Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-908: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"" (turpmāk – noteikumi Nr. 776) ir nepieciešami, lai pilnveidotu atbalsta sniegšanas nosacījumus atbilstoši projektu iesniegumu konkursa izvērtēšanas rezultātiem.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt noteikumus Nr. 776, pilnveidojot atbalsta sniegšanas nosacījumus, t.i., palielināt maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru cūkkopības un putnkopības saimniecībām, kas veic ieguldījumus būvniecībā vai pārbūvē, lai uzlabotu dzīvnieku labturības apstākļus un īstenotu dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 35. pantu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Spēkā esošajos noteikumos Nr. 776 ir paredzēts atbalsts ieguldījumiem energoefektivitātes palielināšanā: pārbūvējot būvi vai investējot apgaismojumā, ražošanas līnijās vai citās ierīcēs un iekārtās, kuru darbināšanai vai tehnoloģiskajam procesam tiek patērēta enerģija, jāpanāk, lai energoefektivitāte palielinātos vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar esošo būves enerģijas patēriņu.

Noteikumu Nr. 776 42. punkts noteic, ka atbalstu nepiešķir alkoholisko dzērienu ražošanai, izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanai, kuri minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā un kuros spirta saturs nepārsniedz 12 procentu, ja projektu īsteno teritorijā ārpus valstspilsētām. Tā kā atbilstoši noteikumu Nr. 776 3.2. apakšpunktam apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir atbalstāmi arī ieguldījumi projektos, kuru galaprodukts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, tad 42. punktā ietverta atsauce ir ierobežojoša.

Noteikumu Nr. 776 52.1. apakšpunktā noteikts, ka noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 1 000 000 euro. Atbalsta pretendentam, kura ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības pārsniedz 50 procentu no kopējiem ieņēmumiem, attiecībā uz būvju būvniecību un pārbūvi minēto summu atbilstoši šo noteikumu 10. pielikumam var palielināt par izmaksātās darba algas un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsummu pēdējos divos gados, bet nepārsniedzot 2 000 000 euro. Vienlaikus atbilstoši noteikumu Nr. 776 6.2. apakšpunktam putnkopības un cūkkopības nozarei tika paredzēts atsevišķs publiskais finansējums, kurš saskaņā ar minēto noteikumu 35. punktu ir paredzēts ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunu būvju būvniecību un esošo būvju pārbūvi, novietošanu, ierīkošanu un atjaunošanu, uzlabojot dzīvnieku labturības apstākļus vai īstenojot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumus, lai mazinātu iespējamās epizootiju un epifitotiju sekas, kā arī kūtsmēslu krātuvju un starpkrātuvju būvniecībai, pārbūvei vai nosegšanai un citiem ieguldījumu veidiem.

Noteikumi Nr. 776 neparedz iespēju atbalstīt ieguldījumus nekustamā īpašuma iegādei.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumos Nr. 776 dotā kooperatīvo sabiedrību apvienības definīcija ir jāprecizē, nosakot, ka kooperatīvo sabiedrību apvienību veido citas kooperatīvās sabiedrības, lai ietvertu arī otrā līmeņa kooperatīvās sabiedrības.

LAP 2014.–2022. pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" finansējums ir paredzēts tādiem mērķa virzieniem kā konkurētspējas veicināšana, energoefektivitātes uzlabošana, atjaunojamās enerģijas izmantošana un SEG un amonjaka emisiju samazināšana. Vērtējot iepriekšējās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās iesniegtos projektus, secināts, ka ar energoefektivitātes ieguldījumiem saistīto projektu daudzums ir ļoti mazs, ja ņem vērā pieejamo publisko finansējumu, tāpēc, izvērtējot atbalsta administrēšanas pieredzi, tika secināts, ka ir jāpaplašina attiecināmo ieguldījumu loks, kas būtu atbilstošs energoefektivitātes ieguldījumiem.

Noteikumu Nr. 776 35. punktā ir noteikts, ka lauku saimniecībām no putnkopības un cūkkopības nozarei paredzētā finansējuma piešķir atbalstu ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunu būvju būvniecību un esošo būvju pārbūvi, novietošanu, ierīkošanu, atjaunošanu, uzlabojot dzīvnieku labturības apstākļus vai īstenojot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumus, lai mazinātu iespējamās epizootiju un epifitotiju sekas, kā arī kūtsmēslu krātuvju un starpkrātuvju būvniecībai, pārbūvei vai nosegšanai. Minētais ieguldījumu saraksts ir papildināms ar specifisko ieguldījumu veidiem, kas paredzēti, lai uzlabotu labturības (brīvās turēšanas sistēmu) novietnes aprīkojumu mājputnu turēšanai.

Noteikumu Nr. 776 42. punktā ietvertā atsauce uz dabiski raudzētiem dzērieniem, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, ir ierobežojoša, tāpēc tā ir jāsvītro, lai atbalstu varētu piešķirt atbilstoši 39. punktā minētajiem nosacījumiem.

Noteikumu Nr. 776 52.1. apakšpunktā paredzēts, ka maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs "Atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās" ir 1 000 000 euro vai, ja atbalsta pretendenta ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības pārsniedz 50 procentus no kopējiem ieņēmumiem, maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru attiecībā uz būvju būvniecību un pārbūvi var palielināt par izmaksātās darba algas un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsummu pēdējos divos gados, nepārsniedzot  2 000 000 euro. Atsevišķs finansējums lauku saimniecībām cūkkopības un putnkopības nozarē ir izsludināts divas reizes, tomēr ir izveidojies finansējuma atlikums. Putnkopības nozares pārstāvji ir norādījuši, ka viens no finansējuma nepilnīgas izlietošanas iemesliem ir maksimālo attiecināmo izmaksu ierobežojums vienam atbalsta saņēmējam, un tas neļauj putnkopības un cūkkopības saimniecībām izmantot tām paredzēto finansējumu šo noteikumu 35. punktā minēto darbību īstenošanai. Tādējādi ir jāprecizē putnkopības un cūkkopības lauku saimniecību maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam, ja pretendents izdara ieguldījumus atbilstoši noteikumu Nr. 776 35. punktā noteiktam.

Tā kā 2023. gada 9. martā tika pieņemti grozījumi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulā (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), atbilstoši tiem ir jāprecizē arī noteikumi Nr. 776.

Noteikumu Nr. 776 43.punkts dod iespēju apvienot saskaņā ar noteikumiem Nr. 776 piešķirto finansējumu un citā atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā piešķirto finansējumu, tostarp par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais finansējums kopā ar citā atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo šajos noteikumos noteikto reģionālā finansējuma intensitāti atbilstoši Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem (NUTS 3) un maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Latvijas Republikas reģionālā atbalsta karte tika noteikta, pamatojoties uz nosacījumu, ka Latvijas Republikas ekonomiskā teritorija NUTS 3. līmenī ir iedalīta sešos statistiskajos reģionos, bet tika izdarīti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (turpmāk – regula Nr. 1059/2003). Grozījumi paredz, ka turpmāk Latvijā būs pieci statistiskie reģioni – Kurzemes statistiskais reģions, Latgales statistiskais reģions, Rīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions un Zemgales statistiskais reģions. Regulas Nr. 1059/2003 grozījumi būs piemērojami no 2024. gada 1. janvāra. Vienlaikus Eiropas Komisijas Konkurences Ģenerāldirektorāts savā atbildē Latvijai paskaidroja, ka iepriekšminētās NUTS robežas un saistītās atbalsta intensitātes paliks spēkā visu reģionālā atbalsta karšu darbības laiku neatkarīgi no jebkurām administratīvajām pārmaiņām, kas var notikt NUTS vai pašvaldību līmenī. Tāpēc NUTS robežas un no tā izrietošās reģionālā atbalsta intensitātes, kādas tās bija dalībvalsts reģionālā atbalsta kartes apstiprināšanas brīdī, būs spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim.

Noteikumi Nr. 776 nedod iespēju atbalstīt ieguldījumus nekustamā īpašuma iegādei, lai gan Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – Regula Nr. 1305/2013) 45. panta 2. punktā ir  noteikts, ka izdevumi, kas ir tiesīgi saņemt ELFLA atbalstu, ietver arī nekustamā īpašuma iegādi. Lai veicinātu otrā līmeņa kooperatīvo sabiedrību attīstību, kas īpaši jāsekmē piena nozarē, ir jāprecizē attiecināmās izmaksas, tajās ietverot nekustamā īpašuma un ar to saistīto iekārtu iegādi tikai kooperatīvo sabiedrību apvienībām.
Risinājuma apraksts
Visi noteikumu projekta nosacījumi attiecas uz projektiem, kas tiks iesniegti nākamajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās (pēc noteikumu apstiprināšanas un spēkā stāšanās) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", un neattiecas uz iepriekš iesniegtiem projektiem, izņemot noteikumu Nr. 776 66.4., 69.3. un 74.14. apakšpunktā noteiktās izmaksas. Minētie izdevumi projektos ir attiecināmi no 2023. gada 1. janvāra.

Lai veicinātu ieguldījumus energoefektivitātē, paplašināts attiecināmo ieguldījumu loks, precizējot noteikumu Nr. 776 28. punktu un nosakot, ka ir atbalstāma tādu iekārtu iegāde, kurām ir augstākais energoefektivitātes marķējums. Augstākais energoefektivitātes marķējums atbilst A un B klasei. Iekārtai jābūt rūpnieciski ražotai, kā arī jābūt iekārtas ražotāja  apliecinājumam par iekārtas energoefektivitāti. Attiecīgi ir precizēts noteikumu Nr. 776 74.9.2. apakšpunkts, nosakot, ka atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienestā kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz arī informācija par iekārtu energoefektivitātes marķējumu, lai apliecinātu augstāko energoefektivitātes marķējumu.

Noteikumu Nr. 776 35. punkts ir precizēts, nosakot, ka lauku saimniecībām no putnkopības un cūkkopības nozarei paredzētā finansējuma piešķir atbalstu ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunu būvju būvniecību un esošo būvju pārbūvi, novietošanu, ierīkošanu, atjaunošanu, uzlabojot dzīvnieku labturības apstākļus, kā arī kūtsmēslu krātuvju un starpkrātuvju būvniecībai, pārbūvei vai nosegšanai, kūtsmēslu biežas izvākšanas konveijeru sistēmām, kūtsmēslu iestrādes tehnikai un aprīkojumam vai novietņu aprīkošanai ar uzlabotas labturības (brīvās turēšanas sistēmas) novietnes aprīkojumu mājputnu turēšanai. Noteikumu Nr. 776 35. punktā un 2. pielikuma 4. punktā minētie ieguldījumi putnkopības nozares lauku saimniecībās aptver gan dējējvistas, gan jaunputnus, tāpat arī noteikumu Nr. 776 4. pielikuma 5. punktā minētā kritērija apakšpunkta prasību par dējējvistu jaunu mītņu būvēšanu vai esošo rekonstrukciju uz brīvo turēšanas veidu (tostarp kūtī) piemēro arī attiecībā uz jaunputnu novietnēm.

Tehniski tiek precizēts noteikumu Nr. 776 42. punkts, svītrojot atsauci uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumu un tādējādi atbalstot ieguldījumus dabiski raudzētu dzērienu ražošanai arī ārpus Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā noteikto produktu jomu.

Tiek precizēts arī noteikumu Nr. 776 43.3 punkts atbilstoši 2023. gada 9. martā pieņemtajiem Komisijas regulas Nr. 651/2014 grozījumiem, paredzot iespēju finansēt nemateriālos aktīvus sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem līdz 100 procentiem no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām. 

Piešķirot atbalstu, ir jāņem vērā statistiskais reģions, kas bija pieejams dalībvalstu reģionālā atbalsta karšu pieņemšanas brīdī, t.i., 2021. gada  nomenklatūras 3. līmeņa (NUTS 3. līmenis) klasifikācija. Pēc iepriekšminēto regulas Nr. 1059/2003 grozījumu spēkā stāšanās Pierīgas statistiskajam reģionam piekritīgās administratīvās vienības Limbažu novads, Ogres novads, Saulkrastu novads un Tukuma novads būs piekritīgivai nu Vidzemes statistiskajam reģionam, vai Kurzemes statistiskajam reģionam. Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumu Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam" 5. un 6. punktā paredzētās iespējas (atbalsta intensitāti palielināt par 10 % bruto subsīdijas ekvivalenta kā reģioniem ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu) netiek attiecinātas uz Limbažu, Ogres, Saulkrastu un Tukuma novadu, tādējādi tiek attiecīgi precizēts noteikumu Nr. 776 43.8 punkts.

Noteikumi Nr. 776 tiek papildināti ar 52.5. apakšpunktu, nosakot, ka putnkopības un cūkkopības nozares lauku saimniecībām, īstenojot projektu atbilstoši noteikumu 35. punktā minētajam, maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs  ir 4 000 000 euro. Attiecīgi tiek precizēts arī noteikumu Nr. 776 10. pielikums.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – Regula Nr. 1305/2013) 45. panta 2. punktam noteikumi Nr. 776 papildināti ar 66.4. un 69.3. apakšpunktu, nosakot, ka ir attiecināmas nekustamā īpašuma un ar to saistīto iekārtu iegādes izmaksas, ja atbalsta pretendents ir noteikumu Nr. 776 2.5. apakšpunktā minētā kooperatīvo sabiedrību apvienība. Attiecīgi noteikumi Nr. 776 papildināti arī ar 74.14. apakšpunktu, kurā noteikts, ka kooperatīvo sabiedrību apvienība, kas projektā paredz iegādāties nekustamo īpašumu un ar to saistītās iekārtas, kopā ar projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz arī nekustamā īpašuma vērtējumu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Noteikumu projekta normas nepalielina atbalsta saņēmēju izmaksas, jo
1) precizējumi ir atbalsta saņēmējiem labvēlīgi (tie palielina atbalsta saņēmēju iespējas saņemt atbalstu ieguldījumiem);
2) precizējumiem ir tehnisks raksturs.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā precizētās normas paplašinās atbalsta iespējas energoefektivitātes palielināšanā.
Juridiskās personas
  • Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā precizētās normas paplašinās atbalsta iespējas energoefektivitātes palielināšanā, kā arī atbalsta iespējas lauku saimniecībām cūkkopības un putnkopības nozarē.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Atbalsts veicinās saimniecību un saimniecisko darbību veicēju izaugsmi un palielinās konkurētspēju, tā palielinot arī nozares konkurētspēju kopumā.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Kooperatīvu sabiedrību apvienības gūs iespēju saņemt atbalstu arī par ieguldījumiem nekustamā īpašuma iegādē.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Noteikumi paredz paplašināt atbalsta iespējas energoefektivitātes palielināšanā, kā arī nodrošina atbalsta iespējas lauku saimniecībām cūkkopības un putnkopības nozarē, palielinot maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru vienam atbalsta pretendentam, ja tas īsteno projektu atbilstoši noteikumu 35. punktam.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Atbalsts veicinās lauksaimniecības uzņēmumu izaugsmi un palielinās konkurētspēju.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Netieši var ietekmēt nodarbinātību.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
02013R1305
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1698/2005
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu
Apraksts
Vispārējā grupu atbrīvojuma regula

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1698/2005
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
45. panta 2. punkts
11. un 12. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
 - 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
 - 
Cita informācija
 - 
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
14. panta 8. punkts
6. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauku atbalsta dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Konsultatīvā padome
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

2023. gada 20. aprīlī notika Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēde, kurā piedalījās Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un desmit NVO pārstāvji, tajā skaitā no biedrībām "Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padome", "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome", "Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", "Lauksaimnieku apvienība", "Latvijas Zemnieku federācija", "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija", "Latvijas Jauno zemnieku klubs", "Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija", "Zemnieku saeima" un "Latvijas Apvienotā putnkopības nozares asociācija". 
Minētajā Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdē NVO atbalstīja Zemkopības ministrijas ierosinājumus, kā arī noteikumu projekta tālāku virzību.
Biedrība “Zemnieku saeima” neatbalstīja Zemkopības ministrijas ierosinājumu maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru cūkkopības un putnkopības uzņēmumiem palielināt no 2 000 000  līdz 4 000 000 euro. Lai veiksmīgāk sasniegtu Zemkopības ministrijas nospraustos mērķus,  biedrība “Zemnieku saeima” aicināja gaidāmo investīciju kārtu paredzēt tikai vides, klimata, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas pasākumiem visās saimniecību grupās (mazās, vidējās, lielās saimniecības), novirzot plānveida un iepriekšējās kārtās neapgūto pasākuma finansējumu.
Arī "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija" 2023.gada 19.maijā sniegtā atzinumā neatbalstīja Zemkopības ministrijas ierosinājumu maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru cūkkopības un putnkopības uzņēmumiem palielināt no 2 000 000  līdz 4 000 000 euro, bet aicinā daļu no atlikušā finansējuma putnkopības vai cūkkopības nozarei, tas ir  6 000 000 euro novirzīt apakšpasākumam “4.2.Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
Lai gan viedokļi par attiecināmo iemaksu palielinājumu atsevišķām organizācijām atšķīrās, tomēr ņemot vērā izaicinājumus cūkkopības un putnkopības nozarē, ministrija uzskata, ka jāsniedz iespēja realizēt projektus šajās nozarēs. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

 -
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

 - 
Pielikumi