ar programmas īstenošanu. Pašreiz pieejamā informācija par MK noteikumu 67. punkta piemērošanu liecina, ka nosacījums darbojas pilnvērtīgi.
Tāpat 2022. gada 24. janvārī MK noteikumos Nr. 485 izdarītie grozījumi paredzēja ar pārejas noteikumiem noteikt 2022./2023. mācību gadam lielākas atbalsta likmes par skolu programmā izdalītajiem produktiem, nekā to paredz MK noteikumu Nr. 485 pamatnormas, t.i., 19. un 22. punkts un 5. pielikums. Atbalsta likmju palielināšana bija nepieciešama, lai ņemtu vērā produktu ražošanas izmaksu pieaugumu un noteiktu atbalsta likmes tādā apmērā, lai produktu nodrošināšana bez maksas neradītu atbalsta pretendentiem finansiālus zaudējumus. Atbalsta likmes vienam mācību gadam ar pārejas noteikumiem tika grozītas, pamatojoties uz apsvērumu, ka nav skaidras turpmākās ražošanas resursu un izejvielu cenu tendences, lai pieņemtu lēmumu par atbalsta likmju palielināšanu ilgtermiņā. 
Tomēr, pašlaik jau ir redzams, ka ražošanas resursu un izejvielu cenas, kas pašlaik salīdzinājumā ar situāciju 2022. gadā gan ir pazeminājušās, pašlaik tik un tā ir ievērojami augstākas nekā apmērs, kāds tika ņemts vērā, nosakot spēkā esošo MK noteikumu 485 5. pielikumā ietvertās atbalsta likmes. Tāpēc ir nepieciešams pārskatīt spēkā esošās atbalsta likmes, un vienlaikus Zemkopības ministrija arī uzskata par nepieciešamu mainīt atbalsta likmju noteikšanas un piemērošanas kārtību, padarot to vienkāršāku, elastīgāku un vieglāk pielāgojamu faktiskai tirgus situācijai. Ņemot vērā Latvijas normatīvo aktu pieņemšanas kārtību, atbalsta likmju pārskatīšana pašreizējā kārtībā, izdarot grozījumus MK noteikumos Nr. 485, ir laikietilpīga, tāpēc brīdī, kad stājas spēkā ar Ministru kabineta lēmumu pārskatītās likmes, tirgus situācija jau atkal var būt mainījusies.

Par atbalsttiesīgo produktu klāstu
Kad 2023. gada pavasarī tika izstrādāts skolu programmas plāns sešu gadu periodam, dārzeņu audzētāji vērsās ZM ar priekšlikumu atbalsttiesīgo produktu sarakstā iekļaut gurķus, tomātus un pastinakus, norādot, ka šos produktus būs iespējams nodrošināt izdales periodā. 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 485 skolu programmā var izdalīt pasterizētu pienu. LPCS tīmekļvietnē www.piens.eu skaidrots, ka, pasterizējot pienu, tas aptuveni 20 sekundes tiek pakļauts 80–85 °C grādu temperatūrai, kuras laikā iet bojā baktērijas un mikrobi, bet pasterizācijas laikā saglabājas visi mikroelementi un vitamīni. Tomēr saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta datiem skolu programmā tiek izdalīts arī īpaši augstā temperatūrā apstrādāts jeb UHT piens. LPCS tīmekļvietnē www.piens.eu arī skaidrots, ko nozīmē UHT apstrāde, t.i.,  "pienam veikta ultrasterilizācija jeb ultrapasterizācija (UHT – Ultra-high temperature processing), kas ir viena no progresīvākajām piena pārstrādes metodēm pasaulē. Ļoti īsu laiku, aptuveni 2–3 sekundes piens tiek karsēts temperatūrā, kas pārsniedz plus 135 °C, pēc tam strauji atdzesēts. Šādā temperatūrā tiek nogalināti pienā esošie mikroorganismi, kas var izraisīt piena bojāšanos. UHT piens saglabā visas svaigajam pienam raksturīgās īpašības un garšu. Šāds piens tiek aseptiski iepakots speciālā daudzslāņu iepakojumā, tā nodrošinot produkta derīguma termiņu līdz pat 9 mēnešiem neatvērtā stāvoklī. To var uzglabāt arī istabas (20 °C) temperatūrā." Tādējādi, kaut arī apstrādes metodēs ir atšķirība, arī UHT piens atbilst pasterizēta piena prasībām, un skaidrības nolūkā esošais skolu programmas regulējums būtu jāpapildina ar norādi par UHT pienu.

Par citiem nepieciešamajiem grozījumiem
1. Tā kā saskaņā ar regulas 1370/2013 5. panta 4. punkta trešo daļu no 2023. gada 1. augusta Eiropas Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem katrai dalībvalstij nosaka ES atbalsta indikatīvos piešķīrumus, ir spēkā lēmums 2023/106, tāpēc ir nepieciešams precizēt MK noteikumu Nr. 485 1.1. apakšpunktā noteikto skolu programmas tiesisko pamatu. 
2. Novēršot tehniskās nepilnības, MK noteikumu Nr. 485 2. punktā ir jāpārskata Lauku atbalsta dienesta kā dalībvalsts kompetentās iestādes funkcijas. 
3. Tā kā ir mainījušies normatīvie akti un tajos iekļautais regulējums attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību, ir jāpārskata MK noteikumos Nr. 485 prasības bioloģiskiem produktiem.
4. Spēkā esošie MK noteikumi Nr. 485 paredz, ka produktu ražotājs, kas nākamajā mācību gadā vēlas piedāvāt savus produktus skolu programmā, par to rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu līdz katra gada 10. jūlijam. Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju un Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē publicēto produktu ražotāju sarakstu, ne visi produktu ražotāji ievēro šo nosacījumu. Starp produktu ražotājiem ir arī tādi, kas dalībai programmā kā atbalsta pretendenti piesakās vēlāk. Lai nodrošinātu to, ka vismaz tie produktu ražotāji, kuri skolu programmā piesakās arī kā atbalsta pretendenti, ievērotu prasību iepriekš informēt par savu interesi piegādāt produktus skolu programmā, būtu jānoteic, ka šī informēšana ir viens no nosacījumiem produktu ražotāja dalībai kā atbalsta pretendentam.
5. Līdz šim katru gadu tiek novērots, ka izglītības iestādes un atbalsta pretendenti ne vienmēr ir informēti par to, kādā kārtībā skolu programmas produktus var pasniegt kopā ar ikdienas ēdienreizēm izglītības iestādēs. Proti, pastāv neskaidrības par to, vai skolu programmas produktus drīkst izmantot ēdiena gatavošanā (termiski apstrādāt) vai pievienot ēdienam kā sastāvdaļu u.tml. Šo neskaidrību var novērst, papildinot MK noteikumus Nr. 485 ar atsauci uz attiecīgu ES normatīvo aktu vienību.
6. Īstenojot skolu apgādes programmu pēc esošā regulējuma, ir secināts, ka MK noteikumu Nr. 485 24. punktā noteiktā skolu apgādes programmas komisija nevar pieņemt pamatotus lēmumus par skolu programmai pieejamā ikgadējā finansējuma sadalīšanu atbalsttiesīgajām darbībām. Jāņem vērā, ka Lauku atbalsta dienestam kā atbalstu administrējošai iestādei par finansējuma izlietojumu ir jāziņo Eiropas Komisijai nošķirti pa produktu grupām (augļiem un dārzeņiem, pienu), pasākumiem (produktu izdali, papildu izglītojošiem un publicitātes pasākumiem, izvērtējumu) un finansējuma avotiem (ES un valsts budžetu), tādēļ faktiskais kopējā skolu programmai pieejamā finansējuma sadalījums pa šādām pozīcijām ir komplicēts un skolu programmas komisijas pārstāvji nav kompetenti par to lemt, tāpēc līdz šim skolu programmas komisijas lēmumi par finansējuma sadalījumu būtībā bija balstīti uz Zemkopības ministrijas sagatavoto priekšlikumu. Tā kā saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 31. janvāra noteikumiem Nr. 50 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā" Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk – ELGF) administrēšanu nodrošina vadošā iestāde, kura ir izveidota un kuras reglaments apstiprināts ar Zemkopības ministrijas 2023. gada 15. februāra rīkojumu Nr. 18 (turpmāk – ELGF vadošā iestāde), ELGF vadošā iestāde ir tiesīga arī lemt par skolu programmas finansējuma sadalījumu. 
7. Ar pēdējiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 485 2022. gada 24. janvārī tie tika papildināti ar 36.1 punktu, kas paredzēja, ka gadījumā, ja pēc mācību gada beigām skolu programmā ir izveidojies finansējuma pārpalikums, Lauku atbalsta dienests tiem atbalsta pretendentiem, kas pārsnieguši tiem piešķirtās apgādes tiesības, proporcionāli sedz pārsnieguma apmēru (ne mazākā apmērā kā 100 euro). Šāds nosacījums tika iekļauts, ņemot vērā ieilgušo neskaidrību ar finansējuma pieejamību un atbalsta likmju apmēru 2022./2023. mācību gadā, jo tā daudziem atbalsta pretendentiem radīja risku pārsniegt tiem piešķirtās apgādes tiesības. Tā kā pašlaik netiek rosināts jautājums par budžeta apmēru skolu programmā un ir paredzams, ka jaunais atbalsta likmju apmērs atbalsta pretendentiem būs zināms pirms izdales perioda sākuma 1. oktobrī, šāda nosacījuma saglabāšana rada pretrunas ar MK noteikumos Nr. 485 noteikto prasību atbalsta pretendentiem nepārsniegt tiem piešķirtās apgādes tiesības. 
8. Skolu programmas pirmais sešu mācību gadu laikposms (2017.–2018.–2022./2023.), par kuru saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām nepieciešams programmas darbības izvērtējums, ir beidzies, un nu rit nākamais šādu sešu mācību gadu periods (2023./2024.–2028./2029.), par kuru arī būs vajadzīgs programmas darbības izvērtējums, tādēļ ir nepieciešams pielāgot MK noteikumu Nr. 485 nosacījumus attiecībā uz šo izvērtējumu. 
Risinājuma apraksts
Paredzot grozījumus MK noteikumos Nr. 485, tiek atbilstoši mainīts esošais skolu programmas regulējums:
1) tiek paplašināts saraksts ar atbalsttiesīgiem svaigiem dārzeņiem, ko skolu programmā var piegādāt, iekļaujot arī gurķus, pastinakus un tomātus. Šis regulējums ietverts projekta 4. punktā ietvertajā MK noteikumu Nr. 485 4.1.1. apakšpunkta redakcijā. Atbilstoši grozījumiem noteikumu redakcijā tiek grozītas arī veidlapas MK noteikumu Nr. 485 1., 3., 6. un 7. pielikumā;
2) lai regulējumu padarītu skaidrāku, projektā paredzētā MK noteikumu Nr. 485 4.1.2. apakšpunkta grozītā redakcija noteic, ka pasterizēts piens ietver arī īpaši augstā temperatūrā apstrādātu jeb UHT pienu. Šī norma iekļauta projekta 5. punktā ietvertajā MK noteikumu Nr. 485 4.1.2. apakšpunkta redakcijā. Atbilstoši grozījumiem noteikumu redakcijā tiek grozītas arī veidlapas MK noteikumu Nr. 485 1., 3., 6. un 7. pielikumā;
3) lai atbalsta pretendents, kurš ir attiecīgā produkta ražotājs, varētu iesniegt pieteikumu dalībai skolu programmā kārtējā mācību gadā saskaņā ar skolu programmas nosacījumiem, tiek grozīts MK noteikumu Nr. 485 9.1.2. apakšpunkts, iekļaujot nosacījumu, ka šim atbalsta pretendentam pirms tam obligāti ir jāinformē Lauku atbalsta dienests par savu kā ražotāja vēlmi piegādāt attiecīgos produktus. Tādējādi izglītības iestādes turpmāka vienošanos ar šādu atbalsta pretendentu par produktu nodrošināšanu būs balstīta uz atbalsta pretendenta pausto interesi;
4) tā kā saskaņā ar MK noteikumos Nr. 485 noteikto produktu ražotājiem par interesi piegādāt produktus nākamajā mācību gadā ir jāpaziņo Lauku atbalsta dienestam līdz 10. jūlijam, šo nosacījumu vairs nevar piemērot attiecībā uz 2023./2024. mācību gadu. Turklāt, tā kā atbalsta pretendentiem pieteikumi dalībai skolu programmā 2023./2024. mācību gadā ir jāiesniedz līdz 2023. gada 10. septembrim, tad, lai nodrošinātu tiesiskās paļāvības principa ievērošanu, jauno produktu sarakstu nevajadzētu piemērot šajā mācību gadā. Šī iemesla dēļ projekts paredz iekļaut MK noteikumos Nr. 485 jaunu 70. punktu, kurā noteikts, ka 2023./2024. mācību gadā attiecībā uz dalības iesniegumiem, atbalsta iesniegumiem un izlietoto produktu uzskaiti piemērojami tādi paši nosacījumi, kādi bija spēkā šī mācību gada pirmajā dienā, proti, 2023. gada 1. augustā;
5) projektā ietvertais MK noteikumu Nr. 485 19. punkta regulējums paredz, ka atbalsta likmes par skolu programmā piegādātiem un izdalītiem produktiem turpmāk tiks noteiktas trīs reizes izdales periodā – laikposmam no 1. oktobra, no 1. janvāra un no 1. aprīļa – un atbalsta likmes katram no šiem laikposmiem noteiks Zemkopības ministrija pēc attiecīgas metodikas, ko tā izstrādās un publicēs. Metodiku paredzēts publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Saskaņā ar paredzēto metodiku atbalsta likmes apstiprinās ELGF vadošā iestāde, un likmju aprēķinā tiks ņemtas vērā izejvielu (svaigpiena, augļu, dārzeņu) cenas un to pārmaiņas, kā arī dažādu ražošanas resursu (elektroenerģijas, ūdens, degvielas, darbaspēka u.c.) izmaksas un to pārmaiņas, kā arī izmaksas, kas attiecināmas uz produktu sagatavošanu un izdalīšanu izglītojamiem izglītības iestādē (piemēram, uzglabāšana noteiktā temperatūrā, augļiem un dārzeņiem arī mazgāšana, šķirošana, griešana, pienam – liešana glāzēs, glāžu mazgāšana u.c). Projektā ietvertais MK noteikumu Nr. 485 19. punkta regulējums arī noteic, ka produktu izdales izmaksas ietveramas atbalsta likmē un ka atbalsta likmes un izdales izmaksas katram attiecīgajam laikposmam Lauku atbalsta dienests publicēs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Vienlaikus ar atbalsta likmju kārtības maiņu projekts paredz svītrot MK noteikumu Nr. 485 22. punktu, izdarīt tehnisku grozījumu 23. punktā, kā arī svītrot MK noteikumu Nr. 485 5. pielikumu;
6) projektā iekļautais  29.1 punkts noteic, ka augļu, dārzeņu un piena porcijas var iekļaut ēdienreizēs saskaņā ar regulas 2017/40 11. pantu. Proti, skolu programmas produktus drīkst iekļaut ēdienreizes sastāvā tad, ja tiem tiek nodrošināta pienācīga atpazīstamība attiecībā uz to, ka tie ir skolu programmas produkti, un ja šos produktus neizmanto maltīšu gatavošanā (proti, tos neizmanto par izejvielu ēdiena gatavošanā) un ar tiem neaizstāj produktus, kas jau tiek finansēti no valsts, pašvaldību budžeta vai privāta finansējuma (proti, jānodrošina, ka tiek novērsts dubults finansējums);
7) projekts paredz svītrot MK noteikumu Nr. 485 361. punktu, lai nodrošinātu tiesību normu skaidrību un novērstu iespējami pretrunīgus nosacījumus;
8) projekts paredz grozīt MK noteikumu Nr. 485 50. punkta redakciju, lai noteiktu, ka nākamo skolu programmas izvērtējuma plānu un tāmi Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (turpmāk – BIOR) iesniedz līdz 2028. gada 1. oktobrim, bet pašu gala izvērtējumu – līdz 2029. gada 1. janvārim. Tāpat saistībā ar skolu programmas nākamo izvērtējumu projekts MK noteikumus Nr. 485 papildina ar 52.1 punktu, kurā noteikts, ka BIOR atbalsta programmu var izvērtēt arī vairākos atsevišķos posmos, – tad MK noteikumu Nr. 485 nosacījumus attiecībā uz plāna, tāmes un pārskata iesniegšanu piemēro katram šādam posmam atsevišķi. Šāds regulējums iekļauts, ņemot vērā pieredzi ar iepriekšējo sešu gadu perioda izvērtējumu, kuru atbilstoši esošajam regulējumam īstenoja BIOR 2020.–2022. gadā. Tā kā izvērtējums tika uzsākts pakāpeniski un agrāk, tas kopumā ļāva iegūt ilgāku laiku visa izvērtējuma pilnvērtīgai pabeigšanai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Faktiskā tirgus situācija un produktu izmaksas (tostarp izejvielas cena un resursu cenas) ir mainījušās kopš pēdējiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 485 (2022. gada 24. janvārī), kad pēdējoreiz tika palielinātas atbalsta likmes par produktiem skolu programmā. Vērtējot nepieciešamību pārskatīt atbalsta likmes un ņemot vērā, ka atbalsta likmju mainīšana MK noteikumos Nr. 485 ir laikietilpīgs un neelastīgs process, tika nolemts rosināt regulējumu, kas noteic, ka ZM izstrādā metodiku atbalsta likmju noteikšanai un saskaņā ar šo metodiku atbalsta likmes pārskata un apstiprina ZM ELGF vadošā iestāde. 
Tā kā atbalsta likmes vienu reizi trijos mēnešos tiek pārskatītas, atbalsta likmju mainīgums daļēji apgrūtinās atbalsta pretendentiem finanšu plūsmas un apgādes tiesību izmantošanas plānošanu visa mācību laikā. Tomēr vienlaikus atbalsta likmju noteikšanas process būs ātrāks un elastīgāks, un vismaz katrā trīs mēnešu laikposmā atbalsta pretendentiem būs iespējams plānot produktu piegādes un apgādes tiesību izmantošanu. Kopumā no projektā ierosinātā regulējuma atbalsta pretendenti būs ieguvēji, jo atbalsta likmes maksimāli atbildīs faktiskai tirgus situācijai. 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • pirmsskolas vecuma bērni
  • skolēni
  • augļu un dārzeņu ražotāji
Ietekmes apraksts
Projektā ietvertais tiesiskais regulējums ietekmēs skolēnus un pirmsskolas vecuma bērnus, kas skolu programmā saņem bezmaksas produktu porcijas. Tā kā projekts paredz veidot elastīgāku atbalsta likmju piemērošanas kārtību, skolu programmas turpmāka sekmīga īstenošana netiek apdraudēta un produkti bērniem tiks nodrošināti arī turpmāk. 
Projektā ietvertais tiesiskais regulējums ietekmēs augļu un dārzeņu ražotājus, kas nav juridiskas personas un nodrošina produkciju skolu programmā, jo turpmāk atbalsta likmes būs elastīgākas un vairāk atbildīs faktiskai tirgus situācijai. Tādējādi tiks nodrošināts, ka iesaistīšanās skolu programmā šīm personām nerada finansiālus zaudējumus.
Juridiskās personas
  • izglītības iestādes
  • augļu, dārzeņu un pasterizēta piena ražotāji
  • uzņēmumi, kas nodrošina ēdināšanu izglītības iestādēs
Ietekmes apraksts
Projektā ietvertais tiesiskais regulējums ietekmēs izglītības iestādes, kas iesaistās skolu programmā, jo paredz veidot elastīgāku atbalsta likmju piemērošanas kārtību. Skolu programmas turpmāka sekmīga īstenošana netiek apdraudēta, un bērniem arī turpmāk tiks nodrošināti produkti. 
Projektā ietvertais tiesiskais regulējums ietekmēs produktu ražotājus un izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumus, jo turpmāk atbalsta likmes būs elastīgākas un labāk atbildīs faktiskai tirgus situācijai. Tādējādi tiks nodrošināts, ka iesaistīšanās skolu programmā šīm personām nerada finansiālus zaudējumus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projekts neskar budžeta jomu, jo netiek prasīts papildu finansējums un atbalsta likmju pārskatīšana un produktu piegāde skolu programmā tiks nodrošināta no esošā budžeta līdzekļiem.
Nav.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32017R0040
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2016. gada 3. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/40, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (turpmāk – regula 2017/40)
Apraksts
Regula 2017/40 noteic virkni specifisku nosacījumu skolu programmas piemērošanai, tostarp kārtību, kādā skolu programmas atbalsstiesīgos produktus var iekļaut regulāro skolu maltīšu sastāvā.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Nav.

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2016. gada 3. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/40, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (turpmāk – regula 2017/40)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas 2017/40 11. pants
Projektā ietvertais MK noteikumu 485 29.1 punkts
Pārņemtas pilnībā
Netiek noteiktas stingrākas prasības. Regulējums ietver atsauci uz ES normatīvā akta vienību, kas nosaka kārtību, kādā skolu programmas produktus izglītības iestāde var iekļaut savās regulārajās ēdienreizēs. 
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Saskaņā ar regulas 2017/40 11. pantu skolu programmā piegādātos produktus nedrīkst izmantot maltīšu gatavošanā kā sastāvdaļu, bet tos drīkst iekļaut ēdienreizē kā ēdienreizes sastāvdaļu, nodrošinot skou programmas vizuālu atpazīstamību un dubulta finansējuma novēršanu (proti, produktus nedrīkst izmantot tādu produktu vietā, par kuriem ir piešķirts publisks vai privāts finansējums). 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav.
Cita informācija
Nav.
Skaidrojums
Kaut arī projektam netika izsludināta sabiedriskā apspriešana preojkta steidzamības dēļ, projektā iekļautais regulējums ir izskatīts sanāksmēs un diskusijās ar skolu programmā iesaistītās puses pārstāvjiem. Proti, skolu programmas plāna sešu mācību gadu periodam izstrādē bija iesaistīti skolu programmas komisijas pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts Izglītības satura centra un Lauku atbalsta dienesta. ZM rīkotajā tiešsaistes sanāksmē 2023. gada 20. aprīlī par skolu programmas plāna sešu mācību gadu periodam pieņemšanu pēc būtības un virzīšanu apstiprināšanai bez skolu programmas komisijas pārstāvjiem tika pieaicināti un piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, LPCS, LĒA, LIIĒA, biedrības "Latvijas dārznieks" (turpmāk - LD) un Latvijas Augļkopju asociācijas (turpmāk - LAAS). 
Projektā ietvertais regulējums atbilst skolu programmas plānā sešu mācību gadu periodam paredzētajiem skolu programmas īstenošanas principiem un nosacījumiem attiecībā uz atbalsttiesīgo produktu klāstu un pieeju atbalsta likmju noteikšanā.
Kā arī, 2023. gada 10. augustā notika ZM rīkotā tiešsaistes sanāksme par projektu, kurā tika aicināti piedalīties LPCS, LD, LAAS, LĒA un LIIĒA pārstāvji. ZM piedāvātais projektā ietvertais regulējums pēc būtības tika atbalstīts. Tomēr pēc šīs sanāksmes, ņemot vērā projekta izstrādes gaitu, projektā tika iekļauts pārejas nosacījums, ka atbalsttiesīgo produktu klāsta paplašināšana netiek piemērota 2023./2024. mācību gadā, lai nodoršinātu tiesisko paļāvību visiem skolu programmā iesaistītajiem. 

6.4. Cita informācija

Nav.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauku atbalsta dienests
  • Zemkopības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Lauku atbalsta dienests
palielinās
Vērtības nozīme:
10,30
EUR/h
5,00
stundas
2
darbinieki
3
reizes
309,00
Lauku atbalsta dienests trīs reizes izdales periodā publicēs atbalsta likmes oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" . Izmaksu aprēķinam stundas likmes vērtībai tiek izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes apkopotie dati par regulāro bruto darba samaksu nostrādātajā stundā (veidlapa DSV070c) valsts struktūrās 2023. ada 1. ceturksnī. Subjektu skaitā tiek rēķināts, ka izpildāmo darbu īstenos divi Lauku atbalsta dienesta nodarbinātie.
Zemkopības ministrija
palielinās
Vērtības nozīme:
10,30
EUR/h
10,00
stundas
2
darbinieki
3
reizes
618,00
Zemkopības ministrija saskaņā ar tās izstrādāto metodiku trīs reizes izdales periodā aprēķinās atbalsta likmes. Atbalsta likmju apstiprināšanai tiek organizētas ELGF vadošās iestādes sanāksmes. Tiek pieņemts, ka vienā atbalsta likmju pārskatīšanas reizē kopējo nepieciešamo laiku 10 stundas veido laiks, kas nepieciešams datu ieguvei un apstrādei, aprēķiniem un lēmuma pieņemšanai ELGF vadošās iestādes sanāksmē. Izmaksu aprēķinam stundas likmes vērtībai tiek izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes apkopotie dati par regulāro bruto darba samaksu nostrādātajā stundā (veidlapa DSV070c) valsts struktūrās 2023.gada 1. ceturksnī. Subjektu skaitā tiek rēķināts, ka katrā likmju pārskatīšanas reize tiek iesaistīti divi ZM nodarbinātie.
Kopā
927,00

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Nav.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tā kā skolu programmas galvenais elements ir bezmaksas produktu (augļu, dārzeņu, piena) porciju nodrošināšana pirmsskolu un 1.–9. klases izglītojamiem, skolu programmai ir pozitīva ietekme uz veselīga uztura paradumu veidošanos.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

Nav.
Pielikumi