Anotācija (ex-ante)

22-TA-2565: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6.pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) sagatavots pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2021.—2027.gada plānošanas perioda vadības likuma 19.panta 6. un 13.punktu. Noteikumu projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts granta veidā mājsaimniecībām pilsētvidē.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta projekta mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās  siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānam 2020.-2030. gadam[1] slikta gaisa kvalitāte negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti, īpaši pilsētu iedzīvotājiem. Tā var izraisīt tādas veselības problēmas kā astma un sirds un asinsvadu slimības, saīsinot dzīves ilgumu. Tas savukārt izraisa darba dienu kavēšanu slimību dēļ un palielina veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas, jo īpaši bērniem un veciem cilvēkiem. Slikta gaisa kvalitāte ir arī galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā (turpmāk - ES) un izraisa lielāku ietekmi nekā ceļu satiksmes negadījumi. Eiropas Vides aģentūra ir novērtējusi, ka Latvijā 2015. gadā daļiņu PM2,5 piesārņojums ir radījis 1600 priekšlaicīgas nāves gadījumus, slāpekļa dioksīda piesārņojums - 130, bet ozona piesārņojums - 50 priekšlaicīgas nāves gadījumus. Daļiņu PM2,5 piesārņojums 2015. gadā Latvijā ir izraisījis arī 17 600, slāpekļa dioksīda piesārņojums - 1400 un ozona piesārņojums - 600 zaudētos dzīves gadus. Galvenie daļiņu PM2,5 avoti Latvijā ir pakalpojumu un mājsaimniecību sektors (59 %), kur emisijas rodas no biomasas sadedzināšanas apkurei. Saskaņā ar 2019. gada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vides raksturlielumu pārskatu par 2019. gadu[2] viena no svarīgākajām Latvijas problēmām ir pastāvīgs gaisa piesārņojums ar smalkajām daļiņām un gandrīz 90 % Latvijas iedzīvotāju ir pakļauti daļiņu PM2,5 iedarbībai līmenī, kas ir augstāks par Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijās noteikto vērtību 10 µg/m3.
Latvijas pilsētās 2020. gadā vidējais koksnes kurināmo izmantojošo istabas krāšņu un plīšu, ko izmanto ēdiena gatavošanai, vidējais vecums bija no 23 līdz 27 gadiem atkarībā no izmantotā kurināmā veida. Savukārt centrālās apkures katlu vidējais vecums bija no 13 līdz 23 gadiem malkas, koksnes atlikumu un brikešu izmantošanas gadījumā[3]. Šīs iekārtas sastāda ievērojamu skaitu no kopējā koksnes kurināmo izmantojošo iekārtu kopējā skaita, kā rezultātā tās rada būtisku gaisa piesārņojumu. Lai samazinātu PM2,5 daļiņu, NMGOS un benz(a)pirēna emisijas un to radīto negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību, kā arī veicinātu bezemisju tehnoloģiju izplatību, nepieciešamas investīcijas biomasas sadedzināšanas iekārtu nomaiņai dzīvojamām mājām mājsaimniecību sektorā. Prioritāri šāds investīciju atbalsts sniedzams tajās teritorijās, kur konstatēti gaisa piesārņojuma normatīvu pārsniegumi.
Atsevišķās teritorijās Latvijā – Rīgā, Rēzeknē un Liepājā gaisa kvalitātes rādītāji ir tuvu vai pārsniedz Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos normatīvus un PVO rekomendācijas, kā arī Latvijā būtu jāveic papildus pasākumi dažādos tautsaimniecības sektoros, lai nepārsniegtu starptautiski noteiktos kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķus.
Paredzētās investīcijas ir atbilstošas Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2021.-2027. gadam[4] (rīcības virziena “Daba un vide – “Zaļais kurss” mērķis Nr.257[5], rīcības virziena mērķa indikators Nr.273, rīcības virziena uzdevums Nr.283[6]) un atbilstoši Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānam 2020.-2030. gadam uzdevumam Nr.3.7., kurš paredz atbalstu vecu un neefektīvu iekārtu nomaiņai mājsaimniecībās.
Investīciju atbalsts atbilstoši Latvijas Nacionālajam enerģētikas un klimata plānam 2021.-2030. gadam[7] prioritāri sniedzams pieslēgumam pie centralizētajām siltumapgādes sistēmām, ja tas ekonomiski un tehniski iespējams. Attiecīgi MK noteikumu projektā paredzēts, ka pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējumu prioritāri izmanto pieslēgumam pie efektīvām centralizētajām siltumapgādes sistēmām.
Investīciju ietvaros paredzēts sasniegt rezultāta rādītāju - iedzīvotāju, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem, skaits (deklarēto iedzīvotāju skaits mājsaimniecībās, kurās īstenoti projekti, RCR 50), kā arī nacionālais rādītājs[8] - daļiņu PM2,5 samazinājums gadā. Daļiņu PM2,5 emisijas no mājsaimniecību sektora Latvijā 2018. gadā bija 12,36 kt. Veicot investīciju pasākumu, paredzēts samazināt daļiņu PM2,5 emisijas par 0,05 kt/gadā, savukārt deklarēto iedzīvotāju skaits mājsaimniecībās, kurās īstenoti projekti, paredzēts – 2 795 iedzīvotāji. Rādītāja RCR 50 izpildi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros pilnā apjomā (129 219 iedzīvotāji) paredzēts nodrošināt, īstenojot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumu Nr.2.2.3.5. “Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās” (49 872 iedzīvotāji) un pasākumu Nr. 2.2.3.7. “Filtru nomaiņa enerģētikas uzņēmumos” (76 552 iedzīvotāji).  Ar terminu “iedzīvotājs” attiecībā uz noteikumu projekta 5.1. un 15.punktu noteikumu projektā tiek saprasts mājsaimniecības īpašumā, kurā tiek īstenots projekts, deklarēta persona.
Atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmai 2021.–2027.gadam noteikumu projektā iekļautajām investīcijām piemēroti šādi intervences kodi:
1) intervences veidu dimensija - 077, Gaisa kvalitātes uzlabošanas un trokšņa mazināšanas pasākumi (koeficients, ar ko aprēķina atbalstu klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai – 40%; koeficients, ar ko aprēķina atbalstu vides mērķu sasniegšanai – 100%);
2) kods, kas attiecas uz atbalsta dimensijas veidu – 01,  dotācija;
3) kods, kas attiecas uz teritoriālā īstenošanas mehānisma un teritoriālā aspekta dimensiju – 33, bez teritoriālā mērķa.
Ņemot vērā gaisa kvalitātes piesārņojuma problemātiku, kas aprakstīta augstāk, kā arī to, ka līdz šim atbalsts mājsaimniecību biomasas iekārtu nomaiņām ES fondu programmās nav bijis paredzēts, vienlaikus šīs iekārtas ir vienas no lielākajiem daļiņu PM2,5 piesārņotājiem, šīs investīcijas ir stratēģiski būtiskas, un tās atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 9.sadaļai ir iekļautas Plānoto stratēģiski svarīgo darbību sarakstā. Stratēģiski svarīgo darbību publicitātes īstenošanai pirms atlases izsludināšanas tiks izstrādāts videoklips ar kampaņu par gaisa piesārņojumu, noorganizēts informatīvais pasākums, izstrādāta infografika un publicētas relīzes atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Publicitātes pasākumu plānā paredzētajam, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Regula 2021/1060) 46. un 50.panta nosacījumus investīciju redzamībai un publicitātei. Attiecīgais stratēģiski svarīgo darbības komunikācijas plāns ir integrēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publicitātes pasākumu plānā.


[1] 2020. gada 16. aprīļa Ministru kabineta rīkojums Nr. 197 (prot. Nr. 24 43. §)
https://likumi.lv/ta/id/314078-par-gaisa-piesarnojuma-samazinasanas-ricibas-planu-2020-2030-gadam

[2] http://www.oecd.org/environment/country-reviews/OECD_EPR_Latvia_Highlights-LV-WEB.pdf

[3] CSP. EPM220. Mājokļu skaits, kas izmanto kurināmo koksni patērējošās iekārtas, un iekārtu vidējais vecums (% no koksni patērējošo mājokļu skaita; gadi), 2020. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_OD/OSP_OD__apsekojumi__energ_pat/EPM220.px/

[4] apstiprināts Saeimā 2020. gada 2. jūlijā 02.07.2020.
https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027

[5] Oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

[6] Gaisa kvalitātes uzlabošana slāpekļa oksīdu (NOx), amonjaka un daļiņu PM2,5 piesārņojuma samazināšanai blīvi apdzīvotās vietās un valstī kopumā, mērķtiecīgi sasniedzot augstu energoefektivitāti, oglekļa mazietilpīgu ražošanu un uzlabojot transporta sistēmas.

[7] 2020. gada 4. februāra Ministru kabineta rīkojums Nr. 46 (prot. Nr. 4 27. §)
https://likumi.lv/ta/id/312423-par-latvijas-nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-20212030-gadam

[8] Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam saskaņošanas procesā ar Eiropas Komisijas ekspertiem tika norādīts, ka investīcijām gaisa kvalitātes uzlabošanā būtu izvērtējams attiecīgs rādītājs, kas vienoti novērtē investīciju efektivitāti. Attiecīgi atbildīgā iestāde nosaka noteikumu projektā nacionālo rādītāju daļiņu PM2,5 samazinājums gadā (daļiņas PM2,5  – daļiņas, kuras nosaka, laižot gaisu caur selektīvo sprauslu, kas minēta bāzes (references) metodē daļiņu PM2,5 paraugu ņemšanai un mērījumu veikšanai, ar aerodinamisko diametru 2,5 µm, tādējādi aizturot vismaz 50 % daļiņu (2009. gada MK noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2.6.apakšpunkts)).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka gaisa kvalitātes rādītāji pilsētās ir tuvu vai pārsniedz normatīvās prasības un PVO rekomendācijas, enerģētisko krīzi, sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju ietekmi energoresursu piegāžu ķēdēs un ES virzību uz “zaļo kursu”, ir nepieciešams sniegt atbalstu iedzīvotājiem, lai nomainītu esošās neefektīvās biomasas un cietā fosilā kurināmā (ogles un kūdru) izmantojošās apkures iekārtas pret iekārtām, kas rada zemākas gaisu piesārņojošo vielu emisijas - siltumsūkņus, saules paneļus, kā arī ekodizaina prasībām atbilstošus, attiecībā uz pieļaujamajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām, biomasas apkures katlus. Vienlaikus pilsētvides gaisa piesārņojuma mazināšanas aspektā ir nozīmīgi veicināt pieslēgšanos pie efektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmas, kas kopumā samazina siltumapgādes tarifus, palielina centralizētā risinājuma konkurētspēju un, nomainot piesārņojošos avotus pret jauniem pieslēgumiem, rezultātā lokālajā teritorijā tiek nodrošināta gaisa kvalitātes uzlabošanās. Centralizētajai siltumapgādei ir vairākas priekšrocības, kā, piemēram, tā kopumā rada zemākas gaisu piesārņojošo vielu emisijas nekā individuālie apkures risinājumi, ko panāk, samazinot kurināmā patēriņu un ieviešot modernas sadedzināšanas tehnoloģijas un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas. Uzņēmumiem ir noteikts stingrākas prasības attiecībā uz pieļaujamajām emisijām, kā arī tiem ir jāsniedz regulāras atskaites par gaisa emisijām un Valsts vides dienests to darbību uzrauga un kontrolē atšķirībā no individuālajā apkurē izmantotajām apkures iekārtām, kurām šādas prasības nav noteiktas.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākumu “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” (turpmāk – pasākums), pasākumam pieejamo finansējumu, sasniedzamos mērķus un rādītājus, pasākuma ieviešanā iesaistītās institūcijas, atbalstāmās darbības, vienkāršoto izmaksu piemērošanu, prasības projektu iesniedzējam, ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus, pasākuma un projektu īstenošanas un uzraudzības nosacījumus, kā arī citus pasākuma nosacījumus, piemēram, demarkāciju ar citu atbalsta instrumentu investīcijām.
Investīciju prioritārais mērķis ir veicināt veco biomasas, ogļu un kūdras apkures iekārtu nomaiņu pilsētās, lai samazinātu to radīto negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību. Vienlaikus tas palīdzēs iedzīvotājiem uzlabot savu apkures avotu un sistēmu tehnisko stāvokli. Ņemot to vērā, pasākuma mērķteritorija noteikumu projektā ir noteikta Latvijas Republikas valstspilsētu un novadu pilsētu teritorijām. Pasākuma mērķa grupa ir valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji, mājsaimniecības un sabiedriskā siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji. Mērķa grupā norādīti arī sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji, kas ir netiešie labuma guvēji, jo pasākuma investīcijas veicinās centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstību.
Noteikumu projektā ar siltumapgādes iekārtu saprot enerģijas avotu, siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kas sadedzināšanas vai enerģijas pārveides procesos nodrošina apkuri, karstā ūdens sagatavošanu vai apkuri un karstā ūdens sagatavošanu mājsaimniecībai.
Pasākuma ietvaros uz atlases brīdi pieejamais ERAF finansējums bez elastības (rezerves) finansējuma ir 10 514 520,90 euro. Noteikumu projekts paredz pasākuma ietvaros maksimāli pieejamo ERAF finansējumu 12 443 220 euro apmērā, elastības ERAF finansējuma daļu kompensējot ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” un 2.2.1.1. “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai” pasākumu finansējumu, kas kopā ņemot nodrošina 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” elastības (rezerves) finansējuma daļu ERAF finansējumam visa specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.
Pasākuma ietvaros pieejamais finansējums ir 14 597 463 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 12 443 220 euro un privātais līdzfinansējums – vismaz 2 154 243 euro.
Privāto līdzfinansējumu projekta iesniedzējs nodrošina no paša finanšu līdzekļiem (uzkrājumi) vai kredītā. Nav pieļaujams finanšu aizņēmums (piemēram, līzings), kura rezultātā projekta ietvaros iegādātās iekārtas vai aprīkojums atrodas projekta iesniedzēja turējumā nevis īpašumā.
Investīcijas paredzēts īstenot atklātas projektu iesniegumu atlases veidā vienā kārtā četru uzsaukumu ietvaros:
1) pirmais uzsaukums, vērtējot projektus, kur mājsaimniecības tiek pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai atbilstoši noteikumu projekta 42.3.apakšpunktam, paredzot ERAF finansējumu 3 000 000 euro apmērā;
2) otrais uzsaukums, vērtējot projektus, kur mājsaimniecībās uzstāda dažādu veidu siltumsūkņus atbilstoši noteikumu projekta 42.2.apakšpunktam, paredzot ERAF finansējumu 3 000 000 euro apmērā;
3) trešais uzsaukums, vērtējot projektus, kur mājsaimniecībās uzstāda biomasas kurināmā katlus, kas piemēroti granulu kurināmajam atbilstoši noteikumu projekta 42.1.apakšpunktam, paredzot ERAF finansējumu 3 000 000 euro apmērā. Ja projektu plānots īstenot centralizētās siltumapgādes apkalpošanas zonā – 20 metru attālumā no centralizētās siltumapgādes tīkliem, projektu iesniedz ceturtā uzsaukuma ietvaros;
4) ceturtais uzsaukums, vērtējot visu veidu mājsaimniecību projektus atbilstoši noteikumu projekta 42.punktam (gan centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešanas, gan siltumsūkņu uzstādīšana, gan granulu katlu uzstādīšanas projekti), paredzot ERAF finansējumu vismaz 3 443 220 euro apmērā. Ceturtajā uzsaukumā nevar vienā projektā savstarpēji kombinēt noteikumu projekta 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4. minētās atbalstāmās darbības, respektīvi, var īstenot tikai vienu no 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4. apakšpunktos noteiktajām atbalstāmajām darbībām.
Noteikumu projekts paredz, ka uzsaukumus sadarbības iestāde organizē ievērojot, ka katrs nākamais uzsaukums ir ne ātrāk kā divus mēnešus pēc iepriekšējā uzsaukuma izsludināšanas. Ja pirmā, otrā un trešā uzsaukuma ietvaros pieejamais ERAF finansējums netiek izlietots, atlikušo ERAF finansējumu novirza ceturtā uzsaukuma projektu finansēšanai. Ceturtais uzsaukums pēc visu pirmā, otrā un trešā uzsaukuma projektu izvērtēšanas tiek izsludināts ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. martam.
Trešā uzsaukuma ietvaros noteikumu projekts paredz papildu nosacījumu, kur, ja dzīvojamā māja atrodas centralizētās siltumapgādes apkalpošanas zonā, projektu iesniedz ceturtā uzsaukuma ietvaros. Centralizētās siltumapgādes apkalpošanas zona šo noteikumu projekta izpratnē ir teritorija 20 metru attālumā no centralizētās siltumapgādes tīkliem. Šāds nosacījums izvirzīts, lai, piemērojot projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijus, veicinātu centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstību un īstenotu projektus ar bezemisiju risinājumiem.
Atbilstoši Regulas 2021/1060 53.panta 2.punkta prasībām, ja darbības kopējās izmaksas nepārsniedz 200 000 euro, dotāciju (grantu) investīcijas saņēmējiem sniedz vienības izmaksu, fiksētas summas maksājumu vai vienotas likmes finansējuma veidā. Ņemot vērā, ka investīcijas mājsaimniecību siltumapgādes tehnoloģijās nepārsniedz minēto izmaksu slieksni, kā arī vienkāršoto izmaksu piemērošana būtiski mazina administratīvo slogu projektu vērtēšanai un administrēšanai, noteikumu projekts paredz piemērot Regulas 2021/1060 53.panta 1.punkta b)apakšpunktā norādīto vienkāršoto izmaksu iespēju – vienas vienības izmaksu likmes.  
Lai nodrošinātu Regulas 2021/1060 53.panta 3.punkta prasības VARAM kā par investīcijas īstenošanu atbildīgā iestāde 2021. gada decembrī un 2022. gada janvārī veica tirgus izpēti un izstrādāja Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodiku Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” pasākuma 2.2.3.6. “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanai (turpmāk – metodika), uz kuras pamata noteikumu projekts paredz investīciju atbalsta maksājumu izmaksu finansējuma saņēmējiem. Metodiku apstiprina atbildīgā iestāde un saskaņo vadošā iestāde. Noteikumu projekts paredz publicēt metodiku atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Metodika būs pieejama arī ES Fondu tīmekļvietnē www.esfondi.lv.
Metodika nosaka arī detalizētas prasības sasniegto rādītāju pamatojošajai dokumentācijai, kā arī nosaka dažādu tehnoloģiju kopējās attiecināmās izmaksas atbilstoši uzstādāmo tehnoloģiju nominālās jaudas lielumam. Metodikā noteiktas šādas attiecināmās izmaksu pozīcijas:
- izmaksas par pamata siltumapgādes iekārtas iegādi;
- izmaksas par papildu siltumapgādes iekārtu;
- pieslēguma elektrotīklam nepieciešamās jaudas palielinājuma izmaksas;
- izmaksas par apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi;
- centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla izveides un pieslēguma projektēšanas izmaksas;
- centralizētās siltumapgādes sistēmas karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgas atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas;
- centralizētās siltumapgādes sistēmas apkures sadales sistēmas ar sildelementiem pilnīgas atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas;
- citas ar projektu saistītās attiecināmās izmaksas, kas tiek segtas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai un vadošās iestādes saskaņotajai metodikai.
Investīciju ietvaros noteikumu projekts atkarībā no atbalstāmajām darbībām paredz piemērot atšķirīgas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta procentuālās likmes, tai skatā pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveidošanai paredzot atbalsta likmi līdz 95%. Šāds investīciju atbalsta procentuālais apjoms  izvēlēts, lai ilgtermiņā specifiski veicinātu centralizēto siltumapgādes sistēmu konkurētspēju, kā arī, lai mazinātu šķēršļus dzīvojamo māju īpašniekiem izšķirties par projektu īstenošanu, jo projektu saskaņošanas procedūra daudzos kopīpašuma gadījumos ir laikietilpīgs un sarežģīts process. 
Atbilstoši Regulas 2021/1060 112.panta 3.punkta a)apakšpunktam, jānodrošina, ka līdzfinansējuma likme mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” katras prioritātes līmenī nepārsniedz 85 % mazāk attīstītiem reģioniem. Minētā prasība 2.2.Prioritātes “Vides aizsardzība un attīstība” līmenī ERAF finansējumam tiek nodrošināta ar pasākumu 2.2.3.6. “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas”, kur uzsaukumiem ir paredzētas atšķirīgas atbalsta likmes. Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 4.uzsaukuma finansējuma apjoms var palielināties, ja citos uzsaukumos netiek apgūts viss paredzētais finansējums, un 4.uzsaukumā būs atļauts īstenot dažādus pasākumus ar dažādām atbalsta likmēm, ir teorētiska iespēja, ka 4.uzsaukumā var tikti īstenoti pasākumi ar vislielāko - 95% atbalsta likmi. Provizoriski paredzēts, ka:
1) 1.uzsaukumā paredzētais ERAF finansējums 3 000 000 euro apmērā ar atbalsta likmi 95%;
2) 2.uzsaukumā paredzētais ERAF finansējums 3 000 000 euro apmērā ar atbalsta likmi 85%;
3) 3.uzsaukumā paredzētais ERAF finansējums 3 000 000 euro apmērā ar atbalsta likmi 70%;
4) 4.uzsaukumā paredzētais ERAF finansējums 3 443 220 euro apmērā ar maksimālo iespējamo atbalsta likmi 95%;
5) Kopā vidēji sastādot 12 443 220 euro ar vidējo svērto atbalsta likmi 85,2%.
Ņemot vērā, ka visticamāk 4.uzsaukuma ietvaros tiks īstenoti dažādi pasākumi ar dažādām atbalsta likmēm, 2.2.3.6.pasākuma ietvaros netiks pārsniegta vidējā atbalsta likme 85% apmērā.
Gadījumā, ja pasākuma ietvaros kopumā tomēr tiks pārsniegta 85% atbalsta likme, prioritātes līmeņa atbalsta likmes kompensēšanai tiks samazināta iespējamā atbalsta likme 2.2.3.7. “Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē” pasākuma ietvaros (ERAF finansējums 2 822 173 euro apmērā), kur šī pasākuma regulējumu plānots apstiprināt 2023.gada IV. ceturksnī, tādējādi paredzot, ka 2023.gada III. ceturksnī būs zināms skaidrs pieprasījums 1.uzsaukuma ietvaros atbalstāmajiem pieslēgumiem centralizētajai siltumapgādes sistēmai, no kā izrietēs skaidrs redzējums par atbalsta intensitāti pasākuma līmenī.
Ņemot vērā, ka siltumapgādes iekārtu izmaksas ir fiksētas Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikā un šai metodikai ir paredzēts izmaksu indeksācijas mehānisms atbilstoši Centrālās statistikās pārvaldes publicētajiem būvniecības cenu indeksiem pirms pasākuma kārtu atlases izsludināšanas, noteikumu projekts paredz, ka projekta izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.  
Investīcijas paredz šādas atbalstāmās darbības: koksnes biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam iegādei (iekļaujot arī kombinētos granulu un malkas katlus, kas ir atbilstoši noteikumu projektā izvirzītajām tehniskajām prasībām), dažādu siltumsūkņu iegādei, pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveidei. Investīcijas var tikt papildinātas ar apkures sistēmas ar sildelementiem atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, kā arī ar saules paneļu ar pieslēguma elektrotīkliem uzstādīšanai, tai skaitā pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšanai, ja tas atbilstoši uzstādāmajai tehnoloģijai ir nepieciešams. Atbalstāmajās darbībās iekļauts arī gadījums, kad var tikt uzstādītas siltumapgādes iekārtas - gaiss-gaiss siltumsūknis/ņi ar vai bez saules paneļu sistēmas ar pieslēgumu elektrotīkliem siltumapgādei nepieciešamās elektroenerģijas ražošanai. Šādā gadījumā atbalsts netiek paredzēts sildelementu un pašas apkures sistēmas izveidošanai.
Noteikumu projekts ietver arī citas ar projektu saistītās attiecināmās izmaksas, kas tiek segtas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai un vadošās iestādes saskaņotajai metodikai. Šīs izmaksas ir atbalstāmas un attiecināmas visos projektos un visos četros uzsaukumos.
Saules paneļu (ar pieslēgumu elektrotīklam) sistēmām piemērojami saules elektrostacijas (mikroģeneratora) uzstādīšanas nosacījumi, projekta uzraudzības periodā izmantojot Elektroenerģijas tirgus likuma 30.1 vai 30.5 pantā noteikto neto uzskaites vai neto norēķinu sistēmu.
Biomasas dedzināšana atbilstoši ES un starptautiski atzītai aprēķinu metodikai[1] rada 160 g/GJ daļiņu PM2,5 emisijas, bet kūdras un ogļu 108 g/GJ. Tādēļ, lai pilsētvidē netiktu pasliktināta gaisa kvalitāte un negatīvi ietekmēta kopējā sabiedrības veselība, noteikumu projekts paredz, ka atbalstāmās darbības neietver investīciju atbalstu malkas sadedzināšanas iekārtām, kurās tehniski var tikt sadedzināts arī cits cietais kurināmais, piemēram, fosilais kurināmais - ogles, kā arī fosilā enerģētiskā kūdra. Savukārt atbalstāmajiem koksnes biomasas katliem, kas piemēroti granulu kurināmajam, noteiktas prasības, ko nepieciešams izpildīt, lai varētu pretendēt uz investīciju atbalstu. Jānodrošina atbilstība Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem[2] turpmāk (Regula 2015/1189), prasībām, tai skaitā attiecībā uz pieļaujamajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām, kā arī atbilstība Komisijas 2015. gada 27. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu[3] turpmāk (Regula 2015/1187), minētajai energoefektivitātes klasei A+ (ieskaitot). Precīzas pieļaujamās gaisu piesārņojošo vielu emisijas noteiktas Regulas 2015/1189 2.pielikumā un atbilstība nosakāma atbilstoši iekārtas tehniskajai dokumentācijai, savukārt iekārtu klašu vērtības noteiktas Regulas 2015/1187 2.pielikumā un atbilstība nosakāma atbilstoši iekārtas energomarķējumam. Prasība energoefektivitātes klasei A+ noteikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/1369 ar ko izveido energomarķējuma ietvaru, kur 7.pantā ir noteikts, ka “Ja dalībvalstis attiecībā uz kādu ražojumu, kas norādīts deleģētajā aktā, ir paredzējušas stimulējošus pasākumus, minētie stimulējošie pasākumi ir vērsti uz divām augstākajām būtiski pārstāvētajām energoefektivitātes klasēm vai uz augstākām klasēm, kas noteiktas minētajā deleģētajā aktā”, tādējādi, ņemot vērā, ka Latvijas tirgū atbilstoši Eiropas Savienības vienotās datu bāzes EPREL (kurā tiek reģistrēti produkti, uz kuriem attiecas energomarķējuma prasības) datiem visplašāk ir pārstāvēti A+ cietā kurināmā katli, noteikumu projektā paredzēts uzstādīt cietā kurināmā katlus un cietā kurināmā katla, papildu sildītājus, temperatūras regulatorus un saules enerģijas iekārtas kas atbilst vismaz energoefektivitātes klasei A+.
Tāpat finansējuma saņēmējam jānodrošina, ka ir saņemtas visas vides aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai citu veidu dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu. Šādas prasības atbilstoši katras pašvaldības saistošo noteikumu prasībām var ietvert teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktos teritorijas izmantošanas veidus un iedzīvotāju blīvumu šajā teritorijā (piemēram, apkures iekārtu plānots uzstādīt publiskās ārtelpas vai publisko objektu - izglītības, veselības, sociālās aprūpes un kultūras iestāžu tiešā tuvumā), var ietvert prioritāru tehnoloģiju uzstādīšanas kārtību, piemēram, ir centralizētās siltumapgādes pieejamība un tehniskās iespējas konkrēto ēku pieslēgt pie centralizētās siltumapgādes, vai ir tehniskās iespējas konkrētajā īpašumā uzstādīt bezemisiju tehnoloģijas.
Noteikumu projekts nosaka, ka pieslēgumi centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir attiecināmi, ja centralizētā siltumapgādes sistēma atbilst efektīvai centralizētajai siltumapgādes sistēmai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES[4] 2.panta 41.punktā minētajam, kur efektīva centralizētā siltumapgāde ir centralizētās siltumapgādes sistēma, kuras darbībā izmanto vismaz 50 % atjaunojamās enerģijas, 50 % siltuma pārpalikuma, 75 % koģenerācijas režīmā saražota siltuma vai šādu enerģijas un siltuma veidu kombināciju 50 % apmērā. Minētās prasības plānots pārņemt ar Likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”[5], nodrošinot investīciju atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1058 (2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu[6] 7.panta punkta h)apakšpunkta prasībām.
Noteikumu projekts paredz, ka investīcijas prioritāri sniedzamas ēku pieslēgumiem pilsētu centralizēto siltumapgādes risinājumu izveidošanai. Šādas investīcijas ne tikai samazina gaisa piesārņojumu, bet uzlabo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju siltumapgādes pakalpojuma konkurētspēju, kā arī ilgtermiņā pozitīvi ietekmē siltumapgādes tarifu.
Noteikumu projekts paredz investīcijas veikt ekspluatācijā nodotās (ēka nodota ekspluatācijā vismaz 7 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trijos gados) viena dzīvokļa, divu dzīvokļu, triju un vairāk dzīvokļu ēkās, tai skaitā daudzdzīvokļu ēku dzīvokļa īpašumā vai dzīvokļa īpašumos, ja nav iespējams investīcijas veikt dzīvojamai mājai vienotā risinājumā. Visos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gadījumos jānodrošina nepieciešamie dzīvojamās mājas balsojumi vai saskaņojumi par attiecīgā dzīvokļa īpašuma un dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma[7] nosacījumiem. Siltumapgādes risinājumam jānosedz dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma nepieciešamais siltumenerģijas apjoms, tai skaitā, vienlaikus paredzēts ierobežojums veikt investīcijas vienotu sistēmu izveidē, kas aptver ēkas nepilnu dzīvokļu īpašumu skaitu. Ja rodas situācija, ka investīciju atbalsts tiek piešķirts daļā no dzīvojamās mājas esošajiem dzīvokļu īpašumiem, tad atbalsts paredzēts tikai katra dzīvokļa īpašuma individuālajam siltumapgādes risinājumam.
Noteikumu projekts paredz, dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde attiecībā uz projektā uzstādāmajām siltumapgādes iekārtām vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo viena dzīvokļa un divu dzīvokļu mājās. Triju vai vairāku dzīvokļu dzīvojamo māju gadījumā – tiek nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. Ja daudzdzīvokļu māju gadījumā siltumapgāde tiek nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo vismaz 50% dzīvokļu īpašumos, projektu var īstenot arī dzīvokļu īpašumos, kuros tiek patērēti citi energoresursi siltumapgādes nodrošināšanai, nodrošinot dzīvojamā mājā vienotu siltumapgādes risinājumu projekta ietvaros. Noteikumu projekts neparedz atbalstu mājsaimniecībām, kuras jau šobrīd ir pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tai skaitā mājsaimniecībās, kurās siltumapgāde tiek nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo, kas tiek kurināta un saņemta ar centralizētās siltumapgādes sistēmas palīdzību. Noteikumu projekta 59.punktā minētā metodika noteiks, ka līdz ar projekta iesniegumu projekta iesniedzējam būs jāiesniedz informācija par dzīvojamās mājas siltumapgādes vajadzībām patērētajiem energoresursiem, kā arī jāiesniedz citus prasību apliecinošus dokumentus (piemēram, dzīvojamās mājas (būves) inventarizācijas lieta, dzīvojamās mājas (būves) kadastrālās uzmērīšanas dokumentu kopijas vai izrakstus no tiem, izpildmērījuma plāna kopijas vai izrakstu no tā) vai īpašumtiesību apliecinoša informācija, kas ļaus projekta iesniedzējam pamatot dzīvojamās mājas ekspluatācijas faktu un atbilstību noteiktajām prasībām.
Papildus dzīvojamai mājai izvirzīta prasība, ka kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50 kvadrātmetrus un sasniedz apkures patēriņa E klasi vai efektīvāku klasi. Ēku klasifikācijas prasības noteiktas 2021. gada 8. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”  3.pielikuma 1.tabulā, savukārt energoefektivitātes minimālās prasības ekspluatācijā esošām ēkām un to noteikšanas metodes noteiktas 2020. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības” 2. un 4.punkta prasībās. Ierobežojumi noteikti, lai investīcijas netiktu īstenotas dzīvojamās mājās, kurām atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma[8] prasībām nav noteiktas minimālās energoefektivitātes prasības (tai skaitā dārza mājām un vasarnīcām), vai, kurām atbilstoši ekspluatējamu ēku prasībām, jāveic energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas pēc investīciju īstenošanas vēlākā periodā varētu radīt situāciju, kad uzstādīto tehnoloģiju jauda pēc ēku siltināšanas pārsniedz dzīvojamās mājas siltumapgādes nepieciešamības un tā rezultātā nespēj nodrošināt efektīvu iekārtu ekspluatāciju.
Pasākums paredz investīciju demarkāciju ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr. 150 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums”[9] investīcijām, kur atbalsts paredzēts viena dzīvokļa vai divu dzīvokļu ēkas fosilo energoresursu tehnoloģiju aizstāšanai ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām vai pieslēgumiem centralizētajām siltumapgādes sistēmām, ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai”[10] investīciju pasākumu, kur atbalsts paredzēts mājsaimniecību sektora energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī ar plānotajām Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”[11] investīcijām mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās, kur investīciju atbalsts paredzēts energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem dzīvojamajās mājās, tai skaitā atbalstot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas.
Noteikumu projekts paredz investīcijas viena vai divu dzīvokļu mājās, kur siltumapgāde tiek nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo un daudzdzīvokļu mājās, kur siltumapgāde tiek nodrošināta ar cieto fosilo kurināmo vai biomasas cieto kurināmo, tā nodrošinot atšķirīgu pieeju, kā iepriekš minētajās investīcijās. Tāpat noteikumu projekts paredz investīcijas dzīvojamās mājās, kuru nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kilovatus (kW) (tipiski ne lielākas ēkas kā 8 – 12 dzīvokļu, divstāvu vai trīs stāvu mājas). Iekārtām ir jābūt uzstādītām projekta iesniegumā norādītajā dzīvojamā mājā vai dzīvokļa īpašumā. Sniedzot attiecīgu argumentētu pamatojumu ir pieļaujami izņēmumi, ka iekārtas tiek uzstādītas uz dzīvojamās mājas īpašnieku īpašumā esošās zemes vai palīgēkām pēc iespējas tuvāk dzīvojamai mājai vai dzīvokļa īpašumam. Attiecīgu argumentētu pamatojumu apliecina projekta iesniedzējs. Pamatojumā norāda, kādēļ iekārtas nav iespējams uzstādīt dzīvojamā mājā, vai arī sniedz detalizētu, izsekojamu un pierādāmu tehnisko apstākļu raksturojumu, kas apliecina, ka izvēlētās iekārtas atrašanās vieta nodrošinās lielāku efektivitāti vai citus labākus apstākļus. Ja nepieciešams, argumentētu pamatojumu var sagatavot arī atbilstošas jomas būvspeciālists vai iekārtu ražotājs/izplatītājs vai uzstādītājs.
Noteikumu projekts paredz, ka projektu iesniegumu var iesniegt dzīvojamās mājas īpašnieks, kas ir privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona vai to pilnvarotā persona. Ja publisko tiesību juridiskai personai (piemēram, pašvaldība) 100% pieder visa dzīvojamā māja, tad tā nevar pieteikties atbalsta saņemšanai, vienlaikus, ja publisko tiesību juridiskā persona ir dzīvojamās mājas kopīpašnieks ar privāto tiesību juridiskām personām vai fiziskām personām, tad tā var piedalīties atbalsta saņemšanā ar pilnvarotas personas starpniecību, atbilstoši noteikumu projekta 16.2.apakšpunktam kā dzīvojamās mājas kopīpašnieks.
Ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki, projektu iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona. Pilnvarotā persona viena vai divu dzīvokļu mājām var būt īpašnieka vai īpašnieku deleģēta persona ar tiesībām īstenot projektu, tai skaitā dzīvojamās mājas pārvaldnieks. Dzīvojamās mājas pārvaldnieks atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 1.panta 5)apakšpunkta prasībām ir pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības. Triju vai vairāku dzīvokļu mājas gadījumos pilnvarotā persona var būt tikai dzīvojamās mājas pārvaldnieks (tai skaitā, dzīvokļu īpašnieku biedrība), kas atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām ir pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieku uzdotās pārvaldīšanas darbības.
Maksimālais iesniedzamais projektu iesniegumu skaits tiek noteikts, ņemot vērā:
1) projekta īstenošanas vietu – vienā dzīvojamā mājā drīkst īstenot tikai vienu projektu;
2) dzīvojamās mājas īpašniekus – ja personas īpašumā ir vairākas dzīvojamās mājas, iesniedzamo projektu iesniegumu skaits papildus ir atkarīgs no tā, vai persona ir mājas vienīgais īpašnieks. Šajā gadījumā persona drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu par vienu no savā īpašumā esošajām mājām, kur persona ir vienīgais īpašnieks. Ja persona nav dzīvojamās mājas vienīgais īpašnieks, projektu iesniegumu skaits attiecībā uz personu netiek ierobežots, lai neizslēgtu pārējo kopīpašnieku iespējas pretendēt uz atbalstu pasākumā. Piemēram, ja persona ir vienīgais īpašnieks viena dzīvokļa mājai un kopīpašnieks divu dzīvokļu mājai, projekta iesniegumus, ievērojot noteikuma projekta nosacījumus, var iesniegt par abām mājām. Ja persona ir vienīgais īpašnieks viena dzīvokļa mājai un divu dzīvokļu mājai, projekta iesniegumu var iesniegt tikai par vienu no tām. Papildus ietverts nosacījums, ka pirmā, otrā un trešā uzsaukuma ietvaros kopā par vienu dzīvojamo māju var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu, kā arī ceturtā uzsaukuma ietvaros par vienu dzīvojamo māju var iesniegt vienu projekta iesniegumu, tajā iekļaujot vienu no 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4. apakšpunktos noteiktajām atbalstāmajām darbībām. Šāds nosacījums izvirzīts, lai samazinātu administratīvo slogu sadarbības iestādei un nebūtu nepieciešams vērtēt dažādus projektu iesniegumus par vienu dzīvojamo māju. Ja dzīvojamās mājas īpašnieks vai īpašnieki neīstenos projektu pirmā, otrā vai trešā uzsaukuma ietvaros, projekta iesniegumu ar tām pašām vai citām paredzētajām atbalstāmajām darbībām būs iespējams iesniegt ceturtā uzsaukuma ietvaros.
Lai sasniegtu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam noteikto rezultāta rādītāju - iedzīvotāju, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem, skaits (RCR 50, 2795 iedzīvotāju), projektos īstenotajos īpašumos katrā dzīvojamā mājā vai dzīvojamo telpu grupas dzīvokļa īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona, kā arī noteikts ierobežojums, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs (pasākuma finansējums – 12 443 220 euro) projektā nepārsniedz 4 400 euro uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašumu mājsaimniecībās. Paredzēts, ka projekta īstenošanas vietā norādītais deklarēto iedzīvotāju skaits projekta iesniegumā ir deklarēto iedzīvotāju skaits projekta iesniegšanas dienā sadarbības iestādē un ir iesniegts projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projekta noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā tiks nodrošināts ne mazāks deklarēto iedzīvotāju skaits kā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā sadarbības iestādē. Netiek samazināts atbalsta finansējuma apjoms, ja objektīvu un pierādāmu apstākļu dēļ nav iespējams saglabāt deklarēto iedzīvotāju skaitu projekta dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībās projekta noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā. Par objektīvu un pierādāmu apstākli ir uzskatāma kāda no mājsaimniecības locekļa nāves iestāšanās. Gadījumā, ja projekta noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā tiks nodrošināts deklarēto iedzīvotāju skaits mazāks kā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā un aģentūrai nebūs pietiekoša pamatojuma piemērot noteikumu projekta 15.3.apakšpunktā minēto, aģentūra veic pārrēķinu atbilstoši faktiski mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju skaitam projekta noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā un izmaksā tikai tādu finansējuma apjomu, kas ir atbilstošs noteikumu projekta 15.punkta nosacījumiem.
Projekta pēcuzraudzības periodā jānodrošina, ka iekārtas tiek atbilstoši ekspluatētas, un tiek samazināts gaisa piesārņojums, vienlaikus pēcuzraudzības periodā nav paredzēta deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņu kontrole.
Metodikā, kas nosaka vienas vienības izmaksu likmes, ir noteikts maksimālais pieejamais finansējuma apjoms, ņemot vērā maksimālās tehnoloģiju jaudas un to iespējamās tehnoloģiskās kombinācijas.
Rezultāta rādītāju - iedzīvotāju, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem, skaitu (RCR 50) nosaka sadarbības iestāde atbilstoši personu skaitam, kuras deklarējušas dzīvesvietu projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma mājsaimniecībā. Vērtību uzskata par sasniegtu pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, pamatojoties uz projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienas datiem. Sasniedzamo rādītāja vērtību aprēķina projektu līmenī.
Nacionālā rādītāja “PM2,5 daļiņu emisijas samazinājums” nosaka saskaņā ar atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem, kas līdz atklāta konkursa publicēšanai tiks publicēti VARAM mājaslapā. Vērtību uzskata par sasniegtu pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, pamatojoties uz projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienas datiem. Sasniedzamo rādītāja vērtību aprēķina projektu līmenī.
Lai tiktu nodrošināts gaisa piesārņojumu samazinājums, sadarbības iestādei ir tiesības projekta īstenošanas un uzraudzības laikā pārbaudīt projekta līgumā sniegto informāciju.t.sk. apsekojot projekta īstenošanas vietu.  Projekta iesniedzēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi projekta īstenošanas vietai.
Ja projekta īstenošanas pasākumi tiek veikti viena dzīvokļa, divu un vairāk dzīvokļu mājā, kur kāds no dzīvokļu īpašniekiem veic saimniecisko darbību, un tas pretendē uz atbalstu, kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu attiecināmo darbību izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. Noteikumu projekts nosaka, ka par saimniecisko darbību nav uzskatāma viena dzīvokļa, divu un vairāk dzīvokļu mājā kādā no dzīvokļa īpašumiem reģistrēta komersanta, biedrības vai nodibinājuma juridiskā adrese, ievērojot nosacījumu, ka dzīvokļa īpašumā ir reģistrēts tikai viens no minētajiem tiesību subjektiem un netiek veiktas nekādas ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu saistības darbības. Noteikumu projekts nosaka, ka, ja ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts ieviešanas gaitā vai projekta pēcuzraudzības periodā kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību, atbalsts kurai kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, dzīvokļa īpašuma vai dzīvojamās mājas īpašnieks atmaksā sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, ja vien projekta īstenošanas laikā nav iespējams piemērot noteikumu projekta 29.punktā minētā komercdarbības atbalsta nosacījumus.

Ja projekta ietvaros paredzēts uzstādīt saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam), noteikumu projekts paredz, ka paredzamais saražojamais elektroenerģijas apjoms enerģijas vai finanšu izteiksmē vismaz 80% no gadā saražotā tiek izmantots dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu pašpatēriņam. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno detalizētu, izsekojamu un pierādāmu aprēķinu par uzstādāmās iekārtas saražotās elektroenerģijas apjomu un tā atbilstību dzīvojamās mājas pašpatēriņam, kā arī apliecinājumu par pašpatēriņa prasības izpildi projekta pēcuzraudzības periodā. Projekta pēcuzraudzības periodā noteikumu projekta izpratnē prasība ir izpildīta:
-ja kalendārā gada griezumā ar uzstādītajām iekārtām saražotā enerģija finanšu izteiksmē nenosedz dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmo dzīvokļu elektroenerģijas patēriņu un elektroenerģijas NETO norēķinu sistēmā nav izveidojies saražotās enerģijas finanšu izteiksmē pārpalikums gada griezumā;
-ja elektroenerģijas NETO norēķinu sistēmā ir izveidojies saražotās enerģijas pārpalikums gada griezumā, prasība ir uzskatāma par izpildītu, ja NETO norēķinu sistēmas saražotās enerģijas pārpalikums enerģijas vai finanšu izteiksmē pret patērēto elektroenerģijas daudzumu no elektrotīkla finanšu vai enerģijas izteiksmē nepārsniedz 20% (aprēķina piemērs: NETO norēķinu sistēmas saražotās enerģijas vai finanšu pārpalikums / patērētais elektroenerģijas daudzums no elektrotīkla enerģijas vai finanšu izteiksmē * 100 < 20 %);
-ja finansējuma saņēmējs izmanto NETO uzskaites sistēmu.
Uz projekta elektroenerģijas pašpatēriņa nosacījumu izpildi attiecināms pirmais pilnais kalendāra gads pēc projekta noslēguma maksājuma saņemšanas, kas ilgst no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31.decembrim. Par pašpatēriņu neuzskata cita tā paša lietotāja citos ar projektu nesaistītos objektos patērēto elektroenerģiju, ja tās finanšu vērtība tiek segta daļēji vai pilnīgi, izmantojot NETO norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 30.5 panta otrajai daļai. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējam jānodrošina izsekojama uzskaite un aprēķini par elektroenerģijas un finanšu plūsmām, kas saistīti ar NETO norēķinu sistēmas iespējām, kas pierāda, ka ir nodrošināta šī noteikumu projekta prasība par pašpatēriņu attiecīgajā gadā. Ja saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam) tehniskais risinājums nodrošina, ka tiek uzskaitīts arī ar iekārtām saražotais elektroenerģijas pašpatēriņš, kas netiek uzskaitīts komercskaitītājā (tieši patērētā saražotā elektroenerģija mājsaimniecības procesu momentālajam patēriņam), to var ņemt vērā 80% pašpatēriņa prasības izpildes aprēķinā. Šādā gadījumā nepieciešams pierādāmā formātā (izdrukas no uzskaites sistēmas par attiecīgajiem elektroenerģijas ražošanas periodiem) uzkrāt šos datus visu projekta pēcuzraudzības periodu. Finanšu vērtības izteikšanai minētajam momentālajam patēriņam izmanto Nordpool vidējās elektroenerģijas cenas EUR/MWh gadā attiecīgajam kalendārā gada periodam.
https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LV/Yearly/?view=table.
Noteikumu projekts paredz, ka Sadarbības iestāde nodrošina noteikumu projekta 31., 39. punktā un 44.1. apakšpunktā minēto specifiskā atbalsta atbilstības uzraudzību visā projekta pēcuzraudzības periodā, kā arī to, ka Sadarbības iestādei ir tiesības veikt ārpuskārtas pārbaudes, lai nodrošinātu specifiskā atbalsta atbilstības uzraudzību. Lai nodrošinātu korektu, investīcijas mērķim un saturam atbilstošu projekta pēcuzraudzību, noteikumu projekts neparedz saules paneļu sistēmu (ar pieslēgumu elektrotīklam) iekārtām amortizācijas periodu garāku kā projekta pēcuzraudzības periodu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” prasībām attiecībā uz pamatlīdzekļu nolietojumu un lietderīgās lietošanas laika pieņemšanas nosacījumiem.

Projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriji izskatīti un saskaņoti Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomitejas (5AK) sēdē 2022.gada 29.septembrī. 2023.gada 26.janvāra 2021.–2027. gada ES fondu Uzraudzības komitejas sēdē paredzēts izskatīt 2.2.3.6.pasākuma projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriju komplektu. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos ietvertie kvalitātes kritēriji veicinās:
1) projektu īstenošanu valstpilsētās un novadu pilsētās, kurās gaisa kvalitātes rādītāji ir tuvu vai pārsniedz normatīvās prasības un PVO rekomendācijas (piešķirot Rīgai, Liepājai un Rēzeknei papildu kvalitātes kritērija vērtēšanas punktus);
2) projektu īstenošanu tādās dzīvojamās mājās, kas sekmē lielāku iedzīvotāju, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem, skaitu;
3) projektu īstenošanu energoefektīvākās ēkās, lai nodrošinātu korektu dzīvojamā mājā veicamo pasākumu prioritāro plānošanu;
4) projektos ieviest tehnoloģijas, kas visefektīvāk uzlabo gaisa kvalitāti pilsētvidē, ka arī veicina kompleksu gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu, kas vērsti uz klimatneitralitātes un energoneatkarības mērķu sasniegšanu.
Noteikumu projektā iekļautās prasības, kas tiks ietvertas arī projektu iesniegumu un vērtēšanas kritērijos, ir atbilstošas horizontālajam principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” un horizontālajam principam “klimatdrošināšana”, kur izvirzīti šādi ilgtspējību veicinoši un vidi saudzējoši nosacījumi:
1) ja projekta ietvaros plānots pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai, centralizētā siltumapgādes sistēma atbilst efektīvai centralizētajai siltumapgādes sistēmai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES 2.panta 41.punktā minētajam;
2) ja projekta ietvaros plānota koksnes biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam iegāde, projekta iesniedzējs apliecina, ka kā kurināmo izmantos biomasas kurināmo no mazvērtīgās koksnes un koksnes atlikumiem (koksnes granulas);
3) projekta ietvaros radītie elektronisko iekārtu atkritumi un citi atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām: tiks nodrošināta to savākšana, atkalizmantošana, sagatavošana pārstrādei un reģenerācijai, pārstrāde vai reģenerācija sadarbībā ar attiecīgu piesārņojošās darbības atļaujas saņēmušu komersantu;
4) azbestu saturoši materiāli tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu;
5) projektā paredzēts īstenot aktivitātes, kas nodrošina klimata pārmaiņu mazināšanu, t.i. siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu vai atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī projekts atbilst horizontālā principa “Energoefektivitāte pirmajā vietā” noteiktajām prasībām;
6) projektā tiek nodrošināta atbilstība pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektiem.
Attiecībā par iepriekš minētā 1)kritērija atbilstību sadarbības iestāde pārliecināsies, vērtējot sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju datus, savukārt par iepriekš minēto 2), 3) un 4) kritērija atbilstību projekta iesniedzējs iesniegs apliecinājumu par prasību izpildi, kas atbilstoši sadarbības iestādes iekšējās kontroles sistēmās paredzētajam, tiks kontrolēts projekta pēcuzraudzības periodā. 5) un 6) kritērija pārbaudi veiks atbilstoši projekta iesniegumā norādītajai informācijai un skaidrojumiem.
Noteikumu projekts paredz šādu investīciju atbalsta pieprasīšanas, izvērtēšanas un saņemšanas secību:
1) projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu atlases kārtas un uzsaukuma paredzētajā termiņā, projekta iesniegumā aprēķinot pasākuma atbalsta apmēru atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai un vadošās iestādes saskaņotajai vienas vienības izmaksu likmju metodikai;
2) sadarbības iestāde izvērtē visus iesniegtos projekta iesniegumus un, balstoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un atzinumu par projektam izvirzīto nosacījumu izpildi vai neizpildi;
3) atbalstītā projekta finansējuma saņēmējs īsteno visu projektu par privātajiem līdzekļiem noteikumu projektā noteiktajā termiņā (24 mēnešu laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim) un pēc projekta īstenošanas iesniedz pasākuma atbalsta maksājuma pieprasījumu sadarbības iestādē līdz ar projekta īstenošanu apliecinošiem dokumentiem;
4) sadarbības iestāde izvērtē izskata/apstiprina pasākuma atbalsta apmēru vienā maksājumā;
5) finansējuma saņēmējs atbilstoši īstenotajai darbībai saņem pasākuma atbalsta maksājumu;
6) finansējuma saņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina pasākuma rezultātu/rādītāju ilgtspēju un uzturēšanu.
Ievērojot noteikumu projektā plaši paredzēto projektu iesniedzēju loku un, lai pārredzami un efektīvāk vadītu interešu konflikta novēršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 61.pantu, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izstrādā iekšējo procedūru interešu konflikta novēršanai projektu iesniegumu vērtēšanā un uzraudzībā.
Lai nodrošinātu obligātās publicitātes prasības, noteikumu projekts paredz sadarbības iestādei atbilstoši Regulas Nr.2021/1060 47. un 50.panta 1.punkta d)apakšpunktam publicēt informāciju par katru īstenoto projektu Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē, ņemot vērā kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā un Finanšu ministrijas izstrādātās Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas. Attiecīgā prasība attiecināta uz sadarbības iestādi, lai mazinātu slogu fizisku personām publicitātes pasākumu veikšanai tādos projektos, kur investīciju rezultāts nav publiski pieejams. Šīs prasības finansējuma saņēmēja vietā izpilda sadarbības iestāde, projekta iesniedzējam iesniedzot sadarbības iestādei noteikumu projektā paredzēto projekta rezultātu pamatojošo dokumentāciju pēc maksājuma pieprasījuma iesniegšanas un projekta īstenošanas, tai skaitā iesniedzot projekta uzstādīto iekārtu fotofiksāciju.
Attiecībā uz juridiskām personām noteikumu projekts paredz papildu publicitātes prasību, nodrošinot sabiedrībai skaidri redzamā vietā vismaz vienu plakātu vai plakātam līdzvērtīgu elektronisku paziņojumu juridiskās personas tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos, kur izklāstīta informācija par darbību un uzsvērts no fondiem saņemtais atbalsts visām darbībām.


[1] (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, sadaļa 1.A.4 Small combustion 2019)

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1189

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32015R1187

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0027-20210101

[5]  https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500367

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1058-20210630

[7] https://likumi.lv/ta/id/193573-dzivojamo-maju-parvaldisanas-likums

[8]  https://likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums

[9] https://likumi.lv/ta/id/330568

[10] https://likumi.lv/ta/id/321021/redakcijas-datums/2022/03/16

[11] https://www.esfondi.lv/upload/Planosana/mk_rikp_841.docx
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Noteikumu projekts paredz veikt tikai tādas darbības un sagatavot tādus iesniedzamos dokumentus, ko jau nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Investīciju atbalsts veicinās iedzīvotājiem pilsētvidē izmantot plašāk centralizētās siltumapgādes iespējas, izmantot bezizmešu tehnoloģijas siltumapgādē, kā arī dos iespēju līdz ar siltumapgādes avota nomaiņu atjaunot vai pārbūvēt/izveidot esošās apkures sistēmas ar sildelementiem, rezultātā uzlabojot gaisa kvalitāti pilsētvidē.  

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu īpašnieki
Ietekmes apraksts
Investīciju ietvaros atbalsts tiks sniegts viena, divu vai vairāku dzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem dotācijas (granta) veidā, piemērojot vienkāršoto izmaksu iespējas. Vienkāršoto izmaksu piemērošana mazinās administratīvos resursus maksājumu apliecinošo dokumentu izvērtēšanai lielam skaitam projektu ar relatīvi mazu finansējuma apjomu. Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks īstenoti projekti, kas nodrošinās gaisa kvalitātes uzlabošanos pilsētvidē.
Juridiskās personas
  • Sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji
Ietekmes apraksts
Sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji, kam investīciju īstenošanas rezultātā tiktu paplašināts klientu loks un centralizētās siltumapgādes sistēmas konkurētspēja. Dzīvokļu īpašumu īpašnieki – juridiskas personas, kas var saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji, kam investīciju īstenošanas rezultātā tiktu paplašināts klientu loks un centralizētās siltumapgādes sistēmas konkurētspēja.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks realizēti projekti, kas ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, proti, tirgū veidosies pieprasījums pēc atjaunojamo energoresursu izmantojošām iekārtām, tai skaitā pieprasījums pēc bezizmešu risinājumiem.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks realizēti projekti, kas ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus, kas nodarbojas ar atjaunojamo energoresursu izmantojošu iekārtu piegādi, ražošanu, uzstādīšanu, apkopi un uzturēšanu un kas nodarbojas ar centralizētās siltumapgādes pieslēguma ierīkošanu.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks realizēti projekti, kas veicinās konkurenci uzņēmumu starpā, kas nodarbojas ar atjaunojamo energoresursu izmantojošu iekārtu piegādi, ražošanu, uzstādīšanu, apkopi un uzturēšanu, līdz ar to palielināsies konkurence uzņēmumu starpā.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Tiks veicināta jaunu darba vietu veidošanās, kas saistītas ar aktīvu atjaunojamo energoresursu iekārtu piegādi, uzstādīšanu un apkopi.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
1 500 000
0
6 000 000
0
4 943 220
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
1 500 000
0
6 000 000
0
4 943 220
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 500 000
0
6 000 000
0
4 943 220
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 500 000
0
6 000 000
0
4 943 220
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pasākuma ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 12 443 220 euro. Plānots, ka maksājumi veicami 2023., 2024. un 2025. gadā. Pirmo uzsaukumu plānots izsludināt 2023.gada I ceturksnī, līgumu noslēgšanu nodrošinot 2023.gada vasarā un daļu no projektiem īstenot 2023.gada beigās. Ņemot vērā, ka projektu īstenošana, kur tiks nodrošināti pieslēgumi centralizētajai siltumapgādes sistēmai, var būt laikietilpīgi, paredzam, ka pirmā uzsaukuma maksājumi 2023.gada beigās varētu aptvert pusi no pirmā uzsaukuma paredzētā finansējuma. Turpmākos pirmā, otrā, trešā un daļēji ceturtā uzsaukuma projektu maksājumus paredzam 2024.gadā. Savukārt atlikušos otrā un trešā uzsaukuma, kā arī ceturtā uzsaukuma projektu maksājumus paredzam 2025. gadā.    
Netiek plānota nacionāla līdzfinansējuma vismaz 2 154 243 euro ietekme, jo to segs finansējuma saņēmēji no saviem privātajiem līdzekļiem.
VARAM pieejamais ERAF finansējuma attiecīgās izdevumu proporcijas dalījumā pa gadiem indikatīvi ir šādas:
a) 2023. gadā: 12% no 12 443 220 euro jeb 1 500 000 euro.
b) 2024.gadā: 48% no 12 443 220 euro  jeb 6 000 000 euro.
c) 2025. gadā: 40% no 12 443 220 euro  jeb 4 943 220 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Noteikumu  projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Finansējumu projektu īstenošanai VARAM pieprasīs no valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1407ES
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris Nr. L 352)
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris Nr. L 352)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1.panta 1.punkts
Noteikumu projekta 32.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
2.panta 2.punkts
Noteikumu projekta 32.3.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
3.panta 2.punkts
Noteikumu projekta 32.1. un 32.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
3. panta 4. punkts
Noteikumu projekta 33. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
5. panta 1. un 2. punkts
Noteikumu projekta 34. punkts
Pārņemtas pilnībā
Paredz stigrākas prasības. Ņemot vērā, ka noteikumu projekta mērķis nav atbalstīt saimniecisko darbību un, lai neradītu papildu administratīvo slogu, atbalsta kumulācija netiek paredzēta.
6. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 35. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
6.panta 4.punkts
Noteikumu projekta 37. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
8. pants
Noteikumu projekta 36. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Noteikumu projekts šo jomu neskar
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
53.panta 1.punkta b) apakšpunkts
Noteikumu projekta 13.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
47.pants
Noteikumu projekta 58.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
50.panta 1.punkta d)apakšpunkts
Noteikumu projekta 58.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Noteikumu projekts šo jomu neskar
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas siltumuzņēmumu asociācija", Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība
Cits
Projektu iesnieguma atlases vērtēšanas kritēriji izskatīti un saskaņoti Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomitejas (5AK) sēdē 2022.gada 29.septembrī. 2023.gada 26.janvāra 2021.–2027. gada ES fondu Uzraudzības komitejas sēdē paredzēts izskatīt 2.2.3.6.pasākuma projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriju komplektu. Minēto komiteju sastāvā ir iekļauti arī sadarbības, sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri.

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Noteikumu projekta izstrādes un saskaņošanas laikā veikta sabiedrības līdzdalība „Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanai”, kuras ietvaros saņemti viedokļi no AS “Sadales tīkls”, Ekonomikas ministrijas, AS “Rīgas siltums”, Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, lai precizētu tehnoloģiju aktuālās izmaksas, 2021. gada decembrī un 2022. gada janvārī veica tirgus izpēti, aptaujājot nozares uzņēmumus un biedrības “Latvijas Siltumuzņēmumu asociāciju”, kā rezultātā noteiktas vienas vienības izmaksu likmes, kas iekļautas iepriekš minētajā Metodikā. Noteikumu projekts 2022. gada augustā tiks publicēts Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā sabiedriskai apspriešanai, tai skaitā nodrošinot ikvienam interesentam sniegt savu viedokli.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Tiks papildināts pēc viedokļu saņemšanas.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Iesaistītajās institūcijas darbosies tām noteikto štata vietu robežās, jaunas patstāvīgas štata vietas netiks izveidotas.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Īstenojot tiesību akta projektā plānotās aktivitātes tiks veicināta Latvijas Nacionālajam attīstības plāna 2021.-2027. gadam šādu progresa indikatoru sasniegšana: [273] Gaisa piesārņojuma % samazinājums un [309] No AER saražotās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas galapatēriņā. 

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks uzlabota gaisa kvalitāte pilsētās un tiks pozitīvi ietekmēta sabiedrības veselība. Noteikumu projekts nosaka investīcijas tikai tādās aktivitātēs, kas samazinās smalko PM2,5 daļiņu samazinājumu.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks īstenoti projekti, kas nodrošinās plašāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu mājsaimniecībās, tai skaitā samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Noteikumu projekts respektē horizontālo principu “Klimatdrošināšana” un horizontālo principu “Energoefektivitāte pirmajā vietā”. Attiecībā uz “Klimatdrošināšanas” principu, noteikumu projekts atbalsta tādas atjaunojamo energoresursu darbības, kas ir atbilstošas Informatīvā ziņojuma “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam” (2020. gada 28. janvāra Ministru kabineta sēdes protokols Nr.4. 29.§) vīzijai attiecībā uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Savukārt attiecībā uz “Energoefektivitāte pirmajā vietā” principu, noteikumu projekts paredz nosacījumu, ka projekts var tikt īstenots tikai ēkās, kas ir atbilstošas 2020. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības” 2.punktā noteiktajām ekspluatējamu ēku minimālajām prasībām (E klasei atbilstoši 2021. gada 8. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 3.pielikuma 1.tabulai), tādējādi noteikumu projekts liedz īstenot projektus ēkās, kurām prioritāri nepieciešami siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. Papildus noteikumu projekts nosaka, ka projektos tiks nodrošināta atbilstība pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektiem, piemēram, vērtējot projektu īstenošanu applūstošajā teritorijā, ugunsdrošības prasības un mājas pārkaršanas riskus.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Investīcijas mazajās daudzdzīvokļu ēkās, kurās ir neefektīvas malkas apkures krāsnis un sistēmas, ar būtisku investīciju atbalsta intensitāti un iespējām atjaunot, pārbūvēt vai izbūvēt apkures sistēmas ar sildelementiem uzlabos šo ēku komforta un dzīves kvalitātes līmeni. Noteikumu projekts paredz iespējas iesniegt projektus visām sabiedrības grupām. Ja kādu iemeslu dēļ projekta īstenošanu vai projekta iesniegšanu nevar nodrošināt dzīvojamās mājas īpašnieks, noteikumu projekts paredz iespējas projekta iesniegumu iesniegt pilnvarotajām personām, tai skaitā daudzdzīvokļu ēku gadījumos, projektu iesniedz un īsteno dzīvojamās mājas pārvaldnieks. Tāpat attiecībā uz privātmājām, kuras ir īpašumā dažādu sociālo risku pakļautām personām, projekta iesniedzējs var būt arī cita fiziska, juridiska persona vai publiska persona kā pilnvarotā persona, kas nodrošina projekta iesniegšanu vai īstenošanu.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks uzlabota gaisa kvalitāte pilsētās un tiks pozitīvi ietekmēta sabiedrības veselība. Noteikumu projekts nosaka investīcijas tikai tādās aktivitātēs, kas samazinās smalko PM2,5 daļiņu emisijas.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

Atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām “Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”. Vadlīnijas īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027)” 1.pielikumā norādītajam, pasākumam Nr.2.2.3.6. “Individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošana mājsaimniecībām” nav ietekmes uz horizontālo principu.
Pasākuma īstenošanā tiks ievēroti vispārējie nediskriminācijas principi, kā arī sadarbības iestāde, kas informēs sabiedrību par pasākuma ieviešanu, ņems vērā prasības attiecībā uz informācijas piekļūstamību.
Pielikumi