Anotācija (ex-ante)

21-TA-1325: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.612 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu projekts) mērķis ir pārdalīt brīvo finansējumu 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" (turpmāk – 3.1.1.5.pasākums) otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros uz 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" (turpmāk – BI programma), lai nodrošinātu turpmāk reģionālo biznesa inkubatoru darbību.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts  izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu EM atbildībā esošo darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.5. pasākuma  ietvaros.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumu Nr.612 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”  (turpmāk – MK noteikumi Nr.612) 5.punktā ir norādīts 3.1.1.5.pasākuma ietvaros plānotais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (turpmāk – ERAF) – 22 971 528 euro.
Šobrīd 3.1.1.5. pasākuma otrās kārtas ietvaros turpinās projektu īstenošana starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un 19 projekta iesniedzējiem, savukārt 5 projekti jau ir īstenoti, kā arī 2 projekti pārtraukti.
Saskaņā ar CFLA sniegto informāciju 3.1.1.5. pasākuma otrās kārtas neizlietotais (brīvais) finansējums jeb atlikums ir 1 864 738 euro.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
3.1.1.6. pasākuma atbalsts ir būtisks turpmākai uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai reģionos, kas ne tikai rada jaunus eksportspējīgus produktus, bet arī nodrošina jaunas darba vietas un labklājības līmeni Latvijas iedzīvotājiem kopumā.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija ierosina pārdalīt 3.1.1.5. brīvo finansējumu 1 864 738 euro apmērā uz 3.1.1.6. pasākumu. 
Līdz ar to 3.1.1.5. pasākuma paredzētais finansējums ir 21 106 790 euro. 
Finansējums, kas tiek pārdalīts uz 3.1.1.6. pasākumu nav no lauztajiem līgumiem, neatbilstībām un ietaupījumiem, kas jānovirza virssaistību kompensēšanai. 
Noteiktie 3.1.1.5. pasākuma sasniedzamie rādītāji tiks sasniegti ar finansējumu, kas pēc pārdales paliks 3.1.1.5. programmā. Sasniedzamos rādītājus uzskaita pēc projektu noslēgšanas. 


Pamatojoties uz augstāk minēto, nepieciešams MK noteikumu Nr.612 5.punktā precizēt ERAF finansējumu atbilstoši MK noteikumu projektā paredzētajam.
Ekonomikas ministrija veiks paralēli grozījumus 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
4 801 618
0
4 305 230
-1 610 561
254 177
-254 177
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
4 801 618
0
4 305 230
-1 610 561
254 177
-254 177
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
4 801 618
0
4 305 230
-1 610 561
254 177
-254 177
0
2.1. valsts pamatbudžets
4 801 618
0
4 305 230
-1 610 561
254 177
-254 177
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
3.1.1.5 pasākuma otrās kārtas ietvaros projektu īstenošanai 2021. – 2022.gadam plānotais finansējums ir 7 496 287 euro apmērā, tajā skaitā:
2021.gadā 4 801 618 euro.
2022.gadā 2 694 669 euro. 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
3.1.1.5. pasākuma otrās kārtas finansējuma samazinājums 1 864 738 euro tiks pārdalīts uz 3.1.1.6. pasākumu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

Sabiedrības līdzdalības kārtība netiek piemērota, jo ar projektu noteiktā finansējuma pārdale neietekmē īstenošanā esošos projektus. Citu sabiedrības daļu projekts neietekmē.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi