Anotācija (ex-ante)

21-TA-855: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Pašreiz ir spēkā Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumi Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr.94), kas nosaka prasības liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"" (turpmāk – noteikumu projekts), lai precizētu un papildinātu nosacījumus liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Noteikumu Nr. 94 9. punkts nosaka, ka liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā, ja tas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulas (ES) Nr. 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā ("Dzīvnieku audzēšanas regula") (turpmāk – regula 2016/1012) 20. panta 1. punktā un II pielikuma 1. daļas II nodaļā noteiktajām prasībām.
Latvijā liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā ieraksta šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības (turpmāk – biedrība), ja dzīvnieka īpašnieks ir iesniedzis biedrībā iesniegumu. Šobrīd noteikumos Nr. 94 nav noteikts skaidrs un nepārprotams regulējums dzīvnieku ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā situāciju, ka pašreiz noteikumos Nr. 94 nav iekļauta skaidra un nepārprotama tiesību norma liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā un šobrīd pastāv atšķirīgi un interpretējami viedokļi par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanu ciltsgrāmatas papilddaļā, ir nepieciešams noteikumos Nr. 94 noteikt vispārīgos nosacījumus un pamatprincipus šādu ierakstu veikšanai. Papildus nepieciešamos kritērijus liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā biedrības noteiks audzēšanas programmās. Saskaņā ar regulu 2016/1012 biedrības var ciltsgrāmatā izveidot papilddaļas, kurās var ierakstīt liellopus, cūkas, aitas, kazas un zirgus, kuri neatbilst ierakstīšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā. Tomēr, ja biedrības uzskata, ka dzīvnieks atbilst attiecīgās šķirnes audzēšanas programmā noteiktajām šķirnes īpašībām un ir mērķis šos dzīvniekus krustot ar tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, kas pieder pie šķirnes un uz kuriem attiecas audzēšanas programma, biedrība šos dzīvniekus ieraksta ciltsgrāmatas papilddaļā, lai rezultātā šo dzīvnieku pēcnācēju statusu var paaugstināt uz ciltsgrāmatas pamatdaļu. Regula 2016/1012 nosaka kā dzīvnieka, kurš ierakstīts ciltsgrāmatas papilddaļā, pēcnācēju var paaugstināt uz ciltsgrāmatas pamatdaļu. Par ciltsgrāmatas papilddaļu Eiropas Savienības komisija norāda, ka nosacījumi liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai tajā ir katras dalībvalsts kompetence. Līdz ar to noteikumu projektā ir noteikti nosacījumi liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā.
Risinājuma apraksts
Lai pilnveidotu normatīvo regulējumu tiek precizēts un papildināts noteikumu Nr. 94 9. punkts, nosakot, ka attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā ieraksta šķirnes liellopu, cūku, aitu un kazu, ja tā atbilst audzēšanas programmas īstenošanas prasībām, ir snieguma pārbaudē un, ja piena liellopa, cūkas un kazas izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē, bet gaļas liellopa un aitas izcelsme ir zināma vismaz divās priekšteču paaudzēs, izņemot Romanovas šķirnes aitām, kurām izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē. Noteikumu projektā ir noteikts, ka attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstīs liellopu, cūku, aitu un kazu ar atbilstošu šķirnes apzīmējumu un zināmu izcelsmi.
Noteikumu projekts papildina noteikumus Nr. 94 ar 9.1 punktu, nosakot, ka zirgu ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā, ja tas ir snieguma pārbaudē un tā izcelsme atbilst audzēšanas programmā noteiktajām prasībām. Attiecībā uz zirgu ierakstīšanu attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā, biedrības savās audzēšanas programmās noteiks, kādiem nosacījumiem zirgam jāatbilst, lai to ierakstītu ciltsgrāmatas papilddaļā.
Noteikumu projekts papildina noteikumus Nr. 94 ar 9.2 punktu, nosakot, ka liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu, ja tas ir iesaistīts jaunas šķirnes radīšanā vai šķirnes atjaunošanā, vai arī pieder pie apdraudētas šķirnes, var ierakstīt attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā saskaņā ar audzēšanas programmā noteiktajām prasībām. Noteikumu projektā par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu, ja tas ir iesaistīts jaunas šķirnes radīšanā vai šķirnes atjaunošanā, vai arī pieder pie apdraudētas šķirnes, biedrība var piemērot atvieglotas prasības šo dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatas papilddaļā, lai nodrošinātu šo dzīvnieku skaita pavairošanu. Kritērijus šo dzīvnieku ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā biedrības noteiks audzēšanas programmā.
Ņemot vērā minētos grozījumus nepieciešams grozīt arī noteikumu Nr.94 14. punkta ievaddaļu, precizējot un papildinot iekšējo atsauci uz 9., 9.1 un 9.2 punktu. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki un turētāji.
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā noteiktais tiesiskais regulējums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, kas vēlas ierakstīt liellopus, cūkas, aitas, kazas un zirgus ciltsgrāmatas papilddaļā. Precīzs personu skaits nav zināms, jo šāda informācija netiek apkopota.
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
10 šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības, kas kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatu.
Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība,
Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija,
Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija,
Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs”,
Cūku ciltsdarba centrs,
Agrosels,
Latvijas Aitu audzētāju asociācija,
Latvijas Kazkopības biedrība,
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija,
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32016R1012
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1012 (2016. gada 8. jūnijs) par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”)
Apraksts
Regulu 2016/1012 piemēro sākot no 2018. gada 1. novembra. Ar šo regulu 2016/1012 tiek pārņemti zootehniskie un ģenealoģiskie nosacījumi dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1012 (2016. gada 8. jūnijs) par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas 2016/1012 20.panta 1.punkts
Noteikumu projekta 1. un 2. punkts (noteikumu 9. un 9.1 punkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības, kā noteikts regulā 2016/1012.
Regulas 2016/1012 II pielikuma 1.daļas II nodaļa
Noteikumu projekta 1. un 2. punkts (noteikumu 9. un 9.1 punkts)
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības, kā noteikts regulā 2016/1012.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Nav.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauksaimniecības datu centrs, Zemkopības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība, Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija, Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija, Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs”, Cūku ciltsdarba centrs, Agrosels, Latvijas Aitu audzētāju asociācija, Latvijas Kazkopības biedrība, Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija, Latvijas Zirgaudzētāju biedrība.
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sanāksme ar nevalstiskajām organizācijām 15.10.2021.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-
Veids
Publiskā apspriešana

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Par noteikumu projektu iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti. Nevalstiskās organizācijas atbalsta noteikumu projekta tālāku virzību.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauksaimniecības datu centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi