Anotācija (ex-ante)

23-TA-636: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 18.punkts.
Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.760 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas un inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli” 6.punkts.
Saņemtie biedrību un nodibinājumu iesniegumi.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 18.punkts paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek biedrībām un nodibinājumiem piederošas ēkas un inženierbūves saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un apstiprināto sarakstu.
Projekts paredz papildināt sarakstu ar vienu jaunu biedrību (tai piederošu vienu nekustamo īpašumu), papildināt informāciju par iekļauto biedrību (papildinot ar diviem jauniem nekustamajiem īpašumiem) un svītrot informāciju par trīs biedrībām (tām piederošiem 33 nekustamajiem īpašumiem).

 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 18.punktam ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek biedrībām un nodibinājumiem piederošas ēkas un inženierbūves saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un apstiprināto sarakstu.
2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.760 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas un inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – MK noteikumi Nr.760) nosaka kritērijus un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas un inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli.
Biedrībai un nodibinājumam piederošo ēku vai inženierbūvju, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli, saraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.347 “Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli”” (turpmāk – Rīkojums).
Pašreiz Rīkojumā ir iekļautas tās biedrībām un nodibinājumiem piederošās ēkas un inženierbūves, kuras atbilst MK noteikumu Nr.760 2.punktā noteiktajiem kritērijiem, par kurām nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojuma saņemšanai biedrības un nodibinājumi ir snieguši iesniegumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.760 4.punktu.
Rīkojumā iekļautajām biedrībām vai nodibinājumiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku – līdz biedrība vai nodibinājums zaudē tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa par tai vai tam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm (tiek mainīts ēku un inženierbūvju izmantošanas veids vai arī šīs ēkas un inženierbūves tiek atsavinātas).
Līdz ar to, pēc pirmreizējas biedrībai vai nodibinājumam piederošas ēkas vai inženierbūves iekļaušanas Rīkojumā, turpmāk biedrībai vai nodibinājumam informācija Finanšu ministrijā ir jāsniedz tikai tad, ja notiek izmaiņas biedrībai vai nodibinājumam piederošo ēku un inženierbūvju izmantošanas veidā vai īpašuma tiesību sastāvā.
Finanšu ministrija katru gadu veic biedrību un nodibinājumu iesniegto iesniegumu un Rīkojumā iekļautās informācijas atbilstības izvērtējumu, salīdzinot to ar no Tiesu administrācijas saņemto informāciju, Valsts zemes dienesta pārraudzībā esošās sistēmas “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma” teksta datiem un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē publicēto Sabiedriskā labuma organizāciju reģistru.
Šobrīd Rīkojumā ir iekļautas 27 biedrībām, četrām personu ar invaliditāti biedrībām un pieciem nodibinājumiem piederošās ēkas un inženierbūves, norādot konkrētu telpu grupu un būvju kadastra apzīmējumus.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Finanšu ministrijā 2023.gada 25.janvārī tika saņemts biedrības “StoronaC” 2023.gada 24.janvāra iesniegums Nr. 2023-01/5 par viena nekustamā īpašuma iekļaušanu Rīkojumā.
 
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 “Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli”” (turpmāk – Projekts) paredz papildināt Rīkojuma 1.pielikumu ar vienu jaunu punktu, iekļaujot tajā informāciju par biedrību “StoronaC” (tās vienu nekustamo īpašumu).
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa paredz, ka vispārīgā gadījumā nekustamā īpašuma nodokli sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, izņemot atsevišķus izņēmuma gadījumus. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.760 7.punktu Rīkojumā iekļautajām ēkām un inženierbūvēm nodokļa atbrīvojumu piemēro ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri un piešķir uz nenoteiktu laiku – līdz biedrība zaudē tiesības uz atbrīvojumu no nodokļa par attiecīgajām biedrībai piederošajām ēkām vai inženierbūvēm. Tādējādi biedrībai “StoronaC” piederošais nekustamais īpašums Rīkojumā tiek iekļauts ar šo Projektu, bet nodokļa atbrīvojumu biedrībai piemēros ar 2024.gada 1.janvāri.
 
Problēmas apraksts
Finanšu ministrijā 2023.gada 31.janvārī tika saņemts Rīkojumā esošās biedrības “Zvannieku mājas” iesniegums  par divu jaunu nekustamo īpašumu iekļaušanu Rīkojumā.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz papildināt informāciju par Rīkojuma 1.pielikumā jau esošās biedrības "Zvannieku mājas" nekustamajiem īpašumiem, papildinot to ar diviem jauniem nekustamajiem īpašumiem.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa paredz, ka vispārīgā gadījumā nekustamā īpašuma nodokli sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, izņemot atsevišķus izņēmuma gadījumus. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.760 7.punktu Rīkojumā iekļautajām ēkām un inženierbūvēm nodokļa atbrīvojumu piemēro ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri un piešķir uz nenoteiktu laiku – līdz biedrība zaudē tiesības uz atbrīvojumu no nodokļa par attiecīgajām biedrībai piederošajām ēkām vai inženierbūvēm. Tādējādi biedrībai “Zvannieku mājas” piederošie nekustamie īpašumi Rīkojumā tiek iekļauti ar šo Projektu, bet nodokļa atbrīvojums biedrībai par šiem  minētajiem diviem nekustamajiem īpašumiem tiks piemērots ar 2024.gada 1.janvāri.
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē publicēto Sabiedriskā labuma organizāciju reģistru, no Rīkojumā iekļautajām biedrībām, personu ar invaliditāti biedrībām un nodibinājumiem, trīs biedrībām ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Biedrībai “Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta klubs "KC"” sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts 2022.gada 21.decembrī (lēmums Nr.32.6/8.71/39291).
Biedrībai Latvijas mākslinieku savienība sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts 2022.gada 20.decembrī (lēmums Nr.32.6/8.71/38894).
Biedrībai 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts 2022.gada 27.decembrī (lēmums Nr.32.6/8.71/39665).
Risinājuma apraksts
Projekts paredz svītrot trīs punktus - Rīkojuma 1.pielikumā.
Paredz svītrot Rīkojuma 1.pielikuma 11.punktā minēto informāciju par biedrību "Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta klubs "KC""un tai piederošajiem diviem nekustamajiem īpašumiem, jo, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā publicētajam Sabiedriskā labuma organizāciju reģistram, biedrībai, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2022.gada 14.decembra lēmumu Nr.32.6/8.71/39291, ar 2022.gada 21.decembri ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Paredz svītrot Rīkojuma 1.pielikuma 17.punktā minēto informāciju par biedrību "Latvijas mākslinieku savienība" un tai piederošajiem 18 nekustamajiem īpašumiem, jo, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā publicētajam Sabiedriskā labuma organizāciju reģistram, biedrībai, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2022.gada 12.decembra lēmumu Nr.32.6/8.71/38894, ar 2022.gada 20.decembri ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Paredz svītrot Rīkojuma 1.pielikuma 24.punktā minēto informāciju par biedrību "1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība" un tai piederošo nekustamo īpašumu, jo, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā publicētajam Sabiedriskā labuma organizāciju reģistram, biedrībai, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2022.gada 16.decembra lēmumu Nr.32.6/8.71/39665, ar 2022.gada 27.decembri ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešā daļa paredz, ka vispārīgā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību izbeigšanās, izņemot atsevišķus izņēmuma gadījumus. MK noteikumu Nr.760 8.1.apakšpunkts paredz, ka nodokļa atbrīvojuma piemērošana tiek pārtraukta ar nākamo taksācijas gadu pēc tam, kad beigušās tiesības uz biedrībai piederošo ēku vai inženierbūvi. Savukārt MK noteikumu Nr.760 8.2.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojuma piemērošana tiek pārtraukta ar nākamo mēnesi pēc tam, kad beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nodokļa, – ja netiek izpildīti šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētie kritēriji (biedrībai vai nodibinājumam atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss vai Rīkojumā minētā ēka vai inženierbūve netiek izmantota sabiedriskā labuma darbībai).
Līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojuma piemērošana biedrībām -  "Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta klubs "KC"", "Latvijas mākslinieku savienība" un "1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai" tiek pārtraukta ar 2023.gada janvāri.
Problēmas apraksts
Atbilstoši Valsts zemes dienesta pārraudzībā esošās sistēmā “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma” norādītajai informācijai ir jāaktualizē Rīkojumā iekļautajai personu ar invaliditāti biedrībai piederošā nekustamā īpašuma sastāvā esošā objekta adrese.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz aktualizēt nekustamā īpašuma adresi 2.pielikuma 3.punktā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
Biedrības un nodibinājumi, kuriem piederošās ēkas un inženierbūves tiek iekļautas ar Rīkojumu apstiprinātajā sarakstā un biedrības un nodibinājumi, kuriem piederošās ēkas un inženierbūves tiek izslēgtas no ar Rīkojumu apstiprinātā saraksta.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
230 680 000
0
233 000 000
0
235 320 000
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
230 680 000
0
233 000 000
0
235 320 000
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
230 680 000
0
233 000 000
0
235 320 000
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
230 680 000
0
233 000 000
0
235 320 000
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Projekts paredz, ka biedrību un nodibinājumu piederošo ēku vai inženierbūvju sarakstā, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli, tiek:
svītroti šādu biedrību un nodibinājumu īpašumi – “Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta klubs “KC””, “Latvijas mākslinieku savienība” un “1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība”;
papildināts ar biedrības “StoronaC” un “Zvejnieku mājas” nekustamajiem īpašumiem.
Ņemot vērā plānotās izmaiņas iepriekš minētajā biedrībām un nodibinājumiem piederošo ēku vai inženierbūvju sarakstā, tiek vērtēts, ka fiskālā ietekme uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa būs nebūtiska.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/59b9362a-a8bb-4d5a-822e-68040fdc2dff/public_participations

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības pārstāvji sabiedrības līdzdalības procesā viedokļus nesniedza par projektu.

6.4. Cita informācija

Ir notikusi telefoniska un elektroniska komunikācija ar biedrībām un nodibinājumiem, kuri interesējās un pārliecinājās par biedrībai vai nodibinājumam veicamajām darbībām saistībā ar MK noteikumos Nr.760 un Rīkojumā noteikto.
Jebkurai biedrībai vai nodibinājumam, kas atbilst MK noteikumu Nr.760 2.punktā minētajiem kritērijiem, bija tiesības iesniegt šo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, un biedrībai vai nodibinājumam, kas vairs neatbilst MK noteikumu Nr.760 2.punktā minētajiem kritērijiem, bija pienākums iesniegt šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Projektu piemēros nekustamā īpašuma nodokļa administrācija – pilsētu un novadu pašvaldības.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi