Anotācija (ex-ante)

22-TA-3435: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ekonomikas ministrijas iniciatīva saistībā ar izmaiņām vairāku ministriju personālsastāvā vai personāla amatos.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atjaunot Latvijas Republikas pārstāvju grupas Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sastāvu, ņemot vērā izmaiņas vairāku ministriju personālsastāvā vai personāla amatos.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2004.gada 5.oktobrī Rīgā tika parakstīts Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums (spēkā no 2006.gada 1.februāra).
Sekmīgai līguma īstenošanas nodrošināšanai, tā ietvaros tika izveidota Latvijas un Ukrainas starpvaldību komisija ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – Latvijas-Ukrainas SVK).
Līdz šim ir notikušas astoņas Latvijas-Ukrainas SVK sēdes. Pēdējā sēde notika 2020.gada 11.novembrī tiešsaistes formātā. Savukārt nākamā, Latvijas-Ukrainas SVK devītā sēde, plānota 2023.gada I pusgadā un to no Latvijas puses vadīs ekonomikas ministrs. Sekretariāta funkcijas no Latvijas puses nodrošina Ekonomikas ministrija. 
Šobrīd spēkā ir Latvijas-Ukrainas SVK Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvs, kas ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumu Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos".
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Gatavojoties Latvijas-Ukrainas SVK devītajai sēdei, Ekonomikas ministrija tika informēta no nozaru ministriju  puses par nepieciešamajiem grozījumiem Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupā, ņemot vērā, ka vairāku ministriju personālsastāvā vai personāla amatos ir notikušas izmaiņas.
Risinājuma apraksts
Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojumu, kas paredz veikt grozījumus 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos". Tādējādi tiks atjaunots pārstāvju grupas sastāvs.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums
Apraksts
Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos ietvaros ir izveidota saskaņā ar 2004.gada 5.oktobrī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līguma (spēkā no 2006.gada 1.februāra) 3.pantu.

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt attiecīgo ministriju amatpersonas, kuras tiek deleģētas darbam Latvijas Republikas pārstāvju grupā Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos ietvaros. Tā kā Ministru kabineta rīkojuma projekts skar tikai valsts pārvaldes iestādes, sabiedrības pārstāvji netika iesaistīti tā izstrādē.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Ekonomikas ministrija
  • Ārlietu ministrija
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Satiksmes ministrija
  • Veselības ministrija
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Zemkopības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Projekta izpilde nerada ietekmi uz projekta izstrādē iesaistīto institūciju funkcijām un uzdevumiem.
Projekta izpilde nerada ietekmi uz institūcijām pieejamajiem cilvēkresursiem.
Jaunas institūcijas netiks izveidotas, esošās institūcijas netiks likvidētas vai reorganizētas.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi