Anotācija (ex-ante)

24-TA-624: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, pārdošanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā un otrā daļa, 5.panta pirmā daļa, 9.panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir, ievērojot  Atsavināšanas likumā ietverto tiesisko regulējumu, atļaut valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu, kurš ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā, ievērojot to, ka tas nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
            Izstrādātais rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, pārdošanu"  (turpmāk – rīkojuma projekts) paredz atļaut VNĪ pārdot izsolē  nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4488 005 0691) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0823) 0,3600 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4488 005 0691 001 un 4488 005 0691 002) – Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā (turpmāk – valsts nekustamais īpašums).
            Valsts nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā Daugavpils tiesas Sventes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361922. Atsavināmais valsts nekustamais īpašums atdalīts no nekustamā īpašuma  (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4488 005 0691), kas sastāvēja no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0691) 1,65 ha platībā un četrām būvēm  (būvju kadastra apzīmējumi 4488 005 0691 001; 4488 005 0691 002; 4488 005 0691 003 un 4488 005 0691 004) – Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.  Sadales rezultātā izveidoti trīs patstāvīgi īpašumi:
- atsavināmais valsts nekustamais īpašums;
- nekustamai īpašums (kadastra Nr. 4488 005 0833) “Sventes tornis”-  zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0821) 0,6000 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4488 005 0691 003 un 4488 005 0691 004), kas  reģistrēts Daugavpils tiesas Sventes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000526893 uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;
- nekustamais īpašums (kadastra Nr. 4488 005 0834) “Mežsētiņas”-  zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0822) 0,6900 ha platībā, kas reģistrēts Daugavpils tiesas Sventes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000526896 uz privātpersonas vārda.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem valsts nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 01.01.2024. ir 9822 euro.
Atbilstoši NĪVKIS, valsts nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0823) ar kopējo platību 0,3600 ha kadastrālā vērtība uz 01.01.2024. ir noteikta 968  euro. Zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0823) lietošanas mērķis ir valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kods: 0903.
            Saskaņā ar NĪVKIS zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0823) ir  noteikti apgrūtinājumi:
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju - 0,0100 ha;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0,0100 ha;
- stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu - 0,0500 ha;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0,0100 ha;
- aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija - 0,3600 ha.
Daugavpils tiesas Sventes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361922 zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0823) apgrūtinājumi nav reģistrēti.
Nākamajam nekustamā īpašuma ieguvējam, izmantojot nekustamo īpašumu, ir saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.
Saskaņā ar NĪVKIS valsts nekustamā īpašuma sastāvā atrodas  divas būves: būve - kantoris (būves kadastra apzīmējums 4488 005 0691 001) un būve - šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4488 005 0691 002).  Būves (būves kadastra apzīmējums 4488 005 0691 001) kadastrālā vērtība uz 01.01.2024. noteikta 8583 euro; galvenais lietošanas veids – biroju ēkas, kods: 1220, platība 274,50 kv.m.  Būves (būves kadastra apzīmējums 4488 005 0691 002)  kadastrālā vērtība uz 01.01.2024. noteikta 271 euro; galvenais lietošanas veids – citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, kods: 1274, platība 89,60 kv.m. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 12.06.2023. vēstulē minēto, atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” esošajai informācijai, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0823 atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” ainavu aizsardzības zonā. Līdz ar to Pārvalde secina, ka uz nekustamo īpašumu nav attiecināmi  likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 33.panta otrās daļas nosacījumi.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija 03.07.2023. vēstulē Nr. 2.1-13/332 informē, ka:
- saskaņā ar spēkā esošajiem Daugavpils novada domes 02.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” zemes vienība atrodas funkcionālajā zonā “Publiskās apbūves teritorija”;
- zemes vienība neatrodas degradētā teritorijā;
- zemes vienībai ir nodrošināta piekļuve, no valsts vietējā autoceļa V698 Rubanišķi- Svente- Šarlote nobrauktuves.

          VNĪ no valsts nekustamā īpašuma valdītāja – Zemkopības ministrijas 20.05.2023. saņemta vēstule Nr. 8.7-6e/986/2023. Ar minēto vēstuli Zemkopības ministrija lūdza VNĪ veikt visas nepieciešamās darbības valsts nekustamā īpašuma atsavināšanai.
           
Ņemot vērā, ka valsts nekustamais īpašums, nav nepieciešams tās valdītājam - Zemkopības ministrijai, un VNĪ rīcībā nav informācijas par tā nepieciešamību citu valsts pārvaldes iestāžu funkciju nodrošināšanai, optimālākais risinājums ir tā virzīšana atsavināšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projektā iekļautā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu ierosina Zemkopības ministrija.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44. panta pirmo un otro daļu publiskas personas zemi var iegūt īpašumā personas, kas saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti. Ievērojot minēto, valsts nekustamā īpašuma ieguvējiem jāatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta nosacījumiem. Šī iemesla dēļ nekustamā īpašuma izsoles noteikumos jāparedz arī šāds nosacījums.
Atbilstoši Atsavināšanas likuma 9.panta pirmajai daļai valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē VNĪ.
Ievērojot 1.3. sadaļā aprakstīto faktisko un tiesisko situāciju, ir sagatavots  attiecīgs rīkojuma projekts, lai saņemtu Ministru kabineta atļauju VNĪ pārdot izsolē Zemkopības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.
Projekts paredz valsts nekustamā īpašuma valdītājam  – Zemkopības ministrijai uzdevumu nodot pircējam nekustamo īpašumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu. Trīsdesmit dienu termiņš dokumentu nodošanai nekustamā īpašuma pircējam noteikts, izvērtējot nekustamā īpašuma pircēja pienākumu veikt noteiktas darbības noteiktos termiņos, samērīgi ar nekustamā īpašuma pārdevēja pienākumiem. Atbilstoši Atsavināšanas likuma 30.pantā noteiktajam, izsoles dalībniekam, kurš būs nosolījis augstāko cenu par nekustamo īpašumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā. Līdz ar to samērīgiem ar nekustamā īpašuma pircēja pienākumiem, veikt noteiktas darbības noteiktos termiņos, ir jābūt arī nekustamā īpašuma pārdevēja pienākumiem. Tādēļ VNĪ nekustamo īpašumu pirkumu līgumos paredz nosacījumu, ka dokumentus, kas nepieciešami pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pārdevējs (vai valdītājs) izsniedz pircējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu saistību izpildes pret pārdevēju.
Projekts attiecas uz publiskās pārvaldes politikas jomu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Atbilstoši Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 12.punktā noteiktajam, lai noskaidrotu, vai atsavināmie valsts nekustamie īpašumi nav nepieciešami citai valsts iestādei, valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju nodrošināšanai, Rīkojuma projektu ievietojot  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, tiks nodrošināts noteikumos noteiktais pienākums.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Jebkurš tiesību subjekts - fiziska persona, kurai piemīt tiesībspēja un rīcībspēja, un kura vēlas piedalīties izsolē un iegādāties valsts nekustamo īpašumu. 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Jebkurš tiesību subjekts - juridiska persona, kurai piemīt tiesībspēja un rīcībspēja, un kura vēlas piedalīties izsolē un iegādāties valsts nekustamo īpašumu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projekta īstenošanai nav nepieciešami papildus līdzekļi no valsts vai pašvaldību budžeta. Atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas saskaņā ar  likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 55.pantu izlietojami VNĪ pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai (izņemot netiešo izmaksu segšanai), tajā skaitā valsts nekustamo īpašumu uzlabošanas darbu veikšanai, vidi degradējošo objektu sakārtošanai un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Minētie līdzekļi, kas 2024. gadā netiks izlietoti valsts īpašumā un VNĪ pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai, līdz 31.12.2024. tiks ieskaitīti valsts budžetā.
Šobrīd nav iespējams noteikt summu, kas tiks ieskaitīta valsts budžetā, jo pašlaik nav iespējams noteikt valsts nekustamā īpašuma pārdošanas vērtību, jo valsts nekustamā īpašuma atsavināšana (nosacītās cenas noteikšana) tiks organizēta pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas un tā būs atkarīga no valsts nekustamā īpašuma tirgus vērtības vērtēšanas dienā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru kabineta paredzētajā kārtībā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Zemkopības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Atbilstoši Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.
Saskaņā ar Atsavināšanas likumā 11.pantā noteikto sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu mājaslapā internetā. Rīkojot elektronisko izsoli, sludinājumu ievieto arī elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Vienlaicīgi ar sludinājumu mājaslapā internetā, VNĪ mājaslapā ievieto arī pārdodamā valsts nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.
Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv .
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
  • Zemkopības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas procesā personu datu apstrādes mērķis ir nodrošināt projekta atbilstību faktiskajai un tiesiskajai situācijai, nodrošinot rīkojuma izpildē iesaistīto pušu tiesiskās intereses. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Atsavināšanas likumā VNĪ deleģēto uzdevumu – organizēt valsts mantas atsavināšanas procesu. Vēsturisko īpašnieku personas dati apstrādāti, tos iegūstot no zemesgrāmatas nodalījuma, kura noraksts nepieciešams rīkojuma projekta izstrādei un virzībai. Zemesgrāmatu likuma 1.pants noteic, ka zemesgrāmatas ir visiem pieejamas un to ierakstiem ir publiska ticamība. Paskaidrojošie dokumenti, kas satur personas datus, tiek nodoti šauram subjektu lokam - institūcijām, kas veic  projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izvērtēšanu, Valsts kancelejai un Ministru kabineta locekļiem.  
 

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi