Anotācija (ex-ante)

21-TA-918: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 "Sankciju koordinācijas padomes nolikums"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija sēdes protokollēmums Nr.45 5.§ (TA-6k)

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvji, ievērojot 2020.gada 11.jūnijā pieņemto likumu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, tiek pārstāvēti Sankciju koordinācijas padomē, kā arī Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Satversmes aizsardzības biroja un Valsts robežsardzes pārstāvji varētu piedalīties Sankciju koordinācijas padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 16. pantu Sankciju koordinācijas padome (turpmāk - SKP) ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir koordinēt kompetento institūciju darbību un veicināt vienotu pieeju normatīvo aktu piemērošanai. SKP personālsastāvs ir noteikts ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”. Saskaņā ar SKP nolikuma 18.pantu, SKP sekretariāta funkcijas veic Ārlietu ministrija.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2020.gada 11.jūnijā pieņemtais likums “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, ar kuriem Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei noteiktas papildus pilnvaras nodrošināt sankciju ievērošanu no Elektronisko plašsaziņas līdzekļu puses, kā arī Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Satversmes aizsardzības birojs un Valsts robežsardze, īstenojot to funkcijas, ir saskārušies ar nepieciešamību piemērot sankcijas.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu 2020.gada 11.jūnijā pieņemtā likuma “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”  pilnvērtīgu īstenošanu, nepieciešams iekļaut Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvi Sankciju koordinācijas padomē.
 
Lai nodrošinātu pilnīgu informācijas apriti sankciju piemērošanas jomā, būtiski, ka Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Satversmes aizsardzības biroja un Valsts robežsardzes pārstāvji varētu piedalīties Sankciju koordinācijas padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

projekta saskaņojumi pie 21-TA-525
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Satversmes aizsardzības biroja un Valsts robežsardzes dalība Sankciju koordinācijas padomē nepieciešama, lai nodrošinātu, ka Latvijai saistošās starptautiskās sankcijas tiek atbilstoši ieviestas nacionālā līmenī.
Skaidrojums
Projekts ir sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija sēdes protokollēmumu Nr.45 5.§ (TA-6k).

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Projekts tiks īstenots Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Satversmes aizsardzības biroja un Valsts robežsardzes esošo funkciju ietvaros.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi