Anotācija (ex-ante)

21-TA-788: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa rīkojumā Nr. 266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
MK 2021.gada 8.oktobra sēdēs protokollēmuma (prot.Nr.67 3.§) “Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr.55 92.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi” (turpmāk – ziņojums) 15.punktu, kas nosaka, ka Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojumā Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojumā Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija (prot.Nr.51 123.§) rīkojumā Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Šobrīd nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus MK 2021.gada 30.marta rīkojumā Nr.208, 2021.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.247, 2021.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.266, 2021.gada 7.jūlija rīkojumā Nr.502 un 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.532, lai nodrošinātu finansējumu saistībā ar Covid-19 pasākumu īstenošanu. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 30.marta rīkojumā Nr.208”.
     MK 2021.gada 30.marta rīkojums Nr.208 paredz piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam):
          • finansējumu, kas nepārsniedz 1 186 783 euro, lai nodrošinātu tālruņa numura “8989” darbību;
          • finansējumu 16 270 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanu.
      
Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr.247”
    1) MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.2471 1.punkts  paredz piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam):
          • finansējumu, kas nepārsniedz 808 513 euro, – lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību;
          • finansējumu, kas nepārsniedz 228 400 euro, – lai nodrošinātu vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās.
    2) MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.247 2.punkts paredz piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 4 550 616 euro, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2021. gadā, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību.
         Savukārt faktiskie izdevumi uz augusta beigām veido 1 324 545 euro apmērā, tādējādi veidojot līdzekļu ekonomiju 3 226 071 euro apmērā, tai skaitā 1 543 151 euro apmērā, veidojot līdzekļu ekonomiju masu vakcinācijas centros Latvijas pašvaldībās un 1 682 920 euro apmērā no tiem vakcinācijas centriem, kas sākotnēji tika plānoti, bet netika izveidoti atbilstoši esošajai situācija ar vakcināciju.

Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa rīkojumā Nr.266”.
       MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojums Nr.266 paredz piešķirt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 52 247 703 euro, lai stiprinātu veselības nozares kapacitāti un noturību, tai skaitā:
                 1.1. Nacionālajam veselības dienestam – finansējumu, kas nepārsniedz 52 087 557 euro, no tiem:
                 1.1.1. finansējumu, kas nepārsniedz 51 027 000 euro, vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcinēšanai pret Covid-19 infekciju;
                 1.1.2. finansējumu, kas nepārsniedz 640 000 euro, piemaksai ģimenes ārstiem par sasniegtajiem vakcinācijas rādītājiem pret Covid-19 infekciju senioru un hronisko pacientu grupā;
                 1.1.3. finansējumu, kas nepārsniedz 2 057 euro, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas;
                 1.1.4. finansējumu, kas nepārsniedz 418 500 euro, lai nodrošinātu komunikācijas pasākumus saistībā ar vakcinēšanos;
                 1.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – finansējumu, kas nepārsniedz 160 146 euro, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blakusparādības).

Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7.jūlija rīkojumā Nr.502”
       MK ar 2021.gada 7.jūlija (prot.51 123.§) rīkojumu Nr.502 piešķīra Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu  206 500 euro apmērā, lai nodrošinātu kombinēta monoklonālo antivielu preparāta REGN-CoV2 (casirivimabs/imdevimabs (firma Roche)) pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā.
            
Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10.augusta rīkojumā Nr.532”
            MK 2021.gada 10.augusta rīkojums Nr. 532 (prot Nr.55 92.§) paredz piešķirt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 1 407 423 euro, lai palielinātu vakcinācijas aptveri un uzlabotu sabiedrības veselības drošību.
  
1 veikti grozījumi saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.501 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr. 247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd nepieciešams salāgot normatīvos aktus, veicot attiecīgos grozījumus, lai nodrošinātu finansējumu Covid-19 pasākumu īstenošanai 2021.gadā.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams veikt grozījumus:
 - Ministru kabineta 2021.gada 30.marta rīkojumā Nr.208 1.punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam):
finansējumu, kas nepārsniedz 1 288 737 euro, lai nodrošinātu tālruņa numura "8989" darbību;
finansējumu 16 270 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar tālruņa numura "8989" darbības nodrošināšanu.”

- Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.247 1. un 2. punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu, kas nepārsniedz 1 211 922 euro, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību un vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās, no tiem:
1.1.finansējumu, kas nepārsniedz 644 572 euro apmērā, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību;
1.2.finansējumu, kas nepārsniedz 567 350 euro apmērā, lai nodrošinātu vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās.

2.Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 1 136 159 euro, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2021. gadā, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību, no tiem:
2.1.finansējumu, kas nepārsniedz 1 078 355 euro apmērā, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.augustam;
2.2.finansējumu, kas nepārsniedz 57 804 euro apmērā, lai nodrošinātu 5 pašvaldību vakcinācijas centra darbību no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.novembrim.”

- Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.266 1.punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 53 659 786 euro, lai stiprinātu veselības nozares kapacitāti un noturību, tai skaitā:
1.1.Nacionālajam veselības dienestam – finansējumu, kas nepārsniedz 53 593 943 euro, no tiem:
1.1.1.finansējumu, kas nepārsniedz 52 575 924 euro, vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcinēšanai pret Covid-19 infekciju;
1.1.2.finansējumu, kas nepārsniedz 640 000 euro, piemaksai ģimenes ārstiem par sasniegtajiem vakcinācijas rādītājiem pret Covid-19 infekciju senioru un hronisko pacientu grupā;
1.1.3.finansējumu, kas nepārsniedz 2 057 euro, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas;
1.1.4.finansējumu, kas nepārsniedz 375 962 euro, lai nodrošinātu komunikācijas pasākumus saistībā ar vakcinēšanos;
1.2.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – finansējumu, kas nepārsniedz 65 843 euro, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blakusparādības).”

- Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumā Nr.502 1.punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 611 043 euro, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā, no tiem:
1.1. finansējumu 231 280 euro, lai nodrošinātu kombinēta monoklonālo antivielu preparāta REGN-CoV2 (casirivimabs/imdevimabs (firma Roche)) pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā;
1.2. finansējumu 379 763 euro, lai nodrošinātu medikamenta RoActemra ((tocilizumab) firma Roche)) pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā.”

- Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.532 1.punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu, kas nepārsniedz 1 320 868 euro, lai palielinātu vakcinācijas aptveri un uzlabotu sabiedrības veselības drošību.”
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Kopsavilkumu par pārdalēm starp MK rīkojumiem Nr.208., 247., 266., 502. un 532 skatīt anotācijas 1.pielikumā.

Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 30.marta rīkojumā Nr.208”.
         Saskaņā ar MK 2021. gada 30.marta rīkojumā Nr.208 tika piešķirts finansējums VM (NVD) 1 203 053 euro apmērā.
         Ar FM rīkojumiem uz 10.11.2021 tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai ticis piešķirts finansējums 892 945 euro apmērā. Atlikums uz 10.11.2021 veido 310 108 euro (1 186 783 – 876 675 = 310 108) apmērā.
         Saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 8.p), tika atbalstīts VM priekšlikums atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 163 941 euro apmērā un 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 224 685 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredzēto finansējuma apmēru.
          VM paredz, ka no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim nepieciešams būs 618 093 euro apmērā (206 031 (vidējās izmaksas no jūnija līdz septembrim) vidējās izmaksas mēnesī * 3 = 618 093).
          Tādējādi līdz gada beigām nepieciešams būtu papildu finansējums 307 985 euro apmērā (618 093 – 310 108 = 307 985).
          Savukārt līdz 2021.gada 30.novembrim trūkstošais finansējums veido 101 954 euro apmērā (307 985 – 206 031 = 101 954). Trūkstošo finansējumu 101 954 euro apmērā pārdalīs no MK 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 1.1.apakšpunkta.

          MK protokollēmuma projektā ir iekļauts punkts, kas paredz, ka izdevumus 206 031 euro apmērā par laika periodu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim plānots 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiskajam nepieciešamajam apmēram.

Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr.247”.
1) 1.1. apakšpunkta grozījumi paredz.
         Ar MK 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr.247 1.1.apakšpunktu tika piešķirts VM (NVD) finansējumu, kas nepārsniedz 808 5131 euro apmērā, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību.
         Saskaņā ar FM rīkojumiem uz 10.11.2021 starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā un ATTA centrā izvietoto vakcinācijas centru darbības nodrošināšanai piešķirts finansējums 644 572 euro apmērā. Atlikums uz 10.11.2021 veido 163 941 euro (808 513 – 644 572 = 163 941) apmērā.
         Saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 8.p), tika atbalstīts VM priekšlikums atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 163 941 euro apmērā un 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 224 685 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredzēto finansējuma apmēru.
         Ņemot vērā, ka starptautiskās izstāžu centra Ķīpsala un ATTA centra izvietoto vakcinācijas centru darbība tika nodrošināta līdz 2021.gada 1.augustam, neizmantoto finansējumu 163 941 euro apmērā VM piedāvā atbilstoši faktiskajai situācijai uz 10.11.2021:
       - neizmantoto finansējumu 101 954 euro apmērā plānots novirzīt uz  MK 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojuma Nr.208 1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanu līdz 2021.gada 30.novembrim;
       - neizmantoto finansējumu 61 987 euro apmērā plānots novirzīt uz MK 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 1.1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanu 2021.gada 2.pusgadā.

1.2.apakšpunkta grozījumi paredz.
        Ar MK 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr.247 1.2.apakšpunktu tika piešķirts VM (NVD) finansējumu, kas nepārsniedz 228 4001 euro apmērā, lai nodrošinātu vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās.
        Saskaņā ar FM rīkojumiem uz 10.11.2021 vakcinācijas punktu izveidei un uzturēšanai tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās piešķirts finansējums 30 214 euro apmērā. Atlikums uz 10.11.2021 veido 198 186 euro (228 400-30 214 = 198 186) apmērā.
        VM paredz, ka no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim nepieciešams būs 49 0062 euro apmērā (kopējā summa veidojas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem).
        Savukārt no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.novembrim nepieciešams būtu papildu finansējums 37 136 euro apmērā (49 006 – 11 870 = 37 136).
        Izdevumus 11 870 euro (šobrīd ir noslēgti līgumi ar 18 tirdzniecības centriem, kuros ir izvietoti pagaidu vakcinācijas punkti, NVD šobrīd paredz, ka par septembri, oktobri un novembrī par visiem 18 tirdzniecības centriem būs izdevumi aptuveni 11 870 euro apmērā mēnesī atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tādi paši izdevumi tiek plānoti arī decembrī, jo visiem centriem līgums ir līdz 2021.gada 31.decembrim) apmērā par laika periodu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim vakcinācijas punktu izveidei un uzturēšanai tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās un plānots 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
        Neizmantoto finansējumu 161 050 euro (198 186 – 37 136 = 161 050 (tai skaitā 11 870 euro apmērā)) apmērā plānots novirzīt uz MK 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 1.1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanu 2021.gada 2.pusgadā.
       
        Saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 3.p), tika atbalstīts VM priekšlikums Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 750 000 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai pagaidu vakcinācijas punktu izveidei. Finansējums 750 000 euro apmērā ticis prognozēts no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.
        VM paredz, ka no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim nepieciešams būs 500 000 euro apmērā (750 000 – 250 000 = 500 000). Vienam mēnesi ticis plānotas izmaksas 250 000 euro apmērā.  
        500 000 euro apmērā plānots novirzīt no MK 2021. gada 14. aprīļa rīkojuma Nr.247 2.punktā.
       Atbilstoši MK 2021.gada 8.oktobra lēmumam (prot.Nr.57 3. § 4.p), ārkārtējo situāciju, plānotos ierobežojumus, nosacījumu par vakcinācijas pienākumu, un to, ka paredzams vakcinācijas tempa pieaugums, pieņēma zināšanai, ka vakcinācijas kapacitātes nodrošināšanai paredzēts veikt šādas darbības:
       1. izvērtējot vakcinācijas punktu novietojumu tirdzniecības centros, nepieciešamības gadījumā veikt vakcinācijas punktu pārvietošanu tuvāk kādai no ieejām vai vakcinācijas punktu pārvietošanu ārtelpās, nodrošinot vakcināciju pārvietojamos konteineros (t.sk. nomājot tehnisko aprīkojumu);
       2. izvietot pārvietojamos konteinerus pēc nepieciešamības sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijas teritorijā;
       3. izvietot vakcinācijas punktus Latvijas pašvaldību vai privāto iestāžu telpās pēc nepieciešamības.

       Savukārt, atbilstoši MK 2021.gada 8.oktobra lēmuma (prot.Nr.57 3. §) 5.punktam un ņemot vērā, ka informatīvais ziņojums tika sagatavots pirms lēmuma pieņemšanas par ārkārtējo situāciju un plānotajiem ierobežojumiem, lai nodrošinātu vakcinācijas kapacitāti atbilstoši pieprasījumam, atļāva Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) protokollēmuma (prot.Nr.57 3. §) 3.punktā minēto finansējumu novirzīt protokollēmuma (prot.Nr.57 3. §) 4.punktā minētām aktivitātēm, vienlaikus paredzot iespēju veikt izmaiņas starp izdevumu pozīcijām (piemēram, tehniskais aprīkojums, telpu noma, u.c.), kas tiks definētas izpildot protokollēmuma (prot.Nr.57 3. §) 15.punktā minēto. Detalizētus aprēķinus skatīties anotācijas 3.pielikumā.

        MK protokollēmuma projektā ir iekļauts punkts, kas paredz, ka izdevumus, izdevumus 261 870 euro (250 000 + 11 870 = 261 870) apmērā par laika periodu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim plānots 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiskajam nepieciešamajam apmēram.

2) MK 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr.247 2.punkts paredz piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 4 550 616 euro, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2021. gadā, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību.
         Saskaņā ar FM rīkojumiem uz 10.11.2021 piešķirts 1 036 300 euro. Tiek prognozēts, ka kopējie faktiskie izdevumi veidos 1 078 355euro apmērā, jo pašvaldības kavējās ar pamatojošo dokumentu iesniegšanu, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies līdz 2021. gada 31.augustam, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību.
         Ņemot vērā iepriekš minēto, veidojas līdzekļu ekonomiju 3 472 261 euro apmērā (4 550 616 – 1 078 355 = 3 472 261), tai skaitā 1 543 151 euro apmērā, veidojot līdzekļu ekonomiju masu vakcinācijas centros Latvijas pašvaldībās un 1 929 110 euro apmērā no tiem vakcinācijas centriem, kas sākotnēji tika plānoti, bet netika izveidoti atbilstoši esošajai situācija ar vakcināciju.
         Saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 2.p), tika atbalstīts VM priekšlikums atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 77 071 euro apmērā novirzīt 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.
         VM paredz, ka no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.novembrim būs nepieciešams 57 804 euro (77 071 – 19 267 (viena mēneša plānotas izmaksas) = 57 804) 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanai. Finansējumu plānots novirzīt tā paša rīkojuma 2.punkta ietvaros. Detalizētus plānotos izdevumus pašvaldību vakcinācijas centriem (septembris - novembris) skatīt anotācijas 2.pielikumā.

MK protokollēmuma projektā ir iekļauts punkts, kas paredz, ka, izdevumus 19 267 euro apmērā (par decembri) par laika periodu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim plānots 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiskajam nepieciešamajam apmēram.

          VM sniedz priekšlikumu (atbilstoši MK 2021.gada 8.oktobra lēmumam (prot.Nr.57 3. § 2., 3., 7., 8. un 9.p.) un atbilstoši faktiskajai situācijai uz 10.11.2021) par kopējo piešķirto un neizlietoto finansējumu novirzīšanu no MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.247 citiem Covid-19 pasākumu nodrošināšanai, tai skaitā:
     - 57 804 euro apmērā novirzīt 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.novembrim (novirza uz MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.247 2.punktā VARAM piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros );
     - 101 954 euro apmērā novirzīt tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai līdz 2021.gada 30.novembrim (novirzot finansējumu uz MK 2021.gada 30.marta rīkojuma Nr.208)
     - 500 000 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai pagaidu vakcinācijas punktu izveidei (novirzot finansējumu uz MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.247 1.2.apakšpunktu);
     - 24 780 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa izdevumu segšanai (novirzot finansējumu uz MK 2021.gada 7.jūlija rīkojuma Nr.502);
     - 379 763 euro apmērā medikamenta RoActemra ((tocilizumab) firma Roche)) iegādei (novirzot finansējumu uz MK 2021.gada 7.jūlija rīkojuma Nr.502);
     - 1 407 423 euro apmērā tiek samazināts finansējums;
     - 1 325 528 euro apmērā (1 102 491 + 223 037 (61 987 +161 050 = 223 037) =1 325 528) vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā (MK 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 paredzēto finansējuma apmēru).

Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa rīkojumā Nr.266”.
1.1.1.apakšpunkts:
       Saskaņā ar FM rīkojumiem uz 10.11.2021 vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcinēšanai pret Covid-19 infekciju piešķirts finansējums 47 832 593 euro apmērā.

      Līdzekļu pārdale tiek veikta saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 9.3., 12., un 13.p.) un atbilstoši faktiskajai situācijai:
      - 223 037 euro apmērā pārdala no MK 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr.247 1.punkta;
      - 1 102 491 euro apmērā pārdala no MK 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr.247 2.punkta;
      - 42 538 euro apmērā 1.1.4.apakšpunktu VM piešķirto un neizlietoto finansējumu, palielinot šī rīkojuma 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru;
      - 94 303 euro apmērā 1.2.apakšpunktu VM piešķirto un neizlietoto finansējumu, palielinot šī rīkojuma 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru;
      - 86 555 euro apmērā Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojuma Nr. 532  1.punktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 86 555 euro apmērā novirza VM vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.
        Tādējādi kopējo Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 1.1.1.apakšpunktā finansējuma apmēru veido 52 575 924 euro (51 027 000 + 223 037 + 1 102 491 + 42 538 + 94 303 + 86 555 = 52 575 924)

        Kopsavilkums par vakcīnu devām nepieciešamo finansējumu 2021.gada 2.pusgadam detalizētu informāciju skatīt MK 2021.gada 8.oktobra sēdē izskatīta (prot.Nr.67 3.§) informatīvajā ziņojumā “Par Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr.55 92.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi”.

         Savukārt, kad MK rīkojuma Nr.266 1.1.1.apakšpunktā finansējums būs izlietots, Veselības ministrija  sagatavos un iesniegs izskatīšanai MK rīkojuma projektus “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” atbilstoši faktiskajiem nepieciešamajam apmēram.

1.1.4.apakšpunkts.
         Saskaņā ar FM rīkojumiem uz 10.11.2021, lai nodrošinātu komunikācijas pasākumus saistībā ar vakcinēšanos piešķirts finansējums 84 254 euro apmērā.
         No MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr. 266 1.1.4.apakšpunkta plāno novirzīt:
        - uz jauno komunikācijas pasākumu “Vakcinācijas punktu atpazīstamības vidē veicināšanas pasākumiem” 51 000 euro apmērā (detalizētus aprēķinus skatīties anotācijas 4.pielikumā) šā paša rīkojuma 1.1.4.apakšpunkta ietvaros (saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 10.p.);
        - neizlietotu finansējumu 42 538 euro apmērā pārdalīs uz tā paša MK rīkojuma 1.1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu vakcīnu iegādi, loģistiku un vakcīnu ievadi 2021.gada 2.pusgadā (saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 13.p.).

1.2.apakšpunkts.
         Saskaņā ar FM rīkojumiem uz 10.11.2021, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blakusparādības) piešķirts finansējums 65 843 euro apmērā. Atlikums uz 10.11.2021 veido 94 303 euro (160 146-64 843 = 94 303) apmērā (saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 13.p.). Ņemot vērā, ka NMPD sniedza pakalpojumu 2 lielajiem vakcinācijas centriem līdz 2021.gada 1.augustam, tādējādi netiek plānots līdz gada beigām vēl kādus izdevumus.

         Neizlietotu finansējumu 94 303 euro apmērā pārdalīs no MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr. 266 1.2.apakšpunkta uz tā paša MK rīkojuma 1.1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu vakcīnu iegādi, loģistiku un vakcīnu ievadi 2021.gada 2.pusgadā.

Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7.jūlija rīkojumā Nr.502”.
1) Saskaņā ar FM rīkojumiem uz 10.11.2021, lai nodrošinātu kombinēta monoklonālo antivielu preparāta REGN-CoV2 (casirivimabs/imdevimabs (firma Roche)) pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā piešķirts finansējums 206 500 euro apmērā.
         SIA Roche Latvija plāno noslēgt līgumu ar NVD par jaunizstrādātas monoklonālās antivielas zāļu “Ronapreve", kas satur kasirivimaba un imdevimaba kombināciju, piegādēm Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcai. Minētais līgums tiks slēgts ņemot vērā Eiropas Komisijas stratēģiju COVID-19 terapeitisko līdzekļu izstrādei un pieejamībai, ar mērķi atbalstīt tik ļoti nepieciešamo COVID-19 terapeitisko līdzekļu izstrādi un pieejamību, jo īpaši ilgstošā COVID-19 ārstēšanai, un Eiropas Komisijas nesen noslēgto monoklonālo antivielu (kasirivimaba un imdevimaba) kopīgo iepirkumu procedūru.
          Šīs zāles ir pirmais monoklonālo antivielu kombinētais produkts, kas paredzēts akūtas koronavīrusa infekcijas profilaksei un ārstēšanai. Zāles paredzēts ievadīt injekcijas vai infūzijas veidā un tās iedarbojas uz elpošanas sistēmas sienām, kur tās apspiež vīrusu un neļauj tam iekļūt elpošanas sistēmas šūnās.
          Ņemot vērā darījuma būtību, proti, ka SIA Roche Latvija neveiks preču importu valsts organizācijas vai to struktūru uzdevumā, bet gan veiks iekšzemes preču piegādi NVD par atlīdzību, tādējādi uz šo gadījumu nedarbojas 2021.gada 19.aprīļa Komisijas lēmums (ES) 2021/660, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2020/491 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020.gadā.
          Ņemot vērā iepriekš minēto kombinēta monoklonālo antivielu preparātaam REGN-CoV2 (casirivimabs/imdevimabs (firma Roche)) ir nepieciešams piemērot PVN 12%. Tādējādi nepieciešams papildu finansējums 24 780 euro apmērā (206 500 * 1,12=231 280, 231 280-206 500 = 24 780) (saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 9.1.p.).

2) Atsaucoties uz Eiropas Zāļu aģentūras paziņojumu par medikamenta tocilizumabum (turpmāk – medikaments) izvērtēšanas uzsākšanu, paplašinot medikamenta indikācijas un medikamentu iekļaujot Covid-19 vīrusa infekcijas ārstēšanā, Eiropas Komisija (turpmāk arī – EK) izteikusi piedāvājumu Eiropas Savienības dalībvalstīm iesaistīties medikamenta iegādē. Latvija ir izteikusi viedokli, ka ir ieinteresēta iegādāties medikamentu Eiropas Komisijas organizētā centralizētā iepirkuma ietvaros. Pašlaik medikaments (oriģinālnosaukums – RoActemra; ražotājs – Roche) ir reģistrēts Eiropas zāļu reģistrā ar pamat indikāciju – reimatoīdais artrīts un ir pierādījis savu efektivitāti arī Covid-19 pacientu ārstēšanā.
          Tocilizumaba zāļu farmakoterapeitiskā grupa: imūnsupresanti, interleikīna inhibitori: ATĶ kods: L04AC07.
Roactemra pielietojums tiek pētīts vairākos globālos, randomizētos, dubultaklos, placebo kontrolētos III fāzes pētījumos - COVACTA, REMDACTA un EMPACTA. Pētījumu dati liecina par to, ka pacientiem, kuri saņēma tocilizumabu plus standarterapiju, iespējams samazināt nepieciešamību pēc mehāniskās ventilācijas un mazināt nāves risku.
          Šobrīd Eiropas Zāļu aģentūra notiek aktīvs Tocilizumab reģistrācijas process zāļu reģistrācijai COVID-19 infekcijas ārstēšanai.
           Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas “A living WHO guideline on drugs for covid-19” rekomendē tocilizumaba izmantošanu COVID-19 ārstēšanā. Tocilizumabs ir iekļauts arī NICE vadlīnijās “COVID-19 rapid guideline: managing COVID-19”, publicētas 2021. gada 23. martā (www.nice.org.uk/guidance/ng191).
           Atbilstoši Latvijā 2020. gada decembrī apstiprinātajām “Rekomendācijas par SARS-CoV-2 infekcijas un COVID-19 epidemioloģiju, diagnostiku, klīniskajām norisēm un komplikācijām”, tiek rekomendēts apsvērt tocilizumaba izmantošanu smagas norises COVID-19 infekcijas gadījumā, pacientiem ar citokīnu atbrīvošanās ("vētras") izteiktu simptomātiku.
          Medikamentu paredzēts lietot:
                - Hospitalizētiem pacientiem ar progresējošu hipoksēmiju un nepieciešamību pēc papildus skābekļa terapijas (APNK, NIV, MPV, EKMO).
                - Pacientiem, kas saņem sistēmiskos kortikosteroīdus un atrodas 24 līdz 48 stundas no stacionēšanas brīža intensīvās terapijas nodaļā (ITN) vai nodaļā ar līdzvērtīgu ārstēšanu.
                - CRO ≥ 75 mg/l.
                - Interleikīns 6 ( IL-6> 80 pg/ml)iv.
                - Ferritīns (maksimālais līmenis serumā > 1000 μg/L) iv.
                - D-dimēri.
                - Raksturīga klīniskā simptomātika ar  drudzi līdz 40,5 ° C. Smagākos “citokīnu vētras” gadījumos pacientiem attīstās hipotensija un nekontrolēta SIRS ar sekojošu MODS.
          Tocilizumab jāievada intravenozi vienas stundas laikā:
                - Pacientiem ar ķermeņa masu <30 kg - 12 mg/kg un ≥30 kg - 8 mg/kg.
                - tocilizumab viena deva nedrīkst pārsniegt 800 mg kombinācijā ar glikokortikoīdiem (FDA 2021; Gordon 2021).
                - Ja pēc pirmās tocilizumab devas klīniski nav uzlabojusies hipoksēmija, hipotensija, drudzis un citas “citokīnu vētras” izpausmes, to var atkārtot pēc vismaz astoņu stundu intervāla. Ārstēšana ar tocilizumab kopumā nedrīkst pārsniegt divas devas  (FDA 2021).
          Ņemot vērā, ka EK ir veikusi Eiropas Savienības dalībvalstu aptauju un iepirkuma procedūra apvienojumā ar vienošanās un piegādes līguma slēgšanu ir ilgstošs process, NVD ir pabeidzis tirgus izpēti par medikamenta pieejamību Latvijā un plāno organizēt iepirkuma procedūru par medikamenta piegādēm 4.ceturksnī.
          Papildus ir saņemta informācija no jomas speciālistiem, ka līdz šī gada beigām būs nepieciešami šādi medikamenta apjomi: 96 flakoni (20mg/ml – 10ml) un 144 flakoni (20mg/ml – 4ml) pie medikamenta terapijas 3 pacientiem nedēļā.

          Pēc tirgus izpētē iegūtās informācijas ražotāja Roche medikamenta RoActemra piegādei 2021. gada 4.ceturksnī, ietverot  4ml un 10ml primāros iepakojumus, ir nepieciešams finansējums 379 763 euro apjomā (356 410 euro + 23 353 euro), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (detalizētus aprēķinus skatīties anotācijas 5.pielikumā) (saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 9.1.p.) un atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai ārstniecības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā).

Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10.augusta rīkojumā Nr.532”
           MK 2021.gada 8.oktobra noteikumi Nr.675 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””, paredz nodrošināt papildu samaksu 11,87 euro apmērā par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim. Ņemot vērā to, ka vienas devas ievades papildu maksājuma summas pamatā ir izmaksas telpu paplašināšanai un ar to saistīto komunālo maksājumu izmaksu palielināšanai, papildus tehniskajam nodrošinājumam un izmaksas cilvēkresursu nodrošināšanai (0,75 slodzes), lai veiktu vakcinācijas procesa organizēšanu, koordinēšanu un nevakcinēto personu apzvanīšanu un motivēšanu, ar noteikumu projekta spēkā stāšanos ir paredzēts pārtraukt maksāt par ģimenes ārsta prakses ārstniecības personas veiktu zvanu par aicinājumu veikt vakcināciju pret Covid-19 ar manipulācijas tarifu 0,59 euro par zvanu, kam ir iezīmēts finansējums ar MK 2021.gada 10.augusta rīkojumu Nr.532 807 234 euro apmērā.
            VM sadarbībā ar NVD ir veikusi šīs normas īstenošanai nepieciešamā finansējuma prognozi, pamatojoties uz faktiski veikto un provizoriski plānoto zvanu skaitu līdz šī gada 1.oktobrim (neieskaitot), un ir secinājusi, ka, lai nodrošinātu samaksu par iedzīvotāju apzvanīšanu līdz šo noteikumu projekta spēkā stāšanās datumam, prognozētais nepieciešamais finansējums ir 26 393 euro, attiecīgi iezīmētajā finansējumā veidosies atlikums 780 841 euro. No tiem, 694 286 euro novirzīs MK 2021.gada 8.oktobra noteikumos Nr.675 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” paredzēto normu īstenošanai 2021.gadā.
              Savukārt atlikušo finansējumu 86 555 euro apmērā plānots novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr. 34 47. §) 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru (saskaņā ar MK 2021.gada 8.oktobra lēmumu (prot.Nr.57 3. § 14.p.)

Ņemot augstāk minēto, nepieciešams veikt grozījumus:
- Ministru kabineta 2021.gada 30.marta rīkojumā Nr.208 1.punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam):
1.1. finansējumu, kas nepārsniedz 1 288 737 euro, lai nodrošinātu tālruņa numura "8989" darbību;
1.2. finansējumu 16 270 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar tālruņa numura "8989" darbības nodrošināšanu.”

- Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.247 1. un 2. punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu, kas nepārsniedz 1 211 922 euro, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību un vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās, no tiem:
1.1.finansējumu, kas nepārsniedz 644 572 euro apmērā, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību;
1.2.finansējumu, kas nepārsniedz 567 350 euro apmērā, lai nodrošinātu vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās.

2.Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 1 136 159 euro, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2021. gadā, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību, no tiem:
2.1.finansējumu, kas nepārsniedz 1 078 355 euro apmērā, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.augustam;
2.2.finansējumu, kas nepārsniedz 57 804 euro apmērā, lai nodrošinātu 5 pašvaldību vakcinācijas centra darbību no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.novembrim.”

- Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.266 1.punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. 1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 53 659 786 euro, lai stiprinātu veselības nozares kapacitāti un noturību, tai skaitā:
1.1. Nacionālajam veselības dienestam – finansējumu, kas nepārsniedz 53 593 943 euro, no tiem:
1.1.1. finansējumu, kas nepārsniedz 52 575 924 euro, vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcinēšanai pret Covid-19 infekciju;
1.1.2. finansējumu, kas nepārsniedz 640 000 euro, piemaksai ģimenes ārstiem par sasniegtajiem vakcinācijas rādītājiem pret Covid-19 infekciju senioru un hronisko pacientu grupā;
1.1.3. finansējumu, kas nepārsniedz 2 057 euro, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas;
1.1.4. finansējumu, kas nepārsniedz 375 962 euro, lai nodrošinātu komunikācijas pasākumus saistībā ar vakcinēšanos;
1.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – finansējumu, kas nepārsniedz 65 843 euro, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blakusparādības).”

- Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumā Nr.502 1.punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 611 043 euro, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā, no tiem:
finansējumu 231 280 euro, lai nodrošinātu kombinēta monoklonālo antivielu preparāta REGN-CoV2 (casirivimabs/imdevimabs (firma Roche)) pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā;
finansējumu 379 763 euro, lai nodrošinātu medikamenta RoActemra ((tocilizumab) firma Roche)) pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā.”

- Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.532 1.punktā, izsakot to šāda redakcijā:
“1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu, kas nepārsniedz 1 320 868 euro, lai palielinātu vakcinācijas aptveri un uzlabotu sabiedrības veselības drošību.”

MK protokollēmuma projekta 3. un 4.punkts paredz:
3. Atbalstīt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 487 168 euro apmērā Covid-19 pasākumu izdevumu segšanai laika periodā līdz 2021.gada 31.decembrim, tai skaitā:
3.1.finansējumu, kas nepārsniedz 261 870 euro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar vakcinācijas punktu un pagaidu vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības 3.2.centros, tirgos un sabiedriskās vietās;
3.2.finansējumu, kas nepārsniedz 19 267 euro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanu;
3.3.finansējumu, kas nepārsniedz 206 031 euro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar tālruņa numura "8989" darbības nodrošināšanu.
4. Šī protokollēmuma 3.punktā minētos faktiskus izdevumus  2022.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

1 veikti grozījumi saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.501 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr. 247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
2 Iekļauts arī FM iesniegtais VM kārtējais pieprasījums 8 481 euro apmērā (08.11.2021 vēstule Nr. 01-13FM-1/5789 “Par pamatbudžeta apropriācijas palielinājumu atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.247”.
3 Uz MK 2021.gada 8.oktobra sēdē (prot.Nr.67 3.§) izskatītā informatīvā ziņojuma “Par Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr.55 92.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi” sagatavošanu bija pirmās prognozes cik vispār vajadzēs segt izdevumus pašvaldībām, jo pašvaldības kavējās ar pamatojošo dokumentu iesniegšanu NVD un VM. Savukārt gatavojot MK rīkojuma projekta grozījumus MK rīkojumā Nr.247 atkārtoti tika izvērtēts pašvaldību iesniegtie atlikušie pamatojošie dokumenti tika secināts, ka prognozētie faktiskie izdevumi būs mazāki nekā tika atspoguļots  MK 2021.gada 8.oktobra sēdē (prot.Nr.67 3.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr.55 92.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi”.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neksar
Cita informācija
Izdevumi 2021.gadā tiks veikti Veselības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” piešķirtā līdzekļu ietvaros.
Projekts šo jomu neskar
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts

Projekts šo jomu neskar

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar

6.4. Cita informācija


Projekts šo jomu neskar
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija


Projekts šo jomu neskar
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija


Projekts šo jomu neskar
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
VManotp_211021_groz_paka_prec1511