Anotācija (ex-ante)

23-TA-3222: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts ņemot vērā Saeimā 2023.gada 26.oktobrī pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas stājās spēkā ar 2023.gada 28.novembri.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ar noteikumu projektu tiek precizēts ziņu par darba ņēmēju statusa izmaiņām iesniegšanas sākuma termiņš, tiek atvieglota ziņu par darba ņēmējiem iesniegšanas kārtība darba ņēmēja miršanas gadījumā. Tiek precizēts personu loks, par kurām netiek aprēķinātas minimālās obligātās iemaksas. Tiek precizēta darba devēja ziņojuma aizpildīšanas kārtība nokavējuma naudas uzskaitei tiesas spriedumu gadījumā. Tiek noteikta darba ņēmēja ienākumu precizēšanas kārtība nodokļu kontroles uzsākšanas gadījumā. Tiek precizēta uzņēmējdarbības riska valsts nodevas norādīšanas kārtība.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1. Darba devējs par darba ņēmējiem, kuri ir zaudējuši likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedz ziņas par darba ņēmējiem ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa zaudēšanas. Pašreiz normatīvie akti nosaka pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt ziņas par darba ņēmējiem tikai pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas. Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajam darba ņēmēja statusa iegūšanas un zaudēšanas datumi netiek laboti un precizēti. Tādējādi likumdevējs ir noteicis, ka ziņas par darba ņēmējiem attiecībā uz statusa zaudēšanu iesniedz par konkrētu, jau notikušu faktu. Pašreiz normatīvais regulējums neparedz plānot/prognozēt statusa zaudēšanas datumu, kā arī plānoto/prognozēto datu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam. Saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Tādējādi no darba līguma uzteikšanas brīža faktiski ir zināms darba ņēmēja atbrīvošanas datums. Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot iespējamos riskus un ievērojot labas pārvaldības principu, ir saskatījis iespējamību pieļaut ziņu par darba ņēmējiem par darba ņēmēja statusa izmaiņām iesniegšanu pirms statusa zaudēšanas, bet ne ātrāk kā mēnesi pirms izmaiņu datuma.

2. Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr. 827) 8.7 punktā ir noteiktas tiesības, ja darba devējs ir likvidēts un Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu un tas ir stājies spēkā, Valsts ieņēmumu dienests reģistrē personai (darba ņēmējam) darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar datumu, kad darba devējs ir likvidēts vai ir stājies spēkā Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu.
Attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri ir miruši, pašreiz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - VSAA) neapstrādā datus, ja darba devēja iesniegtais darba ņēmēja atbrīvošanas datums ir pēc miršanas datuma. Turklāt, ja Valsts ieņēmumu dienests būtu pilnvarots reģistrēt darba attiecību beigu datumu ar darba ņēmēja miršanas dienu, tad rastos iespēja darba devēju atbrīvot no pienākuma iesniegt ziņas par darba ņēmēju šajā gadījumā un attiecīgi mazināt administratīvo slogu gan darba devējiem, gan nodokļu administrācijām.

3. Saeima 2023.gada 26.oktobrī pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””, ar kuru likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta ceturtās daļas 1.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - obligātās iemaksas) netiek aprēķinātas par notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, vai apcietināto, kas tiek nodarbināts, atrodoties izmeklēšanas cietumā.

4. Atbilstoši likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 21. panta vienpadsmitajai daļai darba devējam ir pienākums mēneša laikā pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes lēmums par darba samaksas piedziņu, veikt obligātās iemaksas par darba ņēmēju. Kā arī likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 23. panta sestajā daļā noteikts, ka darba devējam ir pienākums mēneša laikā pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par atlīdzības par darba piespiedu kavējumu piedziņu vai par laikus neizmaksātiem darba ienākumiem iesniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam. Tādējādi, ja darba devējs pēc tiesas sprieduma mēneša laikā Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz informāciju par papildus aprēķināto darba samaksu un aprēķinātajām obligātajām iemaksām, kā arī attiecīgi veic nodokļu samaksu, nokavējuma nauda nav jāaprēķina. Lai nodrošinātu korektu nokavējuma naudas uzskaiti tiesas sprieduma gadījumā, darba devēja ziņojumā būtu jāaizpilda arī 10.aile, norādot obligāto iemaksu veikšanas datumu.

5. Saeima 2023. gada 8. jūnijā pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (stājās spēkā 2023. gada 30. jūnijā), nosakot, ka līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos normatīvajos aktos ar terminiem “datu atbilstības pārbaude” un “tematiskā pārbaude” saprot terminu “nodokļu kontrole” (likuma “Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 237. punkts).
Šobrīd termins “tematiskā pārbaude” ir lietots Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 30.7. apakšpunktā, nosakot, ka darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.1 panta trešo daļu šādos gadījumos: darba devējs – saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta tematiskajā pārbaudē konstatēto.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. panta piektajā daļā ietvertajam jaunajam nodokļu kontroles regulējumam, nodokļu kontroli uzsāk, nosūtot paziņojumu, ar kuru nodokļu maksātāju informē par nodokļu administrācijas konstatētajām neatbilstībām. Ar minēto paziņojumu Valsts ieņēmumu dienests aicina nodokļu maksātāju labprātīgi 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas novērst nodokļu administrācijas konstatētās neatbilstības.
Ārpus uzsākta nodokļu kontroles procesa nodokļu maksātājs pats nevar novērst nodokļu administrācijas konstatētās neatbilstības, piemēram, iesniegt ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu par periodu, kas ilgāks par 60 dienām, vai arī precizēt darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par konkrēto pārskata mēnesi vairāk kā vienu reizi. Tādējādi minētajos gadījumos darba devējs var precizēt darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem tikai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu par nodokļu kontroles uzsākšanu, ar kuru nodokļu maksātāju informē par nodokļu administrācijas konstatētajām neatbilstībām un aicina tās novērst labprātīgi.
Savukārt, ja atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. panta 5.2 daļas 3. punktam nodokļu maksātājs labprātīgi nebūs novērsis nodokļu administrācijas konstatētās neatbilstības vai nebūs iesniedzis pamatotu to izskaidrojumu, vai nebūs noslēdzis vienošanās līgumu, tiks izdots nodokļu kontroles rēķins, ar kuru aprēķinās budžetā maksājamo nodokļa summu un nokavējuma naudu. Šajā gadījumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 827 30.1. apakšpunktu darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizēs Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām, ja pēc pārbaudes darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas.
Attiecībā uz nodokļu auditā konstatēto, paliek spēkā līdzšinējais normatīvais regulējums, tas ir, Valsts ieņēmumu dienests pēc lēmuma par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem pieņemšanas, darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām.

6. Saeimā 2023.gada 23.martā pieņemtais likums “Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”” pašreiz paredz arī darbinieku aizsardzību gadījumos, kad darba devējs ir fiziskā persona, paredzot, ka arī darba devējam - fiziskajai personai atbilstoši Maksātnespējas likumam var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu. Tādējādi arī citos normatīvajos aktos, saistībā ar darba devēju maksātnespējas procesa pasludināšanu ir nepieciešams norādīt, ka maksātnespējas procesu var pasludināt arī darba devējam - fiziskajai personai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. Lai juridiski nodrošinātu un pieļaut ziņu par darba ņēmējiem par darba ņēmēja statusa izmaiņām iesniegšanu pirms statusa zaudēšanas, šādu regulējumu ir nepieciešams atrunāt Ministru kabineta noteikumos Nr. 827, ka darba devējam ir tiesības iesniegt ziņas par darba ņēmēja status izmaiņām ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas, bet ne ātrāk kā mēnesi pirms statusa maiņas vai zaudēšanas.

2. VSAA neapstrādā datus, ja darba devēja iesniegtais darba ņēmēja atbrīvošanas datums ir pēc miršanas datuma. Ja Valsts ieņēmumu dienests būtu pilnvarots reģistrēt darba attiecību beigu datumu ar darba ņēmēja miršanas dienu, tad rastos iespēja darba devēju atbrīvot no pienākuma iesniegt ziņas šajā gadījumā un attiecīgi mazināt administratīvo slogu gan darba devējiem, gan nodokļu administrācijām.

3. Ņemot vērā spēkā esošās likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" redakcijas attiecībā uz peronu loku, par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas, ir nepieciešams redakcionāli precizēt Ministru kabineta noteikumu Nr.827 attiecīgās redakcijas gan noteikumu tekstā, gan arī noteikumu 1. un 3. pielikuma attiecīgajās rindās.

4. Lai nodrošinātu korektu nokavējuma naudas uzskaiti un atvieglotu administrēšanas procesus tiesas sprieduma gadījumā, ministru kabineta noteikumos Nr.827 ir nepieciešams noteikt, ka darba devēja ziņojumā šādos gadījumos būtu jāaizpilda arī 10.aile, norādot obligāto iemaksu veikšanas datumu.

5. Lai nodrošinātu likuma “Par nodokļiem un nodevām” normu piemērošanu un integrēšanu normatīvajos aktos, ir nepieciešami precizējumi Ministru kabineta noteikumos Nr.827, paredzot, ka darba devējam ir tiesības precizēt darba ņēmēja ienākumus un obligātās iemaksas, labprātīgi novēršot Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumā par nodokļu kontroles uzsākšanu norādītās nodokļu administrācijas konstatētās neatbilstības paziņojumā norādītajā termiņā.

6. Lai sabalansētu likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” regulējumu attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību darba devēja - fiziskās personas maksātnespējas procesa gadījumā, Ministru kabineta noteikumos Nr.827 ir nepieciešams precizēt, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda arī darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu.
Risinājuma apraksts
1. Lai mazinātu iespējamos riskus un ievērotu labas pārvaldības principus, noteikumu projekts paredz noteikt ne tikai ziņu par darba ņēmēja statusa maiņu vai zaudēšanu iesniegšanas vēlāko termiņu, bet arī šo ziņu iesniegšanas agrāko pieļaujamo termiņu.

2. Lai mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, noteikumu projekts paredz automatizēt darba ņēmēja statusa zaudēšanas reģistrāciju darba ņēmēja nāves gadījumā.

3. Lai nodrošinātu vienveidīgu un juridiski korektu normu piemērošanu, noteikumu projekts paredz papildināt attiecīgo Ministru kabineta noteikumu Nr.827 punktu un pielikuma rindu tekstu ar personām, kuras tiek nodarbinātas, atrodoties izmeklēšanas cietumā. 

4. Lai nodrošinātu korektu nokavējuma naudas uzskaiti un atvieglotu administrēšanas procesus tiesas sprieduma gadījumā, ministru kabineta noteikumos Nr.827 ir nepieciešams noteikt, ka darba devēja ziņojumā šādos gadījumos būtu jāaizpilda arī 10.aile, norādot obligāto iemaksu veikšanas datumu.

5. Lai nodrošinātu likuma “Par nodokļiem un nodevām” normu piemērošanu un integrēšanu normatīvajos aktos, ir nepieciešami precizēt Ministru kabineta noteikumus Nr.827, paredzot, ka darba devējam ir tiesības precizēt darba ņēmēja ienākumus un obligātās iemaksas, labprātīgi novēršot Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumā par nodokļu kontroles uzsākšanu norādītās nodokļu administrācijas konstatētās neatbilstības paziņojumā norādītajā termiņā.

6. Lai sabalansētu likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” regulējumu, Ministru kabineta noteikumos Nr.827 tiek precizēts, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda arī darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • darba devēji - gan fiziskās, gan juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Darba devējiem tiek precizēta un atvieglota ziņu par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumu iesniegšanas un aizpildīšanas kartība.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
13 068
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
13 068
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
13 068
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
13 068
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Nepieciešamais finansējums izmaiņu ieviešanai Valsts ieņēmumu dienesta informāciju sistēmās tiks nodrošināts Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” piešķirto līdzekļu ietvaros (13 068 euro)
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts ieņēmumu dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi