Anotācija (ex-ante)

24-TA-1060: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (turpmāk – likumprojekts) ir izstrādāts 8.1 panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai. Tiesību akta izstrādes pamatojums – piešķirt pilnvaras finanšu ministram izmantot valsts budžeta naudas līdzekļus, t.sk. aizņemoties, kapitālsabiedrību, kurās valstij ir izšķiroša ietekme, fiksēta ienākuma vērtspapīru iegādei.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (turpmāk – likumprojekts) piedāvātajā redakcijā piešķirs pilnvarojumu finanšu ministram ar Ministru kabineta lēmumu un Saeimas atsevišķu lēmumu par piekrišanu konkrētam darījumam veikt  kapitālsabiedrību, kurās valstij ir izšķiroša ietekme, fiksēta ienākuma vērtspapīru iegādi, ar pozitīvu efektu uz valsts budžetu ilgtermiņā, ievērojot valsts komercdarbības atbalsta nosacījumus.
Spēkā stāšanās termiņš
Nākamā diena pēc izsludināšanas (likumprojektam)
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
LBFV 34.1pants šobrīd nosaka tikai nosacījumus ieguldīšanai finanšu sektorā, kā arī valsts izšķirošajā ietekmē esošajās kapitālsabiedrībās 8.1 panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai. Tāpat valsts budžeta naudas līdzekļu ieguldījumu nosacījumus nosaka Likumā par budžeta un finanšu vadību paredzētie valsts fiskālās pārvaldības noteikumi, kas pašlaik neatļauj finanšu ministram veikt valsts izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību jaunemitējamo ilgtermiņa fiksēta ienākuma vērtspapīru iegādi, tajā skaitā aizņemoties.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai atbalstītu valsts izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības, tādejādi veicinot Latvijas uzņēmumu dalību kapitāla tirgū, ir nepieciešams noteikt jaunu pilnvarojumu finanšu ministram, jo LBFV šobrīd neparedz pilnvarojumu finanšu ministram iegādāties valsts kontrolētu uzņēmumu jaunemitējamos fiksēta ienākuma vērtspapīrus. Šīs izmaiņas ļautu valstij aktīvāk iesaistīties kā investoram ne tikai finanšu sektorā, bet arī stratēģiski svarīgos uzņēmumos. Veicot fiksēta ienākuma vērtspapīru iegādi uz vienlīdzīgiem noteikumiem ar privātajiem investoriem uzņēmumos, kas atrodas valsts izšķirošā ietekmē, valsts var veicināt pievilcīgāku un konkurētspējīgāku ieguldījumu vidi. Šāda pieeja ne tikai stabilizē un stiprina šos uzņēmumus, bet arī radītu pozitīvu vidi Latvijas kapitāla tirgus attīstībai, ļaujot valstij īpašos gadījumos uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā pārējie investori iegādāties fiksēto ienākumu vērtspapīrus.


 
Risinājuma apraksts
Lai veicinātu lielāku ieguldījumu elastību, tiek ierosināti tiesību aktu grozījumi, kas ļautu finanšu ministram ar Ministru kabineta lēmumu un Saeimas atsevišķu lēmumu par piekrišanu konkrētam darījumam veikt ieguldījumus jaunemitētos fiksēta ienākuma vērtspapīru iegādē, ja minētais darījums ilgtermiņā pozitīvi ietekmē valsts budžetu un atbilst konkrētiem fiskāliem kritērijiem, tostarp kopējam ieguldījumu apjomam attiecībā pret iekšzemes kopproduktu. Šīs pieejas mērķis ir uzlabot valsts spēju atbalstīt galvenos ekonomiskos mērķus, izmantojot stratēģiskas finanšu investīcijas.
Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus LBFV 34.1 pantā, paredzot ministra pilnvaras, izmantot valsts budžeta naudas līdzekļus kapitālsabiedrību, kurā valstij ir izšķiroša ietekme vērtspapīru iegādei, ja tas ir veikts 8.1 panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai.

Šīs stratēģiskās pieejas mērķis ir uzlabot Latvijas spēju atbalstīt galvenos ekonomiskos mērķus, ļaujot veikt būtiskus valsts ieguldījumus finanšu sektorā un perspektīvos valsts uzņēmumos. Ieguldot līdzekļus rentablos un augsta potenciāla iekšzemes uzņēmumos, stratēģija nodrošina dinamisku un noturīgu ekonomikas sistēmu, maksimāli palielinot valsts ieguldījumu atdevi un veicinot stabilu ekonomisko vidi.Faktiski tiek precizēts likuma 34.1 panta tvērums noteicot, ka valsts var veikt darījumus valsts izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību jaunemitējamo fiksēto ienākuma vērtspapīru iegādi, ar pozitīvu efektu uz valsts budžetu ilgtermiņā, ievērojot komercdarbības atbalsta nosacījumus.
ES komercdarbības atbalsta nosacījumi pieļauj šādus ieguldījumus, ievērojot zināmus noteikumus, kas katru reizi būs jāizvērtē pirms ieguldījuma veikšanas. Atbilstoši ES tiesas praksei jebkuri saimnieciskie darījumi, ko veic valsts, nesniedz priekšrocību saņēmējam, ja tie tiek veikti saskaņā ar parastiem tirgus nosacījumiem (Lieta C-303/88, Italy v Commission, EU:C:1991:136 para.20). Atkarībā no konkrētās situācijas parastie tirgus nosacījumiem tiek ievēroti, ja tie tiek veikti līdztekus privāto investoru ieguldījumam, vai tie tiek veikti pēc tirgus noteikumiem, ko apstiprina līdzvērtīgu darījumu izvērtējums utt. Ja darījums ir veikts saskaņā ar pari passu nosacījumiem, tas nodrošina tiešu pierādījumu par atbilstību tirgus nosacījumiem. Jānorāda arī, ka, veicot ieguldījumus kopā ar starptautiski atzītiem investoriem, valsts ne tikai apvienojas ar cienījamiem partneriem, bet arī nostiprina savu apņemšanos veicināt stabilas ieguldījumu iespējas valsts ekonomikā.


 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Fiksēto ienākuma vērtspapīru iegādes darījums ir uzskatāms par finanšu darījumu bez ietekmes uz valsts budžeta bilanci. Virzot jautājuma izskatīšanu Ministru kabinetā, nozares ministrijai ir jāpamato šī darījuma pozitīvo efektu uz valsts budžetu ilgtermiņā.

Vērtējumu par ietekmi uz valsts budžetu ilgtermiņā un komercdarbības atbalsta nosacījumiem veic procesa virzītājs kopā ar iesaistītajām kompetentajām institūcijām.
Par to jāliecina vairākiem nosacījumiem:
1)       Valsts piedalās darījumā kopā ar privātajiem partneriem uz vienādiem nosacījumiem;
2)       Ir sagaidāma pienācīga atdeve (a sufficient rate of return) no veiktajām investīcijām. Atbilstoši Eiropas Kontu sistēmai (EKS) ienesīgumam jābūt noteiktam pēc tirgus principiem, kas nedrīkst būt zemāks kā ilgtermiņa valsts obligāciju ienesīgums;
3)       Informācija, ka finansējuma saņēmējs spēj pildīt savas uzņemtās saistības, spēs nodrošināt kupona un pamatsummas atmaksu atbilstoši nosacījumiem.
4)       Valsts ieguldījumu var pamatot kā krietna un rūpīga saimnieka rīcību, kas piedalās darījumā kopā ar privātajiem partneriem, lai pēc iespējas nodrošinātu izdevīgākus nosacījumus uzņēmuma finansējuma piesaistei, tostarp pēc iespējas zemāku, bet tirgum atbilstošu, procentlikmi.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. 
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi