Anotācija (ex-ante)

21-TA-1084: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada jūlijam – decembrim " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta trešo daļu, saskaņā ar kuru Ministru kabinetam, pamatojoties uz Kultūras ministrijas sniegto informāciju, ir tiesības mainīt likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētajā pielikumā noteikto finansējuma sadalījumu pa pašvaldībām – mērķdotācijas sadalījumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 975 633 euro apmērā (no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam – 488 082 euro, no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim – 487 551 euro) saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 10.pielikumā noteiktā finansējuma sadalījumu pa pašvaldībām.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir precizēt mērķdotācijas sadalījumu pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim atbilstoši faktiskajai situācijai pēc Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (2020.gada 10.jūnija redakcijā) pielikumā noteiktā administratīvo teritoriju un to administratīvo centru iedalījuma.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd finansējuma apmērs mērķdotāciju sadalījumam pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadam ir apstiprināts ar likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu. Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadam, ko administrē Kultūras ministrija, apstiprinātas likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 62.resorā „Mērķdotācijas pašvaldībām” 975 633 euro apmērā (no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam – 488 082 euro, no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim – 487 551 euro) saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 10.pielikumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Veidojot likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktā paredzētajā likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 10.pielikumā mērķdotācijas aprēķinus māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadam, tika ņemta vērā situācija pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas no 2021.gada 1.jūlija (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (2020.gada 10.jūnija redakcijā) pielikumā noteiktais administratīvo teritoriju un to administratīvo centru iedalījums). Tomēr paralēli administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai konkrētu pašvaldību apvienošana tika izskatīta Latvijas Republikas Satversmes tiesā. Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2021.gada 12.marta spriedumu Skultes pagasts netiek pievienots Saulkrastu novadam, savukārt ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2021.gada 28.maija spriedumu Varakļānu novads netiek pievienots Rēzeknes novadam. Līdz ar to nepieciešams precizēt mērķdotāciju sadalījumu 2021.gada 2.pusgadam iepriekš minētajām pašvaldībām.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2021.gada 12.marta 2021.gada 28.maija spriedumus, ir nepieciešams veikt precizējumus ar likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktā paredzētajā likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 10.pielikumā noteiktajā finansējuma sadalījumā pa pašvaldībām – mērķdotācijas sadalījumā māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai atalgojumu saņemtu atbilstošās pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāji. Līdz ar novadu izmaiņām 2021.gada 2.pusgada mērķdotācijas precizējas šādi: Saulkrastu novadam finansējums samazināts par 1 203 euro, Rēzeknes novadam finansējums samazināts par 2 004 euro, Limbažu novadam finansējums palielināts par 1 203 euro un Varakļānu novadam finansējums palielināts par 2 004 euro. Finansējuma aprēķini veikti, ievērojot normatīvo regulējumu – Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumus Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. Projektā paredzētais precizētais mērķdotācijas sadalījums pašvaldību mākslinieciskajiem kolektīviem veikts atbilstoši faktiskajai situācijai un tas neietekmē mērķdotācijas kopsummu, kas piešķirta pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā, jo izmaiņas veiktas starp iepriekš minētajām pašvaldībām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Kultūras ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi