Anotācija (ex-ante)

23-TA-1032: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma   42. panta otrā daļa, 43. pants.
       Talsu novada pašvaldības domes 2021. gada 17. novembra lēmums Nr. 315 (sēdes protokols Nr. 13, 2. punkts) “Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Iekšlietu ministrijas īpašumā”. 
       Ministru kabineta 2021. gada 28. aprīļa rīkojums Nr.292 “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu”.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”  (turpmāk – projekts) paredz no Talsu novada pašvaldības pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju – sabiedriskās kārtības  un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības, īstenošanu.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
          Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 8801 006 0077) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 006 0077) 1,9039 ha platībā – Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā (turpmāk – nekustamais īpašums), ir nostiprinātas Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000118440 uz Talsu pilsētas pašvaldības vārda. 
          Saskaņā ar informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVK IS) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0077 ir pirmsreģistrētas būves ar kadastra apzīmējumiem 8801 006 0077 001 (nosaukums - Pievedceļš "Jauniem kapiem" 1.kārta) un 8801 006 0077 002 (nosaukums - Pievedceļš "Jauniem kapiem" 2.kārta"). Talsu novada pašvaldība informēja, ka būvju pirmsreģistrācija NĪVK IS veikta pamatojoties uz Būvniecības lietu Nr.BIS-BL-119381-1549, uz kuras pamata izdota būvatļauja ar Nr.BIS-BV-4.5-2020-4, bet nekādas darbības šo pievedceļu izbūvei nav veiktas, kā arī tuvākajā laikā netiek plānots veikt. Ņemot vērā iepriekš minēto Talsu novada pašvaldība sakārtoja būvju ar kadastra apzīmējumiem 8801 006 0077 001 (nosaukums - Pievedceļš "Jauniem kapiem" 1.kārta) un 8801 006 0077 002 (nosaukums - Pievedceļš "Jauniem kapiem" 2.kārta") tiesisko statusu, dzēšot ierakstu par tām no NĪVK IS.
          Saskaņā ar informāciju no NĪVK IS  zemes vienības noteiktais lietošanas mērķis: 0906 – Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve.
          Saskaņā ar NĪVK IS datiem zemes vienībai ir noteikti apgrūtinājumi:
7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0,0192 ha;
7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0307 ha;
7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0, 0042 ha.    
Nekustamajam īpašumam noteiktie apgrūtinājumi neietekmēs nekustamā īpašuma turpmāko izmantošanu tā atsavināšanas gadījumā.
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 2023. gada 19. aprīli ir 16 059 euro.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta 2020. gada 3. novembra sēdē (protokols Nr. 66, 24.§ Informatīvais ziņojums "Par strukturālajām reformām iekšlietu nozarē”) pieņemts konceptuāls lēmums atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļautos pasākumus strukturālo reformu un zaļās pārejas reformas īstenošanai iekšlietu nozarē.
          Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. aprīļa rīkojumu Nr.292 “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu” (protokols Nr. 36, 27. §) apstiprināts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns.
       Atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.r. reformas “Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai” 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” ietvaros investīcijas plānots ieguldīt gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecībā, kur energoefektivitātes rādītājs apkurei atbilst B klasei, nepārsniedzot 43,68 kWh/m² gadā. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju ietvaros plānots uzbūvēt 8 līdz 10 katastrofu pārvaldības centrus. Vadoties no pieejamā finansējuma apmēra, investīciju aprēķini ir balstīti uz desmit jaunbūvējamu centru platību un izmaksām. Saskaņā ar aprēķiniem, kas balstīti uz šiem desmit objektiem, būtiski tiks palielināta katastrofu pārvaldības infrastruktūras platība, vienlaikus līdz 77% gadā samazinot enerģijas patēriņu apkurei, salīdzinot ar līdzvērtīgas platības līdzšinējiem objektiem. Kopējais iepriekš minētajai investīcijai pieejamais finansējums no Atveseļošanas fonda ir 36 630 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ieceres rezultātā Talsos plānots būvēt B kategorijas ugunsdzēsības depo ar papildu telpām Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
          Minētais nekustamais īpašums nepieciešams jauna administratīvā kompleksa būvniecībai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju - sabiedriskās kārtības  un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības, īstenošanu, kas izpaužas kā administratīvās ēkas, kurā tiks izvietots B kategorijas ugunsdzēsības depo ar papildu telpām iekšlietu resora iestādēm (Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei), kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, būvniecība.
 
Risinājuma apraksts
Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) 2021. gada 2. novembra vēstulē Nr. 1.2.8-15/5436 “Par Talsu novada pašvaldības lēmumu par zemes vienību Miera un Rīgas ielu krustojumā, Talsos” lūdza Talsu novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Iekšlietu ministrijas valdījumā, norādot Talsu novada  pašvaldībai veikt nepieciešamos precizējumus Talsu novada Teritorijas plānojumā minētās zemes vienības funkcionālajai izmantošanai jaunas B kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas ar papildu telpām iekšlietu resora iestādēm būvniecībai.
        2021. gada 17. novembrī pieņemts Talsu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 315 (sēdes protokols Nr. 13, 2.punkts) nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Iekšlietu ministrijas personā nekustamo īpašumu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju – sabiedriskās kārtības un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības, īstenošanai.
        Aģentūra 2023. gada 27. marta vēstulē Nr. 1.3.2-01/2419 “Par adresi un lietošanas mērķi” lūdza Talsu novada pašvaldībai veikt nepieciešamās darbības, lai nekustamajam īpašumam piešķirtu adresi, kā arī nomainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz NĪLM kodu 0906  - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve.
        2023. gada 4. aprīlī pieņemts Talsu novada pašvaldības domes lēmums Nr. TNPCA/23/4-8/10/NĪM “Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8801 006 0077, Talsos, Talsu novadā”  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0077 piešķirt adresi - Rīgas iela 21, Talsi, Talsu novads. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0077 visā platībā (1,9039 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestāžu apbūve (NĪLM kods 0906). Iekšlietu ministrija, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu veiks arī adreses precizēšanu.
        Līdz ar to nepieciešamība iegūt un paturēt nekustamo īpašumu Iekšlietu ministrijas valdījumā ir nesaraujami saistīta ar jauna administratīvā kompleksa būvniecību un uzturēšanu. Savukārt, ja iestātos neparedzēti apstākļi, kas izslēgtu jauna administratīvā kompleksa būvniecību nekustamajā īpašumā, šis nekustamais īpašums tiktu  nodots atpakaļ pašvaldībai neapbūvēts.
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu nodrošinās Aģentūra piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
        Projekts attiecas uz publiskās pārvaldes politiku.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu finanšu līdzekļi  no valsts budžeta nav nepieciešami. Projekts tiks īstenots Iekšlietu ministrijai (Aģentūrai) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, tajā skaitā sedzot izdevumus par nekustamā īpašuma īpašumtiesību pārreģistrāciju zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts neatbilst Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteiktajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Nodrošinājuma valsts aģentūra
  • Talsu novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi