Anotācija (ex-ante)

24-TA-755: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk - LBFV) 9.¹ pantā noteikts:
“(1) Valsts budžeta likumā budžeta programmu “Apropriācijas rezerve” plāno atsevišķi no ministriju vai citu centrālo valsts iestāžu budžetiem. Šajā budžeta programmā plāno līdzekļus projektu uzturēšanas apropriācijas rezervei un neizlietoto asignējumu rezervei, ko ministrijas un citas centrālās valsts iestādes pieprasa un izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā šajā pantā noteikto.
  
(2) Finanšu ministram ir tiesības projektu uzturēšanas apropriācijas rezervi pārdalīt ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sadalījumā pa programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai ministrijas un citas centrālās valsts iestādes varētu nodrošināt pabeigto Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzturēšanu, ievērojot šādus nosacījumus:
1) projekts vai tā posms ir pilnībā pabeigts, nodots ekspluatācijā, par to ir veikts galīgā norēķina maksājums un tas turpmāk finansējams no valsts budžeta līdzekļiem;
2) valsts budžeta likumā projekta uzturēšanai apropriācija nav piešķirta;
3) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projekti tiek uzturēti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, citiem pamatojuma dokumentiem un aprēķiniem par informācijas sistēmām nepieciešamajiem uzturēšanas izdevumiem, pievienojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu.
  
(3) Finanšu ministram ir tiesības neizlietoto asignējumu rezervi pārdalīt ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sadalījumā pa programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ņemot vērā tos attiecīgā budžeta resora iepriekšējā saimnieciskajā gadā neizlietotos asignējumus valsts pamatfunkciju īstenošanai, kuru resurss izdevumu segšanai bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, šādās izdevumu kategorijās:
1) izdevumi pamatkapitāla veidošanai;
2) izdevumi subsīdijām, dotācijām un starptautiskajai sadarbībai;
3) izdevumi atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem;
4) izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības finansēšanai.
  
(4) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nepieprasa līdzekļus no neizlietoto asignējumu rezerves par tādiem neizlietotajiem asignējumiem, kuri radušies no vienreizējiem prioritārajiem pasākumiem piešķirtā finansējuma un iepriekšējā saimnieciskā gada terminēto vienreizējo pasākumu īstenošanas, kuru mērķis ir sasniegts jau iepriekšējā saimnieciskajā gadā. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nepieprasa līdzekļus, un tie netiek pārdalīti tādiem pasākumiem, kuriem ir ietekme uz turpmākajiem saimnieciskajiem gadiem.
  
(5) Ja no neizlietoto asignējumu rezerves pārdalītos līdzekļus izmanto atlīdzības izdevumu palielināšanai kārtējā saimnieciskajā gadā, palielinājums nepārsniedz piecus procentus no budžeta resoram šajā izdevumu kategorijā apstiprinātās kārtējā saimnieciskā gada apropriācijas apjoma.
  
(6) Finanšu ministram ir tiesības palielināt valsts budžeta likumā budžeta programmā “Apropriācijas rezerve” noteikto apropriāciju, ņemot vērā šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā noteikto, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.
  
(7) Valsts budžeta likumā var paredzēt budžeta programmas “Apropriācijas rezerve” izmantošanas noteikumus papildus šajā pantā minētajiem nosacījumiem.”
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve”” (turpmāk – projekts) mērķis ir nodrošināt finansējumu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasītajai neizlietoto asignējumu rezervei.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” apstiprināta apropriācija 11 589 490 euro apmērā, lai saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk – noteikumi Nr.421) nodrošinātu līdzekļus projektu uzturēšanas apropriācijas rezervei un neizlietoto asignējumu rezervei LBFV un valsts budžeta likumā paredzētajos gadījumos.
  
Noteikumos Nr.421, pamatojoties uz LBFV 9.1 pantu, kas attiecas uz neizlietoto asignējumu un projektu uzturēšanas apropriācijas rezervi, paredzēts elastības mehānisms budžeta vadības procesos par iepriekšējā gadā neizlietotajiem asignējumiem, kuru resurss ir dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (turpmāk – neizlietotie asignējumi), lai nodrošinātu budžeta procesa nepārtrauktību.

LBFV 9.1 pantā noteikts, ka neizlietoto asignējumu rezervi var pārdalīt, ņemot vērā iepriekšējā saimnieciskajā gadā neizlietotos asignējumus valsts pamatfunkciju īstenošanai (izņemot 99.00.00 programmu), kuru resurss izdevumu segšanai bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.
  
Attiecībā uz projektu uzturēšanas apropriācijas rezervi normatīvais regulējums noteikts LBFV 9.1 panta otrajā daļā (finansējums projektu uzturēšanai – kuri tiek pabeigti, bet finansējums to uzturēšanai budžetā nav ieplānots). Noteikumu Nr.421 21. punkts noteic ministrijas tiesības līdz kārtējā gada 15. septembrim pieteikties finansējuma saņemšanai no projektu uzturēšanas apropriācijas rezerves,  kas atbilst LBFV 9.1 panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.
  
Atbilstoši LBFV 9.1 panta trešajai daļai uz nākamo saimniecisko gadu ir pārnesami šādi slēgtie asignējumi: izdevumi pamatkapitāla veidošanai, izdevumi subsīdijām, dotācijām un starptautiskajai sadarbībai, izdevumi atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem un izdevumu transferti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības finansēšanai.
  
2023. gadā pavisam kopā slēgti asignējumi 266,6 milj. euro apmērā, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās 173,4 milj. euro apmērā un valsts pamatfunkciju īstenošanas programmās 93,2 milj. euro apmērā, no tā 0,3 milj. euro ministriju programmās 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.
No neizlietoto asignējumu rezerves ministrijas pieprasījušas 57 659 091 euro, tai skaitā:
Valsts prezidenta kanceleja 299 689
Saeima 882 243
Ministru kabinets 721 786
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 35 902
Sabiedrības integrācijas fonds 135 515
Ārlietu ministrija 638 945
Aizsardzības ministrija 763 892
Ekonomikas ministrija 1 477 752
Finanšu ministrija 8 807 987
Iekšlietu ministrija 20 355 148
Izglītības un zinātnes ministrija 901 290
Zemkopības ministrija 510 887
Satiksmes ministrija 617 358
Labklājības ministrija 1 121 214
Tieslietu ministrija 11 036 237
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1 203 494
Kultūras ministrija 2 377 086
Valsts kontrole 174 190
Veselības ministrija 1 871 381
Prokuratūra 1 879 121
Satversmes tiesa 57 602
Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi 1 770 372
Radio un televīzijas regulators 20 000
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā saņemtos ministriju pieprasījumus no neizlietoto asignējumu rezerves 57 659 091 euro apmērā, pieejamais finansējums programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” ir nepietiekošs visu pieprasījumu nodrošināšanai.
Bez tam, jāņem vērā, ka noteikumu Nr.421 21. punktā ministrijām noteiktas tiesības līdz kārtējā gada 15. septembrim pieteikties finansējuma saņemšanai no projektu uzturēšanas apropriācijas rezerves,  kas atbilst LBFV 9.1 panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu, paredzot palielināt apropriāciju  budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” atbilstoši ministriju pieprasījumu apmēram no neizlietoto asignējumu rezerves 57 659 091 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
11 589 490
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
11 589 490
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
11 589 490
57 659 091
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
11 589 490
57 659 091
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-57 659 091
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-57 659 091
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-57 659 091
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
-57 659 091
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
2024. gadam finansējums budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” norādīts atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” apstiprinātajam.
Palielinot programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” apropriāciju par 57 659 091 euro, attiecīgi palielināsies valsts konsolidētā budžeta finansiālais deficīts.
Tomēr jāņem vērā, ka šāds budžeta elastības mehānisms nākotnē nodrošinās efektīvāku un racionālāku budžeta līdzekļu izmantošanu, kā arī ietekme uz budžeta deficītu pa gadiem pakāpeniski izlīdzināsies.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi