Anotācija (ex-ante)

23-TA-77: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13. prim panta 5., 5. prim un 6. daļu un Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 966. „Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam” 3. un 5. punktu.

 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, nepieciešams iesniegt Ministru kabinetam grozījumus Ministru kabineta noteikumos, lai nodrošinātu atbalstu līdz 2023. gada 31. decembrim atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma regulējumam. Pašreizējais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem  ir terminēts līdz 2022. gada 31. decembrim.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Prognozējams, ka nākamajā atbalsta periodā (no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim) Ukrainas civiliedzīvotāji varētu turpināt studijas vai veikt zinātnisko darbību vairāk nekā tas bija paredzēts informatīvajā ziņojumā “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē” (Nr. 36 114. §) veiktajā prognozē. Izgūstot datus no VIIS, konstatējams, ka kopš 2022. gada 24. februāra augstākās izglītības iestādes uzņēma 321 Ukrainas civiliedzīvotāju  (dati uz 19.12.2022.), pārsniedzot ministrijas iepriekš veikto prognozi. Ņemot vērā, ka ne visi augstskolu uzņemtie studējošie no Ukrainas neatbilst Ukrainas civiliedzīvotāju statusam Ukrainas atbalsta likuma izpratnē, prognozējams, ka 2023. gadā būs nepieciešams sniegt atbalstu līdz  260 studējošajiem. Laika periodā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim Studiju stipendijas saņēma 94 Ukrainas civiliedzīvotāju, tomēr bez šī atbalsta mehānisma studējošajiem bija iespējas izmantot ERASMUS+ sniegtās atbalsta iespējas, kas bija atkarīgas no izvēlētās augstskolas pieejamā Erasmus+ projektu finansējuma, ko bija iespējams novirzīt Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Pašlaik daļa no uzņemtajiem studējošajiem izmanto atbalsta iespējas, kuras sniedz ERASMUS+ apmaiņas programma, kā pieejamība ir atkarīga no augstākās izglītības iestādei pieejamā finansējuma esošo ERASMUS+ projekta ietvaros un studējošā iepriekš pavadītā laika ERASMUS+ mobilitātē.  Tas nozīmē, ka  2023. gadā  būs nepieciešams sniegt atbalstu lielākam skaitam studējošo saistībā ar to, ka maksimālā atbalsta periods (12 mēnesī) ERASMUS+ programmā būs noslēdzies. Ministrija prognozē, ka studiju stipendijas būs nepieciešams nodrošināt līdz 260 studējošajiem.

Prognoze par iespējamo zinātnieku skaitu, atsaucoties uz informatīvajā ziņojumā “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē” (Nr. 36 114. §), balstās uz pieņēmumu, ka Ukrainas zinātnieku skaits, kurš ir nedaudz mazāks nekā Latvijā, starp Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir ieradušies Latvijā (> 32 000 uz jūnija sākumu) ir līdzīgs kā Ukrainā kopumā. Ministrija iepriekš prognozēja, ka aptuveni 80 Ukrainas civiliedzīvotājiem varētu būt interese un iespēja būt nodarbinātiem akadēmiskā un zinātniskā darbā Latvijas zinātniskajās institūcijās. Tomēr, ņemot vērā Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) un Latvijas Zinātnes padomes(turpmāk – LZP) sniegtos datus, ministrijas piedāvātos atbalsta mehānismus izmantoja vidēji 26 pētnieki mēnesī, līdz ar to mazāk nekā tika prognozēts  Ministrija, izvērtējot izveidotos atbalsta mehānismus Ukrainas civiliedzīvotājiem, izvēlējās no 2023. gada 1. janvāra turpināt atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus ar Pētniecības stipendijām, neturpinot sadarbībā ar LZP izveidoto atbalsta mehānismu Ukrainas civiliedzīvotāju iesaistīšanai apstiprinātajos Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajos no valsts budžeta finansētajās pētījumu programmās. Stipendiju atbalsts akadēmiskajam un zinātniskajam personālam ir prognozējams līdzīgā intensitātē kā laika periodā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Ministrija prognozē, ka atbalstu būs nepieciešams nodrošināt 30 pētniekiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos nepieciešami, jo pašreizējais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem ir terminēts līdz 2022. gada 31. decembrim, kā arī ir mainījies Ukrainas civiliedzīvotāju stipendiju finansējuma avots. Nepieciešams pagarināt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē līdz 2023. gada 31. decembrim atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 966. „Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam” paredzētajam.
 Turpmākās iespējas atbalstīt Ukrainas studentus un pētniekus notiek atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam.

Kā arī nepieciešams veikt tehniskus grozījumus Ministru kabineta noteikumu 38. punktā, lai vienkāršotu Ukrainas civiliedzīvotāju stipendiju administrēšanu, paredzot aģentūrai noteikt studiju un pētniecības stipendiju izmaksas kārtību ar attiecīgo izglītības iestādi vai zinātnisko institūciju noslēgto stipendiju izmaksas līgumu, ar kuru saskaņā aģentūra veic studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas pārskaitījumu šo noteikumu 32. punktā paredzētajā apmērā.
 
Risinājuma apraksts
Atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumu 27.1., 28.1., 31.1., 31.2.apakšpunktā, 39. un 40.punktā tiek veikti grozījumi, pagarinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz 2023. gada 31. decembrim, savukārt noteikumi tiek papildināti ar 42. punktu, mainot atbalsta mehānisma finansējuma avotu atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un  Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 966. „Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam” noteiktajam.
Kā arī atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem tiek grozīts Ministru kabineta noteikumu 38. punkts, tehniski atvieglojot Ukrainas civiliedzīvotāju stipendiju administrēšanas procesu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
688 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
688 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-688 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-688 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
688 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Stipendiju fonda apmērs paredzēts līdz 688 000 euro apjomā, paredzot sekojošu stipendiju saņēmēju loku:
studiju stipendijas 140 euro apmērā uz 10 mēnešiem;
pētniecības stipendijas 900 euro mēnesī, uz 12 mēnešiem.

Indikatīvie aprēķini ir veikti sekojoši:
- pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studējošo saņēmēju loks paredzēts orientējoši līdz 260 personām:
260 personas * stipendija 140 euro * 10 mēneši = 364 000 euro;

- pētniecības stipendijas pētniekiem, akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, saņēmēju loks orientējoši līdz 30 personām:
30 personas * stipendija 900 euro * 12 mēneši = 324 000 euro;

kopā līdz 688 000 euro.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Stipendiju piešķiršana tiks nodrošināta no Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”” piešķirtā finansējuma, pamatojoties uz  Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma regulējumu un Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 966. „Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam”  3. un 5. punktā paredzēto. Studiju stipendijas attiecināmības periods noteikts no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam un no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim. Pētniecības stipendijas attiecināmības periods noteikts no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Nepieciešamais finansējums līdz 688 000 euro apmēram tiks nodrošināts no Ministru kabineta rīkojuma projekta "“Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74.resora Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu”" (23-TA-80) 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi