Anotācija (ex-ante)

21-TA-1130: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
2021.gada 4.novembrī Saeimā pieņemtais likums “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim sociāli apdrošinātai personai, ja tai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tā ir saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši 2021.gada 4.novembrī  Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” paredzēts, ka sociāli apdrošinātajai personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tā ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, būs tiesības uz slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim pie šādiem nosacījumiem:
1) vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, un ja bērns Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti;
2) vienai personai, kura ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.
Slimības palīdzības pabalstu izmaksās 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem.
Pabalstu finansē no valsts pamatbudžeta. No slimības palīdzības pabalsta neietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Līdz ar to, lai nodrošinātu slimības palīdzības pabalsta izmaksu, ir izstrādāts MK rīkojuma projekts par līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai pabalsta izmaksas nodrošināšanai.

 
Risinājuma apraksts
Projekts paredz Finanšu ministrijai no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” veikt līdzekļu pārdali uz Labklājības ministrijas (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) pamatbudžeta programmu 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”  2021.gadā 527 749 euro apmērā, lai nodrošinātu slimības palīdzības pabalsta izmaksu laikposmā no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim.

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.848 (prot. Nr.75 49.§), kas atbalstīts Ministru kabineta 16.11.2021. sēdē ar kuru tika samazināts slimības palīdzības pabalstam par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam piešķirtais finansējums 10 507 137 euro apmērā, tajā skaitā 527 749  euro novirzot slimības palīdzības pabalsta izmaksai laikposmā no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Sociāli apdrošinātās personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19: - kurām ir bērns vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un kurām bērns ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības programmu vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti, un kurām nav iespēju strādāt attālināti; - kuras ir atbalsta personas personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.
Ietekmes apraksts
Minētajām personām būs tiesības uz slimības palīdzības pabalstu.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
527 749
0
267 651
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
527 749
0
263 875
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
3 776
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-527 749
0
-267 651
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-527 749
0
-263 875
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
-3 776
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
527 749
0
267 651
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Lai nodrošinātu iepriekšējās noteiktās ārkārtējās situācijas laikā slimības palīdzības pabalsta izmaksas par periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2021., tika pieņemts MK 11.01.2021. rīkojums Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.177, MK 27.05.2021. rīkojumu Nr.344 un MK 06.10.2021 rīkojumu Nr.708), saskaņā ar kuru slimības palīdzības pabalsta izmaksai tika piešķirts finansējums 13 344 619 euro apmērā.  Uz 31.10.2021. slimības palīdzības pabalstiem izlietoti 2 841 729 euro  un veikts 8 441 maksājums.

Provizoriskais izdevumu aprēķins ir atbilstoši 2021.gada izdevumu izpildei, ņemot vērā, ka slimības palīdzības pabalsts tika noteikts par periodu līdz 2021.gada 30.jūnijam un tas var tikt izmaksāts arī par iepriekšējo mēnesi, t.i., septiņu mēnešu periodā izlietotie līdzekļi vidēji mēnesī bija 405 961 euro (2 841 729 euro / 7 mēn.). Tomēr, ņemot vērā mēnešus, kad pabalsta izmaksas bija maksimālās (2021.gada februāris – aprīlis, pabalsta izmaksas par šo periodu sasniedza 1 846 714 euro), vidēji mēnesī pabalsta izmaksām tika izlietoti līdzekļi 615 571 euro (1 846 714 euro/3 mēn.).

Ņemot vērā, ka iepriekšējais slimības palīdzības pabalsta perioda piešķiršanas un izmaksas periods bija noteikts ilgāks (6 mēneši) nekā šobrīd (pabalsta piešķiršanas un izmaksas periods ir noteikts 2 mēneši – no 01.11.2021. līdz 31.12.2021.), kā rezultātā uz slimības palīdzības pabalstu varēja pretendēt vairāk saņēmēji, kā arī to, ka cilvēki ir pielāgojušies Covid-19 ārkārtas situācijas noteiktajiem ierobežojumiem, LM prognozē, ka slimības palīdzības pabalsta izmaksas varētu sasniegt ~99% no iepriekš minēto mēnešu, kad iepriekšējā periodā slimības palīdzības pabalsta izmaksas bija maksimālās, vidējiem izdevumiem mēnesī, t.i., 615 571 x 99% = 608 942 euro vidēji mēnesī (aprēķini veikti Excel vidē).
Līdz ar to LM prognozē, ka slimības palīdzības pabalsts par laika periodu 01.11.2021.-31.12.2021. (pie 65% vakcinēto aptveres pieņēmuma) tiks piešķirts 791 624 euro apmērā (608 942 euro x 2 mēn.x65%), tajā skaitā:
2021.gadā izmaksājot 527 749 euro jeb 66,7% no prognozētajiem izdevumiem, ņemot vērā, ka pabalsta izmaksas var tikt veiktas, sākot no novembra par novembra mēnesi un decembrī par novembri un daļēji decembri;
2022.gadā izmaksājot 263 875 euro jeb 33,3% no prognozētajiem izdevumiem, ņemot vērā, ka janvārī pabalsta izmaksas tiks veiktas par daļēju decembra mēnesi.
Līdz ar to MK rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” veikt līdzekļu pārdali uz Labklājības ministrijas (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) pamatbudžeta programmu 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”  2021.gadā 527 749 euro apmērā, lai nodrošinātu slimības palīdzības pabalsta izmaksu laikposmā no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim.

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.848 (prot. Nr.75 49.§), kas atbalstīts Ministru kabineta 16.11.2021. sēdē ar kuru tika samazināts slimības palīdzības pabalstam par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam piešķirtais finansējums 10 507 137 euro apmērā, tajā skaitā 527 749  euro novirzot slimības palīdzības pabalsta izmaksai laikposmā no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim.

Līdz ar to augstāk minētajiem Ministru kabineta rīkojuma projektiem kopumā nav papildus ietekmes uz valsts budžeta izdevumiem.

Ja piešķirtais finansējums netiks izlietots minētajam mērķim, Labklājības ministrija iesniegs priekšlikumu apropriācijas samazinājumam Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”, attiecīgi vienlaikus tiks palielināta apropriācija 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmai 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Ņemot vērā, ka slimības palīdzības pabalsta izmaksas plānotas līdz 2021.gada decembra beigām, gadījumā, ja decembra beigās finansējums netiks izlietots pilnībā, tad neizlietotie līdzekļi paliks atlikumā.

Savukārt, lai segtu izdevumus 2022. gadā, kas radīsies par 2021. gada decembrī piešķirtajiem slimības palīdzības pabalsta izdevumiem, būs nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 263 875 euro apmērā.

Vienlaikus, lai nodrošinātu slimības palīdzības pabalstu izmaksu par jauno periodu, VSAA informācijas sistēmā ir nepieciešams pārskatīt un papildināt piešķiršanas termiņu ierobežojumus. Termiņa pielāgošanai nepieciešamas 8 cilvēkdienas un finansējums ārpakalpojumu darbu apmaksai 3 776 euro apmērā (471,90 euro x 8 c/d, noapaļots uz veseliem euro). Ņemot vērā pakalpojuma ieviešanas ierobežotos termiņus, izmaiņu VSAA informācijas sistēmā izstrāde un ieviešana tiks veikta 2021.gadā, savukārt norēķini ar ārpakalpojuma veicējiem tiks veikti 2022.gada janvārī pēc programatūras ieviešanas vidē un līgumā paredzēto formalitāšu veikšanas. Minētos izdevumus VSAA nodrošinās tai 2022.gadam sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 04.05.00 apakšprogrammas “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neizteiks iebildumus, veiks apropriācijas izmaiņas.
Izdevumi tiks veikti Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Minētā pabalsta  izmaksu nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Ņemot vērā, ka slimības palīdzības pabalstu personai izmaksā par iepriekšējo mēnesi vai noslēgto periodu,  līdz ar to faktiskie izdevumi slimības palīdzības pabalstiem par 2021.gada decembri var tikt segti arī 2022.gadā. Līdz ar to Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs  Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” slimības palīdzības pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2022. gadā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi