Anotācija (ex-ante)

22-TA-1: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi paredz:1) Pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 2022.gada 28.februārim;
2) prasības gan attiecībā uz personām, kas iesaistītas eksāmenu norisē, gan attiecībā uz telpām;
3) precizēt, kāds sertifikāts ir nepieciešams nodarbinātības gadījumā, kāds - pakalpojumu saņemšanai;
4) precizēt izglītības un sporta sadaļu; 
5) aktualizēt nosacījumus iebraukšanai Latvijas Republikā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 2022.gada 28.februārim.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada nogalē pasaulē un Eiropas Savienībā (ES) strauji sāka izplatīties jaunais SARS-CoV-2 paveids Omikrons. ES ir novērojams, ka katras 2 dienas dubultojas Omikrona gadījumu skaits, un atsevišķās valstīs jaunā Omikrona izraisīto Covid-19 gadījumu skaits ir pārsniedzis Delta variants izraisīto Covid-19 gadījumu skaitu. Salīdzinot ar 2021.gada 2. decembri, 2022.gada 2.janvārī ES Covid-19 saslimstības rādītājs ir palielinājies divas reizes, bet piemēram Dānijā, kur ir augstākā Omikrona izplatība un augstākā saslimstība, saslimstības rādītājs ir pieaudzis 5 reizes, Apvienotajā karalistē un Francijā – 4 reizes. Latvijā uz 02.01.2022. ir reģistrēti 644 Omikrona izraisīti saslimšanas gadījumi. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā ir sagaidāms straujš Covid-19 saslimstības pieaugums Latvijā. Neskatoties uz to, ka Omikrona izraisītie saslimšanas gadījumi norit ar vieglāku slimības gaitu, ir jārēķinās, ka ir mazāka vakcīnu efektivitāte pret šī jaunā varianta izraisītu hospitalizāciju. Tāpat ir jārēķinās, ka pie ļoti augsta saslimstības rādītāja pastāv ļoti augsts risks saslimt ar smagu slimības formu nevakcinētajiem cilvēkiem, kam ir augsts risks smagām Covid-19 formām. Tāpēc prognozes demonstrē ļoti strauju nekontrolētu pacientu ar Covid-19 skaita pieaugumu stacionāros, pārsniedzot slimnīcu kapacitātes galējās robežas.
Papildus minētajam ir jārēķinās, ka vakcīnu efektivitāte ir samazināta, lai pasargātu no saslimšanas ar simptomātisku Covid-19 formu un jāņem vērā, ka arī cilvēkam ar vieglu vīrusa infekcijas formu ir samazinātas darba spējas vai darba nespēja. To arī pierāda valstis, kur ir ļoti augsta saslimstība ar Covid-19 – Dānija, Apvienotā Karaliste, Francija – darbinieku darba nespējas dēļ saslimšanas rezultātā tiek kavēta uzņēmumu darbība un valsts funkciju, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu, sabiedrības drošības, sociālo pakalpojumu u.c. nodrošināšana.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1.Svarīgi novērst zibensveidīgu infekcijas izplatību, un panākt tās izplatību vienmērīgi.
Risinājuma apraksts
1.Lai novērstu zibensveidīgu infekcijas izplatību, ir jāturpina jau ieviestie epidemioloģiskās drošības pasākumi, un nav pieļaujama to atcelšana, tādēļ ārkārtējā situācija ir jāturpina līdz šī gada 28.februārim.
Problēmas apraksts
2.Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu klātienē, epidemioloģiski drošā vidē. Eksāmenu kārtošana klātienē komisijas uzraudzībā nodrošina pretendentu kompetenču, zināšanu un prasmju pārbaudi godīgā un objektīvā veidā, sekmējot to, ka netiek pārkāpts akadēmiskā godīguma princips.
Risinājuma apraksts
2.Grozījumi paredz prasības gan attiecībā uz personām, kas iesaistītas eksāmenu norisē, gan attiecībā uz telpām.
Problēmas apraksts
3. Visā Eiropas Savienībā vakcinācijas pret Covid-19 sertifikātam attiecībā uz ceļošanu paredzēts noteikt deviņu mēnešu derīguma termiņu. Latvijā vakcinācijas sertifikātam deviņu mēnešu derīguma termiņš  tiek noteikts arī attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu, bet "Janssen" vakcīnu saņēmušajiem vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu tiek noteikts 5 mēneši. Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš netiek attiecināts uz nodarbinātību.
Risinājuma apraksts
3. Grozījumi attiecīgi precizē, kāds sertifikāts ir nepieciešams nodarbinātības gadījumā, kāds - pakalpojumu saņemšanai.
Problēmas apraksts
4. Ar projektu interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā nav noteikti ierobežojumi par izglītojamo nepārklāšanos, vecuma ierobežojumu u.tml., tā vietā ievērojot vispārīgos nosacījumus telpu platībai, ventilācijai un izglītojamo skaitam grupā, kā arī noteikts, ka izglītojamiem (izņemot pirmsskolas vecuma izglītojamos) ir jābūt veiktam rutīnas skrīninga testam atbilstoši centra algoritmam. Jāņem vērā, ka laikā, kamēr izglītības iestādēs vēl turpināsies nevakcinētu un nepārslimojušu izglītojamo testēšana ar t.s. „kociņu” metodi, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apmeklēšanai būs nepieciešams uzrādīt attiecīgu apliecinājumu papīra vai digitālā formā. Savukārt vakcinētiem vai pārslimojušiem izglītojamiem būs nepieciešams uzrādīt atbilstošu sertifikātu, kā arī informēt izglītības programmas īstenotāju par to, ka ir veikts paštests (pārslimojušiem izglītojamiem – no 7.nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas). Savukārt, ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības nodarbībā iekštelpās pārklājas pirmsskolas vecuma izglītojamie ar pamatizglītības pakāpes izglītojamiem, pirmsskolas vecuma izglītojamie ne agrāk kā pirms 24 stundām vecāku uzraudzībā veic antigēna paštestu, par kura rezultātu paziņo atbildīgajai personai, vai pirms nodarbības norises veic antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas ir negatīvs. Testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksu nodrošināšanu nedrīkst tiešā vai netiešā veidā pārlikt uz vecākiem.
Projekts paredz paplašinātas iespējas objektīvi pamatotos gadījumos pārklāties dažādām klasēm – arī konsultācijās, pagarinātās dienas grupas un interešu izglītības nodarbībās, ja vien tiek ievērotas 5.32.1apakšpunktā minētās prasības (telpu platība, ventilācija, izglītojamo skaits, skolā veikts rutīnas skrīninga tests). Izglītojamo skaita prasība netiek piemērota, ja klase (grupa, kurss) nepārklājas ar citu. Vienlaikus vēršama uzmanība, ka izglītības iestādēm ir ļoti stingri jāizvērtē nepieciešamība pieļaut klašu (grupu, kursu) pārklāšanos, jo tas ir saistīts ar epidemioloģiskās drošības riskiem.
Terminoloģiski precizēta norma attiecībā uz vakcinētu personu statusu augstskolu un koledžu izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
Attiecībā uz darbu ar jaunatni ir veikti precizējumi, vienādojot aktivitāšu īstenošanas prasības ar interešu izglītības programmas īstenošanas prasībām. Turpmāk darbs ar jaunatni varēs notikt arī klātienē iekštelpās un tajās varēs piedalīties jaunieši ar primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī bērni, kuriem ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, vai kuriem atbilstoši centra algoritmam formālajā izglītībā pamata un vidējā pakāpē ir veikts Covid-19 antigēna skrīninga tests vai RNS noteikšanas tests, un tas ir negatīvs.
Precizēta norma attiecībā uz pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu, nosakot, ka pakalpojumu klātienē sniedz personas ar primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izņēmuma gadījumā komisijas sēdē izglītojamais un viņa likumiskais pārstāvis var piedalīties arī bez primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai bez apliecinājuma (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja par minēto faktu iepriekš informēta komisija;
Pašreiz MK rīkojums Nr.720  5.42. punkts nosaka, ka sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē iekštelpās var piedalīties darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un  izglītojamiem līdz 12 gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam. Šobrīd nav iespēja sporta treniņos, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros iekštelpās piedalīties izglītojamajiem no 12 gadiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta un pirmsskolas vecuma izglītojamiem (izņemot izmēģinājumprojekta ietvaros noteiktos treniņus).
Lai drošā un kontrolētā viedā nodrošinātu iespēju izglītojamajiem no 12 gadu vecuma, kuriem nav primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, bet kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu - ar testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu, atsākt sporta treniņus (nodarbības) iekštelpās. Projekts paredz, ka interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi (nodarbības) drīkst notikt arī iekštelpās, ja tiek ievēroti nosacījumi, kas atbilst droša sporta treniņa norisei – noteikts izglītojamo skaits, piepildījums ģērbtuvēs, visa iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā visur tiek ievērota divu metru distance, u.c.
Tāpat projekts paredz iespēju treniņu norisei iekštelpās pirmsskolas vecuma izglītojamiem, ja tiek nodrošināts, ka nodarbību norises laikā to plūsma nepārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem un treniņā piedalās ne vairāk kā 20 izglītojamie. Vienlaikus nosakot prasību, ja pirmsskolas vecuma izglītojamie nodarbību norises laikā iekštelpās pārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem, pirmsskolas vecuma izglītojamiem ir jāveic antigēna paštests: ne agrāk kā pirms 24 stundām vecāku uzraudzībā, paziņojot par rezultātu atbildīgajai personai vai pirms treniņa norises autorizētas personas un vecāku klātbūtnē. Testam jābūt negatīvam. Pozitīva paštesta gadījumā bērns, bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis, nekavējoties atstāj nodarbības norises vietu.
Tāpat noteikta prasība, ka testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības vai profesionālās izglītības ievirzes programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksu nodrošināšanu nedrīkst tiešā vai netiešā veidā pārlikt uz vecākiem. Attiecīgi precizēta MK rīkojuma Nr.720 redakcija attiecībā uz treniņi nodarbību norisi ārtelpās, kas paredz iespēju izmantot ģērbtuves, kur piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.
Lai nodrošinātu iespēju saglabāt konkurenci veicinošu  apstākļus jaunatnes sporta pārstāvjiem, kā arī attiecībā uz izglītojamajiem, kuriem ir iespēja trenēties iekštelpās nodrošinot dalību sacensībās, nepieciešams precizēt MK rīkojumā Nr.720 noteikto sporta sacensību regulējumu. Projekts paredz noteikto prasību par darbību epidemioloģiski drošā vidē attiecināt arī uz  izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros un pirmsskolas izglītības izglītojamiem, ja tie pirms sacensību norises veic antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas ir negatīvs. Saglabājot prasību par šā rīkojuma 5.24. apakšpunktā noteiktās prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu ievērošanu.
Tiesību normu piemērošanas nolūkā skaidrojam, ka, ja attiecībā uz fiziskām aktivitātēm nav piemērojami treniņu procesa nosacījumi (treniņš – process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, saglabāšanai un pilnveidošanai sportā, kā arī process, kur pilnveido adaptācijas reakcijas noteikta rakstura slodzēm jeb konkrētam sporta veidam), tad  pārējos gadījumos jāievēro vispārējie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecināmi uz saimniecisku pakalpojumu sniegšanu (piemēram, publiskās slidotavas).
 
Risinājuma apraksts

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Izskatīts 2022.gada 3.janvāra Operatīvās vadības grupas sanāksmē un  4.janvāra Koalīcijas padomes sēdē.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Ārkārtējās situācijas pagarināšana skar visu sabiedrību.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Ārkārtējās situācijas pagarināšana skar visu sabiedrību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta. Rīkojuma projektā skartie jautājumi ir diskutēti Operatīvās vadības grupā. Izskatīts 2021.gada 3.janvāra Operatīvās vadības grupas sanāksmē.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projektā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas skar sabiedrības veselību.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi