Anotācija (ex-ante)

21-TA-897: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas palielināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  4. panta pirmā un otrā daļa, 5. panta pirmā un piektā daļa un likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 44. panta pirmā un otrā daļa
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts sagatavots, lai Zemkopības ministrija līdzekļus, kas iegūti, atsavinot nekustamo īpašumu, varētu izlietot nepieciešamiem un derīgiem uzlabojumiem valsts nekustamajā īpašumā.
Paredzēts likumā "Par valsts budžetu 2021. gadam" noteiktajā kārtībā saņemt Ministru kabineta piekrišanu un atļaut palielināt apropriāciju resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem 50 procentu apmērā no valsts budžetā ieskaitītajiem līdzekļiem, kas iegūti pēc valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas.
Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā pēc tā parakstīšanas.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 44. panta pirmo un otro daļu, izpildot  2021. gada 19. janvāra rīkojumā Nr. 30 "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu" (turpmāk – MK rīkojums Nr. 30) noteikto (https://likumi.lv/ta/id/320361-par-valsts-nekustama-ipasuma-pardosanu), Zemkopības ministrija 2021. gadā atsavināja izsolē valsts pārvaldes funkciju īstenošanai nepiemērotu valsts nekustamo īpašumu, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā, – nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 010 0204) Balvu ielā 5, Daugavpilī, kas sastāv no zemes vienības 0,4693 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 0204) un sešām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0500 010 0204 001, 0500 010 0204 002, 0500 010 0204 003, 0500 010 0204 004, 0500 010 0204 008 un 0500 010 0218 007) (turpmāk – īpašums). Īpašuma kopējā kadastrālā vērtība 2020. gada 1. janvārī bija noteikta 40 422 euro apmērā.
 Ievērojot MK rīkojumā Nr. 30 noteikto, izsoli Zemkopības ministrijas vārdā organizēja, kā arī atsavināšanu īstenoja valsts īpašumu pārvaldītāja valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (turpmāk – Sabiedrība), pamatojoties uz Zemkopības ministrijas 2021. gada 28. janvāra pilnvarojuma līgumu Nr. 2021/16.
 Informācija (sludinājums) par izsoli publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2021. gada 17. augustā (oficiālās publikācijas Nr. OP 2021/1579.IZ19).
 Saskaņā ar 2021. gada 27. septembra pirkuma līgumu, kas noslēgts ar izsoles uzvarētāju fizisko personu, īpašuma pirkuma summa ir 87 000 euro. Pirkuma summa ir pilnība samaksāta, un to apliecina 2021. gada 25. augusta un 2021. gada 28. septembra pircēja maksājuma dokumenti.
 Valsts īpašumu atsavināšanā iegūtie līdzekļi 80 202,46 euro apmērā, no kuriem Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 36. punktā noteiktajā kārtībā atskaitīti valsts īpašumu atsavināšanas izdevumi, ir ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā 2021. gada 27. oktobrī (mēneša laikā pēc to saņemšanas), un to apliecina  maksājuma uzdevumi Nr. 4384  (par būvēm 32 080,98 euro) un Nr. 4385 (par zemi 48 121,48 euro).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 44. panta trešajā daļā noteikts, ka apropriāciju atļauts piešķirt kapitālieguldījumiem vai neatliekamiem pasākumiem ar pozitīvu sociālekonomisku efektu.
Risinājuma apraksts
Zemkopības ministrija, ievērojot MK rīkojuma Nr. 30 4. punktā noteikto, uzskata, ka ir lietderīgi pieņemt Ministru kabineta lēmumu par apropriācijas palielināšanu Zemkopības ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem, izskatot iespēju piešķirt līdzekļus kapitālieguldījumiem Sabiedrības pārvaldīšanā esošā valsts nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0900 004 0429 (Jelgavā, Dobeles ielā 41a) administratīvās ēkas jumta seguma nomaiņai (vienkāršotai atjaunošanai).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
80 202
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
80 202
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
40 101
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
40 101
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
40 101
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
40 101
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
40 101
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
40 101
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 36. un 37. punktu ieņēmumu un izdevumu aprēķins ir šāds:

Apstiprināta pirkuma summa (realizācijas cena) – atsavināšanas izdevumi (summa nevar būt lielāka par 50% no realizācijas cenas un nevar būt mazāka kā 1 300 euro) = atlikusī summu pārskaitāma budžetā.
Valsts īpašuma Balvu ielā 5, Daugavpilī (kadastra numurs Nr. 0500 010 0204) realizācijas cena – 87 000 euro.

Atsavināšanas izdevumi kopā: 6 798 euro (6 797,54) euro.

Atsavināšanas izdevumi no realizācijas cenas procentos:
87 000 euro –100%
6 798 euro – x%
6 798 euro x 100%: 87000 euro = 7,8 % – izdevumi no realizācijas cenas

Valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtie līdzekļi, no kuriem atskaitīti atsavināšanas izdevumi: 80 202,46 euro (87 000 euro – 6 797,54 euro).

Pēc atsavināšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā ieskaitīti 80 202,46 euro, no kuriem Zemkopības ministrijai 50 procentu apmērā – 40 101 (40 101, 23) euro var palielināt apropriāciju resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem.

Līdzekļus no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 2021. gadā plānots ieguldīt Sabiedrības pārvaldīšanā esošā valsts nekustamā īpašumā ar kadastra Nr. 0900 004 0429 (Jelgavā, Dobeles iela 41a) administratīvās ēkas jumta seguma nomaiņai (vienkāršotai atjaunošanai). Darbi vēl nav uzsākti, plānots 2021.gadā veikt būvdarbu publisko iepirkuma procedūru un līdzekļi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas tiks izlietoti 2021. gadā. Pārējo summu paredzēts finansēt no citiem finanšu līdzekļiem.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Prognozējamās kopējas būvdarbu izmaksās ir 58 459,70 euro apmērā, iekļaujot izdevumus šādos vispārējos celtniecības darbos:
Par 44 174,85 euro plānots veikt:
1. Jumta seguma un skārda elementu nomaiņu, kā arī antikondensāta plēves ierīkošanu.
Par 13 769,78 euro plānots veikt:
2. Lietus ūdens noteksistēmas nomaiņu fasādei asīs 1-6.
Par 515,07 euro plānots veikt:
3. Lokāla bojāto mūra pilastru un dzegu atjaunošanu.
Līdzekļi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas (40 101 euro) tiks izlietoti 2021.gadā kapitālieguldījumiem (EKK 5000), novirzot iegūtos līdzekļus 1.punktā paredzētiem celtniecības darbiem, nodrošinot jumta seguma atjaunošanu un skārdu elementu nomaiņu.
Pārējo summu paredzēts finansēt no valsts nekustamā īpašumā (Jelgavā, Dobeles iela 41a) telpu nomas maksas ieņēmumiem.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība rīkojuma projekta izstrādē netiek piemērota.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi